SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9.7.2000

1. IME PREDMETA

MEHANIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

35

105

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

35

105

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo bistvene značilnosti predmeta mehanika in jih skušajo dojeti,

 • spoznajo osnove mehanike tako, da jim predstavljajo dobre temelje pri strokovnih predmetih v rudarstvu,

 • spoznajo mehaniko kot predmet, ki izhaja iz osnovnih zakonitosti narave,

 • znajo uporabljati zakone mehanike grafično in analitično,

 • sestavljajo in razstavljajo sile, ki delujejo na telo v ravnini,

 • uporabljajo pogoje ravnotežja sil v ravnini,

 • ugotavljajo napetostna stanja in deformacije glede na znano obremenitev telesa,

 • ocenjujejo vpliv temperaturne napetosti v strojnih delih,

 • oblikujejo zakone kinematike, ki veljajo v brezzračnem prostoru,

 • uporabljajo zakone kinetike pri translacijskem in rotacijskem gibanju teles,

 • izračunavajo tlak v mirujoči tekočini ter silo tekočine na ravno ploskev,

 • znajo zmanjšati nevarnosti zaradi hidravličnega udarca,

 • razvijajo samozavest in zaupanje vase.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  vsebine in informativni cilji

  formativni cilji

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  osnovni pojmi

  Dijak

  Dijak

   

 • koordinatni sistem

 • materialna točka in togo telo

 • sila

 • zakoni statike

 • razume osnovne pojme: koordinatni sistem, materialno točko in togo telo

 • razume kaj določa silo

 • sposoben je narisati model, ki ponazarja realno delovanje sile ali sistema sil

 • Razvija natančnost in doslednost pri določanju osnovnih pojmov.

  Delo s programskim paketom Mehano v računalniški učilnici.

  Poudarek je na računalniških simulacijah, ki ponazorijo prostor in posledice delovanja sile.

  sile s skupnim prijemališčem

   

   

   

 • sestavljanje dveh sil

 • sestavljanje več sil

 • ravnotežni pogoji sistema sil s skupnim prijemališčem

 • razume delovanje rezultante dveh in več sil

 • spozna ravnotežje sistema sil na primerih iz prakse, kot je podporje

 • Razvija odgovornost pri delovanju naprav, ker pozna sile, ki delujejo pri tem.

  Praktične računske vaje.

  Uporaba učil in programskega paketa Mehano.

  sile nimajo skupnega prijemališča

   

   

   

 • moment sil v ravnini

 • rezultanta dveh in več poljubno usmerjenih sil

 • dvojica sil

 • zna izračunati moment

 • razume posledice delovanja momenta

 • Razvija odgovornost pri delovanju naprav, ker pozna sile brez skupnega prijemališča, momente in dvojice sil, ki delujejo pri tem.

  Praktične računske vaje.

  Uporaba učil in programskega paketa Mehano.

  Poudarek je na grafičnih metodah.

  težišče

   

   

   

 • težišče črt, ploščinskih likov in teles

 • razume pomen težiščne točke

 • zna določiti težišče elementarnih črt, ploščinskih likov in ploskev, ter teles

 • Gradi svojo strokovnost, ker pozna vlogo težiščne točke pri strojih in napravah v rudarstvu.

  Določevanje težišča kompliciranega sestavljenega lika s pomočjo vrvice in s pomočjo programskega paketa Mehano.

  ravnotežje togega telesa in nosilci

   

   

   

 • vrste ravnotežja

 • statična stabilnost

 • nosilci in podpore

 • izračun reakcij

 • nosilec na dveh podporah

 • konzolni nosilec

 • nosilec s prevesnim poljem

 • predalčni nosilci

 • prepozna na praktičnih primerih vrste ravnotežja

 • razume pomen stabilnega ravnotežja za varnost pri pridobivanju premoga

 • zna izračunati reakcijske sile v podporah pri prosto ležečem, konzolnem in predalčnem nosilcu

 • Utrdi svojo natančnost in zanesljivost, ko preračunava nosilce in reakcijske sile.

  Demonstracija primerov ravnotežja z učilom.

  Praktično računanje reakcijskih sil.

