SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PROMETNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

105

105

2.

 

105

105

3.

 

105

105

4.

 

136

136

skupaj

 

451

451


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Praktični pouk se izvaja v vseh štirih letnikih programa in predstavlja koristno podporo k teoretičnemu pouku za vse strokovne predmete. Dijake usmerja v reševanje konkretnih primerov s področja strokovnih in poslovnih sistemov ter jih tako usposablja za samostojno reševanje konkretnih problemov, s katerimi se bodo srečevali na delovnih mestih. Poleg tega je eden izmed temeljnih ciljev praktičnega pouka tudi v tem, da se navadijo moderna teoretična spoznanja prenašati neposredno v praktično delo in da pridobe zavest o nepogrešljivi povezanosti vseh strokovnih vsebin, pa tudi spoznanj, ki jih pridobe pri splošno-izobraževalnih predmetih.

Praktični pouk sestavljajo praktične vsebine različnih strokovnoteoretičnih predmetov, kot je prikazano v naslednji tabeli:

PREDMETI/LETNIK – letno štev. ur

1.

2.

3.

4.

Skupaj

Poznavanje blaga

35

     

35

Ekonomika

   

35

 

35

Tehnologija prometa

 

35

70

68

173

Tehnika in varnost

70

70

 

34

174

Špedicija

     

34

34

SKUPAJ PRAKTIČNI POUK

105

105

105

136

451


4. OPERATIVNI CILJI

1. Letnik

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti vizvedbi

Dijaka/u

Dijak

Dijak

 

 • se seznani z blagom kot sredstvom za zadovoljevanje potreb

 • spoznava razvrstitev in vrste blaga ter dokumente, ki blago spremljajo

 • pozna vrste blaga, razume pomen kakovosti izdelkov in metod preizkušanja kakovosti

 • zna brati dokumente, ki spremljajo blago

 • Se zave pomembnosti pravilnega izbora blaga.

  Vaja: prepoznavanje dokumentov, ki spremljajo blago in iskanje standardov po dosegljivi literaturi.

 • predstaviti sestavine hrane, seznaniti ga s pomenom posameznih sestavin

 • pojasniti razlike v skladiščenju in transportnih sposobnostih prehrambenih izdelkov

 • zna klasificirati posamezen prehramben izdelek

 • zna določiti način skladiščenja in transporta za prehrambene izdelke

 • Dojame pomembnost izbire ustreznega prehrambenega izdelka, zave se odgovornosti pri izbiri ustreznega načina skladiščenja in transporta tudi z ekološkega vidika.

  Vaja: ugotavljanje prisotnosti posameznih sestavin v prehrambenih izdelkih.

 • seznaniti z lastnostmi in uporabo goriv, maziv ter mu pojasniti kako uporabiti tehnologiji primerno gorivo

 • razlikuje goriva glede na njihove lastnosti in uporabnost

 • je sposoben izbrati primerno gorivo za posamezno tehnologijo in predvideti ekološke vplive na okolje

 • pridobi potrebna znanja za ravnanje z gorivi, tudi ukrepanje po požarih

 • Razvija odgovornost in odnos do varčevanja z energijo in do ekološkega varstva okolja s smotrno rabo goriva.

  Vaja: preizkušanje lastnosti goriv (eksplozivnost, gorljivost naftnih derivatov). Proučuje ekološke vplive različnih vrst goriv na okolje (onesnaževanje zraka, vode, ...) teoretično in na terenu.

 • predstaviti pomen tehnično ekonomskih značilnosti kemijske proizvodnje in ga seznaniti z nevarnimi snovmi, njihovim skladiščenjem in transportom

 • definira proizvode kemijske industrije, obvlada načine skladiščenja in transporta kemijskih proizvodov, predvsem nevarnih snovi

 • Razvija skrbnost in ekološko odgovornost pri ravnanju s kemijskimi proizvodi med skladiščenjem in transportom.

  Projektno delo: pomen tehnoloških vod v integralnem prometu - ogled ustreznih proizvodnih procesov.

 • približati barvila in premazna sredstva za zaščito kovin pojasniti mu pomen pravilnega izbora premazov

 • razlikuje posamezne premaze in barvila, razume njihove prednosti in slabosti za prevozna sredstva in okolje

 • Pridobi predstavo o koristnosti premazov in pomembnosti izbire ustreznega premaza.

