SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9.7.2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

70

70

2.

 

105

105

3.

 

105

105

4.

 

204

204

skupaj

 

484

484

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • se navajajo, da pridobljeno znanje pri strokovno - teoretičnih predmetih v šoli uporabljajo v praksi in da pridobijo temeljno znanje iz praktičnega pouka ter da obvladajo načine za nenehno dopolnjevanje,

 • uporabljajo in opravljajo delo z različnim rudarskim orodjem, stroji, napravami in podporjem za podgrajevanje jamskih objektov,

 • se učijo preudarno in odgovorno ravnati s stroji in napravami. V skladu z navodili za delo se naučijo varno in strokovno pravilno opravljati delo v času praktičnega pouka kot kasneje v poklicu,

 • razvijajo potrebne delovne navade in poklicno kulturo (preudarnost, redoljubnost, natančnost, ustvarjalnost, iniciativnost in podobno),

 • spoznajo tehnološke postopke pridobivanja premoga s spremljajočimi dejavnostmi: (prezračevanje, transport materiala in izkopanine, vzdrževalna dela in drugo). Naučijo se meriti jamske pline, se orientirati v jamskem prostoru, oceniti potencialne nevarnosti in ukrepati v primeru nastalih nevarnosti,

 • spoznajo težje delovne razmere in pogoji zahtevajo, da imajo dijaki dobro telesno vzdržljivost in da za kasnejše delo v poklicu pridobivajo izkušnje za opazovanje, ocenjevanje dela, načrtovanje, organiziranje, spremljanje in usklajevanje dela,

 • spoznajo pomen dobre organizacije dela kot graditev dobrih medsebojnih odnosov in razvijajo čut za skupinsko delo, za odgovornost, za vztrajnost, pošten odnos in pripravljenost za pomoč sodelavcem,

 • spoznajo delovne postopke: strojna izdelava jamskih prog in pridobivanje premoga na mehaniziranih odkopih ter sposobnost povezovanja in vključevanja podatkov v proizvodni proces, ki jih pripravljajo službe Premogovnika Velenje, je minimalno znanje in delo, ki ga morajo dijaki obvladati.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  1. Uvod v praktični pouk

  Dijak

  Dijak

  Delitev v skupine po 8 dijakov.

 • naloge in navodila za izvajanje praktičnega pouka

 • razume metodo poučevanja PP

 • red pri izvajanju PP in pravila ocenjevanja

 • dobi navodila za izpolnjevanje delavniškega dnevnika

 • Razvija čut za prisotnost pri PP, za red, za vrednotenje vloženega dela.

  Razvija osebno odgovornost za opis dela in kvaliteto izdelka.

  Prikaz poučevanja in ocenjevanja ter opravičevanja izostankov s primeri.

  Ogled primera opisa in skice na dnevniku. Dijak prejme obrazce delov. Dnevnika in skice.

 • predstavitev in ogled podjetja

 • dobi informacije o organiziranosti podjetja in vlogi obratov v podjetju

 • Se zave nalog podjetja in okolja v katerem je podjetje.

  Izpolnjevanje vprašalnika.

  Shema: prikaz organiziranosti in nalog podjetja.

 • tehnološka organiziranost podjetja

 • dobi predstavo o proizvodnem procesu pridobivanja premoga v podjetju

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Ogled diapozitivov.

 • zaščitna sredstva in zadolžitev zanje

 • obvlada pravila za izdajo zaščitnih sredstev in skrb zanje

 • Razvija osebno odgovornost za zadolžena zaščitna sredstva in skrbnost čuvanja.

  Dijak zadolži garderobno omaro in osebna zaščitna sredstva.

  Vaje: dijak odda delovno obleko na označevanje v pralnico.

 • organiziranost varstva pri delu

 • razume splošna pravila za varno in pravilno delo

 • Razvija poklicno odgovornost za varno delo.

  Shema: prikaz organiziranosti in vloga službe VPD

 • požarna varnost in prikaz gašenja z gasilnimi aparati

 • razume splošna pravila za požarno varnost in obvlada uporabo sredstev za gašenje

 • Razvija poklicno odgovornost za požarno varnost.

  Shema: prikaz organiziranosti.

  Prikaz gašenja požara z aparati za gašenje na terenu zunaj.

