SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PROMETNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

EKONOMIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

35**

70

4.

68

 

68

skupaj

138

 

138

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet ekonomika je podpora ostalim strokovnim predmetom v višjih letnikih in podlaga za razumevanje poslovne prakse. Dijake seznanja s temeljnimi ekonomskimi pojmi in odnosi ter jih usmerja v razmišljanja o ekonomskih, socialnih, političnih in ostalih značilnostih ravnanja gospodarskih subjektov. Pri tem bodo dijaki spoznavali ekonomsko terminologijo in načela ekonomske teorije, bili sposobni analizirati konkretne ekonomske probleme, ki nastopijo pri poslovnem odločanju in bodo na podlagi pridobljenega znanja bolje razumevali ekonomsko dogajanje v logističnih in ostalih poslovnih sistemih v Sloveniji in v svetu.


4. OPERATIVNI CILJI

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak

Dijaki

Dijak

 

 • zna opredeliti ekonomiko kot vedo in pomen gospodarjenja, redkost dobrin in izbiranje

 • spozna ekonomske cilje in temeljna ekonomska vprašanja

 • spoznajo nove ekonomske pojme in kategorije ter načela ekonomske teorije;

 • Se zave pomena varčevanja z redkimi dobrinami in nujnost reševanja problema primernega zadovoljevanja človekovih potreb.

   

 • spozna produkcijski proces, pojem ekonomske potrebe in vse štiri faze reprodukcijskega procesa – produkcijo, razdelitev, menjavo in potrošnjo

 • spoznajo relacije v tržnem gospodarstvu po štirih fazah reprodukcije;

 • razumejo nujnost zadovoljevanja potreb in koristnost dobrin ter pomen racionalnega gospodarjenja z njimi;

 • Razvija odnos do dobrin in varčnost.

   

 • se seznani z organizacijsko strukturo gospodarstva – nastankom in razvojem podjetij, podjetništvom in vrstami podjetij (po Zakonu o gospodarskih družbah)

 • spoznajo organizacijsko strukturo gospodarstva in vrste podjetij po naši zakonodaji ter primerja značilnosti posameznih organizacijskih oblik podjetij;

 • Razvija ustvarjalnost in strokovnost.

   

 • spoznajo prvine produkcijskega procesa –delovna sredstva, predmete dela, delo in podjetnost ter kapital in njegov vpliv na gospodarsko rast in tehnološki razvoj

 • razumejo pomen produkcije kot faze produkcijskega procesa in potrebnih produkcijskih faktorjev;

 • znajo razložiti vlogo kapitala v produkciji in vpliv kapitala na gospodarski razvoj;

 • Osvaja sposobnost komuniciranja, ustvarjalnost in strokovnost.

   

 • spoznajo premoženje podjetja in razlikujejo stalna in gibljiva sredstva

 • razumejo pomen amortizacije in znajo razložiti trošenje osnovnih sredstev

 • spoznajo funkcionalni in časovni način amortiziranja sredstev in so sposobni izračunati amortizacijo ter narediti amortizacijski načrt

 • spoznajo kako se preoblikuje premoženja podjetja

 • spoznajo premoženje podjetja in bistvo stalnih in gibljivih sredstev;

 • seznanijo se z amortiziranjem sredstev in znajo izračunati amortizacijo za posamezno osnovno sredstvo po različnih načinih amortiziranja;

 • spoznajo pomen obračanja gibljivih sredstev in znajo izračunati koeficient obračanja;

 • Razvija strokovnost, natančnost, ustvarjalnost.

  * Dijaki povezujejo znanja s praktičnim poukom – glej katalog znanj za praktični pouk.

