SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PROMETNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

TEHNIKA IN VARNOST

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

70

175

2.

70

70

140

3.

70

 

70

4.

68

34

102

skupaj

313

174

487

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI


4. OPERATIVNI CILJI

1. Letnik

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Tehnično risanje – strojni elementi

Dijak

Dijak

 

 • seznaniti s pomenom tehničnega risanja za tehnične poklice

 • predstaviti tehnično dokumentacijo

 • navesti in predstaviti risalni pribor

 • predstaviti manipulacijo z risbami

 • pojasniti pomen in uporabo standardov, posebej predstaviti pomen slovenskih standardov in prikazati možnosti zajemanja podatkov v standardih

 • posebej poudariti pomen Interneta in iskanja vsebin standardov s pomočjo interneta

 • spozna pomen tehniškega risanja za tehnični poklic

 • razume uporabo tehnične dokumentacije

 • spozna pripomočke, ki omogočajo izdelavo tehnične dokumentacije in manipulacijo z njo

 • razume pomen standardov, ve kako poiskati ustrezen standard, ve kakšni podatki so zajeti v standardih

 • razlikuje med posameznimi vrstami tehnične dokumentacije in standardi

 • Razvija čut za red pri opravljanju dela.

  Praktični pouk: iskanje standardov preko interneta.

 • seznaniti z vrstami tehničnih risb

 • standardiziranimi formate za risanje

 • predstaviti zgibanje formatov s poudarkom na A3 formatu

 • seznaniti z glavo risbe in kosovnico

 • predstaviti vrste črt in črtne skupine

 • seznaniti jih s pisavo na tehniških risbah

 • vaditi uporabo risalnega orodja in pripomočkov pri risanju geometrijskih konstrukcij in pisanju s tehniško pisavo

 • razlikuje posamezne vrste tehniških risb

 • zna določiti standardni format

 • zna postaviti risalni list v pravilni položaj

 • zna naristi in uporabiti glavo risbe in kosovnico

 • zna zložiti format A3, ostale pa s pomočjo priročnika

 • razume pomen podatkov zapisanih v glavi ali kosovnici

 • zna pravilno uporabljati in narisati vrste črt, razume njihov pomen in pomen črtnih skupin

 • zna napisati besedilo v tehniški pisavi

 • razvija ročne spretnosti pri uporabi risalnega pribora.

 • Razvija čut za estetski videz svojega izdelka, razvija natančnost, skrbnost in vztrajnost.

  Osvaja sposobnost tehničnega komuniciranja.

  Vaja: riše ploskovna telesa in enostavne geometrijske konstrukcije, piše v tehniški pisavi.

 • se seznani z načini prikazovanja teles

 • prikažemo razliko med posameznimi vrstami projiciranja

 • spoznava osnove opisne geometrije, posebej predstavimo in poudarimo Mongeovo projekcijo

 • razume razliko med posameznimi načini projiciranja

 • zna narisati telo v izometrični in Mongeovi projekciji

 • pridobiva prostorsko orientacijo

 • Razvija natančnost, vztrajnost in inovativnost.

  Vaje: riše enostavne predmete v različnih projekcijah.

 • spozna merjenje, merila in kotiranje na tehniški risbi

 • predstavimo različne načine kotiranja likov, s poudarkom na vzporednem in zaporednem kotiranju dolžin, prikažemo tudi kotiranje lokov, radijev, premerov

 • razume razliko med vzporednim in zaporednim kotiranjem, ter ju zna uporabljati

 • zna kotirati tudi loke in radije

 • obvlada uporabo meril na risbi

 • Razvija natančnost, zanesljivost, skrbnost, vztrajnost, skrb za estetski videz izdelka.

  Vaje: kotira enostavne like.

 • spozna šrafiranje in uporabo šrafiranja na tehniški risbi

 • predstavimo in seznanimo ga z risanjem teles v prerezu, prikažemo kotiranje prerezane ploskve.

 • razume uporabo šrafiranja

 • zna uporabljati šrafiranje

 • razume uporabo prikazovanja teles v prerezu

 • zna prikazovati enostavna telesa v prerezu

 • Razvija čut za natančnost, osvaja sposobnost grafičnega komuniciranja.

  Vaje: riše enostavna telesa v prerezu, šrafirajo.

 • se seznani s tolerancami

 • spozna pomen toleranc izdelave za moderno proizvodnjo

 • prikažemo mu označevanje toleranc po ISO sistemu in kotiranje toleriranih mer po ISO

 • predstavimo mu definicijo hrapavosti površin in označevanje kvalitete obdelave površin

 • predstavimo ujem in pomen ujemov za funkcioniranje naprav in strojev

 • seznanimo ga s sistemi ujemov

 • razume uporabo in pomen toleranc

 • zna zapisovati in uporabljati tolerance na risbi

 • razume označevanje površin na risbi predmeta

 • razume bistvo ujemanja delov in zna na sestavni risbi določiti vrsto ujema

 • Razvija natančnost, zanesljivost, tolerantnost.

