A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: PREDŠOLSKA VZGOJA srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da si pridobijo:

 • teoretično in praktično znanje o razvoju otrok in vzgoji,
 • teoretično znanje o posameznih vzgojnih področjih ter uporabi metodik in didaktik,
 • teoretično in praktično znanje o higieni, negi ter zdravstveni vzgoji,
 • znanje o vzgojnih sredstvih, pripomočkih in materialih ter o njihovi uporabi in izdelovanju,
 • znanje o pripravi na vzgojno-izobraževalno delo v oddelku,
 • teoretično in praktično znanje o metodah opazovanja in spremljanja otrokovega razvoja in napredka,
 • teoretično in praktično znanje o metodah in oblikah sodelovanja s starši,
 • znanje o komuniciranju z otroki in odraslimi,
 • sposobnost za kritično analiziranje lastnih postopkov,
 • spodobnost za samostojno spremljanje in študij strokovne literature.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Glasba z metodiko

  ustno, vaje

  Instrument

  vaje

  Likovna kultura z metodiko

  ustno, izdelek

  Ples z metodiko

  vaje

  Psihologija

  ustno

  Pedagogika

  ustno

  Higiena z gospodinjstvom

  ustno, vaje

  Športni tečaji

  vaje

  Hospitacije

  poročilo o delu

  Praktično pedagoško delo

  dnevnik o pedagoškem delu

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • psihologija ali pedagogika (po izbiri dijaka).

  Izbirni del:

 • matematika ali tuji jezik I (po izbiri dijaka),
 • praktični nastop in zagovor.