SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PROMETNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

POZNAVANJE BLAGA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

35**

105

2.

   

 

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

105

 

105

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu poznavanje blaga se dijaki seznanijo z osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi in tehnološkimi lastnostmi materialov kot snovi za izdelavo in normalno delovanje transportnih sredstev in naprav kakor tudi blaga kot predmeta ali objekta prevoza. Tako dijaki usvojijo osnovna spoznanja o pridobivanju določenih materialov, njihovih lastnosti, o uporabi, o njihovih značilnostih, pomembnih za skladiščenje in transport ipd.. Na ta način si dijaki oblikujejo pravilen odnos do sodobne tehnike, do modernih tehnologij in razvijajo svojo ekološko osveščenost.


4. OPERATIVNI CILJI

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

 

Dijak

Dijak

 

Dijak se seznani z osnovami tehnologije, predstavljene so mu fizikalne, kemijske, mehanske in tehnološke lastnosti materialov.

 • spozna kaj je tehnologija, predvidi možnosti uporabe različnih materialov glede na njihove lastnosti;

 • oceni pomen tehnologije in pravilnega izbora materialov za človeka in okolje;

 • Se zave pomena tehnologije in osvaja strokovnost obdelave materialov.

  Video

  Dijak se seznani z blagom kot sredstvom za zadovoljevanje potreb, spoznava razvrstitev in vrste blaga.

 • pozna vrste blaga, razume pomen kakovosti izdelkov in metod preizkušanja kakovosti;

 • Se zave pomembnosti pravilnega izbora blaga.

  Razvija ekološko zavest pri ravnanju z blagom (skladiščenje, transport).

   

  Dijaku predstaviti sestavine hrane, seznaniti ga s pomenom posameznih sestavin, pojasniti razlike v skladiščenju in transportnih sposobnostih prehrambenih izdelkov.

 • zna klasificirati posamezen prehramben izdelek;

 • zna določiti način skladiščenja in transporta za prehrambeni izdelek;

 • Dojame pomembnost izbire ustreznega prehrambenega izdelka.

  Zave se odgovornosti pri izbiri ustreznega načina skladiščenja in transportiranja, tudi z ekološkega vidika.

  Demonstracijski poskusi.

  VAJA: Ugotavljanje lastnosti sestavin hrane in ugotavljanje prisotnosti posameznih sestavin v prehrambenih izdelkih.

  Dijaka seznaniti energetiko, z lastnostmi in uporabo goriv, maziv (aditivov) ter mu pojasniti kako uporabiti tehnologiji primerno gorivo.

 • razlikuje energetske vire, razlikuje goriva glede na njihove lastnosti in uporabnost;

 • je sposoben izbrati primerno gorivo za posamezno tehnologijo in predvideti ekološke vplive na okolje;

 • pridobi potrebna znanja za ravnanje z gorivi (pozna njihovo zgradbo, …), tudi ukrepanje ob požarih;

 • Razvija odgovornost in odnos do varčevanja z energijo in do ekološkega varstva okolja s smotrno rabo goriv.

  Video: demonstracijski poskusi.

  VAJA: Preizkušanje lastnosti goriv (eksplozivnost, gorljivost naftnih derivatov in proučevanje ekoloških vplivov različnih vrst goriv na okolje).

  Dijaku predstaviti tehnično ekonomske značilnosti kemijske proizvodnje, ga seznaniti z nevarnimi snovmi, njihovim skladiščenjem in transportom.

 • definira proizvode kemijske industrije;

 • obvlada načine skladiščenja in transportiranja kemijskih proizvodov, predvsem nevarnih snovi;

 • Razvija skrbnost in ekološko odgovornost pri ravnanju s kemijskimi proizvodi med skladiščenjem in transportom.

  Video

  Demonstracijski poskusi.

  Dijaku približati barvila in premazna sredstva za zaščito kovin, pojasniti mu pomen pravilnega izbora premazov.

 • razlikuje posamezne premaze in barvila;

 • razume njihove prednosti in slabosti za prevozna sredstva in okolje;

 • Pridobi predstavo o koristnosti premazov in pomembnosti izbire ustreznega premaza.

