SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PROMETNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA PROMETA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

105

35**

105

3.

70

70**

70

4.

136

68**

136

skupaj

311

 

311

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet je za dijake programa prometni tehnik temeljnega pomena; pripravi jih za opravljanje del in nalog na področju prevoza tovora in potnikov ter integralnega in notranjega transporta pa tudi na področju pretovorne dejavnosti in skladiščenja. Usposobi jih za načrtovanje, organiziranje in nadziranje posameznih opravil v prevoznih procesih in za skrb za optimalno ter ekonomsko izrabo časa, materiala in energije. Predmet oblikuje »tehniško kulturo« (izrazoslovje, razumevanje pojmov, ...).

Predmet tehnologija prometa je temeljni strokovni predmet in je tudi sestavina poklicne mature. Dijaki pri strokovnoteoretičnem delu spoznajo, pri praktičnem delu (v okviru praktičnega pouka) pa se usposobijo za opravljanje del in nalog na področju prevoza tovora in potnikov ter integralnega in notranjega transporta, pa tudi na področju pretovorne dejavnosti in skladiščenja.


4. OPERATIVNI CLIJI

2. Letnik

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Poseb-nosti v izvedbi

 

Dijak

Dijak

 

 • poznavanje strokovne terminologije: transport, kombinirani, integralni transport, promet, transportno sredstvo, transportna pot, komunikacija, distribucija, logistika, vojaška in poslovna logistika, tehnologija prometa/transporta

 • zna definirati pojem transport, promet, transportno sredstvo, pot, komunikacija, distribucija, logistika, tehnologija prometa;

 • Se zave pomena strokovne terminologije ter njenega pravilnega razumevanja in uporabe.

  Predavanje.

  Vaje: uporaba pojmov

 • poznavanje vrst prometa oziroma transporta:

 • po obliki prevoza, glede na moč notranjih povezav in glede na povezavo s prometnicami

 • promet sporočil

 • poznavanje vrst prometa po geografskem območju, glede na uporabnike, način organizacije, prostorsko razširjenost, glede na vrsto in način transporta, glede na objekt prevoza in vrste transporta v mednarodni trgovini

 • zna razlikovati promet oziroma transport po obliki prevoza, glede na moč notranjih povezav in glede na povezavo s prometnicami;

 • promet sporočil;

 • vrste prometa po geografskem območju, glede na uporabnike, način organizacije, prostorsko razširjenost, glede na vrsto in način transporta, glede na objekt prevoza;

 • Dojame razširjenost in raznovrstnost transportne panoge.

  Zave se pomena prometa v vsakdanjem življenju in delu.

  Predavanje.

  Vaje: uporaba prometnih vej.

 • poznavanje pomena in značilnosti cestnega, železniškega, pomorskega, rečnega, zračnega in cevnega transporta

 • poznavanje pravnih virov posameznih prometnih podsistemov

 • razume pomen in značilnosti cestnega, železniškega, pomorskega, rečnega, zračnega in cevnega transporta;

 • zna poiskati in uporabiti pravne vire s področja prometa;

 • Razvija kritičen odnos do primerjalnih značilnosti različnih vej prometa.

  Predavanje.

  Vaje

 • poznavanje pravnih virov v transportu: pomorskem, železniškem, cestnem, zračnem, po notranjih vodah, pravnih virov integralnega (multimodalnega) prevoza

 • ve za obstoj posameznih pravnih virov, jih zna poiskati in uporabiti;

 • Se zave pomembnosti pravih virov v transportu.

  Vaje iz uporabe virov.

 • poznavanje strukture in značilnosti prometnega sistema, njegovih osnovnih elementov, tehnologije posameznih vej prometa ter vertikalno in horizontalno členitev prometnega sistema

 • zna definirati pojem prometnega sistema;

 • pozna njegove osnovne elemente ter njegovo vertikalno in horizontalno členitev;

 • Razvije kritičen odnos do celotnega prometnega sistema.

  Predavanje

  Vaje

 • poznavanje pojma tovor, delitve tovorov po:

 • fizikalnih lastnostih

 • pogojih transporta in skladiščenja

 • po njihovi količini

 • poznavanje strukture - klasifikacije tovorov

 • vrst tovorov po primernosti za prevoz v kontejnerjih

 • transportne sposobnosti tovora in odločanje o transportu

 • zna definirati pojem tovor, pozna vrste tovorov po: fizikalnih lastnostih, pogojih transporta in skladiščenja, po njihovi količini;

 • pozna klasifikacije tovorov;

 • vrste tovorov po primernosti za prevoz v kontejnerjih;

 • transportne sposobnosti tovora in zna odločati o transportu;

 • Razvija kritičnost do značilnosti posameznih vrst tovorov; tako z vidika prevoznika, kot z vidika varnosti in ekonomičnosti pri prevozu različnih vrst tovorov.