  Vaje: kotiranje toleriranih mer, zapisovanje ujemov na risbi.

  Varstvo pri delu

   

   

   

 • se seznanijo z razvojem VPD

 • pravno ureditvijo VPD in:

 • mednarodni pravni viri

 • izvršilni predpisi in

 • kolektivno pogodbo

 • spoznajo vsebino in pomen temeljnih načel ZPD, vsebino in pomen oz zakonsko strukturo socialne varnosti

 • Razvija čut za varno delo.

   

 • spoznajo temeljna načela splošnega VPD in temeljni pomen socijalne varnosti.

 •  

 •    

 • seznaniti z vrstami in obsegom dajatev iz zdravstvenega varstva, to so:

 • pravice iz zdravstvenega varstva in

 • denarna nadomestila in povračila

 • spoznajo zakonsko podlago na kateri je upravičen do denarnega nadomestila iz starostnega in družinskega zavarovanja

 • Zave se pomena zdravstvene odgovornosti.

  Zbiranje novosti.

 • seznanimo z nesrečami in poškodbami pri delu

 • spoznajo kaj štejemo za delovno nesrečo in kako postopamo

 • Dobi občutek za nevarnosti.

  Spremljajo trenutno stanje.

 • človeške pomanjkljivosti kot vzrok poškodb in obolenj pri delu

 • materialne pomanjkljivosti kot vzrok poškodb in obolenj pri delu in

 • nevarni učinki električnega toka na človeka

 • spoznajo lastne napake in napake, ki jih ne moremo predvideti

 •    

 • seznanimo s požarno varnostjo; viri požara, protipožarna oprema in ukrepanje v primeru požara

 • način obveščanja o požaru, posebne zahteve gašenja požara in naprave za javljanje požara

 • spoznajo najbolj pogoste vzroke za nastanek požara in postopke v primeru gašenja različnih specifičnih snovi

 • Se zave nevarnosti požara in potrebnih ukrepov zoper njega.

   

 • seznanimo z varstveni ukrepi pri delu z delovnimi pripravami in napravami, ter spoznajo vrste varovalnih naprav

 • spoznajo različne nevarnosti pri delu oziroma pri različnih delih v lahki in težki industriji

 •    

 • seznanimo z varnostni ukrepi in normativi za delovne naprave in priprave v specifičnih delovnih razmerah

 • spoznajo konstrukcijske in tehnične rešitve za delovne naprave in priprave v specifičnih delovnih razmerah

 •    

 • spoznajo mehanizirano in ročno orodje

 • seznanimo jih s periodični pregledi in preizkusi delovnih naprav in pripomočkov

 • spoznajo konstrukcijo meh. in roč.nega orodja

 • Razvija odnos do dela z napravami.

   

 • seznanimo z os. zaščitnimi sredstvi, sredstvi in opremo za varovanje oči, obraza, sluha in dihalnih organov, ter z sredstvi in opremo za varovanje pred ioniziranim sevanjem

 • seznanimo jih z nevarnostjo dela na višini in za delo v globini

 • se spoznajo obveznost uporabe vseh varovalnih sredctev,ki jih ima na voljo

 • Razvija čut za varnost.

   

 • seznanimo z organizacijo VPD:

 • službe za VPD

 • pooblaščeni delavec za VPD

 • naloge vodilnih delavcev iz VPD in

 • naloge inšpekcije za delo in pooblaščenih organizacij za VPD

 • spoznajo organizacijsko strukturo službe za VPD

 • Razvija organizacijsko miselnost.

   

 • se seznanijo s preventivnim tehničnim varstvom, varnim oblikovanjem dela in varnimi delovnimi prostori

 • spoznajo ergonomski pristop k oblikovanju dela

 •  

  Izdelava seminarske naloge.

 • se seznanijo z izobraževanjem in vzgojo za varno delo

 • spoznajo pomen izobraževanja na področju VPD in varnostne propagande

 •    

 • spoznajo zahteve za delovne prostore, komunalne vode, konstrukcijske dele objektov, osvetlitev, ogrevanje in prezračevanje delovnih

 • prostorov.

 • spoznajo delovne prostore, spoznajo vzroke za ergonomske urejene prostore, pode, stene, okna, vrata ipd.

 • Razvija odnos do delovnega prostora.

   

 • seznanimo ji z delovnim okoljem in z njegovim gospodarjenje

 • spoznajo cilje in skrbi za delovno okolje

 • spoznajo velik pomen kvalitetnega okolja za delavca in ljudi nasploh

 •    

 • seznanimo s prvinami delovnega okolja:

 • toplotno udobje

 • hrup

 • vibracije

 • zaprašenost

 • ionizirajoče sevanje

 • škodljivos plina in pare

 • eksplozivnost

 • biološke škodljivosti in biološki monitoring,

 • vlažnost in

 • osvetljenost

 • spoznajo pomen mikroklime na počutje del

 • Dojema nevarnosti pri delu.