 • seznanitev z izolacijskimi samoreševalnimi aparati in nameščanje samoreševalcev

 • seznani se z vrstami in namenom izolacijskih samoreševalnih aparatov ter obvlada uporabo v primeru grozeče nevarnosti

 • Razvija osebno odgovornost za varnost v primeru potencialnih nevarnosti (plini, požari, ...).

  Ogled diapozitivov.

  Vaje: skupine po 8 dijakov nameščajo izolacijske aparate. Trening opravi dijak v začetku vsakega šolskega leta.

  2. Merilne naprave za merjenje plinov in uporaba električne akumulatorske svetilke

   

   

  Delitev v skupine po 8 dijakov.

 • merjenje z interferometrom ŠI-10 in prenosnim detektorjem metana tip AFD-2

 • meritve plinov z indikatorskimi cevkami

 • prepozna naprave za merjenje plinov

 • razume, katere pline merimo z napravami

 • je sposoben povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem merjenja plinov

 • Razvija natančnost pri odčitavanju meritev.

  Vaje: dijak vadi postopek merjenja in odčitavanja s poljubnimi nastavitvami vrednosti v svetilkarni.

 • pregled električne akumulatorske svetilke in uporaba

 • prepozna prenosno razsvetljavo za jamo

 • obvlada pregled električne svetilke

 • razume pomen kontrolne markice

 • Se zave zanesljivosti osebne razsvetljave v jami.

  Se zave dolžnosti evidentiranja vstopa v jamo in prihoda iz jame.

  Vaje: dijak sodeluje pri vzdrževanju električnih akumulatorskih svetilk.

  3. Vzdrževanje in remont električnih in strojnih naprav

     

  Delitev v skupine po 8 dijakov.

 • spoznavanje električnih strojev in naprav

 • prepozna električne stroje in naprave po vrstah ter namenu

 • Razvija čut odgovornosti do električnih strojev in naprav.

  Dijak se seznani z elektro napravami in stroji v remontnih delavnicah.

 • vzdrževanje in ugotavljanje obratovalne sposobnosti

 • obvlada opraviti vizualne preglede električnih naprav in strojev ter sestavljanje in preizkus stikal

 • Razvija strokovnost pri takih delih.

  Vaje: dijak opravi vizualni pregled električnih naprav, sestavlja in preizkuša stikala.

 • električni tokokrogi

 • prepozna osnovna vezja merjenja napetosti, toka in upornosti

 • Se zave nevarnosti in vplivov el. Toka na človeško telo

  Razvija natančnost pri meritvah

  Vaje: dijak opravi merjenje napetosti toka in upornosti z merilnimi instrumenti.

 • kabelski vodi

 • prepozna vrste električnih kablov

 • obvlada izdelavo kabelskega končnika

 • Razvija strokovnost in natančnost.

  Vaje: dijak izdela kabelski končnik.

 • montaža in demontaža odkopne opreme

 • prepozna opremo na odkopih

 • razume tehnologijo delovnih procesov

 • Razvija strokovnost in navade za pravilno ter varno delo..

  Vaje: zaradi varnosti dijak spremlja montažo in demontažo večjih (težjih) kosov opreme.

 • montaža in demontaža napredovalnih in pridobivalnih strojev

 • razume postopek montaže in demontaže strojev

 • obvlada vijačenje posameznih delov stroja

 • Razvija strokovnost in zanesljivost.

  Vaje: dijak sodeluje pri vijačenju sestavnih delov in pripravi orodja.

 • servisiranje in vzdrževanje hidravličnih elementov

 • prepozna hidravlične dele

 • obvlada izdelavo hidravličnih fleksibilnih gumi cevi

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijak sodeluje pri razrezu cevi, montaži priključkov na cevi, čiščenju in vzdrževanju hidravličnih delov.

 • organizirana izdaja orodja

 • prepozna vrste orodja

 • obvlada postopke pri izdaji orodja

 • Razvija skrbnost.

  Vaje: dijak izdaja orodje in sodeluje pri vizualnih pregledih orodij.

 • površinska zaščita materialov

 • obvlada zaščititi materiale

 • prepozna vrste zaščit materialov

 • Se zave pomena zaščite materialov.

