B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK PROMETNI TEHNIK (SI) / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Italijanščina

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Umetnost

 

 

2

70

 

 

   

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Zgodovina

2

70

2

70

 

 

   

140

Geografija

 

 

2

70

2

70

   

140

Psihologija

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

2

70

 

 

 

 

 

 

70

Fizika

2

70

2

70

2

70

   

210

Kemija

2

70

 

 

 

 

   

70

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

23

805

23

805

18

630

16

544

2784

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Poznavanje blaga

3

105

 

 

 

 

   

105

Ekonomika

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Tehnologija prometa

 

 

3

105

2

70

4

136

311

Transportna sredstva

 

 

2

70

2

70

2

68

208

Tehnika in varnost

3

105

2

70

2

70

2

68

313

Špedicija

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Skupaj B

6

210

7

245

10

350

12

408

1213

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

105

3

105

4

136

451

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

33

1155

31

1085

32

1088

4448

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1251

 

1181

 

1152

4800

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Kemija

učitelj

9

do 17

   
laborant    

12

9

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Praktični pouk

učitelj

       

- vsebine poznavanja blaga

35

do 17

   

- vsebine tehnike in varnosti

70

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Praktični pouk

učitelj

       

- vsebine tehnologije prometa

35

do 17

   

- vsebine tehnike in varnosti

70

do 17

   

3.

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Praktični pouk

učitelj

       

- vsebine tehnologije prometa

70

do 17

   

- vsebine ekonomike

35

do 17

   

4.

Praktični pouk

učitelj

       

- vsebine tehnologije prometa

68

do 17

   

- vsebine tehnike in varnosti

34

do 17

   

- vsebine špedicije

34

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanskega jezika in književnosti

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijske tehnologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Poznavanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali prometa

Ekonomika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, poslovanja, organizacije dela ali menedžmenta

Tehnologija prometa

učitelj

visokošolska izobrazba iz prometa

Transportna sredstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz prometa ali strojništva

Tehnika in varnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz prometa, strojništva ali gradbeništva (iz gradbeništva samo za 3. in 4. letnik)

Špedicija

učitelj

visokošolska izobrazba iz prometa, ekonomije, poslovanja ali organizacije dela oziroma menedžementa

Praktični pouk

   

- vsebine poznavanja blaga

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kemije ali prometa

- vsebine ekonomike

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz ekonomije, poslovanja ali organizacije dela oziroma menedžmenta

- vsebine tehnologije prometa

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz prometa

- vsebine tehnike in varnosti

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz prometa, strojništva ali gradbeništva (iz gradbeništva za 3. in 4. letnik)

- vsebine špedicije

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz prometa, ekonomije, poslovanja ali organizacije dela oziroma managementa