   

 • seznanimo z osnovami zdravstvenega varstva, zagotavljanje zdravja, delovno sposobnost človeka, predhodni zdravstveni pregledi, specialni zdravstveni pregledi in obdobnimi zdravstvenimi pregledi

 • spoznajo pomen zdravstvenega varstva delavcev ter spoznajo vrste, namen in pomen zdravstvenih pregledov

 •    

   

  2. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Tehnično risanje – strojni elementi

  Dijak

  Dijak

   

 • seznaniti z elementi delavniške in sestavne risbe, oziroma ga naučiti brati podatke iz njunih vsebin, pokazati uporabo zapisov na glavi risbe in na kosovnici

 • zna iz glave risbe odčitati merilo, material, kakovost površine in ugotoviti ali je izdelek skladen z risbo

 • zna izdelati delavniško in enostavno sestavno risbo

 • Razvija strokovnost na področju grafične komunikacije.

  Praktični pouk: izdela delavniško in sestavno risbo.

 • seznaniti s širokimi možnostmi uporabe računalnika v tehniškem risanju

 • predstaviti mu potrebno opremo za računalniško konstruiranje

 • prikazati potek izdelave tehniške risbe s pomočjo računalnika

 • predstaviti povezavo tehniške risbe in ostale delovne dokumentacije (tehnologija, nabava, komerciala, skladiščenje, prevoz, …)

 • zna navesti prednosti uporabe računalnika pri pripravi tehnične in druge dokumentacije

 • razume pomen računalniško informacijskih znanj in se zave potrebe po osvajanju takšnega znanja

 • Se zave pomena uporabe računalnika pri opravljanju delovnih nalog.

  Razvija natančnost, strokovnost in ustvarjalnost.

  Vaja: prikaz izdelave tehniške risbe s pomočjo računalnika.

 • ponovi osnovne merske enote po ISO, predstaviti mu sestavljene enote

 • pozna osnovne merske enote po ISO, zna pretvarjati merske enote med seboj in zna zaokroževati rezultate v razumnih okvirih

 • Razvija sposobnost uporabe merskih enot.

  Vaja: pretvarjanje merskih enot pri preprostih izračunih.

 • seznaniti z lastnostmi različnih materialov, posebej definirati in opisati trdnost gradiv, dopustno napetost, porušno napetost, varnost, pojasniti razliko med normalnimi in tangencialnimi napetostmi

 • razume trdnost gradiva

 • pozna razliko med dovoljeno in porušno napetostjo, pozna in razume pomen vpeljave varnosti v izračun konstrukcij

 • razume zvezo med deformacijo in napetostjo v gradivu

 • razume pomen dovoljenih napetosti v gradivu

 • razume medsebojno povezavo zunanjih in notranjih sil

 • Pridobi natančnost in razvija strokovnost.

  Vaja: izračun povezave med varnostjo, dovoljeno in zrušilno napetostjo.

 • predstaviti natezne, tlačne, strižne, uklonske, upogibne in torzijske napetosti ter ploščinski tlak

 • prikazati vrste obremenitev in poudariti razliko med njimi, predvsem s stališča dovoljenih napetosti v gradivu

 • prepozna posamezne napetosti v gradivu, jih zna izračunati

 • razume razliko med statično in dinamično obremenitvijo ter zazna nevarnosti prevelikega obremenjevana v primeru dinamičnih obremenitev

 • Razvija sposobnost ocenjevanja nosilnosti posameznih transportnih naprav z vidika napetosti, ki se pod vplivom obremenitev pojavijo v gradivu naprave.

  Vaja: izračun napetosti v različnih enostavnih obremenilnih primerih.

 • seznaniti z značilnostmi drsnega in kotalnega trenja

 • prikazati odvisnost sile trenja od normalne sile in koeficienta trenja

 • predstaviti ukrepe za zmanjšanje ali povečanje sile trenja

 • razume razliko med drsnim in kotalnim trenjem

 • zna predlagati ukrepe za povečanje ali zmanjšanje trenja

 • zna izračunati silo trenja

 • Razvija občutek za sile, ki se pojavijo pri gibanju

  Zave se pomembnosti mazanja in preprečevanja spodrsavanja.

  Vaja: izračun sil trenja. Prikaz pomembnosti mazanja in preprečevanja spodrsavanja.

 • seznaniti s pojmom težišča

 • zna določiti težišče enostavnih likov

 • razume pomen težišča teles, predvsem pri vozilih s stališča pravilno naloženega tovora

 • Razvija občutek za stabilnost teles in strokovnost.

  Vaja: izračun težišča enostavnih likov.

 • predstaviti pojem strojnega elementa in mu prikazati potrebo po standardizaciji strojnih elementov

 • pojasniti vpliv standardizacije na sodobno proizvodnjo

 • razume razliko med strojnim delom in strojnim elementom, pozna pomen in vpliv strojnih elementov na gradnjo in ceno transportnih naprav ter sodobno proizvodnjo.

 • Se zave pomena standardizacije, razvija strokovnost.