 • spoznajo posamezne vrste stroškov (fiksne stroški, variabilne stroški, skupne stroške)

 • se seznanijo z ekonomskim pomenom kakovosti in stroškov, spoznajo posebnosti transportnih stroškov ter njihovo dinamiko

 • spoznajo stroške in pomembnost pri poslovnem odločanju v logističnih in ostalih podjetjih;

 • Razvija ustvarjalnost, vztrajnost, sposobnost komuniciranja in se zave osebne odgovornosti pri odločanju.

  * Dijaki povezujejo znanja s praktičnim poukom – glej katalog znanj za praktični pouk.

 • se seznanijo s presojanjem uspešnosti podjetja po naslednjih kazalcih: rentabilnost (donosnost), ekonomičnost (gospodarnost), produktivnost in plačilna sposobnost ter znajo računati uspešnost poslovanja

 • znajo razložiti pomen posameznih kriterijev za ugotavljanje uspešnosti poslovanja;

 • znajo izračunati uspešnost in komentirati dobljene rezultate;

 • Razvija natančnost, ustvarjalnost in sposobnost komuniciranja.

  * Dijaki povezujejo znanja s praktičnim poukom – glej katalog znanj za praktični pouk.

 • spoznajo tržno strukturo, pojem in dejavnike povpraševanja in ponudbe

 • razumejo pomen elastičnosti povpraševanja in ponudbe in spoznajo tržno ravnotežje in njegove posledice

 • se seznanijo z monopolnimi in oligopolnimi trgi ter spoznajo transportni trg in posebnosti transportnega trga

 • spoznajo delovanje tržnih zakonitosti ter razumejo spremembe, ki se dogajajo na trgih ob različnih obsegih povpraševanja in ponudb;

 • razumejo in znajo razložiti elastičnost, oblikovanje tržnega ravnotežja in spremembe tržnega dogajanja skozi čas;

 • spoznajo značilnosti nepopolne konkurence;

 • razumejo bistvo delovanja monopolov in protimonopolno dejavnost države;

 • znajo povezati značilnosti transportnega trga z ostalimi trgi in poznajo njegove posebnosti;

 • Razvija ustvarjalnost, strokovnost sposobnost komuniciranja.

  * Dijaki povezujejo znanja s praktičnim poukom – glej katalog znanj za praktični pouk.

 • se seznanijo s pomenom razdelitve kot faze produkcijskega procesa in vrstami dohodkov: mezdo ali plačo

 • dobičkom

 • rentami in obrestno mero

 • spoznajo njihove bistvene značilnosti in njihovo vlogo v gospodarstvu

 • se seznanijo s pomenom faze razdelitve in posameznimi vrstami dohodka, ki pripadajo posamezniku v produkcijskem procesu ter razumejo njihov pomen za reprodukcijo;

 • Se zave pomena posameznika v produkciji in razvija strokovnost in sposobnost komuniciranja.

   

 • spoznajo fazo potrošnje in delitev osebne in javne porabe

 • spoznajo fazo potrošnje in njen pomen ter bistvo javne porabe in njeno financiranje preko državnega proračuna;

 • Se zave pomena varčnosti in skrbnosti pri zadovoljevanju človekovih potreb in potreb družbe.

   

 • se seznanijo s področji in metodami proučevanja ekonomike narodnega gospodarstva in spoznajo bistvo ekonomskih zakonitosti

 • spoznajo ekonomske pojme in kategorije ter načela ekonomske teorije;

 • Razvija strokovnost.

   

 • spoznajo dejavnike potencialnega in dejanskega produkta ter sedanjo raven razvitosti Slovenije in njene nadaljnje možnosti razvoja

 • spoznajo dejavnike dejanskega in potencialnega produkta in njihov vpliv na velikost produkta v Sloveniji;

 • seznanijo se z razvitostjo in možnostmi razvoja Slovenije;

 • Razvija strokovnost in nacionalno pripadnost, ter se zave pomembnosti gospodarskega razvoja.

