SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9.7.2000

1. IME PREDMETA

PODJETNIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

51

17

68

skupaj

51

17

68

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo bistvene značilnosti podjetništva in jih skušajo dojeti,

 • navajajo se na skupinsko delo,

 • razvijajo spretnosti in zmožnosti, da bi se lažje vključili v okolje,

 • pripravljajo se za številne priložnosti in odgovornosti v življenju: kot porabniki, proizvajalci, vodje ali starši,

 • spoznajo različne tehnike iskanja zamisli in njihovega preverjanja,

 • spoznajo posamezne dele koncepta trženja, spoznajo pomen in vlogo promocije in oglaševanja

 • spoznajo pomen dobro oblikovanega izdelka,

 • zavedajo se vrednotenja zamisli in razvijajo občutek, da je zamisel njihova last,

 • preverjajo ali so zamisli uresničljive,

 • oblikujejo svoje zamisel o podjetništvu in naredijo strukturni načrt,

 • spoznajo metode, kako načrt uresničiti,

 • stimulirajo ustanovitev podjetja in spremljanja poslovanja,

 • spoznavajo prvine proizvodnega procesa in stroškovni vidik proizvodnje,

 • spoznavajo finančne tokove v proizvodnji,

 • razvijajo samozavest in zaupanje vase,

 • spoznavajo svoje prednosti in pomanjkljivosti - samoocenjevanje

 • spoznajo lastnosti potrebne za uspeh,

 • spoznajo pomen javne predstavitve projektnega dela.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  RAZVOJ SKUPINE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • model podjetniškega učenja

 • delovno okolje za podjetniško učenje

 • opredelijo delovno okolje za podjetniško učenje

 • spoznajo pomen podjetniškega obnašanja

 • spoznajo spretnosti in zmožnosti podjetniškega obnašanja pri kateremkoli predmetu v izobraževalnem programu

 • Razvijajo delovno okolje, ki je prežeto s podjetniškim"duhom".

  Navajajo se na spoštovanje, samozaupanje in samozavedanje.

  Spoznajo, da v dobri skupini (timu) ima vsak član pomembno vlogo.

  Plakat: prikaz delovnega okolja za podjetniško učenje.

  Shema: prikaz vodstvenih sposobnosti uspešnega vodje.

  PODJETNIŠKO VODENJE

   

   

   

 • dela in naloge vodje

 • vodstvene spretnosti

 • opredelijo lastnosti dobrega vodje v skupini

 • Razvijajo občutek pripadnosti skupini.

  Vaja: pogajalec se pogaja za manjkajoči predmet.

  SESTAVA MANAGERSKE PODJETNIŠKE SKUPINE

   

   

   

 • igra imen, pozdravljanje in spoznavanje

 • razgovori v parih ali v skupinah po štiri

 • kako se pogajati za manjkajoči predmet

 • nesreča na luni; kaj bi storil - moralna dilema

 • določitev vodje v skupini

 • spoznajo člane dobre podjetniške skupine

 • sprejemajo odločitve pri doseganju enotnega mnenja

 • dosegajo dogovor

 • sodelujejo v skupini

 • Navajajo se na dosledno spoštovanje elementov, ki omogočajo razvoj medsebojnih odnosov, dela v skupini in zavedanja samega sebe.

  Razvijajo moralne vrednote.

  Razvijajo pogajalske sposobnosti.

  Naučijo se pravilno komunicirati v skupini.

  Vaja: dijaki preberejo scenarij, opisan na delovnem listu in razpravljajo, kaj bi naredili.

  ZAVEDANJE PODJETNIŠTVA

   

   

   

 • razvoj podjetništva v Sloveniji in v svetu

 • cilji podjetništva

 • lastnosti podjetnika

 • lastnosti uspešnega podjetnika, odločitev za podjetništvo in podjetnika

 • zavedajo se, da podjetniško učenje omogoča učencem fleksibilnejše učne situacije, dopušča kontrolo, vzpodbuja odgovornost, omogoča pregled nad dogajanjem, vključuje elemente negotovosti, ohranja sproščenost

 • spoznavanje pomena podjetništva in kakšen je prispevek novih, malih podjetij

 • spoznajo pomen lastništva nad idejo

 • Navajajo se na pošteno in etično ravnanje.

  Dojemajo pomen doslednega upoštevanja zakonov.

  Prepoznavajo pomen pravilnega in nepravilnega ravnanja.

  Plakat: poglavitni elementi podjetništva in zaželenih lastnosti, ki bi jih naj imela podjetniška oseba.

