SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PROMETNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

TRANSPORTNA SREDSTVA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

70

 

70

4.

68

 

68

skupaj

208

 

208

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet je podpora drugim strokovnim predmetom in je temelj za razumevanje odnosov med zahtevami transporta in zmožnostmi transportnih sredstev in naprav njihovimi tehničnimi izvedbami in obremenitvami. Prav tako je osnova tehniške kulture in razumevanja tehnične dokumentacije, izrazoslovja in osnovnih pojmov.


4. OPERATIVNI CILJI

2. Letnik

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijaka/u

Dijak

Dijak

 

 • navesti spisek učnih pripomočkov za delo pri predmetu, pokazati namen standardizacije in slovenskih standardov

 • ve za obstoj standardov;

 • ve našteti osnovnih nekaj standardov;

 • zabeležene ima potrebne učne pripomočke;

 • Razvija čut za urejenost pri delu in učnih pripomočkih

  VAJA: iskanje standardov, uporaba literature.

 • ponovi osnovne merske enote po ISO in mu predstaviti izpeljane enote

 • pozna osnovne merske enote po ISO;

 • zna pretvarjati enote med seboj in zaokrožiti rezultat v normalnih mejah;

 • Razvija sposobnost uporabe merskih enot.

  Vaja: pretvarjanje merskih enot pri enostavnih fizikalnih izračunih.

 • ponovi vrste gibanj glede na pot, hitrost in pospešek ter izračune teh gibanj kar zna ponazoriti z grafom gibanja

 • zna izračunati hitrost pri enakomernem in pospešenem gibanju;

 • zna definirati odnose med zunanjimi silami na telo in pospeškom;

 • Pridobi predstavo o medsebojnih učinkih hitrosti in sil, ki pri tem nastanejo.

  Vaja: enostavni izračun hitrosti in pospeškov.

 • približati pojme kot so:

 • energija,notranja energija, mehansko delo

 • povezava med energijo, časom in močjo, pojasniti spremembo energije

 • zna opredeliti pojme energija, moč;

 • ve, da je energija neuničljiva, zna izračunati enostavne primere;

 • Spozna smotrno rabo energije, varčevanje energije.

  Razvija odnos do varstva okolja.

  Vaja: izračuni pretvarjanja energije in moči.

 • seznaniti z razvojem in vrstami transportnih sredstev in naprav

 • Zna govoriti o zgodovinskem razvoju transportnih sredstev in naprav;

 • pozna njihove vrste in namen uporabe;

 • Se zave pomena zgodovinskega razvoja transportnih sredstev in naprav.

   

 • seznaniti z vrstami transportnih naprav

 • loči med seboj posamezne vrste transportnih naprav;

 • Spozna pomen transportne naprave za določeno vrst transport.

   

 • predstaviti naloge elementov vrvnih in verižnih pogonov ter elemente za prevzemanje bremena

 • zna določiti posamezni element;

 • pozna vpliv obremenitve in dopustne napetosti;

 • ve kdaj uporabljamo kateri element;

 • Razvija sposobnost ocenjevanja nosilnosti posameznih elementov.

  Zaveda se pomembnosti pravilne izbire za varno delo.

  Vaja: izračun posameznih elementov pri različnih primerih obremenitev.

 • razložiti zgradbo in funkcionalno delovanje naprav za dviganje, dviganje in prenašanje bremen

 • zna določiti maksimalno obremenitev;

 • pozna namen uporabe za varno delo;

 • Se zave pomembnosti pravilne izbire glede varnosti.

  Vaja: določanje obremenitev dvigal.

 • predstaviti zgradbo in delovanje naprav za kontinuirani prenos materiala

 • zna določiti na osnovo kapacitete potrebno moč pogonskega.agregata, gabaritne mere;

 • Se zave pomembnosti priključne moči

  Vaja: izračun posameznih veličin.

 • pojasniti zgradbo in delovanje transportnih ročnih in motornih vozil

 • zna določiti največjo obremenitev;

 • izbrati primerno transportno vozilo;

 • Razvija odgovornost za delo z napravami in ljudmi.

  Vaja: določanje obremenitev.

 • predstaviti sodobni notranji transport

 • se zna pogovarjati o sodobnih transportnih napravah;

 • Se zaveda pomena razvoja transportnih naprav.

   

   

  3. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijaka/u

  Dijak

  Dijak

   

 • seznaniti z razvojem in vrstami pogonskih strojev

 • Zna pojasniti njihove osnovne značilnosti;

 • Razvija sposobnost ocenjevanja smotrnosti rabe.

   

 • predstaviti pojem motorja z notranjim zgorevanjem, vrste motorjev z notranjim zgorevanjem, delovni proces Otto in Diesel motorjem

 • zna razložiti zakaj so to motorji z notranjim zgorevanjem;

 • zna pojasniti potek procesa;

 • zna določiti moč motorja,

 • Dojame vpliv posameznih faktorjev na odvijanje procesa in v njem pridobljeno moč.

  Vaja: določanje moči motorja za posamezni proces.

 • seznaniti z deli in opremo motorjev z notranjim zgorevanjem

 • pozna pomen osnovnih delov motorja;

 • zna razložiti zakaj so pomembni ti deli;

 • Dojame njihov vpliv na odvijanje delovnega procesa.

   

 • predstaviti osnovna goriva motorjev z notranjim zgorevanjem

 • pozna vrste goriv;

 • zna pojasniti pomen cetanskega in oktanskega števila;

 • Dojame pomen izbire goriv za posamezne vrste motorje.

   

 • seznaniti z regulacijo števila vrtljajev motorjev z notranjim zgorevanjem

 • spozna osnovne načine regulacije vrtljajev;

 • zna pojasniti razlike in pogoje;

 • Dojame pomen kvalitetne regulacije.

   

 • predstaviti mesta izgub energije pri motorjih z notranjim zgorevanjem

 • ve kaj je vzrok nastanka izgub;

 • pozna mesta izgub;

 • Se zaveda pomena izgub in njihovega vpliva na ekonomičnost dela.

  Vaja: izračun izkoristka motorja.

 • predstaviti osnovne električne enosmerne in izmenične pogonske stroje, vire električne energije

 • loči med seboj posamezne vrste;

 • zna opredeliti uporabo posamezne vrste;

 • Pridobi predstavo o razlikah in pogojih uporabe.

  Vaja: primer izbire elektromotorja.

 • predstaviti stroje za prenašanje plinov

 • zna opredeliti uporabo in naloge strojev;

 •    

 • razložiti princip delovanja batnega, rotacijskega, kompresorja ter puhal in ventilatorjev

 • zna opisati in našteti kompresorje po izvedbi in primerjati lastnosti;

 • Dojame pomembnost pravilne izbire naprave za transport plinov.

  Vaja: določanje kapacitete kompresorja.

 • predstaviti stroje za prenašanje tekočin

 • zna opredeliti uporabo in naloge strojev

 •    

 • razložiti princip delovanja ter zgradbo batnih, rotacijskih in turbo črpalk

 • zna opisati in našteti črpalke po izvedbi in primerjati lastnosti;

 • Dojame pomembnost pravilne izbire naprave za transport tekočin.

  Vaja: določanje kapacitete črpalke.

   

  4. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijaka/u

  Dijak

  Dijak

   

 • seznaniti z razvojem in vrstami cestnih vozil.

 • Zna govoriti o zgodovinskem razvoju cestnih vozil;

 • Se zave pomena zgodovinskega razvoja vozil.

   

 • predstaviti pogoje za gradnjo cestnih vozil

 • pozna osnovne pogoje za gradnjo vozil;

 • Se zave pomena gradnje in prometnih karakteristik.

   

 • predstaviti pojem težišča vozila in predstaviti potrebo po njegovem določanju

 • zna opredeliti pojem težišča vozila,

 • Se zave pomembnosti vpliva težišča na stabilnost vozila.

  Vaja: določanje težišča vozila za enostavni primer.

 • razložiti potrebno moč za premagovanje vseh uporov, obremenitve osi in koles v mirovanju ter gibanju, na ravnini in strmini

 • razume pomen in vpliv obremenitev , zna določiti posamezne obremenitve;

 • Dojame pomembnost za stabilnost vozila.

  Vaja: določanje obremenitev.

 • predstaviti vpliv pogona in zaviranja na stabilnost vozila

 • zna določiti vplive;

 • Razvija sposobnost ocenjevanja in presojanja.

   

 • seznaniti z zgradbo cestnih vozil

 • se zna pogovarjati o zgradbi vozila;

 • Spozna pomen varnosti pri cestnih vozilih.