   

 • se seznani z metodami merjenja bruto domačega proizvoda in problemi, ki nastajajo pri merjenju BDP

 • spozna pomen posameznih gospodarskih panog za rast BDP

 • spoznajo metode merjenja BDP ter probleme, ki se pri tem pojavijo;

 • seznanijo se s pomembnimi področji, ki vplivajo na velikost BDP posamezne države;

 • Osvaja strokovnost, natančnost, zanesljivost.

   

 • spozna uporabo BDP

 • se seznanijo z možnostmi uporabe BDP v Sloveniji in razumejo pomen posamezne vrste uporabe;

 • Razvija natančnost in strokovnost.

   

 • spozna ekonomski sistem in delovanje ekonomske politike (ekonomski subjekti in ekonomski interesi, cilji ekonomske politike, nosilci ekonomske politike, instrumenti ekonomske politike)

 • spoznajo pojme družbenoekonomskega sistema in ekonomskega sistema ter ekonomske politike;

 • seznanijo se z ekonomskimi subjekti, cilji in nosilci ekonomske politike in razumejo pomen instrumentov ekonomske politike za vodenje in usmerjanje gospodarstva k postavljenim ekonomskim ciljem;

 • Razvija strokovnost, ustvarjalnost, se zave pomena odgovornosti pri sprejemanju posameznih ukrepov ekonomske politike.

   

 • spoznajo pojem fiskalnega sistema in fiskalne politike, financiranje državnega proračuna in monetarne učinke fiskalne politike.

 • spoznajo bistvo fiskalnega sistema in razume delovanje fiskalne politike;

 • Razvija strokovnost, natančnost, ustvarjalnost in sposobnost komuniciranja.

   

 • spoznajo vlogo denarja in kredita, bančni sistem in instrumente denarne politike ter denarno politiko v Sloveniji

 • spoznajo bistvo denarnega sistema in denarne politike;

 • Razvija strokovnost, natančnost, ustvarjalnost in sposobnost komuniciranja.

   

 • spoznajo nekatere instrumente direktnega nadzora - devizni tečaj, carinske in necarinske instrumente zunanjetrgovinske politike

 • spoznajo različne devizne tečaje ter carine;

 • Razvija strokovnost, natančnost, ustvarjalnost in sposobnost komuniciranja.

   

 • spoznajo načela makrologistične politike

 • se seznanijo s pojmom makrologistike in razumejo njen pomen za gospodarstvo;

 • Razvija strokovnost.

   

 • spoznajo dejavnike povpraševanja in ponudbo logističnih storitev ter se seznanijo s posebnostmi ponudbe transportnih storitev

 • spoznajo dejavnike povpraševanja in ponudbe po logističnih storitvah in zna opredeliti posebnosti ponudbe logističnih storitev;

 • Razvija strokovnost.

   

 • spoznajo ekonomske posebnosti makrologističnih sistemov (makrologistična infrastruktura, premična makrologistična sredstva, zastarelost logističnih sredstev, narodnogospodarski stroški in koristi transporta, položaj transporta pri ustvarjanju in delitvi dohodka v narodnem gospodarstvu, tarife in tarifni sistemi v transportu)

 • se seznanijo s posebnostmi makrologistične infrastrukture in sredstev in spoznajo in razumejo narodnogospodarski pomen logistike;

 • Razvija strokovnost in pridobiva sposobnost ustvarjalnega razmišljanja.

   

 • spoznajo stroške makrologistike - dolgoročne in kratkoročne stroške, stroške časa, stroške infrastrukture in troške kakovosti logističnih storitev

 • spoznajo bistvo posameznih stroškov logistike in razumejo njihov pomen;

 • Se zave pomena varčnosti pri poslovanju.

   

 • se seznanijo s tarifami in tarifnimi sistemi v logistiki, predvsem spoznajo oblikovanje cen v železniškem prevozu, v cestnem prevozu, v letalskem prevozu ter v pomorskem in rečnem prevozu

 • seznanijo se z vrstami tarif in njihovo uporaba v praksi ter s prednostmi prostega in administrativnega oblikovanja cen transportnih storitev

 • razumejo in znajo razložiti, kako se oblikujejo cene v posameznih prometnih podsistemih;

 • primerjajo prosto oblikovanje cen z administrativnim in znajo opisati prednosti obeh;

 • Razvija strokovnost in sposobnost komuniciranja.

   

 • spoznajo značilnosti uporabe infrastrukture v primerih nadkapacitet in podkapacitet, cenovnopolitične ukrepe in druga sredstva za omejevanje transporta ter ukrepe za izboljšanje infrastrukture

 • spoznajo pomen podkapacitet in nadkapacitet za poslovanje v logističnih sistemih ter znajo našteti ukrepe za izboljšanje infrastrukture;

 • Razvija strokovnost.

   

 • se informativno seznanijo z elementi in ukrepi makrologistične politike Slovenije (posamezna področja makrologističnega sektorja

 • stanje in ukrepi za makrologistično politiko Slovenije po posameznih vejah transporta, v intermodalnem transportu, paletizaciji in kontejnerizaciji)

 • zgolj informativno spoznajo posamezne elemente in ukrepe makrologisitčne politike v Sloveniji in nadaljnji razvoj makrologističnega sistema Slovenije, s čimer lahko povezujejo in preverjajo že pridobljeno znanje tega predmeta;

 • Razvija ustvarjalno razmišljanje in se zave odgovornosti pri oblikovanju makrologistične politike.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  V oceni za predmet poznavanje blaga se upošteva tudi ocena, pridobljena pri praktičnem pouku.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Potrebno je kvalitetno osnovno predznanje iz matematike. Vsebine predmeta ekonomika so povezane s tehnologijo prometa, praktičnim poukom in špedicijo v tretjem oziroma četrtem letniku.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  3. letnik

     

 • premoženje podjetja – osnovna sredstva, amortizacija

 • premoženje podjetja – gibljiva sredstva

 • stroški poslovanja

 • kazalci uspešnosti poslovanja

 • povpraševanje in ponudba

 • Praktični pouk - 3. letnik

 • izračunavanje amortizacije

 • izdelava amortizacijskega načrta za konkretno osnovno sredstvo

 • izračunavanje koeficientov in časa obračanja gibljivih sredstev

 • seznanitev z grafi, risanje grafov in izračunavanje stroškov

 • izračunavanje uspešnosti poslovanja na konkretnih primerih poslovanja podjetij in ocena poslovanja

 • pomen poznavanja koeficientov elastičnosti in njihovo izračunavanje

 • stroški poslovanja in posebnosti transportnih stroškov

 • kazalci uspešnosti poslovanja

 • Tehnologija - 3. letnik

 • poznavanje analize dela voznega parka ter njegove časovne in delovne izkoriščenosti

 • poznavanje analize dela voznega parka ter njegove časovne in delovne izkoriščenosti

 • 4. letnik

   

   

 • načela makrologistične politike

 • dejavniki povpraševanja in ponudbe logističnih storitev in posebnosti ponudbe

 • Tehnologija - 2. letnik

 • poznavanje strokovnih terminov (transport, promet, logistika, ..)

 • poznavanje pomena in značilnosti prometnih podsistemov

 • stroški makrologistike

 • infrastruktura - problem premajhne izkoriščenosti kapacitet (nadkapacitete) in podkapacitete

 • Tehnologija - 3. letnik

 • poznavanje značilnosti transportnih sredstev in transportne infrastrukture v vseh prometnih podsistemih

 • poznavanje značilnosti transportnih sredstev in transportne infrastrukture v vseh prometnih podsistemih

 • tarife - oblikovanje cen v transportu

 • Tehnologija - 4. letnik

 • poznavanje javnega prevoza potnikov

 • tarife - oblikovanje cen v transportu

 • Špedicija - 3. letnik

 • tarifno poslovanje