  Delavnica v manjših skupinah

  Izdelava posterja: zakaj so podjetniki pomembni za naš kraj.

  Vaja: zbiranje idej s pomočjo razgovora z znanci in prijatelji o predmetih, ki jih pogrešajo v vsakodnevnem življenju.

 • kako priti do podjetniške ideje

 • viharjenje idej, vaja z zidakom

 • organiziranje obiskov - obisk podjetnika v razredu

 • ključni dejavniki podjetništva

 • uporaba videa

 • občutijo, kako pomembna je povezava skupine, skupinsko delo in sodelovanje v skupini

 • spoznajo pomen povezovanja teorije s prakso

 • spodbujajo sodelovanje med šolo in podjetji

 • predstavijo lik podjetnika

 • Razvijajo osebno mnenje o zbranih zamislih.

  Razvijajo sposobnosti razpravljanja.

  Dojemajo pomen ustreznih medsebojnih odnosov.

  Navajajo se na ohranitev dobrih odnosov do sodelujočih.

  Razumevajo pomen dobre organizacije.

  Vaja:

 • samostojno zbiranje zamisli in zbiranje v skupini,

 • organizacija obiskov in dogovori s podjetniki, pisanje zahvalnih pisem.

  Ogled video filma.

 • OSEBNOSTNI RAZVOJ

   

   

   

 • razvrščanje, kakšen sem, igra s košem za papir

 • samoocenjevanje, vaja vodenja

 • učinkovito odločanje in vodenje

 • spoznajo sebe, svoj značaj in presodijo, kako jih sprejemajo drugi

 • razčlenijo svoje prednosti in slabosti, spoznajo svoje zmožnosti in si tako povečajo motivacijo

 • spoznajo lastne zmožnosti in ravni pričakovanj pri vodenju

 • Razvijajo samozavedanje.

  Dojemajo pomen zaupanja in razvijanja pozitivne podobe o sebi.

  Dojemajo pomen tveganja in izziva, zadovoljstva, frustracije in razočaranja.

  Raziskujejo in razvijajo spretnosti vodenja.

  Igra: dijaki se postavijo pred koš za papir v oddaljenosti, pri kateri še zadenejo vanj - zadetki se ocenjujejo s točkami.

  Izpolnjevanje vprašalnika: dijaki izpolnjujejo vprašalnik na tri načine.

  ISKANJE IDEJ

   

   

   

 • Reševanje problemov

 •  

 •    

 • problem z vrvico, problem z luknjo

 • ulovite hrčka, problem stolpa iz papirja

 • problem z opeko, težave z vlakom

 • spoznajo, da je večino problemov mogoče rešiti, toda včasih je rešitev težko prepoznati

 • pojasnijo možnosti za reševanje problemov po različnih poteh

 • poročajo o organiziranju in sodelovanju v skupinah

 • razvijajo ustvarjalno mišljenje

 • razvijajo logiko pri reševanju problemov

 • razvijajo domiselnost in ustvarjalno mišljenje

 • Razvijajo možnosti izražanja.

  Vaja:

 • dijaki se razvrstijo po parih in se privežejo tako, kot kaže risba,

 • dijaki imajo na voljo papir a4 in škarje in naj izrežejo tolikšno luknjo, da bodo lahko zlezli skoznjo,

 • dijaki, razdeljeni v skupine, dobijo komplet kart z besedilom, iz katerega morajo rešiti tri probleme,

 • dijaki naredijo stolp iz papirja en meter visok v desetih minutah.

 • ISKANJE LASTNIH IDEJ

   

   

   

 • iskanje lastnih idej, izdelava seznama

 • razvijanje idej z viharjenjem idej v skupini

 • kako do ideje - izdelava prazničnih okraskov

 • kaj je pomembno, da ideja postane poslovna ideja:

 • tržno vrednotenje

 • tehnično vrednotenje

 • poiščejo čim več poslovnih zamisli in razložijo, kako jih uresničiti

 • urijo ročne spretnosti

 • poiščejo pot do poceni izdelkov, ki so uporabni in zanimivi za prodajo

 • prepoznavajo razlike med tistimi, ki odločajo o nakupu, tistimi, ki izdelek ali storitev kupujejo, in onimi, ki ju uporabljajo

 • spoznajo, da je zamisel uporabna takrat, če jo je mogoče prodati na trgu

 • spoznajo pomen tveganja

 • usmerijo se na prepričevanje tistega, ki odloča o nakupu

 • Razvijajo čut odgovornosti, da premagujejo težave in ne da jih prikrivajo.