  Vaja: preizkušanje lastnosti premazov.

 • predstaviti pomen umetnih mas, seznaniti ga z možnostmi uporabe le-teh v prometu

 • prepozna posamezne vrste umetnih mas in oceni njihove lastnosti

 • Razvija odnos do umetnih mas kot elementa, ki ga lahko uporabimo v prometu. Razvija ekološko zavest pri ravnanju z umetnimi masami.

  Vaja: preizkušanje lastnosti umetnih mas (gorljivost, občutljivost na kemikalije ....).

 • pojasniti razliko med posameznimi gradbenimi materiali in podati več primerov uporabe v prometu

 • zna opredeliti potrebe po vgradnji ustreznih gradbenih materialov

 • Se zave, da je izbor ustreznega gradbenega materiala bistvenega pomena za transportni sistem.

  Projektno delo: ogled transportnih sistemov.

 • predstaviti kovine, ki se uporabljajo v prometu

 • razlikuje posamezne kovine glede na njihove lastnosti in uporabo

 • primerja uporabnost kovin z drugimi materiali

 • Razvija strokovnost pri ravnanju s kovinami in ekološko zavest.

  Vaja: korozija.

 • predstaviti formate risalnih listov in posamezne elemente tehniške risbe

 • pokazati mu zgibanje formatov in pripravo risalnega lista za vpenjanje v mapo

 • seznaniti ga z uporabo klasičnega risalnega pribora in mu prikazati posebnosti priprave in uporabe posamezne vrste risalnega pribora

 • se zave potrebe po ureditvi risalnih listov v tehniškem risanju

 • razume priporočila standarda, ki ureja področje zgibanja formatov

 • zna izbrati pravilni format risalnega lista

 • zna pripraviti format za začetek dela

 • zna pravilno pripraviti in uporabljati risalni pribor

 • razume pomen pravilne priprave formata in risalnega pribora

 • zna zgibati formate risalnih listov (format A3 na pamet) in jih pravilno vložiti v mapo

 • Razvija natančnost, skrbnost, varčnost, vztrajnost, zanesljivost in delovno odgovornost.

  Izbirajo formate risalnih listov v odvisnosti od velikosti risanega predmeta in merila, učijo se pravilno pripraviti risalni pribor, pripravljajo formate za začetek risanja - narišejo okvir, glavo risbe in kosovnico, vadijo zgibanje formatov in se učijo pripraviti format za vstavljanje v mapo.

 • v kratkem predstaviti vrste črt in pisavo na tehniških risbah

 • prikazati uporabo posameznih vrst črt na različnih vrstah tehniških risb, na različnih praktičnih primerih prikazati področja uporabe posameznih vrst črt na tehniški risbi

 • predstaviti razlike med različnimi vrstami tehniške pisave in vaditi pisavo izbrane tehniške pisave

 • se zave in razume pomen pravilne uporabe posameznih vrst črt in tehniške pisave na tehniški risbi

 • zna pravilno narisati posamezne vrste črt, tudi v nekaterih specifičnih primerih

 • nauči se uporabljati tehnično pisavo

 • razume pomen čitljivosti in preglednosti tehnične in tudi druge dokumentacije

 • Razvija natančnost, vztrajnost, skrbnost, osebno in delovno odgovornost.

  Se učijo risati različne vrste črt, vadijo v pisanju tehniške pisave.

 • predstaviti osnovne geometrijske konstrukcije, ki so značilne za opisovanje tehniških problemov, predvsem pa se pogosto pojavljajo pri opisovanju matematičnih in fizikalnih zakonitosti

 • se zave potrebe po natančnosti in skrbnosti pri izdelavi tehniških risb

 • nauči se pravilno uporabljati risalni pribor

 • spozna pomen pravilno narisanih črt za razumevanje in razločevanje vsebin tehniških risb

 • razvija spretnost uporabe črt in tehniške pisave

 • spozna nastanek posameznih matematičnih krivulj

 • Razvija natančnost, vztrajnost, skrbnost, sposobnost grafičnega komuniciranja, zanesljivost.

