A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: PROMETNI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje
(Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Naziv strokovne izobrazbe: prometni tehnik/prometna tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • se usposobijo za delo in naloge v integralnem transportu, špediciji, notranjem transportu in pri skladiščenju,
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno poklicno delo, za kritično presojanje in odgovorno ravnanje,
 • si pridobijo temeljno strokovno znanje, se pripravijo za nadaljnje izobraževanje ali poklicno kariero,
 • se seznanijo z načrtovanjem, organiziranjem in nadzorovanjem posameznih delovnih opravil pri prevozih in se naučijo skrbeti za optimalno in ekonomsko izrabo časa, materiala in energije ter
 • se usposobijo za varnostne ukrepe pri delu, za pravilno rabo zaščitnih sredstev ter razumejo pomen prizadevanj za varstvo delovnega in življenjskega okolja.

  Program je prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

 • razvijanje sporazumevalne sposobnosti v italijanskem in slovenskem jeziku,
 • razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini italijanske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda,
 • vzgojo za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Poznavaje blaga

  ustno

  Ekonomika

  ustno

  Tehnologija prometa

  ustno

  Transportna sredstva

  ustno

  Tehnika in varnost

  ustno

  Špedicija

  ustno

  Praktični pouk

  vaje, storitve ali izdelki in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • tehnologija prometa.

  Izbirni del

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.