   

 • seznaniti z razdelitvijo strojnih elementov, predvsem poudariti elemente za zvezo in pojasniti razliko med ločljivo in neločljivo zvezo

 • pozna različna področja in možnosti uporabe strojnih elementov

 • Razvija strokovnost.

   

 • predstaviti vijačne zveze

 • prikazati in opisati elemente vijačne zveze

 • pojasniti možnosti njihove uporabe

 • predstaviti dobre in slabe lastnosti vijačnih zvez

 • seznaniti z različnimi vrstami navojev in vijakov, posebej pojasniti metrski navoj in gibalni vijak

 • pojasniti zavarovanje vijačnih zvez proti odvitju

 • pokazati način risanja navojev in označevanje metrskega navoja

 • pozna elemente vijačne zveze

 • pozna in razume njihovo uporabo v najrazličnejših strojih in napravah, predvsem razume pomen zavarovanja vijačnih zvez pred odvitjem

 • zna na tehniški risbi narisati navoj in označiti ter prebrati metrski navoj

 • Razvija strokovnost, se zave pomena varovanja vijačnih zvez pred odvitjem, kot elementom varnosti v prometu.

  Vaja: uporaba tabel pri določanju oznak navojev, risanje in označevanje navoja na delavniški risbi.

 • posredovati imena in oblike različnih zatičev in sornikov, skice preprostih zvez z zatiči in sorniki

 • zna poimenovati oblike zatičev in sornikov in pozna pomen uporabe sornikov

 • Razvija strokovnost.

   

 • predstaviti vzmeti in njihovo uporabo predvsem v prevoznih sredstvih

 • pojasniti togost oziroma karakteristiko vzmeti

 • prikazati različne vrste in oblike vzmeti

 • zna navesti uporabo vzmeti, pozna razliko med trdo in mehko vzmetjo

 • zna določiti ukrepe za povečanje togosti vzmeti

 • pozna vpliv togosti vzmeti na nihanje vozila

 • Dojame pomembnost vzmetenja vozila na varnost vožnje.

   

 • predstavimo os in gred, posebej poudarimo razliko med njima

 • prikažemo in v kratkem opišemo različne oblike gredi s poudarkom na njihovi uporabi v prevoznih sredstvih

 • pojasnimo deformacije gredi in kritično število vrtljajev

 • zna definirati razliko med osjo in gredjo

 • zna našteti sestavne dele gredi, opisati najpomembnejše vrste gredi

 • zna opisati deformacije gredi in kritično število vrtljajev gredi

 • pozna ukrepe za odpravo kritičnega števila vrtljajev gredi

 • Se zave pomena pravilne obremenitve prevoznega sredstva na deformacije gredi in vpliv na življenjsko dobo gredi.

   

 • predstaviti vrste in naloge ležajev

 • pojasniti razliko v konstrukciji, lastnostih, materialu, razmerje med obremenitvijo in življenjsko dobo

 • načine vpenjanja in mazanja ležajev.

 • zna pojasniti vlogo in uporabo ležajev v najrazličnejših strojih in napravah

 • razlikuje med kotalnimi in drsnimi ležaji

 • zna v osnovi opisati njihovo zgradbo

 • ve na kaj je potrebno paziti pri vgradnji ležajev

 • razume pomembnost mazanja ležajev

 • pozna posledico nepravilnih obremenitev gredi na delovanje in življenjsko dobo ležajev

 • Se zave pomembnosti ležajev v strojegradnji, pozna vpliv pravilne vgradnje, vzdrževanja in uporabe ležajev na varno delovane strojev in udobno delovanje vozil.

  Vaja: uporaba tabel za iskanje posameznih vrst ležajev.

 • predstaviti vrste grednih vezi in sklopk

 • pojasniti razliko med njimi

 • predstaviti nekaj primerov uporabe sklopk in grednih vezi

 • posebej poudariti uporabo kardanske gredne vezi in torne sklopke

 • pojasniti pomembnost elastičnih grednih vezi za zaščito proti strojelomu

 • pozna razliko med sklopkami in strojnimi elementi

 • razume in zna opisati kdaj uporabljamo sklopke, kdaj pa gredne vezi

 • zna razložiti delovanje kardanske gredne vezi in torne sklopke

 • Se zave pomembnosti sklopk in grednih vezi za delovanje strojev in prevoznih sredstev, pozna pravilno rokovanje.

   

 • predstaviti jermenska, verižna, torna in zobniška gonila, njihove prednosti in slabosti

 • razložiti prestavno razmerje gonila, razliko med stopenjskim in brezstopenjskim prestavnim razmerjem

 • zna definirati prestavno razmerje

 • zna razložiti kaj pomeni stopenjsko in brezstopenjsko prestavno razmerje

 • pozna sestavo posameznih vrst gonil

 • zna navesti uporabo posameznih vrst gonil v prevoznih sredstvih

 • zna razložiti razliko med klinastim in ploščatim jermenom

 • pozna razliko med bremensko in vlečno verigo

 • pozna načine postavitve zob zobniškega gonila

 • Se zave pomembnosti in nepogrešljivosti posameznih gonil v zgradbi prevoznih sredstev.