  Demonstracija primerov nosilcev in reakcijskih sil s pomočjo programskega paketa Mehano.

  stroji

   

   

   

 • vzvod

 • škripec

 • škripčevje

 • klin

 • splošno o trenju

 • drsno trenje

 • kotalno trenje

 • zavore

 • nariše vzvod, škripec, škripčevje in klin in razume prestavo enostavnih strojev

 • razume delovanje trenja

 • razlikuje med drsnim in kotalnim trenjem, ter pozna vpliv mazanja na trenje

 • pozna delovanje čeljustne in tračne zavore

 • S spoznavanjem enostavnih strojev krepi inovativnost pri reševanju delovnih problemov pri pripravi in izvedbi del.

  Skiciranje enostavnih strojev, ki so v pogosti uporabi v jamskih deloviščih.

  osnove trdnosti

   

   

   

 • napetosti

 • hookov zakon

 • načini obremenitve

 • vrste obremenitev

 • pozna normalno in tangencialno napetost

 • zna izračunati obe napetosti za primere iz rudarske prakse

 • prepozna načine in vrste obremenitev in jih primerja med seboj

 • Krepi osebno odgovornost, ker pozna obremenitve, ki nastopajo v vsakdanjem delu na delovišču.

  Izvedba poskusa s porušitvijo epruvete na trgalnem stroju

  Simulacija preizkusa s pomočjo programskega paketa Hook.

  Analiziranje preizkusa s pomočjo programskega paketa Hook.

  Demonstracija napetosti s pomočjo učil.

  nateg

   

   

   

 • natezna napetost brez upoštevanja lastne teže

 • natezna napetost z upoštevanjem lastne teže

 • razume vpliv lastne teže materiala za primer jeklene vrvi v rudniškem jašku

 • zna narisati nosilec enake natezne napetosti

 • Povečuje svojo strokovnost, ker natančno pozna notranje napetosti pri strojnih elementih obremenjenih na nateg.

  Analiziranje nateznega preizkusa s pomočjo programskega paketa Hook.

  Demonstracija napetosti s pomočjo učil.

  tlak

   

   

   

 • tlačna napetost brez upoštevanja lastne teže

 • tlačna napetost z upoštevanjem lastne teže

 • temperaturna napetost

 • površinski pritisk

 • zna narisati nosilec enake tlačne napetosti

 • razume vpliv temperaturne spremembe na material

 • pozna posledice prevelikega površinskega tlaka za primere iz prakse v jami

 • Povečuje svojo strokovnost, ker natančno pozna notranje napetosti strojev in naprav obremenjenih na tlak, temperaturno napetost in površinski pritisk.

  Dviguje svojo ekološko zavest, ker pozna nosilce enake tlačne napetosti, ki prihranijo material.

  Prikaz simulacij s pomočjo programskega paketa Euler.

  Izračun tlačnih napetosti za primere iz rudarske prakse.

  Demonstracija napetosti s pomočjo učil.

  upogib

   

   

   

 • upogibna napetost

 • diagrami upogibne napetosti

 • poves nosilca

 • nosilec enake upogibne napetosti

 • zna narisati diagram porazdelitve upogibne napetosti po prerezu nosilca

 • izračuna poves nosilca

 • nariše nosilec enake upogibne napetosti

 • Povečuje svojo strokovnost, ker natančno pozna notranje napetosti strojev in naprav v rudarstvu obremenjenih na upogib.

  Dviguje svojo ekološko zavest, ker pozna nosilce enake upogibne napetosti, ki prihranijo material.

  Prikaz simulacij s pomočjo programskega paketa Euler.

  Izračun upogibnih napetosti za primere iz rudarske prakse.

  strig

   

   

   

 • strižna napetost

 • strižni prerezi

 • predvideva mesto delovanja strižne napetosti

 • razume vpliv oblike prereza na velikost napetosti

 • Dviguje in utrdi poklicno usposobljenost, ker prepoznava nevarna mesta pri strojih in napravah, ki so strižno obremenjena.

  Prikaz simulacij s pomočjo programskega paketa Euler.

  Izračun strižnih napetosti za primere iz rudarske prakse.