  Predavanje.

  Vaje iz razvrščanja tovorov.

 • poznavanje pojmov embalaža, embaliranje in pakiranje, značilnosti in vrste embalaže, lastnosti posameznih vrst in nalog embalaže ter izbora pakiranja

 • poznavanje napisov na embalaži in predpisov v zvezi z embalažo

 • zna definirati pojem embalaža, embaliranje in pakiranje;

 • razlikuje značilnosti in vrste embalaž, razume lastnosti in naloge embalaže ter zna izbrati način pakiranja;

 • pozna in razume napise na embalaži ter predpise v zvezi z embalažo;

 • Se zaveda pomena in vloge embalaže v transportu in njenega vpliva na varnost transporta ter vpliva na okolje.

  Predavanje

  Vaje iz izbire in označitev embalaže.

 • poznavanje sredstev manipulacij:

 • njihov zgodovinski razvoj, pojma manipulacije, pretovorne manipulacije in njihove cilje

 • sisteme pretovornih manipulacij (ročne, mehanizirane in avtomatizirane)

 • izbora ter razdelitve: z neprekinjenim delovanjem (transporterji, elevatorji in konvejerji)

 • s prekinjanim delovanjem (dvigala, škripčevja, vitli, žerjavi, elektrovoziček in viličar)

 • poznavanje delovnih učinkov pretovorne mehanizacije: njena tehnična in eksploatacijska storilnost

 • zna definirati pojem manipulacije in njene cilje, razume sisteme pretovornih manipulacij (ročne, mehanizirane in avtomatizirane);

 • zna izbrati ustrezno pretovorno napravo;

 • pozna naprave z neprekinjenim delovanjem (transporterje, elevatorje in konvejerje) in s prekinjanim delovanjem (dvigala, škripčevja, vitle, žerjave in viličar);

 • zna določiti - izračunati delovne učinke pretovorne mehanizacije: njeno tehnično in eksploatacijsko storilnost;

 • Si pridobi občutek za ustrezno uporabo transportnih naprav; sposobnost ocenjevanja in izračunavanja storilnosti pretovorne mehanizacije; dojame pomen teh naprav za humanejše, produktivnejše in ekonomičnejše delo.

  Predavanje

  Vaje iz izračunov storilnosti pretovorne mehanizacije.

 • poznavanje transportnih priprav: paketa kot elementa tehnologije prevoza, standardov in dimenzije paketov, palet (vrst standardov in značilnosti), zlaganja palet na transportna sredstva in v kontejnerje, izračuna potrebnega števila palet, potrebnih prevoznih sredstev in mehanizacije, kontejnerjev (razvoja, standardov, vrst in označevanje kontejnerjev)

 • izračunati potrebno število kontejnerjev, prevoznih sredstev za prevoz kontejnerjev, število cestnih vozil in železniških voz

 • zna definirati pojem paketa, standardov in dimenzije paketov, palet (vrste standardov in značilnosti);

 • zna kako zlagati palete na transportna sredstva in v kontejnerje;

 • zna izračunati potrebno število palet, potrebno število prevoznih sredstev in mehanizacije, kontejnerjev, potrebno število kontejnerjev, prevoznih sredstev za prevoz kontejnerjev, število cestnih vozil in železniških voz;

 • Se zave pomembnosti standardizacije pretovornih priprav; pomembnosti njihove uporabe v transportu in skladiščenju; pridobi občutek za oceno nosilnosti in za izračun potrebnega števila priprav ter transportnih sredstev.

  Vaje iz izračunavanja potrebnega števila priprav in transportnih sredstev.

 • poznavanje osnovnih stopenj razvoja tehnologije prometa in sodobnih tehnologij transporta: kombinirani, integralni in multimodalni transport (oprtni sistem, BIMODALNA, ACTS, Roll-on/roll-off (RO-RO), lift-on/lift-on (LO-LO) tehnologija in sistem LASH ali FO-FO)

 • razume razvoj tehnologije prometa in sodobnih tehnologij transporta;

 • razume uporabne značilnosti kombiniranega, integralnega, bimodalnega in multimodalnega transporta;

 • Razvija pozitivni odnos do uporabe sodobnih tehnologij v transportu.