   

 • predstaviti posebnosti tehniškega risanja v elektrotehniki, prikazati elektrotehnične simbole (grafične)

 • pojasniti njihovo uporabo

 • razložiti eno črtno in več črtno prikazovanje električnih vodov

 • prikazati in pojasniti vrste električnih shem ter posebej poudariti risanje električnih instalacij

 • pozna pomen in uporabo električnih simbolov

 • zna pojasniti in uporabiti eno in več črtno prikazovanje električnih vodov

 • zna narisati nekaj najosnovnejših grafičnih simbolov, še nekaj pa jih prepozna

 • zna narisati in opisati shemo enostavne električne instalacije

 • Razvija strokovnost in natančnost, sposobnost komuniciranja in ustvarjalnost.

  Vaja: rišejo osnovne grafične simbole.

 • pojasniti nekaj osnov elektriki, posebej poudariti enosmerni in izmenični električni tok, enofazni in trifazni električni sistem, daljnovod, kratki stik in varovalko

 • spozna in razume nekaj osnovnih terminov s področja elektrotehniške stroke

 • razume pomen varovalke kot pomembni del električnega sistema

 • Razvija strokovnost, ustvarjalnost in sposobnost komuniciranja.

   

 • predstaviti posebnosti tehniškega risanja v gradbeni stroki

 • spozna in razume posebnosti tehniškega risanja v gradbeništvu

 • zna na tehniški risbi te spremembe tudi zapisati

 • Razvija natančnost, strokovnost, vztrajnost in sposobnost komuniciranja.

   

 • predstaviti oblike zemeljskih del na trasi ceste ali železnice

 • prikazati in pojasniti analize, ki jih v grobem moramo opraviti pred začetkom del na trasi, posebej prikažemo tlorisni potek trase v situacijskem načrtu v katerem prikažemo ugotavljanje merila risbe in oblike terena ob trasi

 • spozna in loči oblike zemeljskih del na trasi

 • loči in razume posamezno vrsto predhodne analize

 • dojame pomen takšnih analiz na kvaliteto in ceno gradnje trase

 • znajo prebrati situacijski načrt trase

 • Razvija natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja.

   

 • predstaviti in pojasniti elemente vzdolžnega profila trase ( niveleta, nagib nivelete ) in prečnega profila trase

 • pojasnimo pojav akvaplaninga v povezavi z vzdolžnim in prečnim profilom

 • spozna, pozna in razlikuje prečni in vzdolžni profil trase

 • razume pojav akvaplaninga, s stališča nevarnosti na trasi ceste

 • pozna ukrepe za njegovo odpravo in zna narisati enostavni prečni in vzdolžni profil trase

 • Razvija strokovnost, natančnost, osebno odgovornost in sposobnost komuniciranja.

   

 • predstaviti razliko med idejnim in glavnim projektom

 • pozna razliko med idejnim in glavnim projektom ter razume njun pomen

 • Razvija strokovnost in sposobnost komuniciranja.

   

 • predstavimo tehnično trasiranje oziroma elemente tehničnega trasiranja (ničelna črta, stacionaža, obliko vzdolžnega profila določenega z ničelno črto, ekvidistanco, prečni profil v zaseku, premo in krivino)

 • pozna in razume pomen trasiranja

 • pozna in zna pojasniti ničelno črto, stacionažo, ekvidistanco, premo in krivino

 • razume pomen gradnje trase s prečnim profilom v zaseku

 • Razvija strokovnost, natančnost, delovno odgovornost in sposobnost komuniciranja.

   

 • predstavimo in prikažemo osnovne gradbene objekte, ki se pojavljajo ob in na trasi, kot sestavni deli moderno grajenih tras (nadvozi, podvozi, tuneli in predori, nadhodi, galerije, drenaže, portali, zaklonišča)

 • pojasnimo funkcionalni in varnostni pomen teh objektov

 • spozna in loči osnovne gradbene objekte na trasi

 • razume in zna pojasniti njihov funkcionalni in varnostni pomen za varno razvijanje prometa na trasi

 • Razvija strokovnost in delovno odgovornost, ter sposobnost komuniciranja.

   

 • predstavimo prezračevanje in razsvetljevanje tunelov, posebej poudarimo varnostni vidik, prikažemo vpliv osvetljevanja cest na varnost v prometu

 • pojasnimo vpliv pravilnega oblikovanja objektov na in ob trasi, kakor tudi same trase, na varnost prometa in psihološko delovanje na voznika

 • pozna načine in namen prezračevanja in razsvetljevanja tunelov

 • zna pojasniti posamezne načine prezračevanja in zna pojasniti razloge za pravilno osvetlitev tunelov

 • razume pomen pravilnega oblikovanja trase na psiho voznika

 • Razvija strokovnost in delovno odgovornost.