  Vadijo risanje najpomembnejših grafičnih konstrukcij, ob tem pa dodatno utrjujejo poznavanje vrst črt in spretnost dela s klasičnim risalnim priborom.

 • v kratkem predstaviti načine prikazovanja - projiciranja predmetov na tehniški risbi

 • pokazati risanje predmetov v izometrični in Mongeovi projekciji

 • spoznajo pomen in praktično vrednost posameznih načinov projiciranja na tehniški risbi

 • znajo narisati enostavne predmete v izometrični in Mongeovi projekciji

 • razvijajo sposobnosti prostorskega predstavljanja in opisovanja tehniških problemov

 • Razvija natančnost, vztrajnost, zanesljivost, strokovnost, sposobnost grafičnega komuniciranja, delovno odgovornost.

  Rišejo projekcije enostavnih predmetov v izometrični in Mongeovi projekciji, pri tem utrjujejo poznavanje vrst črt in pridobivajo spretnost uporabe risalnega pribora.

 • predstavimo merjenje z najpogosteje uporabljanimi merilnimi sredstvi

 • pojasnimo pomen kotiranja na tehniški risbi

 • znajo zmeriti predmet s kljunastim merilom in kotomerom

 • razumejo pomen kotiranja na tehniški risbi

 • znajo pravilno kotirati enostavne predmete

 •  

  Se učijo meriti s kotomerom in kljunastim merilom. Vadijo kotiranje enostavnih predmetov v mongeovi projekciji.

   

  2. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijaku

  Dijaki

  Dijaki

   

 • predstavimo, s pomočjo praktičnih primerov, prikazovanje predmetov s prerezi, kot eno najpomembnejših poglavij grafičnih komunikacij

 • znajo narisati enostavne predmete s prerezom

 • znajo pravilno izbrati risarsko tehniko in razvijajo sposobnost branja tudi zahtevnejši tehniških risb

 •  

  Rišejo enostavne predmete s tehniko prerezov, utrjujejo znanje uporabe različnih črt in vadijo branje zahtevnejših tehniških risb.

 • pojasnimo in prikažemo primere označevanja stanja površin obdelanih predmetov in zapisovanje toleranc mer

 • znajo označiti stanje hrapavosti površine predmeta

 • razumejo vpliv hrapavosti na delovanje naprave

 • razumejo pomen toleranc pri izdelavi predmeta in sestavi sklopa

 • znajo pravilno zapisati toleranco na delavniški risbi predmeta

 •  

  S pomočjo mikroskopa ugotavljajo hrapavost površine in označujejo kvaliteto površine, ter zapisujejo tolerance mer.

 • predstavimo delavniško risbo in njen pomen v tehniki, ter prikažemo izdelavo delavniške risbe, ter vse podatke, ki jih takšna risba zahteva

 • znajo brati in izdelati enostavne tehniške risbe

 • razumejo njen pomen in pomen na njej navedenih podatkov

 •  

  Rišejo in vadijo branje enostavnih delavniških risb.

 • predstavimo pomen sestavne risbe, mu pokažemo primere sestavnih risb in vadimo izdelavo sestavnih risb enostavnih sklopov in pripravo kosovnice

 • znajo narisati sestavno risbo enostavnega sklopa

 • razumejo vsebino in pomen kosovnice, ter jo znajo pripraviti, so sposobni razumeti povezavo med sestavno in delavniško risbo

 •  

  Rišejo sestavne risbe enostavnih sklopov. Iz sestavne risbe se učijo risati delavniške risbe posameznih delov sklopa.

 • predstavimo posebnosti tehniškega risanja v elektrotehniki, prikažemo električne grafične simbole in njihovo uporabo na električnih shemah

 • razumejo pomen električnih grafičnih simbolov na elektrotehničnih risbah

 • vadijo risanje električnih simbolov in znajo narisati eno vrsto elektrotehnične risbe - tloris električne instalacije, pri tem uporabljajo znanje projiciranja, ter se učijo risati najpomembnejše električne simbole

 •  

  Rišejo enostavni načrt električne instalacije - zapisujejo grafične simbole za posamezne električne aparate v prostoru, ter narišejo električne vode - povezave med simboli z enočrtnim načinom povezovanja.