  Dojemajo, da je boljše zamisli razvijati, kot pa čakati, da se nam same porodijo.

  Plakat: prikaz najljubših poslovnih zamisli s področja proizvodnje, nabave, prodaje, storitev.

  Delavnica: izdelava prazničnih okraskov - novost na trgu.

  PREVERJANJE ZAMISLI - IDEJ

   

   

   

 • preverjanje idej, prednosti nakupovanja - karte

 • kitajska restavracija

 • vaje s spodnjicami

 • spoznajo nekatere tržne koncepte

 • naučijo se segmentirati trg

 • opogumijo se, da vrednotijo zamisli sami in se o tem pogovorijo z ljudmi, ki poznajo take dejavnosti

 • spoznajo, da je zamisel brez trga neuporabna

 • ugotovijo, zakaj in ne kaj ljudje kupujejo

 • razumejo, da prodajamo koristi, ne izdelkov

 • spoznajo nekatere tržne koncepte

 • Dojemajo, da zamisli lahko postanejo resničnost le, če delo načrtujemo.

  Ugotavljajo, katere koristi ljudje iščejo, ko kupujejo.

  Igra: dijaki v skupinah po pet ugotovijo, zakaj ljudje kupujejo nekatere reči - na osnovi kart z besedilom in sliko.

  Vaja:

 • v skupinah skušajo ugotoviti, katere skupine gostov bodo zahajale v kitajsko restavracijo,

 • na osnovi delovnega lista dijaki, razdeljeni v skupine, razčlenjujejo trg po spolu in starosti - kdo kupuje spodnje perilo.

 • PODJETJE

   

   

   

 • zakaj obstajajo podjetja

 • nastanek in razvoj podjetij

 • konkurenčno okolje podjetja

 • odločitveni proces v podjetju

 • obveznosti in odgovornosti podjetij

 • spoznajo različne organizacijske oblike podjetij

 • razumejo pomen razdelitve nalog in odgovornosti

 • Občutijo pomen delitve dela, vlog in odgovornosti.

  Zavedajo se, da ima podjetnik obveznosti do ožje in širše družbene skupnosti.

  Gojijo pozitiven odnos do uzakonjenih odgovornosti.

  Shema: prikaz odgovornosti podjetja do ožje in širše družbene skupnosti.

  Vaja:

 • pisanje vabil in zapisnikov,

 • simulacija sestanka, dogovor, kaj bo kdo delal in kako načrtuje poslovanje.

 • delovni sestanki

 • naučijo se organizirati delovne sestanke, pisanje vabil in zapisnikov

 •    

  PROIZVODNJA

   

   

   

 • prvine poslovnega procesa

 • proizvodnja in preskrba

 • proizvodni načrt

 • celostno obvladovanje kakovosti

 • spoznavajo pomen kakovosti vseh stopenj procesa za uspešno poslovanje

 • spoznajo koncepte, kot so: proizvodnja, zaloge, kontrola kakovosti, zaposleni, zdravje in varnost, upravljanje, načrtovanje, oprema, ...

 • povezujejo informacije iz različnih virov

 • pridobijo si izkušnje za reševanje problemov ob uporabi raziskave

 • naučijo se izdelati proizvodni načrt

 •  

  Shema: proizvodni proces.

  Vaja: izdelava proizvodnega načrta; dijaki odgovorijo na določena vprašanja, ki zadevajo proizvodnjo izdelka.

  Shema: prikaz kroga obvladovanja kakovosti.

  STROŠKOVNI VIDIK PROIZVODNJE

   

   

   

 • pojmovanje stroškov

 • obvladovanje stroškov

 • vpliv stroškov na prodajno ceno

 • spoznajo pomen skrbi za stroške

 • ločijo med posameznimi vrstami stroškov

 • naučijo se izbirati med pomembnimi, manj pomembnimi oziroma nepomembnimi stroški

 • Pridobijo občutek, da je potrebno pretehtati odločitev tudi z vidika stroškov.

  Shema: stroški v proizvodnji.

  Prikaz: sestava prodajne cene.