  Razvija strokovnost.

  Vaje: dijak površinsko zaščiti materiale in izvede ročno barvanje.

 • servisiranje poteznih naprav

 • prepozna vrste naprav

 • obvlada vzdrževanje in odpravljanje okvar

 • Razvija odnos do strojev in naprav.

  Se zave pomena ispravnosti.

  Vaje: dijak sodeluje pri razstavljanju in sestavljanju dvižnih naprav.

 • servisiranje pnevmatskih naprav

 • prepozna vrste pnevmatskih naprav in njihov namen

 • Razvija strokovnost

  Vaje: dijak sodeluje pri remontih in popravilih pnevmatskih naprav.

 • merilna orodja

 • prepozna vrste merilnih orodij

 • obvlada merjenja z merilnimi orodji

 • Razvija natančnost.

  Vaje: dijak izvede meritve različnih izdelkov.

  4. Priprava pepelnih in betonskih mešanic

   

   

  Delitev v skupine po 8 dijakov.

 • priprava in pakiranje suhih malt

 • razumeo proizvodni proces priprave suhih malt

 • zna namestiti prazne vreče in jih napolniti s suho malto

 • Razvija strokovnost in ekološko zavest.

  Vaje: dijak spremlja tehnološki proces in sodeluje pri pakiranju vreč z malto ter naklada vreče v vozne enote.

 • priprava emulgata za zalivanje jamskih prostorov

 • razume pripraviti emulgat

 • obvlada krmiliti emulgatni vod za predele jame

 • Razvija strokovnost in ekološko zavest.

  Vaje: dijak spremlja pripravo in način transporta emulgata v jamo.

 • priprava suhih betonskih mešanic

 • razume proizvodni proces priprave suhih betonskih mešanic

 • obvlada dodajanje aditivov oziroma dodatkov

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijak dodaja aditive in polni vozne enote z betonskimi mešanicami.

  5. Enostavna rudarska dela, odvodnjevanje in razstreljevanje

   

   

  Delitev v skupine po 4 dijake.

 • dvigovanje bremen in prenašanje materiala

 • obvlada dvigovati breme in prenašati ter odlagati material

 • Razvija navade za pravilno in varno delo.

  Vaje: dijak pravilno stoji in dviguje breme. Nosi material v paru in ga odlagajo.

 • vgrajevanje ločnih podaljškov in talnih lokov

 • obvlada zavarovati bočne loke in vgraditi podaljške ter talne loke

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijak izkoplje premog in vgradi loke po vrstnem redu.

 • ojačitev podgradnje

 • razume postopek izdelave podgradnje z lesenimi podvlekami in jeklenimi stojkami ali poligonom

 • Razvija strokovnost in navade za varno delo.

  Dijak si primere izdelkov ogleda.

 • izdelava priročnih skladišč za razstrelivo

 • obvlada zavarovati stropne loke, izropati bočne loke, pikirati premog in zatesariti priročno skladišče za razstrelivo

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijak izdela priročno skladišče za razstrelivo in upošteva predpisane dimenzije.

 • izkop in tesarba zbiralnika za vodo

 • obvlada izropati talne loke, pikirati premog, namestiti potopno črpalko in zatesariti zbiralnik za vodo

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijak izkoplje premog in zatesari zbiralnik za vodo z določitvijo ustrezne lokacije.

 • vrtanje in polnjenje vrtin ter vezava udarnih patronov

 • razume vrstni red polnjenja vrtin z razstrelivom in mašilom ter zaporedno vezavo udarnih patronov

 • Razvija strokovnost in zanesljivost.

  Zaradi omejitev, ki izhajajo iz predpisov je polnjenje vrtin in vezava s šolskimi patronami ter detonatorji na varnem mestu.

  6. Sanacija jamskih prostorov in izdelava zračilnih objektov

   

   

  Delitev v skupine po 4 dijake.

 • izdelava izolacijske obloge in injektiranje

 • obvlada pribijati sanacijske deske in nanašati omet ter injektirati

 • obvlada varno delo z zabijalnim aparatom

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijak žaga sanacijske deske in jih pribija z zabijalnim aparatom.