 • predstavimo posebnosti tehniškega risanja v gradbeništvu, posebej prikažemo način kotiranja in merske enote na tehniških risbah v gradbeništvu

 • poznajo in razumejo razlike tehniškega risanja, ki se pojavljajo med posameznim tehniškimi vejami

 • znajo narisati enostavne tehniške risbe z upoštevanjem osnovnih značilnosti risanja v gradbeni stroki, so sposobni povezati znanje predhodnih vsebin

 •  

  Rišejo enostavne tehniške risbe, ki po svoji vsebini sodijo na področje gradbene stroke, učijo se pravilnega kotiranja in zapisovanja mer na gradbenih tehniških risbah.

 • predstaviti računalnik, kot izjemno pomemben pripomoček - orodje, za izdelavo tehnične dokumentacije

 • po možnosti predstaviti računalniški program za tehniško risanje

 • pokazati osnovne ukaze izbranega programa, ki omogočajo pripravo računalniškega risalnega lista in izdelavo tehniških risb, ter izpis oziroma izris podatkov

 • spoznajo pomen računalniške tehnologije, za izdelavo tehniških risb in ostale dokumentacije, v pogojih sodobnega poslovanja

 • Vadijo in se učijo ukazov izbranega računalniškega programa na takšnem nivoju, da znajo določiti velikost risalnega lista in različne risalne ravnine

 • znajo definirati in narisati oblike posameznih vrst črt

 • znajo šrafirati in kotirati tehniško risbo

 • znajo uporabljati bloke in določiti obliko teksta tehnične dokumentacije, ter znajo prenašati in shranjevati podatke

 • spoznajo vpliv računalniške tehnologije na produktivnost dela

 • Razvijajo natančnost, strokovnost, zanesljivost, vztrajnost, ustvarjalnost, delovno odgovornost, sposobnost komuniciranja in inovativnost.

  Vadijo ukaze računalniškega programa, rišejo enostavne primere delavniških in sestavnih risb, spoznavajo neprecenljiv pomen računalnikov v sodobnih pogojih konstruiranja in projektiranja.

 • seznaniti s paletami, kontejnerji in sredstvi mehanizacije

 • se seznani z enačbami za izračun potrebnega števila transportnih priprav

 • zna uporabiti in razlikovati transportne priprave in sredstva mehanizacije

 • zna uporabiti enačbe za izračun potrebnih transportnih priprav

 • Se zave pomembnosti poznavanja transportnih priprav in njihov izračun.

  Vaje: izračun potrebnega števila transportnih priprav in sredstev mehanizacije.

 • seznaniti z izdelavo seminarskih nalog in dokumentacije pri prevozu tovora

 • pozna dokumentacijo in na osnovi le-te izdelati seminarsko nalogo

 • Se zave pomembnosti izdelave seminarske naloge.

  Vaja: izdelava seminarske naloge.

   

  3. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

 • se seznani z izračunom amortizacije osnovnih sredstev po funkcinalnem in časovnem načinu

 • zna narediti amortizacijski načrt za konkretno osnovno sredstvo

 • spozna različne načine amortiziranja osnovnih sredstev, zna izdelati amortizacijski načrt za posamezno osnovno sredstvo

 • razume pomen obračunavanja amortizacije kot stroška za podjetje

 • Razvija natančnost in strokovnost.

  Vaje

 • zna izračunati koeficiente obračanja gibljivih sredstev, čas obračanja in potrebno velikost gibljivih sredstev v podjetju

 • izračuna posamezne parametre za ugotavljanje potrebne velikosti gibljivih sredstev

 • razume pomen hitrega obračanja gibljivih sredstev

 • zna oceniti primerno velikost gibljivih sredstev za konkretno podjetje

 • Razvija natančnost, strokovnost in zanesljivost.

  Vaje

 • se seznani z grafi posameznih vrst stroškov, jih zna narisati in izračunati v konkretnem primeru

 • prepozna grafe različnih stroškov, jih zna primerjati med seboj in razume pomen posamezne vrste stroškov za podjetje

 • zna izračunati posamezne stroške in lastno ceno izdelkov ter ugotoviti poslovni izid poslovanja ter je sposoben povezovati znanje celotnega poglavja o stroških

 • Razvija natančnost, ustvarjalnost in strokovnost.