  Demonstracijski poskusi.

  Vaja: preizkušanje lastnosti premazov in barvil.

  Dijaka seznaniti z agrokemičnimi proizvodi, mu predstaviti pomen agrokemičnih proizvodov in njihov vpliv na okolje ter načine skladiščenja in transportiranja.

 • zna prepoznati posamezne agrokemične proizvode, njihovo vlogo za človeka;

 • poudarja se ekološki vidiki ter nevarnosti pri skladiščenju in transportiranju;

 • Se zave pomena agrokemije za človeštvo.

   

  Dijaku predstaviti pomen gume in umetnih mas, seznaniti ga z možnostmi uporabe le-teh v prometu.

 • prepozna posamezne vrste umetnih mas in oceni njihove lastnosti;

 • spozna pridobivanje in uporabnost gumenih proizvodov;

 • Razvija odnos do umetnih mas kot elementa, ki ga lahko uporabimo v prometu.

  Razvija ekološko zavest pri ravnanju z umetnimi masami.

  Video, demonstracijski poskusi.

  Vaja: preizkušanje lastnosti umetnih mas.

  Dijaku pojasniti razliko med posameznimi gradbenimi materiali in podati več primerov uporabe v prometu. Omeniti pomen keramike.

 • pozna gradbene materiale in njihove lastnosti in zna opredeliti potrebe po vgradnji ustreznega gradbenega materiala;

 • definira keramiko in keramične izdelke, glede na njihovo uporabnost v integralnem prometu;

 • Se zave, da je izbor ustreznega gradbenega materiala bistvenega pomena za transportni sistem.

  Demonstracija proizvodov.

  Dijaku predstaviti kovine, ki se uporabljajo v prometu.

 • je sposoben povezati kemijsko znanje o kovinah (kristalne strukture, ...) s posameznimi kovinami, glede na njihove lastnosti in uporabo;

 • primerja uporabnost kovin z drugimi materiali;

 • Razvija strokovnost pri ravnanju s kovinami in ekološko zavest.

  Demonstracijski poskus.

  Vaja: vpliv korozije na kovine.

  Dijaka seznaniti s tekstilijami in tekstilno industrijo, pojasniti mu predvsem pomen tehničnih tekstilij in njihovo uporabnost.

 • definira tekstilije, pridobi osnovno znanje o tekstilni industriji in njenih proizvodih;

 • poveže tehnične tekstilije s prometnimi sredstvi, transportom, embalažo;

 • Spozna pomen tehničnih tekstilij in tekstilij, ki se uporabljajo za embalažo.

  Demonstracijski poskus.

  Dijaku podati razliko med posameznimi vrstami stekla in njihovo uporabnostjo.

 • pozna vrste stekla in zna določiti njegovo uporabnost glede na njegovo sestavo;

 • Se zave pomembnosti pravilne uporabe stekla kot gradbenega ali embalažnega elementa.

  Video

  Predstaviti mu izdelke industrije celuloze in papirja.

 • je sposoben povezati biološko znanje o celulozi;

 • spozna lastnosti papirja in njegov pomen za transport, embalažo;

 • Se zave pomembnosti papirja kot embalažnega elementa.

  Video

  Dijaka seznaniti s pomenom tehnoloških vod v integralnem prometu.

 • se ukvarja z ekološkimi vidiki vpliva odpadnih vod na okolje;

 • poveže znanje s proizvodi kemijske industrije;

 • Osvaja strokovnost pri ravnanju z tehnološkimi vodami.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje, poročila o vajah),

 • ustno.