 • izdelava zadelke

 • obvlada vgraditi lesene stojke, pribiti plohe in namestiti juto ter vgraditi ojačitev z ravnimi loki

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijaki izdelajo zadelko.

 • merjenje jamskih plinov

 • obvlada izmeriti in odčitati prisotne jamske pline

 • je sposoben povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem o merjenju plinov

 • Razvija strokovnost in natančnost.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Vaje: dijak izmeri in odčita prisotne jamske pline z različnimi napravami za merjenje.

 • izdelava različnih zračilnih vrat

 • obvlada izdelati lesena lahka vrata

 • razume postopek izdelave lesenih težkih in železnih avtomatskih vrat

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijaki izdelajo lesena lahka vrata.

  Ostale zračilne objekte si dijaki ogledajo.

   

  2. LETNIK

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  7. Ročna pretesarba in ropanje ločnega podporja

   

   

  Delitev v skupine po 4 dijake.

 • zaščita el. Kablov

 • obvlada zaščititi el. kable z dvodelno cevjo ali pokriti s krajniki in zasuti s premogom

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijaki zaščitijo električne kable z dvodelno kovinsko cevjo

 • vgrajevanje stropnih, bočnih in talnih lokov

 • obvlada povzeti strop, vgraditi stropni lok, ga založiti in vgraditi bočni lok, ga založiti ter vgraditi vmesne stropne in bočne loke

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijaki vgradijo stropne, bočne in vmesne loke in jih založijo. Občasno vgrajujejo tudi talne loke. Dijaki se ne zadržujejo pod nezavarovanim stropom.

 • postavljanje delovnega odra

 • obvlada namestiti nosilca in plohe ter zavarovati oder z ograjo

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijaki postavijo delovni oder.

 • pikiranje premoga

 • prepozna in obvlada delo s pnevmatskim odkopnim kladivom

 • Razvija strokovno delo.

  Vaje: dijak pikira premog.

 • ropanje talnih, bočnih in stropnih lokov

 • obvlada ropanje talnih bočnih in stropnih lokov ter pozna vrstni red sproščanja in odvijanja matic

 • spozna orodje za ropanje

 • Razvija strokovnost.

  Razvija preudarno in varno delo.

  Vaje: dijaki ropajo talne, bočne in stropne loke. Zaradi varnosti dijaki ne odvijajo matic pod napetostjo pritiskov.

 • podgrajevanje z lesenimi podboji

 • razume postopek podgrajevanja z lesenimi podboji

 • Razvija strokovnost

  Primeri podgrajevanja z lesenimi podboji so le občasni.

 • delo s hidravlično napravo za ropanje lokov

 • obvlada opravljati s hidravlično napravo za ropanje lokov in zna oceniti razdaljo in določiti stran za namestitev agregara

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijaki rokujejo s hidravlično napravo, nameščajo povratno kolo in prestavljajo hidravlični agregat in cilinder.

  8. Površinsko pridobivanje v kamnolomu

   

   

  Delitev v skupine po 4 dijake.

 • zavarovanje roba etaže

 • obvlada izdelati dva načina zavarovanja roba etaže

 • Razvija poklicno odgovornost za delo v varnem delovnem okolju.

  Pred razporeditvijo dijaka na etažo mora biti ta zavarovana.

  Dijak ugotovi, kaj je namen izdelane zaščite za rob etaže.

 • vrtanje vrtin z vrtalnimi garniturami

 • prepozna vrtalno napravo in pribor za vrtanje ter razporedi vrtine pri vrtanju po izdelani tlorisni skici

 • obvlada postopek vrtanja

 • Se zave osebne odgovornosti za uporabo zaščitnih sredstev.

  Razvija natančnost pri razporeditvi in vrtanju vrtin (naklon, razdalja in dolžina vrtine).

  Vaje: dijak dodaja vrtalne cevi, zavaruje izvrtane vrtine in premešča vrtalno napravo.

 • upravljanje sejalnega postrojenja

 • prepozna naprave za drobljenje, sejanje peska in vrstni red vklapljanja in izklapljanja naprav

 • obvlada zasilni izklop in spozna kdaj lahko čisti naprave

 • Pridobljeno znanje v šoli primerja in prenaša v prakso.

  Razvija strokovnost varno delo in urejeno delovno mesto.

  Vaje: dijak se nauči pravilno vklopiti, izklopiti naprave, nadzira tehnološki proces sejanja in ugotovi granulacije presejanega peska.

 • polnjenje vrtin in razstreljevanje

 • razume predpise pri polnjenju in razstreljevanju

 • prepozna razstreliva in iniciatorje eksplozije

 • Razvija poklicno odgovornost ter zanesljivost pri razstreljevanju.

  Vaje: dijak zaznamuje področje polnjenja vrtin, odkoplje lesene čepe, raznaša material za razstreljevanje in zaradi varnosti lahko opazuje polnjenje ob strokovni razlagi.

  9. Sestavljanje transportnih naprav in transportiranje

   

   

  Delitev v skupine po 4 dijake.

 • predstavitev strojev in naprav za transport materiala in odvoz izkopanine

 • prepozna: ročni dvižni voziček, vitle, talno lokomotivo, ranžirni vlak, podajalnik ločnega podporja, verižne transporterje in gumijaste trakove

 • Osvaja povezavo teoretičnih spoznanj v šoli s potrjevanjem v praksi.

  Obsežnejše predstavimo ranžirni vlak in podajalnik ločnega podporja, ostale stroje in naprave si dijak ogleda.

 • montaža in daljšanje transporterja

 • obvlada izdelavo sklada in obvlada postopek daljšanja transporterja

 • Razvija strokovnost, poklicno odgovornost pri daljšanju in utrjujejo zavest o zanesljivem izklopu naprav ter da je daljšanje v času podgrajevanja.

  Vaje: dijaki pripravljajo material za izdelavo sklada za montažo pogona in podaljšajo transporter za potrebno dolžino.

 • daljšanje tračnih segmentov VTP za VDL

 • obvlada postopek daljšanja tračnih segmentov in namesti blokirno napravo na kraj proge

 • Se zave pravočasnega daljšanja in lažje dostave materiala do delovišča.

  Vaje: dijaki pripravijo tračne segmente za dolžino daljšanja in pomagajo pri daljšanju.

 • daljšanje zračilnih cevi

 • obvlada postopek daljšanja zračilnih cevi in posebno zračenje v jamskih prostorih

 • Se zave pravočasnega daljšanja za odplinjevanje in zagotavljanje svežega zraka za normalno delo.

  Dijak ugotovi ali je daljšanje zračilne cevi potrebno in jo po potrebi podaljša.

 • transportiranje s hidravličnim ranžirnim vlakom in podajalnikom ločnega podporja

 • obvlada dvigovanje in spuščanje bremen ter transportiranje z ranžirnim vlakom

 • obvlada izbrati ločno podporje in opaž ter ga naloži na podajalnik

 • Se zave, da je priprava materiala od deponije naprej sestavni del tehnološkega procesa izdelave jamskih prog.

  Se zave, da mora biti material pravočasno na delovišču

  Vaje: dijaki pripenjajo breme, ga dvigajo in transportirajo z ranžirnim vlakom in skrbijo za čuvanje napajalnega voda.

  Dijaki nalagajo ločno podporje in opaž na podajalnik.

 • transportiranje s transporterji in trakovi

 • obvlada dolžnosti in delo s signalnimi napravami ter postopek vklapljanja transporterjev in trakov

 • Razvija strokovnost.

  Vaje: dijak opravi pregled, spozna signalne znake, preizkusi signalne naprave in odgovori ter pokaže, kako bi ukrepal v primeru danega signala ali nevarnosti.

   

  3. LETNIK

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  10. Strojna izdelava jamskih prostorov

  Dijak

  Dijak

  Delitev v skupine po 4 dijake

 • pregled delovišča, strojev in naprav

 • obvlada izmeriti pline, pregleda in zagotovi varno delovišče ter preizkusi stroje in naprave in razume nepravilnosti

 • Razvija strokovnost in poklicno odgovornost v delovnem okolju in se zave potencialnih nevarnosti ter razvija čut za opazovanje.

  Vaje: dijak izmeri prisotnost plinov, obtrka strop in steno delovišča, preizkusi obratovanje strojev in obhodijo pot umika.