   

 • približati pojme kot so varno vodenje , zaviranje in ustavljanje, vzmetenje, prenos moči pri cestnih vozilih

 • zna pojasniti posamezne pojme, pozna tehnične izvedbe in rešitve;

 • Pridobi predstavo o medsebojnih učinkih posameznih dejavnikov za varno vožnjo.

  Vaja: določanje zavorne poti vozila.

 • seznaniti z razvojem tirnih vozil, predstaviti tehnične podatke ter označevanje tirnih vozil

 • zna govoriti o zgodovinskem razvoju tirnih vozi,

 • pozna sistem označevanja, ve pomen pomembnejših oznak;

 • Se zave pomena razvoja tirnih vozil za transport neke države.

  Vaja: uic 612 v branje označb, posamezni primeri.

 • predstaviti teorijo vleke, približati pojme adhezije, uporov in vlečne sile

 • zna pojasniti posamezne pojme;

 • pozna njihov vpliv na določanje vleke;

 • Pridobi predstavo o pogojih izbire vlečne lokomotive.

   

 • predstaviti zgradbo tirnih vlečnih sredstev s poudarkom na prenosu moči, ter splošno zgradbo vagonov

 • znajo pojasniti vlečne karakteristike posameznih vlečnih sredstev, pozna zgradbo vozov;

 • Se zave pomena prenosa moči in vlečne sile lokomotive, namena uporabe vozov.

  Vaja: vlečni diagram lokomotive.

 • predstaviti ostala sredstva transporta; vodni in zračni transport

 • pozna osnovno zgradbo posameznih sredstev;

 • zna pojasniti sestav in funkcijo naj pomembnejših elementov;

 • Pridobi predstavo o ostalih sredstvih transporta.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  2. letnik

   

   

  Osnove transportnih sredstev:

 • merske enote

 • osnovne vrste gibanj

 • gibalna količina, sunek sile

 • delo, moč, energija

 • topota in temperatura

 • prevajanje toplote

 • osnove elektromagnetizma

 • osnove optike in elektronike.

 • Fizika – 1. in 2. letnik

 • osnovni fizikalni pojmi za delovanje strojev in naprav – mehanika, toplota, elektromagnetizem, optika in elektronika;

 • Razvoj transportnih sredstev

  Zgodovina – 1. letnik

  Tehnologija – 2. in 3. letnik

 • zgodovinski razvoj transportnih sredstev in naprav;

 • Elementi transportnih sredstev in notranji transport:

 • vrste pogonov

 • elementi za prevzemanje bremen

 • notranji transport.

 • Tehnologija / 2 in 3

 • uporaba transportnih sredstev za zunanji in notranji transport;

 • 3. letnik

   

   

  Motorji z notranjim zgorevanjem:

 • posebnosti, izvedbe, delovanje

 • izkoristek

 • uporaba.

 • Fizika – 2. in 3. letnik

  Tehnologija – 2. letnik

 • fizikalne osnove in delovanje motorjev z notranjim zgorevanjem;

 • Stroji za prenos plinov in kapljevin:

  ventilatorji in kompresorji,

  črpalke in turbine

  Fizika – 2. in 3. letnik

  Tehnologija – 2. in 3. letnik

 • konstrukcija in delovanje strojev za prenos kapljevin in plinov;

 • 4. letnik

   

   

  Cestna vozila:

 • vrste in razvoj cestnih vozil

 • pogon in stabilnost vozila

 • moč in obremenitve

 • konstrukcija vozila glede na varnost ter uporabo.

 • Fizika – 2. in 3. letnik

  Tehnologija – 2. in 3. letnik

 • delovanje, konstrukcija, varnost in uporaba cestnih vozil;

 • Tirna vozila:

 • razvoj, konstrukcija, pogon posebnosti in uporaba.

 • Fizika – 2. in 3. letnik

  Tehnologija – 2. in 3. letnik

 • delovanje, konstrukcija, varnost in uporaba tirnih vozil;

 • Ladijski transport:

 • razvoj, konstrukcija, pogon

 • posebnosti in uporaba.

 • Fizika – 2. in 3. letnik

  Tehnologija – 2. in 3. letnik

 • delovanje, konstrukcija, varnost in uporaba vodnih transportnih sredstev;

 • Letalski transport:

 • razvoj, konstrukcija, pogon

 • posebnosti in uporaba.

 • Fizika – 2. in 3. letnik

  Tehnologija – 2. in 3. letnik

 • delovanje, konstrukcija, varnost in uporaba zračnih transportnih sredstev