   

 • predstavimo ograje ob cestah, kot del opreme cest, pojasnimo njihove značilnosti in namen uporabe, predstavimo spremljevalne objekte na in ob trasi ceste in železnice

 • pozna in loči posamezne vrste ograj

 • zna razložiti njihov pomen in uporabo ter zna navesti nekaj spremljevalnih objektov trase, ter opisati njihovo uporabo

 • Razvija strokovnost, delovno odgovornost in sposobnost komunikacije.

   

 • predstavimo varnostno opremo cest in železnic ter pojasnimo njihovo uporabo in pomen

 • pozna in loči najpomembnejše dele varnostne opreme ter zna opredeliti njihovo uporabo in pomen

 • Razvija strokovnost in delovno odgovornost.

   

 • predstavimo prometno signalizacijo na cestah, ter predstavitev povežemo z oblikovanjem zapisov na različnih vrstah signalizacije in barvami signalizacije z vidika varnosti in vpliva na voznika

 • znajo opisati in pojasniti vrste prometne signalizacije in vpliv oblikovanja zapisov prometne signalizacije na varnost in psihološko udobje voznika

 • Razvija strokovnost, delovno odgovornost in sposobnost komuniciranja.

   

 • predstavimo pomen pravilno oblikovanih alfabetov in drugih zapisov na znakih prometne in druge signalizacije

 • pojasnimo tudi vpliv svetlobe in psihološkega udobja na varnost v prometu

 • znajo opisati pomen in vpliv pravilno oblikovanih alfabetov in drugih znakov na znakih prometne in druge signalizacije na varnost v prometu

 • Razvija strokovnost in delovno odgovornost.

   

 • seznaniti s pravili kvalitete risanja z vidika čitljivosti oznak

 • zna opisati pomen kvalitetno oblikovane signalizacije

 • Razvija čut za kvaliteto in delovno odgovornost

   

 • seznaniti se z osnovami in vrstami barv

 • predstaviti pomen občutljivosti za barvni spekter

 • pozna pomen barv in njihovo uporabnost

 • Razvija barvni spekter.

   

  Varstvo pri delu

   

   

   

 • se seznanijo s poklicnimi boleznimi:

 • zastrupitev s svincem

 • zastrupitev z živim srebrom

 • pneumokonioze

 • poklicna naglušnost

 • obolenja mišic,sklepov,ožilja in živcev

 • kožne bolezni

 • narkotiki in anastetiki

 • ionizacija

 • posledica sevanja na tkiva in organizem

 • nižje doze sevanja

 • karcenogenost

 • mutagenost

 • spoznajo namen in pomen posameznih zdravstvenih pregledov

 • Se zavedajo nevarnosti.

   

 • seznanimo z zagotavljanjem higienskih pogojev dela

 • spoznajo pomen osebne in delovne higiene

 • Razvija čut za higieno.

   

 • naučimo osnove pri zagotavljanju prve pomoči

 • naučiti znanj za pomoč ponesrečenim

 •    

 • seznanimo z notranjim transport in prevoz nevarnih snovi, z delitvijo transportnih naprav in njenimi karakteristikami

 • viličarji in transportni trakovi

 • spoznajo osnovne zakonitosti transporta ter naprav in pripomočkov

 • Spoznava transport.

   

 • seznanimo s sodobnimi težnjami za tehnološki razvoj:

 • transportne poti

 • signalne naprave in napisi

 • skladiščenje

 • nakladanje in raskladanje

 • spoznajo probleme in težnje sodobnega transporta

 •    

 • seznanimo s transportom nevarnih snovi, klasifikacijo nevarnih snovi, predpisi in konvencijami

 • spoznajo zakone in odredbe za transport nevarnih snovi

 •    

 • seznanimo s osnovnimi faktorji varnosti v prometu:

 • človek

 • vozilo

 • transportna pot in okolje

 • spoznajo psihologijo človeka in dejavnike, ki vplivajo na njegovo psihično stanje

 •    

   

  3. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

 • seznaniti z učno snovjo, mu predstaviti razpoložljivo literaturo, navesti spisek učnih pripomočkov in mu posredovati osnovne smernice za delo pri tem predmetu

 • ima zabeležene učne pripomočke, ki jih pri predmetu potrebuje in je okvirno seznanjen z učno snovjo in literaturo, ki jo bo pri predmetu potreboval

 • Razvija čut za organiziran pristop k potrebnemu delu.

  Predavanje

 • seznaniti z osnovami mehanike gibanja prevoznih sredstev (upori vožnje, zavorna sila, zavorna pot, vlečna sila)

 • zna definirati pojme in jih izračunati (upori vožnje,zavorna sila,zavorna pot, vlečna sila)

 • Si pridobi predstavo o silah, ki se pojavljajo pri gibanju.

  Predavanje

 • seznaniti s pojmom stabilnosti prevoznih sredstev

 • zna definirati pojem stabilnosti

 • Se zave pomembnosti stabilnosti prevoznega sredstva za varno vožnjo.

  Predavanje

 • seznaniti s pojmom težišča sestavljenih geometrijskih likov, teles

 • zna določiti težišče sestavljenega geometrijskega lika, telesa z uporabo analitične in grafične metode

 • Razvija občutek za stabilnost.

  Predavanje, vaje

 • predstaviti obnašanje prevoznega sredstva pri vožnji skozi horizontalno krivino

 • zna določiti največjo hitrost prevoznega sredstva pri vožnji skozi horizontalno krivino

 • Dojame vpliv hitrosti pri vožnji skozi horizontalno krivino.

  Predavanje, vaje

 • seznaniti s pojmom signalizacije v prometu

 • zna definirati pojem signalizacija

 • Razvije odnos do upoštevanja signalizacije v prometu.

  Predavanje, vaje

 • predstaviti osnove signalizacije v železniškem prometu

 • zna definirati osnove signalizacije v železniškem prometu

 • Dojame pomembnost uvedbe signalizacije v prometu.

  Predavanje, vaje

 • predstaviti osnove signalizacije v pomorskem prometu

 • zna definirati osnove signalizacije v pomorskem prometu

 • Dojame pomembnost uvedbe signalizacije v prometu.

   

 • predstaviti osnove signalizacije v letalskem prometu

 • zna definirati osnove signalizacije v letalskem prometu

 • Dojame pomembnost uvedbe signalizacije v prometu.

  Predavanja

 • predstaviti osnove signalizacije v cestnem prometu

 • zna definirati osnove signalizacije v cestnem prometu

 • Dojame pomembnost uvedbe signalizacije v prometu.

  Predavanje

 • predstaviti osnove signalizacije v notranjem transportu

 • zna definirati osnove signalizacije v notranjem transportu

 • Dojame pomembnost uvedbe signalizacije v prometu.

  Predavanje

 • seznaniti s pojmom tehnika organizacije prometa

 • zna opredeliti tehniko organizacije prometa

 • Pridobi predstavo o tehniki organizacije prometa

  Predavanje

 • predstaviti delo postaj

 • zna navesti osnovne službe in opisati njihovo delo

 • Pridobi predstavo o delovanju postaj

  Predavanje

 • seznaniti s prometno-tehnološkimi predpisi

 • zna definirati osnovne prometno-tehnološke predpise

 • Dojame pomen uvedbe prometno tehnoloških predpisov

  Predavanje, vaje

 • seznaniti z organizacijo dela luk in pristanišč

 • zna navesti osnovne službe in opisati njihovo delo

 • Si pridobi predstavo o delovanju luk in pristanišč.

  Si pridobi predstavo o delovanju letališča.

  Predavanje

 • seznaniti z organizacijo dela letališč

 • zna navesti osnovne službe in opisati njihovo delo

 • Dojame pomembnost organizacije v postopku dela.

  Predavanje

 • seznaniti z organizacijo dela pri sprejemu in odpravi prevoznih sredstev

 • zna opisati postopek dela pri sprejemu in odpravi prevoznih sredstev

 • Dojame pomembnost pravilne izbire tehničnih pripomočkov.

  Predavanje

 • seznaniti s tehničnimi pripomočki za sprejem in odpravo prevoznih sredstev

 • zna opisati tehnične pripomočke za sprejem in odpravo prevoznih sredstev

 • Si pridobi predstavo o delovanju operativnih in nadzornih služb.

  Predavanje

 • predstaviti delo operativnih in nadzornih služb

 • zna opisati osnovne službe in njihovo delo

 •  

  Predavanje

 • predstaviti delo notranje kontrole v železniškem, cestnem in vodnem prometu

 • seznaniti z delom kontrole v zračnem prometu

 • zna opisati delo notranje kontrole v železniškem, cestnem in vodnem prometu

 • Si pridobi predstavo o delovanju notranje kontrole.

  Si pridobi predstavo o delovanju kontrole v zračnem prometu.

  Predavanje

 • seznaniti s pojmom promet v izrednih razmerah

 • zna opisati delovanje kontrole v zračnem prometu

 • Dojame pomen prometa v izrednih razmerah.

  Predavanje

 • seznaniti z organizacijo izvajanja prometa v izrednih razmerah

 • zna definirati promet v izrednih razmerah

 • zna opisati organizacijo izvajanja prometa v izrednih razmerah

 • Dojame pomen pravilne organizacije izvajanja prometa v izrednih razmerah.

  Predavanje

   

  4. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

 • seznaniti z učno snovjo, mu predstaviti razpoložljivo literaturo, navesti spisek učnih pripomočkov in mu posredovati osnovne smernice za delo pri tem predmetu

 • ima zabeležene učne pripomočke, ki jih pri predmetu potrebuje in je okvirno seznanjen z učno snovjo in literaturo, ki jo bo pri predmetu potreboval

 • Razvija čut za organiziran pristop k potrebnemu delu.

  Predavanje, vaje

 • predstaviti osnovne tehnične parametre za določanje elementov cest

 • zna definirati osnovne tehnične parametre za določanje cest

 • Pridobi predstavo o povezavi med osnovnimi tehničnimi parametri.

  Predavanje

 • seznaniti z elementi ceste v tlorisu (potek trase, vrste krivin, prehodnice, prehodne rampe, ...)

 • zna izračunati osnovne zakoličbene elemente simetrične krivine in je seznanjen z vrstami sestavljenih krivin

 • Pridobi predstavo o oblikovanju ceste v tlorisu.

  Predavanje, vaje

 • seznaniti z elementi vzdolžnega profila ceste

 • zna konstruirati vzdolžni profil ceste

 • Si pridobi predstavo o poteku ceste v vzdolžni smeri.

  Predavanje, vaje

 • seznaniti z elementi prečnega profila ceste

 • zna konstruirati prečni profil ceste in prenesti določene parametre v situacijo ceste

 • Si pridobi predstavo o poteku ceste v prečni smeri.

  Predavanje, vaje

 • seznaniti z osnovami projektiranja cestnih križišč (splošni pojmi, prečni in vzdolžni nagib ceste v križišču, preglednost križišč,zaokrožitve robnikov, oprema križišča) in železniških križišč

 • zna definirati osnovne pojme potrebne za projektiranje cestnih in železniških križišč

 • Si pridobi predstavo o pravilnem pristopu k projektiranju križišč.

  Predavanje, vaje

 • seznaniti s pojmom prometa v mirovanju in načini izvedbe parkirnih mest

 • zna definirati osnovne pojme potrebne za projektiranje parkirnih prostorov

 • Dojame pomembnost uporabe predpisanih parametrov pri projektiranju mirujočega prometa.

  Predavanje, vaje

 • seznaniti s posebnostmi pri izvedbi luk in pristajalnih stez

 • je seznanjen s posebnostmi pri izvedbi luk in pristajalnih stez

 • Dojame pomembnost pristajalnih objektov.

  Predavanje

 • seznaniti s pojmom prometna obremenitev, mu predstaviti način pridobivanja podatkov, obdelave teh podatkov in prikaza rezultatov

 • zna šteti promet, obdelati števne podatke in jih prikazati

 • Pridobi predstavo o prometni obremenitvi.

  Predavanje, vaje


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje, poročila o vajah),

 • ustno.

  V oceni za predmet tehnika in varnost se upošteva tudi ocena, pridobljena pri praktičnem pouku.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Vsebine predmeta tehnika in varnost se povezujejo z ustreznimi vsebinami naslednjih strokovnih predmetov: tehnologija prometa, poznavanje blaga, transportna sredstva in praktični pouk.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  1. letnik

     

 • zdravstveno varstvo

 • zaščitna sredstva

 • varstvo pri delu (zakonodaja)

 •    

 • standardi tehniškega risanja

 •    

 • spoznavanje orodij

 • prva pomoč

 • požarna varnost

 • poklicne bolezni

 • organizacija vpd

 • nesreče pri delu in poškodbe

 • Poznavanje blaga

  Fizika

 • lastnosti materialov

 • lastnosti blaga

 • ravnanje z blagom

 • izobraževanje in vzgoja za varno delo

 • Umetnost

 • odgovornost

 • delovno okolje

 • Kemija

  Fizika

   

 • osnove zdravstvenega varstva

 • poklicne bolezni

 • higijenski pogoji dela

 • osnove prve pomoči

 •    

 • standardi tehničnega risanja

 • risanje projekcij, šrafur, prerezov in pravila kotiranja

 •    

  2. letnik

   

   

 • notranji transport

 • transportno tehnološki razvoj

 • transport nevarnih snovi

 • faktorji varnosti v cestnem prometu

 • tolerance in hrapavost površin

 • Tehnologija prometa

  Transportna sredstva

 • prevoz blaga

 • lastnosti prevoznih sredstev

 • razstavljive zveze strojnih elementov

 • nerazstavljive zveze strojnih elementov

 • ležaji in vzmeti

 • Transportna sredstva

 • sestavni deli

 • delavniške risbe

 •    

 • barve v prometu

 • Tehnologija prometa

 • značilnosti prometa

 • 3. letnik

     

 • mehanika gibanja prevoznih sredstev

 • Fizika

  Tehnologija prometa

 • mehanika, gibanje

 • signalizacija v prometu

 • tehnika organizacije prometa

 • sprejem in odprema prevoznih sredstev

 • kontrola prometa

 • promet v izrednih razmerah

 • Tehnologija prometa

 • značilnosti prometa

 • 4. letnik

     

 • parametri elementov cest

 • elementi ceste v tlorisu

 • prečni in vzdolžni profil ceste

 • križišča

 • mirujoči promet

 • projektiranje luk in pristanišč

 • projektiranje letališč

 • Tehnologija prometa

 • značilnosti prometa

 • prometna obremenitev

 • Ekonomika

 • ekonomičnost prometnega sistema