  Demonstracije striga z učilom.

  torzija

   

   

   

 • torzijska napetost palice okroglega prereza

 • razume vpliv velikosti okroglega prereza gredi in njene dolžine na torzijsko napetost in zasučni kot gredi

 • Povečuje svojo poklicno inovativnost

  Prikaz simulacij s pomočjo programskega paketa Euler.

  Demonstracije torzije z učilom.

  uklon

   

   

   

 • uklonska napetost

 • prosta uklonska dolžina

 • razume nevarnosti uklonsko obremenjenih podpornih elementov v jami

 • Povečuje občutek za varno delo, ker pozna kritična mesta uklonsko obremenjenih delov.

  Prikaz simulacij s pomočjo programskega paketa Euler.

  Demonstracije uklonsko obremenjenih naprav z učilom.

  kinematika točke

   

   

   

 • tir

 • hitrost

 • pospešek

 • enakomerno premočrtno gibanje

 • enakomerno pospešeno in pojemajoče gibanje

 • težni pospešek

 • navpično padanje

 • poševni met

 • enakomerno kroženje

 • zna izračunati hitrosti in poti pri enakomernem premočrtnem gibanju, ter pospešek pri enakomerno pospešenem gibanju

 • razume vpliv težnega pospeška

 • zna določi kotno hitrost, vrtilno frekvenco in število vrtljajev

 • S preračunavanjem krepi občutek za natančnost in prenos teorije v inovativno delo.

  Preračun gibanj klasično in s pomočjo programskega paketa Newton.

  Reševanje nalog, ki so na internetu.

  kinetika

   

   

   

 • moč pri premiku sile

 • moč pri kroženju

 • izkoristek

 • zna izračunati moč pri premikanju in kroženju

 • Razvija ekološko zavest z vgrajevanjem naprav z dobrim izkoristkom.

  S preračunavanjem si krepi občutek za tehniko.

  Preračun moči klasično in s pomočjo programskega paketa Newton.

  Reševanje nalog, ki so na internetu.

  hidrostatika

   

   

   

 • gostota

 • stisljivost

 • viskoznost

 • hidrostatični tlak na ravno ploskev

 • pascalov zakon

 • zunanji tlak

 • nadtlak

 • absolutni tlak

 • sila tekočinskega stebra

 • vezne posode

 • hidravlični stroji

 • vzgon

 • razume fizikalne lastnosti kapljevin

 • zna izračunati hidrostatični tlak

 • razume delovanje pascalovega zakona

 • je sposoben primerjave med teoretičnimi zakonitostmi in resničnimi razmerami v rudniku

 • razume delovanje jamskega zračenja

 • S poznavanjem temeljnih zakonitosti hidrostatike je pripravljen za inovativne pristope pri reševanju problemov tega področja.

  Preračun nalog klasično in s pomočjo programskega paketa Arhimed.

  Demonstracija simulacij s pomočjo programskega paketa Arhimed.

  Reševanje nalog, ki so na internetu.

  hidrodinamika

   

   

   

 • kontinuitetna enačba

 • bernoullijeva enačba

 • tlačne izgube v ceveh

 • moč črpalke

 • sila tekočinskega curka

 • hidravlični udarec

 • razume delovanje jamskih cevovodov in hidravličnih naprav

 • zaveda se nevarnosti pri poškodbah nadtlačnih hidravličnih cevi podporij in škodljivih učinkov hidravličnega udarca

 • Krepi ekološko zavest s poznavanjem možnih posledic zaradi napak pri postavljanju hidravličnih naprav.

  S preračunavanjem si razvija zanesljivost in strokovno natančnost.

  Preračun nalog klasično in s pomočjo programskega paketa Arhimed.

  Demonstracija simulacij s pomočjo programskega paketa Arhimed.

  Reševanje nalog, ki so na internetu.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanje predmeta Mehanika je povezano s strokovnimi predmeti: stroji in naprave, rudarstvo, geologija, geomehanika in praktični pouk.

  Pri podajanju temeljnih vsebin mehanike izhajamo iz konkretnih vsebin, ki jih navedeni predmeti obravnavajo.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •