SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9.7.2000

1. IME PREDMETA

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

 

68

skupaj

68

 

68

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo osebnost človeka za samorazumevanje, presojanje drugih in ustrezno komuniciranje,

 • seznanijo se z elementi in načini uspešne poslovne komunikacije,

 • utrdijo pozitivne navade in razvijejo ustrezne vedenjske vzorce, ki so pomembni za uspešno poslovno komunikacijo v različnih poslovnih situacijah,

 • razvijejo nekatere spretnosti v besedni in nebesedni komunikaciji za učinkovito vlogo v dialogu, delo v skupini, uspešno nastopanje, reševanje neprijetnih situacij,

 • spoznajo zakonitosti dela in prilagajanje dela delavcu,

 • spoznajo pomen uspešnosti pri delu in način reagiranja na neuspeh,

 • naučijo se komunikacije s strankami,

 • razumejo in uporabijo načela ekonomske propagande in reklame.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  ČLOVEK KOT OSEBNOST

  Dijak

  Dijak

   

 • bistvene značilnosti človekove

 • osebnosti(celovitost, edinost,doslednost)

 • razvoj osebnosti(dednost,okolje, lastna aktivnost)

 • človekovo hotenje(potrebe, interesi,motivi,stališča,predsodki)

 • struktura človekove osebnosti

 • (temperament,karakter, sposobnosti)

 • človekov storilnostni potencial

 • prepozna in razlikuje bistvene značilnosti osebnosti

 • primerja in razloži razvoj osebnosti, ter razvoj človekovih potencialov

 • primerja osebnostne poteze

 • Razvije sposobnost opazovanja in prepoznavanja lastne osebnosti ter osebnosti drugih.

  Razvija sposobnosti osebnostnega razvoja na temeljih teoretičnih spoznanj.

  Predavanje

  Praktične vaje(igranje vlog): prepoznavanje človeka kot osebnost.

  POSLOVNA KOMUNIKACIJA

   

   

   

 • opredelitev in pomen komunikacije

 • dinamika vsebin in odnosov med komunikacijo

 • spoznava različne metode komuniciranja

 • razume namen komunikacije

 • Razvije poklicno odgovornost (osebnostno odgovornost in delovno).

  Pridobi rutino za komunikacijsko dinamiko.

  Obvlada dinamiko komuniciranja.

  Predavanje

  Vaja eno- dvo smerno.

  V skupini (vloge).

  POSLOVNA KOMUNIKACIJA

   

   

   

 • vrste in metode poslovnega komuniciranja

 • definira vrste in metode poslovnega komuniciranja

 • Razvija navade poslovnega komuniciranja –spoznava različne metode komunikacije:

 • pisne metode

 • ustne metode

 • poslovni razgovor

 • sestanek vodenja

  Izboljša metode komuniciranja.

  Pridobivanje rutine za različne metode komunikacije.

 • Nudi različne metode, ki jih socializira cilj.

  POSLOVNA KOMUNIKACIJA

   

   

   

 • sestanki (namen, vrste)

 • prepozna in razlikuje naravo sestanka

 • sposoben aktivnega sodelovanja na sestanku

 • Potek sestanka:

 • spoznajo relacije sestanka

 • tema,namen,

 • uvodno pojasnilo,

 • izhodiščna vprašanja,

 • razprave,

 • vloga sklicatelja.

  Poveča socialno integracijo.

 • Predavanja

  Praktične vaje

  Vodenje sestanka

  POSLOVNA KOMUNIKACIJA

   

   

   

 • kako povečamo učinkovitost komuniciranja?

 • uri spomin

 • Načela medsebojne komunikacije.

  Temeljni odnos do drugih ljudi jaz sem (+), ti si (+) + -

  Razvija komunikacijske spretnosti.

  Razvija navade razumevanja.

  Poveča osebnostno in socialno integracijo.

  Predavanje

  Praktične vaje

  NAČINI KOMUNICIRANJA

   

   

   

 • poslušanje je enako pomembno kot govorjenje

 • razvija slušne sposobnosti

 • sposobnosti aktivnega poslušanja

 • Razvije sposobnosti boljšega poslušanja.

  Razvije celostni pristop osebnostne in socialne integracije.

  Predavanje

  Praktične vaje

  NAČINI KOMUNICIRANJA

   

   

   

 • neverbalno sporočanje

 • parajezik

 • stik z pogledom

 • izraz obraza

 • drža kretnje

 • osebni videz

 • razvija neverbelne signale

 • prepozna in razlikuje neverbalne signale

 • Razvije sposobnosti celostnega procesa komunikacije.

  Razvije celostni pristop osebnostne in socialne integracije.

  Predavanje

  Praktične vaje (vprašalnik).

  NAČINI KOMUNICIRANJA

   

   

   

 • prostor

 • osebnostni prostor

 • oceni položaj v komunikacijskem odnosu(jaz-on ali ona)

 • razvije sposobnosti o oceni relacije v komunikacijskem procesu

 • Razvije sposobnosti celostnega procesa komunikacije.

  Igra socialnih vlog.

  POGAJANJA

   

   

   

 • dobi teoretični vpogled v proces pogajanja

 • priprave na pogajanja

 • začetek pogajanja

 • potek pogajanja

 • teorije

 • pridobi spretnosti za proces v pogajanju

 • izbere primerne metode pogajalskega procesa

 • razume in uporablja teoretična spoznanja o procesih pogajanja

 • Razvije tako osebnostno, poklicno in delovno odgovornost.

  Razvije celostni pristop socialne integracije.

  Predavanje

  Igra vlog: pogajalska igra (porazdelitev vlog med pogajalci a in b).


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osebnostne lastnosti

 • besedno in nebesedno komuniciranje

 • poslovno komuniciranje

 • delo kot vrednota in njegove zakonitosti

 • elementi, ki pripomorejo k uspehu

 • Z vsemi predmeti, še zlasti pa s praktičnim poukom, kjer je možnost sodelovanja v smeri pogovora, opazovanja, prepoznavanja večja zaradi metod in tehnik dela

 • prepoznavanje osebnostnih lastnosti, storilnostnega potenciala, …

 • kako biti uspešen in zadovoljen

 • znati uporabljati tehnike vodenja pogovora

 • znati poslušati sogovornika

 • sodelovati v skupini

 • obvladovati najrazličnejše neprijetne situacije

 • slediti trendom sodobnega časa

 • znati uporabljati ekonomsko propagando ter reklame