  FINANCE

   

   

   

 • vrste denarja

 • vrednost denarja

 • tržni sistem kreditiranja

 • bančni sistem

 • potrebni zagonski kapital

 • evidenca prejemkov in izdatkov

 • dobiček, dohodek in odhodki

 • izkaz uspeha, bilanca stanja, bilanca finančnih tokov

 • temeljni princip ekonomike

 • naučijo se, da izposojen denar pomeni dodatni strošek

 • občutijo pomen dotoka denarja v proizvodnjo (pravočasno in v ustrezni višini)

 • ločijo med posameznimi termini, ki so povezani z denarjem

 • naučijo se, kdaj denar prinaša prihodek

 • presodijo, koliko in katera sredstva bodo potrebovali za zagon podjetja

 • spoznajo, kako si lahko izposodijo denar

 • naučijo se voditi evidenco prejemkov in izdatkov

 • Zavedajo se pomena finančnih institucij v okolju.

  Razvijajo občutek za natančnost in doslednost.

  Razvijajo občutek za denar.

  Spoznajo pomen strpnosti.

  Navajajo se na skromnost.

  Zavedajo se pomena izvirnosti in originalnosti.

  Vaja: prikaz odplačila bančnega posojila.

  Igranje vlog: dijaki organizirajo šolsko razstavo in pripravijo finančno poročilo o prejemkih in izdatkih.

  Delavnica: dijaki simulirajo proizvodnjo račk.

  OBLIKOVANJE IZDELKOV (DESIGN)

   

   

   

 • oblikovanje izdelkov

 • pridobivanje informacij o oblikovanju izdelkov

 • proces oblikovanja

 • preglednica za zapis informacij, potrebnih za oblikovanje

 • strategija razvoja izdelka

 • spoznajo pomen dobro oblikovanega izdelka

 • spoznajo pomen pojmov: oblikovanje, zdravje, varstvo

 • poiščejo pomoč pri ustreznih institucijah, šolah za oblikovanje

 • razumejo pomen pridobivanja informacij o oblikovanju izdelka

 • uporabljajo preglednico za preverjanje informacij, potrebnih pri oblikovanju

 • spoznajo pomen razvoja že obstoječega izdelka

 • Razvijajo občutek za lepo.

  Prepoznavajo, da je le dobro oblikovan izdelek ustrezen in izvedljiv.

  Prikaz zgledov dobro oblikovanih izdelkov.

  Vaja: izdelava preglednice za zapisovanje informacij pri oblikovanju.

  Prikaz: razvojne oblike izdelka (npr. čevlji).

  ZDRAVJE IN VARNOST

   

   

   

 • zdravje in varnost

 • preverijo, ali so izpolnjeni varnostni in zdravstveni pogoji dela ter kako vpliva proizvodnja na okolje

 • Razvijajo disciplino in natančnost pri preverjanju, ali so izpolnjeni varstveni in zdravstveni pogoji dela.

  K pouku povabimo strokovnjaka za varnost pri delu v podjetju.

  TRG IN POTREBE KUPCEV

   

   

   

 • kdo so vaši kupci (industrijski, individualni)

 • kaj potrebujejo vaši kupci

 • analiza trga (anketiranje kupcev, uporaba informacij)

 • kako oblikovati trženjski splet

 • analiza konkurence

 •   ugotavljajo, da je poznavanje konkurence tako pomembno kot poznavanje lastnega podjetja

 • trženje v šoli

 • analizirajo kupce zaradi oblikovanja izdelkov/storitve

 • prepoznavajo potencialne kupce, njihove potrebe in trženjski splet

 • razvijajo znanje za delo z računalnikom

 • uporabljajo izsledke tržnih raziskav

 • rešujejo probleme z možgansko nevihto

 • spoznajo osnovna navodila za izdelavo vprašalnika

 • spoznajo vpliv različnih dejavnikov konkurence

 • spoznajo pomen trženja

 • Razvijajo občutek za primerno oblikovanje vprašalnika.

  Prepoznavajo, kako pomembno je lepo vedenje pri doseganju ciljev.

  Shema:

 • prikaz možnosti, za katere lahko najdemo trg,

 • izdelava trženjskega spleta (izdelek, prostor, cena in oblika promocije).

  Prikaz prednosti in slabosti konkurence.

  Vaja:

 • na osnovi slike dijaki zbirajo različne vrste kupcev, ki bi morda potrebovali njihove izdelke /storitve izdelava vprašalnika za raziskavo trga,

 • skupina po 6 dijakov simulirajo trženje v šoli: sestavijo dnevni red, izpeljejo sestanek in poročajo, kako bi pridobili dijake na svojo šolo in jih obdržali kljub hudi konkurenci.