  Ogledi sodobnih transportnih tehnologij.

  3. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Poseb-nosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

 • poznavanje vrst (vlečna in vlečena vozila, glede na namen) in značilnosti cestnih, železniških, zračnih ter vodnih transportnih sredstev za prevoz tovora in potnikov

 • razlikuje in razume vrste in značilnosti cestnih, železniških, zračnih ter vodnih transportnih sredstev za prevoz tovora in potnikov;

 • Dojame pomembnost razlik v značilnostih različnih transportnih sredstev.

  Vaje: ogledi v podjetju.

 • poznavanje strukture tehnologije prevoza tovora: stopnje prevzema tovora in dokumentacije, načinov natovora, raztovora, zavarovanja in zaščite tovora, pretovornih postaj, prevoza in predaje prejemniku

 • razume strukturo tehnologije prevoza tovora: stopnje prevzema tovora in dokumentacije, načinov natovora, raztovora, zavarovanja in zaščite tovora, pretovornih postaj, prevoza in predaje prejemniku;

 • Razvija pozitivni odnos do sodobnega pristopa k strukturiranju transportnega procesa.

  Predavanje

  Vaje: ogledi.

 • poznavanje vzdrževanja cestnih, železniških, vodnih ter zračnih transportnih sredstev in prometne infrastrukture vseh naštetih prometnih podsistemov

 • pozna in razume vlogo vzdrževanja cestnih, železniških, vodnih ter zračnih transportnih sredstev in prometne infrastrukture vseh naštetih prometnih podsistemov;

 • Dojame pomembnost sprotnega in rednega vzdrževanja transportnih sredstev in prometne infrastrukture.

  Predavanje

  Vaje: izbira vzdrževanja.

 • poznavanje analize dela voznega parka - njegove časovne in delovne izkoriščenosti, opravljenega dela, tehnične brezhibnosti, produktivnosti, ekonomičnoisti in rentabilnosti, koeficientov izkoristka nosilnosti in prostornine vozil, tehnične, prometne, komercialne in eksploatacijske hitrosti

 • zna analizirati delo voznega parka - zna izračunati njegovo časovno in delovno izkoriščenost, opravljeno delo, tehnično brezhibnost, produktivnost, ekonomičnoist in rentabilnost, koeficiente izkoristka nosilnosti in prostornine vozil, tehnično, prometno, komercialno in eksploatacijsko hitrost;

 • Razvija pozitivni odnos do uporabe rezultatov analize dela voznega parka in se zave potrebe po stalnem sprotnem spremljanju dela osebja in vozil.

  Predavanje

  Vaje: izračuni v analizi voznega parka.

 • poznavanje prometne infrastrukture: vrste, značilnosti in sestavnih delov transportnih poti in signalizacije v cestnem, železniškem, pomorskem, rečnem, cevovodnem in zračnem prometu ter sredstev za vodenje letal in nadzor letenja

 • zna razlikovati prometno infrastrukturo: vrste, značilnosti in sestavne dele transportnih poti in signalizacijo v cestnem, železniškem, pomorskem, rečnem, cevovodnem in zračnem transportu ter sredstva za vodenje letal in nadzor letenja;

 • Se zaveda pomembnosti prometne infrastrukture v prevoznem procesu tovora in potnikov po posameznih prometnih podsistemih.

  Predavanje

  Vaje, ogledi.

 • poznavanje vrst in značilnosti terminalov za prevoz potnikov in tovora v cestnem, železniškem (ranžirni, tehnični in potniški terminali), vodnem (potniške in tovorne luke ter terminali na notranjih plovnih poteh), rečnem, zračnem in kontejnerskem transportu (celinski, pomorski terminali, njihovi tipi in oblike ter osnovni elementi)

 • poznavanje objektov za tovor: vrst, značilnosti in namena skladišč in manipulativnih prostorov

 • pozna in razlikuje vrste in značilnosti terminalov za prevoz potrnikov in tovora v cestnem, železniškem (ranžirni, tehnični in potniški terminali), vodnem (potniške in tovorne luke ter terminali na notranjih plovnih poteh), rečnem, zračnem in kontejnerskem transportu (celinski, pomorski terminali, njihovi tipi in oblike ter osnovni elementi);

 • pozna objekte za tovor: njihove vrste, značilnosti in namene skladišč in manipulativnih prostorov;

 • Dojame razširjenost in raznovrstnost transportnih terminalov.

  Zave se njihovega pomena pri opravljanju transportnih storitev.

  Predavanje

  Vaje in ogledi terminalov

 • poznavanje specifičnih prevozov: prevoza nevarnih, hitro pokvarljivih pošiljk in izrednih prevozov; njihove organizacije, označitve, spremljave (naloge spremnega osebja) in izvedbe

 • zna organizirati izvedbo specifičnih prevozov: prevoz nevarnih, hitro pokvarljivih pošiljk in izrednih prevozov;

 • zna poskrbeti za označitve, spremljave (naloge spremnega osebja) in izvedbo;

 • Razvija pozitivni odnos do pravilnega in varnega prevoza nevarnih, predimenzioniranih in hitro pokvarljivih pošiljk.

  Predavanje

  Vaje v pripravi prevozov

 • poznavanje del in nalog ter dolžnosti operativnega osebja pri prevozu tovora: posadke in voznega osebja, prometnega, tehničnega in nadzornega osebja ter pooblastil nadzornika prometa

 • pozna dela in naloge ter dolžnosti operativnega osebja pri prevozu tovora: posadke in voznega osebja, prometnega, tehničnega in nadzornega osebja ter pooblastil nadzornika prometa;

 • Se zave pomena organizacije in pomena poznavanja operativnega osebja ter njihovih nalog.

  Predavanje

  Vaje iz dolžnosti osebja.

  4. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

 • poznavanje osnovnih pojmov pri prevozu potnikov

 • zakonske in druge normative

 • spoznava vrste in načine potniških prevozov

 • seznaniti z javnim prevozom potnikov in podsistemi prevoza, ter potnikom kot subjektom prevoza in prtljago kot predmetom prevoza

 • razume osnovne pojme pri prevozu potnikov, jih zna uvrstiti v posamezne vrste potniških prevozov in zna opredeliti pojem potnika in pojem prtljage;,

 • Razvija pozitiven odnos do pravilnega razumevanja in načrtovanja potniškega prevoza.

  Ogledi podjetij za prevoz potnikov.

 • se seznani z nalogami javnega prevoza potnikov, potrebe po potovanju, z dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje in dejavniki povpraševanja na prometnem trgu

 • spozna dejavnike, ki vplivajo na izbiro prevoza, značilnosti povpraševalcev in značilnosti prevozov

 • razume naloge javnega prevoza potnikov in potrebe po gibanju potnikov na določenem področju;

 • opredeli dejavnike za posamezne segmente na prometnem trgu in zna določiti značilnosti povpraševalcev;

 • Se zave pomena javnega prevoza potnikov in poznavanja prometnega trga za načrtovanje prevozov.

  Predavanja in vaje.

 • predstavimo značilnosti prevoza potnikov (gibljivosti prebivalstva, neenakomernost prevoza)

 • spozna gibanje potnikov v času prevoznega procesa in hitrosti potovanj potnikov

 • zna opredeliti vrste neenakomernosti potovanja in zna določiti vrste hitrosti (prometno, tehnično, komercialno in eksploatacijsko) ter razume njihov pomen v prometu potnikov;

 • Dojame pomen neenakomernosti prevoza in pomen hitrosti v prevozu potnikov.

  Vaje: izračuni hitrosti.

 • spozna javni mestni potniški promet, pojem in vrste prometnih linij, dele prometnih linij in tipe prometnih linij

 • prav tako spozna mrežo prometnih linij, določanje prometnih con, centroidov in linkov na posameznih linijah in na celotni mreži prometnih linij

 • spozna generiranje potovanj po conah in metode ugotavljanja tokov potnikov

 • razlikuje linije in tipe prometnih linij;

 • zna opredeliti mrežo prometnih linij in na osnovi tega določati cone, centroide in linke na posamezni mreži in posameznih conah urbanega naselja;

 • prav tako zna ugotavljati tokove potnikov;

 • Se zave, da je poznavanje prometnih linij, con, centroidov in linkov na posamezni mreži prometnih linij zelo pomembno za načrtovanje prometa v mestu.

  Določanje tokov potnikov po metodah.

 • se seznani z elementi, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva, potrebno število vozil na liniji in ugotavlja prevozno sposobnost linije, srednjo dolžino potovanja potnikov ter koeficient izmenjave potnikov

 • dojame pomen elementov, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva s pomočjo katerih lahko določa vozni red in sleditve vozil na liniji ali iz terminusov;

 • Pridobi občutek za določanje elementov pri izdelavi voznega reda in njihovo pomembnost.

  Izračuni elementov.

 • predstaviti načine štetja potnikov in obdelave podatkov

 • spozna sistemsko štetje in anketiranje potnikov ter obdelavo teh podatkov

 • zna uporabljati štetje in ankete potnikov ter obdelavo podatkov v korist načrtovanju prevoza za naslednjo obdobje;

 • Dojame pomen štetja in ankete potnikov v prevozu.

  Vaje: ankete.

 • spozna pojem in pomen voznega reda njegovo izdelavo ter uporabo v praksi

 • zna izdelati vozni red in zna opredeliti vrste in način izdelave voznega reda;

 • Si pridobi predstavo o izdelavi voznega reda in njegovega pomena.

  Vaje: vozni red.

 • pojasniti vrste in obliko postaj, lokacijo postajališč in taksi-postajališč

 • zna opredeliti obliko postaj in postajališč, prav tako tudi taksi postajališč in dejavnike, ki vplivajo na izbiro lokacije;

 • Dojame pomembnost lokacije postaj za integracijo prometa.

  Vaje

 • seznaniti s prevozi s taksiji, organizacijo dela in sistemom zvez

 • pojasniti vlogo operativnega osebje pri prevozu potnikov, njihova osnovna dela ter vključevanje v mednarodne tokove potnikov

 • zna določiti organizacijo prevoza s taksi vozili in opredeliti število operativnega osebja pri prevozu potnikov;

 • Se zave pomena organizacije in pomena poznavanja operativnega osebja ter njihove naloge.

  Vaje iz organizacije.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje, poročila o vajah),

 • ustno.

  V oceni za predmet tehnologija prometa se upošteva tudi ocena, pridobljena pri praktičnem pouku.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  2. letnik

     

 • poznavanje strokovne terminologije

 • Slovenščina

 • pravilna uporaba strokovnih izrazov;

 • poznavanje vrst prometa oziroma transporta po različnih kriterijih in vidikih

 • Geografija

 • transportne poti, vrste prometa in transporta ter njihov zgodovinski razvoj;

 • poznavanje pomena in značilnosti cestnega, železniškega, pomorskega, rečnega, zračnega in cevnega transporta

 • Zgodovina

 • zgodovinski razvoj prometnih povezav med območji;

 • razvoj prometnih podsistemov;

 • vpliv prometne povezanosti območja na njegov razvoj;

 • poznavanje pravnih virov v transportu: pomorskem, železniškem, cestnem, zračnem, po notranjih vodah, pravnih virov integralnega (multimodalnega) prevoza

 • Špedicija

 • poznavanje in uporaba pravnih virov pri delu špedicije v notranjem in mednarodnem prometu;

 • poznavanje strukture in značilnosti prometnega sistema, njegovih osnovnih elementov, tehnologije posameznih vej prometa ter vertikalno in horizontalno členitev prometnega sistema

 • Ekonomika

 • strukturiranost prometnega sistema in ekonomska povezanost;

 • ekonomski in organizacijski sloj (stratum) prometnega sistema;

 • poznavanje pojma tovor, delitve tovorov po:

 • fizikalnih lastnostih, pogojih transporta in skladiščenja, po njihovi količini

 • poznavanje strukture - klasifikacije tovorov

 • Kemija

  Fizika

 • kemijske in fizikalne lastnosti snovi – tovorov;

 • klasifikacija nevarnih tovorov;

 • načini skladiščenja posebnih tovorov;

 • poznavanje pojmov embalaža, embaliranje in pakiranje, značilnosti in vrste embalaže, lastnosti posameznih vrst in nalog embalaže ter izbora pakiranja

 • poznavanje napisov na embalaži in predpisov v zvezi z embalažo

 • Poznavanje blaga

  Fizika

 • zahteve po ustrezni embalaži določenih tovorov zaradi njihovih fizikalnih in kemijskih lastnosti;

 • poznavanje sredstev manipulacij: njihov zgodovinski razvoj, pojma manipulacije, pretovorne manipulacije in njihove cilje, sisteme pretovornih manipulacij, izbora ter razdelitve: z neprekinjenim delovanjem, s prekinjanim delovanjem

 • poznavanje delovnih učinkov pretovorne mehanizacije: njena tehnična in eksploatacijska storilnost

 • Transportna sredstva

 • zgodovinski razvoj sredstev manipulacij, izbor in razdelitve naprav z neprekinjenim in s prekinjanim delovanjem;

 • način njihovega delovanja po tehnični plati;

 • poznavanje delovnih učinkov pretovorne mehanizacije: njena tehnična in eksploatacijska storilnost;

 • poznavanje transportnih priprav:

 • paketa kot elementa tehnologije prevoza, standardov in dimenzije paketov, palet, zlaganja palet na transportna sredstva in v kontejnerje, izračuna potrebnega števila palet, potrebnih prevoznih sredstev in mehanizacije, kontejnerjev

 • izračunati potrebno število kontejnerjev, prevoznih sredstev za prevoz kontejnerjev, število cestnih vozil in železniških voz

 •  

 • poznavanje vrst in značilnosti transportnih priprav in transportnih sredstev cestnega, železniškega, zračnega, rečnega in pomorskega prometa;

 • kapacitete transportnih sredstev in njihov izkoristek;

 • vpliv tehničnih lastnosti transportnih priprav in transportnih sredstev na njihovo eksploatacijo;

 • poznavanje osnovnih stopenj razvoja tehnologije prometa in sodobnih tehnologij transporta: kombinirani, integralni in multimodalni transport

 •  

 • stopnje razvoja strojev z notranjim izgorevanjem in vpliv parnega stroja na razvoj tehnologije prometa;

 • perspektivni razvoj transportnih sredstev sodobnih tehnologij prevoza;

 • 3. letnik

   

   

 • poznavanje vrst in značilnosti cestnih, železniških, zračnih ter vodnih transportnih sredstev za prevoz tovora in potnikov

 • Transportna sredstva

 • tehnično poznavanje vrst in značilnosti cestnih, železniških, zračnih ter vodnih transportnih sredstev za prevoz tovora in potnikov;

 • poznavanje vzdrževanja cestnih, železniških, vodnih ter zračnih transportnih sredstev in prometne infrastrukture vseh naštetih prometnih podsistemov

 •  

 • tehnično vzdrževanja cestnih, železniških, vodnih ter zračnih transportnih sredstev in prometne infrastrukture vseh naštetih prometnih podsistemov

 • poznavanje analize dela voznega parka - njegove časovne in delovne izkoriščenosti, opravljenega dela, tehnične brezhibnosti, produktivnosti, ekonomičnoisti in rentabilnosti, koeficientov izkoristka nosilnosti in prostornine vozil, tehnične, prometne, komercialne in eksploatacijske hitrosti

 •  

 • analize dela voznega parka - delovne izkoriščenosti, opravljeno delo, tehnična brezhibnost vozil, primopredaja vozil med prometno in vzdrževalno službo, dokumentacija o tehnični brezhibnosti transportnih sredstev posameznih prometnih vej;

 • poznavanje strukture tehnologije prevoza tovora:

 • stopnje prevzema tovora in dokumentacije, načinov natovora, raztovora, zavarovanja in zaščite tovora, pretovornih postaj, prevoza in predaje prejemniku

 • Špedicija

 • stopnje prevzema tovora in dokumentacije, načini natovora, raztovora, zavarovanja in zaščite tovora, pretovornih postaj, prevoza in predaje prejemniku;

 • vloga špediterja v strukturi tehnologije prevoza tovora;

 • poznavanje prometne infrastrukture: vrste, značilnosti in sestavnih delov transportnih poti in signalizacije v cestnem, železniškem, pomorskem, rečnem, cevovodnem in zračnem prometu ter sredstev za vodenje letal in nadzor letenja

 • Tehnika in varnost

 • prometna infrastruktura: tehnična plat poznavanja vrste, značilnosti in sestavnih delov transportnih poti in signalizacije v cestnem, železniškem, pomorskem, rečnem, cevovodnem in zračnem prometu ter sredstev za vodenje letal in nadzor letenja;

 • poznavanje vrst in značilnosti terminalov za prevoz potnikov in tovora v vseh prometnih podsistemih

 • poznavanje objektov za tovor: vrst, značilnosti in namena skladišč in manipulativnih prostorov

 •  

 • tehnična plat poznavanja vrst in značilnosti terminalov za prevoz potnikov in tovora v vseh prometnih podsistemih