  Vaje

 • se seznani z izračunavanjem kazalcev uspešnosti poslovanja in zna na osnovi dobljenih rezultatov komentirati uspešnost poslovanja podjetja

 • spozna računovodske izkaze (bilanco uspeha ...)

 • izračuna, primerja in razloži pomen posameznega kazalca uspešnosti poslovanja in je sposoben na osnovi izračunov podati oceno o poslovanju podjetja

 • Osvaja natančnost in strokovnost.

  Vaje

 • se seznani s pomenom poznavanja koeficientov elastičnosti povpraševanja za posamezen izdelek in poslovno uspešnost podjetja

 • pozna elastičnost povpraševanja, izračuna koeficiente elastičnosti

 • zna razložiti pomen poznavanja koeficientov elastičnosti posameznih izdelkov s strani podjetnika

 • Razvija strokovnost, in natančnost.

  Vaje

 • predstavimo analizo voznega parka in pomen za načrtovanje tehnoloških procesov dela voznega parka za naslednjo poslovno obdobje

 • zna uporabiti enačbe za izdelavo analize voznega parka in analizira ter načrtuje poslovanja v naslednjem obdobju

 • Dojame pomembnost analize voznega parka.

  Vaje: izdelava analize.

 • seznanimo z vso dokumentacijo, ki spremlja tovor in prevozno sredstvo

 • zna uporabiti in izpolnjevati dokumentacijo za spremljavo tovora in prevoznega sredstva

 • Se zave pomembnosti pravilnega izpolnjevanja dokumentacije.

  Vaje: izpolnjevanje dokumentov.

  4. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijak/i

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani s konkretnimi primeri iz prakse v logističnih in nelogističnih poslovnih organizacijah – proučevanje poslovne prakse na osnovi vnaprej pripravljenih primerov (case studies)

 • spozna in povezuje osnovna znanja ekonomike in nekaterih ostalih strokovnih predmetov pri proučevanju konkretnih poslovnih problemov, podaja ocene in sklepa o poslovanju podjetij

 • Razvija ustvarjalnost, vztrajnost, sposobnost komuniciranja in se zave osebne odgovornosti pri odločanju.

  Delo v skupini.

 • spozna poslovne igre s simulacijo poslovnih vlog v izmišljenem podjetju, kjer se istoveti z dejanskimi odločevalci in njihovimi aktivnostmi v zvezi s poslovnim odločanjem

 • se seznani (skozi simuliranje poslovnih vlog) s poslovnim odločanjem, sodeluje pri odločanju

 • povezuje potrebna znanja, opazuje in skuša predvideti poslovanje ostalih podjetij v simulacijski igri

 • dokazuje svoje sposobnosti in razvija spretnosti, ki so potrebne pri vodenju posameznih aktivnosti v podjetju

 • Razvija natančnost, ustvarjalnost, osebno odgovornost in sposobnost komuniciranja.

  Delo v skupini in medsebojna tekmovalnost med skupinami.

 • se seznanijo z instradacijo odrejanje poti in sredstva

 • se zavedajo pomembnosti instradicije

 • Znajo opisati primere.

  Vaja: izdelava primerov.

 • spoznajo obrazec za ponudbo in dispozicijo

 • vedo kaj zajema ponudba in dispozicija

 • Dobijo čut odgovornosti za opravljene naloge.

  Vaja: izpolnitev dveh obrazcev.

 • se seznanijo z izstavljanjem in izpolnjevanjem posameznih dokumentov

 • znajo uporabiti posamezne dokumente

 • Razvijejo čut odgovornosti za pravilno in pravočasno izpolnjevanje.

  Vaja: individualno izpolnjevanje posameznih dokumentov.

 • spoznajo namen obračunske mape

 • znajo izpolnjevati obračunsko mapo

 • Skrb za shranjevanje mape in dokumentov.

  Vaja: izpolnjevanje mape.

 • se seznanijo s tarifami

 • znajo uporabiti posamezne tarife

 • Se zavedajo posledic nepoznavanja tarif.

  Vaja: izračunavanje stroškov.

 • se seznanijo s pravili trgovskih terminov

 • znajo uporabljati le-te

 • Se zavedajo nepoznavanja.

   

 • spoznajo prijavo in zavarovalno polico

 • se zavedajo namena

 • Natančnost branja in razumevanja.

  Vaja: izpolnjevanje police.

 • se seznanijo z ostalimi dokumenti

 • se zavedajo pomembnosti teh dokumentov

 • Uveljavljanje pravic zavarovanca.

  Vaja: priprava ustreznih dokumentov.

 • se seznanijo s pogoji zavarovalnice

 • se zavedajo dolžnosti in odgovornosti zavarovanca

 • Dojemajo pogoje.

  Vaja: natančno preberejo pogoje.

 • se seznanijo s carinsko tarifo in carinskimi stopnjami

 • se zavedajo pomena tarife

 • Zavedajo se neplačevanja carinskih dajatev.

  Vaja: izračunavanje carinske stopnje in drugih dajatev.

 • spoznajo namen in uporabo ECL

 • znajo izpolniti in pravočasno pripraviti ECL

 • Dobijo občutek za natančno in pravilno izpolnjevanje.

  Vaja: izpolnjevanje ecl.

 • seznaniti s praktičnimi izračuni uporov vožnje, zavorne sile, zavorne poti, vlečne sile

 • zna izračunati upore vožnje, zavorno silo, zavorno pot in vlečno silo

 • Si pridobi predstavo o silah, ki se pojavijo pri gibanju.

  Vaja: izračun uporov vožnje, zavorne sile, zavorne poti in vleče sile.

 • seznaniti z metodami določanja parametrov pri vožnji skozi horizontalno krivino (največjo hitrost, največji polmer horizontalne krivine, koeficienta trenja

 • zna določiti parametre pri vožnji skozi horizontalno krivino

 • Dojame vpliv hitrosti pri vožnji skozi horizontalno krivino.

  Vaja: določanje parametrov pri vožnji skozi horizontalno krivino (največjo hitrost, najmanjšo polmer horizontalne krivine, koeficient trenja.

 • seznaniti z metodami izračunavanja težišča sestavljenih geometrijskih teles

 • zna izračunati težišče sestavljenega geometrijskega lika, telesa z uporabo analitično grafične metode

 • Dojame pomen samopretvorbe rezultata naloge z uporabo dveh različnih metod.

  Vaja: določanje lege težišča sestavljenih geometrijskih likov in teles.

 • seznaniti z osnovno metodo dimenzioniranja cestne svetlobne signalizacije

 • zna izračunati osnovne parametre (interval, varovalni čas, ciklus) cestne svetlobne signalizacije

 • Dojame pomen uvedbe svetlobne signalizacije v cestnem prometu.

  Vaja: praktični primeri dimenzioniranja delovanja semaforja.

 • seznaniti z uporabo tabel za pretvorbo osnovnih merskih enot.

 • zna uporabiti tabele, zna odčitati določene parametre

 • Dojame možnosti uporabe tehniške literature.

  Vaje: praktični primeri pretvorbe osnovnih merskih enot.

 • se seznanijo strokovno eskskurzijo

 • Dokažejo sposobnost povezovanja prakse s teorijo

 • Oblikujejo delovne navade za sprotno in pravilno opravljeno nalogom.

  Vaja: napišejo poročilo.

 • seznanijo se z seminarsko in raziskovalno nalogo

 • znajo pripraviti in zagovarjati nalogo

 • Odgovornost za estetiko in strokovnost nalog.

  Vaja: primer naloge.

 • seznaniti z izračunom in konstrukcijo osnovnih elementov ceste v tlorisu

 • zna izračunati osnovne zakoličbene elemente in konstruirati simetrično krožno krivino

 • Pridobi občutek za oblikovanje ceste v tlorisu.

  Vaje: praktični primeri izračuna in konstrukcije simetrične krožne krivine in kontra krivine.

 • seznaniti z izračunom elementov v vzdolžnem profilu cesta

 • zna konstruirati vzdolžni profil ceste

 • Si pridobi predstavo o poteku ceste v vzdolžni smeri.

   

 • seznaniti z določitvijo osnovnih parametrov prečnega profila ceste in konstrukcijo prečnega profila ceste

 • zna določiti osnovne parametre prečnega profila ceste in zna konstruirati prečni profil ceste

 • Si pridobi predstavo o poteku ceste v prečni smeri.

   

 • seznaniti s povezavo vseh treh osnovnih projekcij ceste (situacije, vzdolžnega profila in prečnega profila ceste)

 • zna konstrukcijsko povezati vse tri osnovne projekcije ceste

 • Dojame pomembnost pravilnega pristopa k projektiranju ceste.

  Vaja: seminarska naloga – izdelava idejnega projekta ceste (brez ploskovnega in mastnega profila).

 • seznaniti z osnovnimi metodami pridobivanja podatkov glede obremenitve z mirujočim prometom

 • zna določiti prometno obremenitev z mirujočim prometom

 • Dojame pomen pravilne organizacije mirujočega prometa.

  Vaja: dimenzioniranje in izračun števila parkirnih mest.

 • praktično seznaniti s postopkom štetja prometa, ga seznaniti z načinom obdelave števnih podatkov in ga naučiti konstrukcije sheme prometne obremenitve

 • zna šteti promet, obdelati števne podatke in jih prikazati

 • Si pridobi predstavo o prometni obremenitvi.

  Vaja: seminarska naloga – štetje prometa, obdelava podatkov, prikaz prometne obremenitve.

 • pojasniti metode ugotavljanja tokov potnikov

 • zna uporabljati metode tokov potnikov za načrtovanje prevoznih procesov

 • Se zave pomembnosti ugotavljanja tokov potnikov.

  Vaje: izdelava analize tokov potnikov.

 • seznaniti z elementi, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva in enačbami za izračun elementov

 • zna uporabiti enačbe za izračun elementov, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva

 • Dojame pomembnost poznavanja elementov in njihov izračun za izdelavo voznega reda.

  Vaje

 • predstaviti izdelavo voznega reda in elemente, ki vplivajo na izdelavo

 • zna izdelati vozni red

 • Se zave pomembnosti pravilne izdelave voznega reda v prometu.

  Vaje: izdelava voznega reda.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje, izdelke, programe, seminarske naloge, poročila o opravljenih vajah ipd.),

 • ustno.

  Oceno pridobljeno pri posameznem segmentu praktičnega pouka, upoštevamo tudi pri zaključni oceni za posamezen strokovno-teoretični predmet v letniku.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Dijak

   

  Dijaku

 • dojame pomembnost izbire ustreznega prehrambenega izdelka

 • zave se odgovornosti pri izbiranju ustreznega načina skladiščenja in transportira

 • razvija odgovornost in odnos do varčevanja z energijo in do ekološkega varstva okolja

 • se zave, da je izbor ustreznega gradbenega materiala bistvenega pomena za transportni sistem

 • ugotavlja posamezne sestavine prehrambenih izdelkov

 • proučuje ekološki vpliv različnih vrst goriv na okolje in organizira transportne sisteme

 • Poznavanje blaga

 • predstaviti sestavine hrane, ga seznaniti s pomenom posameznih sestavin

 • pojasniti razlike v skladiščenju in transportnih sposobnostih prehrambenih izdelkov

 • seznaniti ga, kako uporabiti tehnologijo primernih goriv za transportne cikluse

 • pojasniti razliko med posameznimi gradbenimi materiali in podati več primerov uporabe v prometu

 • vadijo zagon in izklop programa

 • vadijo osnovne ukaze programov in pri tem razvija natančnost, vztrajnost, skrbnost, sposobnost grafičnega komuniciranja v stroki

 • vadijo ukaze programa AUTOCAD za izdelavo osnovnih elementov risbe

 • seznanijo se z risalnim priborom za računalniško risanje tehničnih risb

 • rišejo delavniške risbe s pomočjo programa AVTOCAD in vadijo branje enostavnih delavniških risb

 • rišejo enostavne predmete s tehniko prerezov, utrjujejo znanje uporabe različnih črt in vadijo branje zahtevnejših tehničnih risb

 • rišejo osnovne tehnične risbe, ki spadajo v gradbeno stroko, učijo se pravilnega kotiranja in zapisovanja mer na gradbenih tehniških risbah