 • PROMOCIJA IN OGLAŠEVANJE

   

   

   

 • načini promocije in oglaševanja

 • oglaševanje

 • načini oglaševanja (kateri mediji so najpomembnejši)

 • učinkovito oglaševanje

 • kreiranje ustreznega imagea

 • kako oblikovati image podjetja

 • ciljna skupina

 • kako promovirati svoj proizvod

 • zakonske zahteve

 • kako načrtovati oglaševalsko kampanjo

 • stroški reklame in propagande

 • spoznajo pomen in vlogo oglaševanja za izdelek/storitev

 • raziščejo lastnosti in vlogo oblik oglaševanja

 • spoznajo proces raziskave, analize, načrtovanja, razvijanja, izdelave, uresničitve in evalvacije

 • spoznajo pojem promocije, katerega del je oglaševanje

 • naučijo se načrtovati oglaševalsko akcijo

 • zavejo se, da je namen oglaševanja pritegniti, vplivati in prepričati

 • razumejo, kako pomembno je narediti dober vtis na kupca

 • spoznajo, na kak način pritegniti pozornost določene skupine ljudi

 • oblikujejo oglas za izdelek/storitev, razmislijo, kako bi bil njihov izdelek /storitev za kupca privlačnejši od konkurenčnega

 • spoznajo uzakonjene zahteve oglaševanja

 • spoznajo učinkovito načrtovanje oglaševalske akcije

 • Dojemajo pomen biti boljši od konkurence.

  Ustvarjati pozitiven odnos do kupca.

  Pridobijo sposobnost komunikacije.

  Dojemajo pomen natančnosti in doslednosti pri delu.

  Razvijajo lastno kreativnost in elastičnost.

  Razvijajo doslednost pri upoštevanju kodeksa oglaševalske etike.

  Razvijajo pozitiven odnos do uzakonjenih zahtev oglaševanja.

  Razvijajo občutek za estetiko.

  Pridobijo občutek za verodostojnost podatkov.

  Plakat: prikaz načinov promocije in oglaševanja.

  Delavnica:

 • oblikujejo propagandno sporočilo na različne teme - v skupinah,

 • oblikujejo slogan za svojo dejavnost,

 • simulacija: predstavitev izdelka/storitve.

  Igranje vlog: načrtovanje oglaševalske akcije.

  Vaja:

 • ugotovijo ali sta oglaševalski sporočili ustrezni, učinkoviti,

 • si naredijo primerjalno tabelo medijev po stroških, obsegu in trajanju reklame.

 • POSLOVNI NAČRT PODJETJA

   

   

   

 • glavne sestavine poslovnega načrta

 • proizvod

 • trg

 • proizvodnja in potrebni resursi

 • trženje

 • vodenje(management)

 • kritično tveganje

 • terminski načrt

 • ocena poslovnega uspeha

 • spoznajo se z osnovnimi dokumenti, ki predstavljajo izhodišče za zagon samostojnega podjetja

 • spoznajo, da na uspešnost delovanja podjetja vpliva več dejavnikov

 • naučijo se prikazati oceno poslovnega uspeha (dobiček, izguba)

 • Občutijo povezanost okolja s podjetjem.

  Zavedajo se obveznosti podjetja do skupnosti.

  Razvijajo lastno samozavest, odločnost, izvirnost, taktnost.

  Shema: sestavine poslovnega načrta.

  Vaja: po skupinah pripravijo predstavitev naše ideje o bodoči proizvodnji izdelka/storitve potencialnemu vlagatelju denarja.

  Delavnica: dijaki izdelajo oceno poslovnega uspeha.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • razvoj skupine

 • Poslovna komunikacija

 • pravilna komunikacija v skupini

 • agresivnost v skupini

 • vloge v skupini

 • ocena poslovnega uspeha

 • simulacije proizvodnje

 • simulacija trženja

 • kreditiranje, ...

 • Računalništvo

 • poznavanje osnovnih značilnosti dela v WIN okolju (excel, word)

 • izračuni odplačila kredita

 • ocena poslovnega uspeha

 • finančni prikazi uspeha

 • Matematika - statistika

 • poznavanje matematičnih in statističnih zakonitosti, ki so potrebne za pojasnitev nekaterih ekonomskih kategorij

 • proizvodnja - celostno obvladovanje kakovosti, načrtovanje poslovanja

 • Tehnični pouk

 • študij dela in časa

 • vpliv tehnologije na okolje

 • oblikovanje izdelkov

 • Tehnologija

 • oblikovanje izdelkov