 • poznavanje objektov za tovor: vrst, značilnosti in namena skladišč in manipulativnih prostorov;

 • poznavanje specifičnih prevozov: prevoza nevarnih, hitro pokvarljivih pošiljk in izrednih prevozov; njihove organizacije, označitve, spremljave (naloge spremnega osebja) in izvedbe

 •  

 • delitev in označevanje ter spremljava specifičnih prevozov: prevoza nevarnih, hitro pokvarljivih pošiljk in izrednih prevozov;

 • poznavanje del in nalog ter dolžnosti operativnega osebja pri prevozu tovora:

 • posadke in voznega osebja, prometnega, tehničnega in nadzornega osebja ter pooblastil nadzornika prometa

 • Špedicija

 • dela in naloge špediterja ter dolžnosti operativnega osebja pri prevozu tovora; sodelovanje med špediterjem in prevoznikovim osebjem;

 • špediterjeva vloga pri pripravi tovora in dokumentacije za prevoz;

 • 4. letnik

   

   

 • poznavanje osnovnih pojmov pri prevozu potnikov, zakonski in drugi normativi

 • seznaniti z javnim prevozom potnikov in podsistemi prevoza, ter potnikom kot subjektom prevoza in prtljago kot predmetom prevoza

 • Špedicija

 • pravni viri s področja prevozov v posameznih prometnih podsistemih;

 • načini sklepanja pogodb, zavarovalniški in carinski postopki pri prestopanju mejne črte;

 • zavarovanje potnikov in prtljage;

 • seznaniti z nalogami javnega prevoza potnikov, potrebe po potovanju, z dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje in dejavniki povpraševanja na prometnem trgu

 • spozna dejavnike, ki vplivajo na izbiro prevoza, značilnosti povpraševalcev in značilnosti prevozov

 • Ekonomika

 • prometno tržišče; potrebe po potovanju, dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje in dejavniki povpraševanja na prometnem trgu;

 • vplivi na izbiro prevoza, značilnosti povpraševalcev in značilnosti prevozov;

 • predstavimo značilnosti prevoza potnikov (gibljivosti prebivalstva, neenakomernost prevoza)

 • spozna gibanje potnikov v času prevoznega procesa in hitrosti potovanj potnikov

 • Geografija

 • značilnosti prevoza potnikov;

 • vplivi na gibljivost prebivalstva;

 • geografski dejavniki, ki vplivajo na nastanek prometne mreže;

 • spozna javni mestni potniški promet, pojem in vrste prometnih linij, dele prometnih linij in tipe prometnih linij

 • prav tako spozna mrežo prometnih linij, določanje prometnih con, centroidov in linkov na posameznih linijah in na celotni mreži prometnih linij

 • spozna generiranje potovanj po conah in metode ugotavljanja tokov potnikov

 •  

 • geografska struktura mest, javni mestni potniški promet, pojem in vrste prometnih linij, deli in tipi prometnih linij;

 • prav tako naj spozna mrežo prometnih linij in določanje prometnih con;

 • se seznani z elementi, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva, potrebno število vozil na liniji in ugotavlja prevozno sposobnost linije, srednjo dolžino potovanja potnikov ter koeficient izmenjave potnikov

 • Transportna sredstva

 • tehnični elementi, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva, značilnosti posameznih vrst prevoznih sredstev mestnega potniškega prometa;

 • predstaviti načine štetja potnikov in obdelave podatkov

 • spozna sistemsko štetje in anketiranje potnikov ter obdelavo teh podatkov

 • Matematika

 • določanje trendov, računanje povprečij;

 • spozna pojem in pomen voznega reda njegovo izdelavo ter uporabo v praksi

 • Tehnika in varnost

 • pojem, pomen in vrste voznega reda, njegova izdelava ter uporaba v praksi;

 • pojasniti vrste in obliko postaj, lokacijo postajališč in taksi postajališč

 •  

 • projektiranje vrste in obliko postaj, lokacijo postajališč in taksi-postajališč;

 • seznaniti s prevozi s taksiji, organizacijo dela in sistemom zvez

 • pojasniti vlogo operativnega osebje pri prevozu potnikov, njihova osnovna dela ter vključevanje v mednarodne tokove potnikov

 • Špedicija

 • vloga zavarovalniških in carinskih predpisov pri prevozu potnikov;

 • dela in naloge operativnega osebja prevoznika pri carinskih postopkih;