 • Tehnika in varnost

 • je potrebno predstaviti program AVTOCAD, pojasniti razliko med klasičnim – ročnim in sodobnim računalniškim konstruiranjem v najrazličnejših tehniških poklicih

 • predstaviti zgradbo programa AVTOCAD pojasniti vnos ukazov in osnovne nastavitve programa za predstavitev delavniške risbe ter vse podatke, ki jih takšna risba zahteva

 • pojasnimo možnost uporabe atributov in programa AVTOCAD za izdelavo delavniške risbe

 • znajo narisati enostavne predmete s prerezi, znajo pravilno izbrati risalno tehniko in razvijajo sposobnost branja tudi zahtevnejših tehniških risb

 • pri tem pa znajo uporabiti računalniške komponente

 • predstavimo posebnost risanja tehniških risb v gradbeništvu

 • izračunajo različne načine amortizacije osnovnih sredstev, izdela amortizacijski načrt za posamezno osnovno sredstvo in izračuna posamezne parametre za ugotavljanje potrebne velikosti gibljivih sredstev

 • izračuna in primerja posamezne kazalce uspešnosti poslovanja in poda oceno poslovanja podjetja

 • Ekonomika

 • seznanimo z izračunom amortizacije osnovnih sredstev po funkcionalnem in časovnem načinu

 • se seznani z izračunom kazalcev uspešnosti poslovanja in zna na osnovi dobljenih rezultatov komentirati uspešnost poslovanja podjetja, spozna računske izkaze (bilanco uspeha …..)

 • zna opisati in izdelati instradacijo, dispozicijo, pozicijo, obračun mape in ostale dokumente

 • zna izračunati stroške, izpolnjevanje dokumentacije in zna pripraviti ustrezno dokumentacijo za posamezno vrsto prevoza

 • Špedicija

 • seznanimo z instradacijo, ponudbo, dispozicijo in pozicijo. se seznani s pogoji zavarovanja, carinjenja in priprave dokumentacije za posamezne specifične prevoze

 • seznanimo ga z raziskovalno nalogo in njenim potekom.

 • se zave pomembnosti poznavanja transportnih priprav in sredstev mehanizacije

 • izračunava njihove učinkovitosti v prometu in tehnologiji prometa

 • izdela seminarsko nalogo na temo analize voznega parka in pri tem izpolnjuje dokumentacijo za prevozne procese v prometu

 • zna uporabiti enačbe za analizo voznega parka in zna izdelati analizo. zna uporabiti metode analize tokov potnikov, tipe prometnih linij, tipe prometnih mrež in zna izdelati vozni red s pomočjo elementov trase linij

 • Tehnologija

 • se seznanijo z paletami, kontejnerji in sredstvi mehanizacije

 • znajo uporabiti enačbe za izračunavanje njihove uspešnosti in učinkovitosti v transportnih procesih

 • se seznani z izdelavo seminarske naloge na temo analize voznega parka

 • na ta način mu se mora predstaviti celotna analiza in pomen analize v prometu

 • predstavimo možne tipe prometnih linij kakor tudi možne tipe prometne mreže glede na posamezna mesta, kjer se opravlja načrtovanje novih mrež linij

 • na osnovi tipe linij mu predstavimo izdelavo voznega reda za vse prometne podsisteme posebej

 • predstavimo možnost uporabe tehniške literature v prometu. izračuna upore vožnje, zavorne sile, zavorne poti in vlečne sile

 • zna uporabiti in izdelati dimenzioniranje delovanja semaforov in izračuna konstrukcije simetrične krožne krivine

 • zna pravilno dimenzionirati število parkirnih mest, štetje prometa, obdelava podatkov in prikaz prometne obremenitve

 • Tehnika in varnost

 • seznanimo z uporabo tabel za pretvorbo osnovnih merskih enot in ga seznanimo s praktičnim izračunom uporov vožnje, zavorne sile, zavorne poti in vlečne sile

 • seznanimo ga z metodami izračunavanja težišča sestavljenih geometrijskih teles. seznanimo z osnovno metodo dimenzioniranja cestne svetlobne signalizacije in pridobivanjem podatkov glede obremenitve z mirujočim prometom