  V oceni za predmet poznavanje blaga se upošteva tudi ocena, pridobljena pri praktičnem pouku.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Predmet poznavanje blaga predstavlja »strokovno« nadgradnjo kemije iz 1.letnika in naravoslovnih predmetov iz osnovne šole; posamezne vsebine predmeta se povezujejo praktično z vsemi drugimi strokovnimi predmeti programa, še posebno pa predmeti tehnika in varnost, transportna sredstva, tehnologija prometa ter praktični pouk.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Dijaka/u

     

 • se seznani z blagom kot sredstvom za zadovoljevanje potreb, spoznava razvrstitev in vrste blaga

 • Tehnologija prometa - 2. letnik

 • tovor, delitve tovorov po: fizikalnih lastnostih, pogojih transporta in skladiščenja, po njihovi količini;

 • klasifikacija tovorov, vrst tovorov po primernosti za prevoz v kontejnerjih;

 • transportne sposobnosti tovora in odločanje o transportu;

 • predstaviti kovine, ki se uporabljajo v prometu

 • seznaniti s tekstilijami in tekstilno industrijo, pojasniti mu predvsem pomen tehničnih tekstilij in njihovo uporabnost

 • podati razliko med posameznimi vrstami stekla in njihovo uporabnostjo

 • predstaviti mu izdelke industrije celuloze in papirja

 •  

 • embalaža, embaliranje in pakiranje;

 • značilnosti in vrste embalaže;

 • lastnosti posameznih vrst in nalog embalaže ter izbora pakiranja;

 • seznaniti z energetiko, z lastnostmi in uporabo goriv, maziv (aditivov) ter mu pojasniti kako uporabiti tehnologiji primerno gorivo

 • Transportna sredstva - 3. letnik

 • pojem motorja z notranjim zgorevanjem;

 • vrste motorjev z notranjim zgorevanjem;

 • delovni proces otto in diesel motorja;

 • predstaviti tehnično ekonomske značilnosti kemijske proizvodnje, ga seznaniti z nevarnimi snovmi, njihovim skladiščenjem in transportom

 • Tehnika in varnost - 1. letnik

 • varstveni ukrepi pri delu z delovnimi napravami, ter spoznavanje vrst varovalnih naprav;

 • približati barvila in premazna sredstva za zaščito kovin, pojasniti mu pomen pravilnega izbora premazov

 •  

 • osnove in vrste barv, predstaviti pomen občutljivosti za barvni spekter;

 • predstaviti tehnično ekonomske značilnosti kemijske proizvodnje, ga seznaniti z nevarnimi snovmi, njihovim skladiščenjem in transportom

 •  

 • transport nevarnih snovi, klasifikacijo nevarnih snovi, predpisi in konvencijami;

 • se seznani z blagom kot sredstvom za zadovoljevanje potreb, spoznava razvrstitev in vrste blaga

 • Praktični pouk - 1. letnik

 • prepoznavanje dokumentov, ki spremljajo blago in iskanje standardov v dosegljivi literaturi;

 • predstaviti sestavine hrane, seznaniti ga s pomenom posameznih sestavin, pojasniti razlike v skladiščenju in transportnih sposobnostih prehrambenih izdelkov

 •  

 • ugotavljanje prisotnosti posameznih sestavin v prehrambenih izdelkih;

 • seznaniti z energetiko, z lastnostmi in uporabo goriv, maziv (aditivov) ter mu pojasniti kako uporabiti tehnologiji primerno gorivo

 •  

 • preizkušanje lastnosti goriv;

 • proučevanje ekoloških vplivov različnih vrst goriv na okolje, teoretično in na terenu;

 • predstaviti tehnično ekonomske značilnosti kemijske proizvodnje, ga seznaniti z nevarnimi snovmi, njihovim skladiščenjem in transportom

 •  

 • pomen tehnoloških vod v integralnem prometu;

 • približati barvila in premazna sredstva za zaščito kovin, pojasniti mu pomen pravilnega izbora premazov

 •  

 • preizkušanje lastnosti materialov;

 • predstaviti pomen umetnih mas, seznaniti ga z možnostmi uporabe le-teh v prometu.

 •  

 • preizkušanje lastnosti umetnih mas;

 • predstaviti kovine, ki se uporabljajo v prometu

 •  

 • korozija;

 • pojasniti razliko med posameznimi gradbenimi materiali in podati več primerov uporabe v prometu

 •  

 • ogled transportnih sistemov;

 • pojasniti razliko med posameznimi gradbenimi materiali in podati več primerov uporabe v prometu

 •  

 • posebnosti tehničnega risanja v gradbeništvu;