 • predstavitev napredovalnega stroja in podporja za podgrajevanje jamskih prostorov

 • prepozna mehanske, hidravlične in električne sestavne dele strojev in vrste ločnega podporja

 • Osvaja povezavo teoretičnih spoznanj v šoli s potrjevanjem v praksi.

  Preverjamo teoretično znanje in ga utrdimo tako, da navedeno pokažemo.

 • varnostno predvrtavanje

 • razume pomen varnostnega predvrtavanja v 1. in 2. nevarnostni stopnji

 • Razvija poklicno odgovornost za kolektivno varnost in nadaljevanje varnega dela.

  Šolska delovišča niso v območjih predvidenih za predvrtavanje, zato dijaku pokažemo in pojasnimo obe shemi predvrtavanja.

 • strojno rezanje premoga

 • razume rezanje v trdem in razpokanem lignitnem sloju z rezanjem od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol

 • Razvija strokovnost in natančno oblikovanje izreza.

  Vaje: dijak v navzočnosti kombajnista oceni smer rezanja in opravlja rezanje s strojem.

 • strojno vgrajevanje ločnih okvirjev

 • obvlada vgrajevanje stropnih, bočnih, vmesnih in talnih lokov oziroma vse štiri delovne faze

 • Razvija strokovnost in navade za varno in skupinsko delo.

  Vaje: dijaki pripravijo material za podpiranje in na desni strani napredka vgrajujejo bočne, vmesne in talne loke ter zalagajo z opažem.

 • utrjevanje premoga s sidri

 • obvlada intenzivnost in razpored vrtanja vrtin, vstavljanja sider v čelo ter saniranje zruška

 • Razvija strokovnost in zanesljivost pri označbi mesta zruška in naročilu za vpis v knjigo.

  Vaje: dijak oceni intenzivnost sidranja v odvisnosti od stopnje razrušenosti, vrtanja vrtine in vstavljanja sidra. Ker dijaki zaradi varnosti ne smejo zalagati zruška, to operacijo pojasnimo.

 • izdelava križišč

 • prepozna križišča izdelana pod različnimi koti za določene namene

 • Razvija strokovnost.

  Ker izdelava križišč ni pogosta, pokažemo različno izdelana križišča.

 • izdelava montažnih komor

 • obvlada izdelavo montažnih komor, niš in montažnega jaška s predpisanimi merami

 • Razvija strokovnost in navade za varno in skupinsko delo.

  Vaje: enako kot pri strojnem vgrajevanju ločnih okvirjev.

 • kontrola smeri iz smernih točk na poligonsko točko

 • obvlada opraviti kontrolo smeri iz smernih točk na poligonsko točko

 • Razvija natančnost in zanesljivost kontrole.

  Vaje: dijak vizira preko grezil na poligonsko točko. Pri odstopanju prestavi smerni žebljiček.

 • določitev smeri

 • obvlada določ iti smer preko grezil na novo vgrajeni stropni lok

 • Razvija natančnost in sposobnost komuniciranja.

  Vaje: dijak vizira preko grezil, drugi pa ob pokrivanju tretjega potegne ris, povleče smerne črte in ugotovi odstopanje proge iz smeri.

 • kontrola razdalje višinske črte od »R« v the

 • obvlada, da je razdalja od »R« v tleh do V.Č. 1m, če ni popravi V.Č. na podporju

 •  

  Vaje: dijak odmeri razdaljo od »R« v tleh do višinske črte (V.Č.).

 • prenašanje višin

 • obvlada prenašanje višin od zadnje točke do novo vgrajenega bočnega loka

 • Razvija natančnost in razvija navade na skupinsko delo.

  Vaje: dijaki prenesejo višino od zadnje točke na novo vgrajeni odsek.

 • tehnološki ciklus in organizacija tehnološkega procesa na strojni pripravi

 • obvlada razumeti zaključeno celoto delovnih operacij in obložitev delavcev na napredku in pripravi materiala ter kvalifikacijsko sestavo

 • Osvaja tehnološki proces za izdelavo jamskih objektov.

  Se zave delitve dela v skupini in pomena skupinskega dela.

  Dijaku pokažemo izdelek z zaključeno celoto delovnih operacij in predstavimo naloge in kvalifikacije delavcev.

  Dijak ugotovi, kdo se še vključuje v redno delo in kdo je koordinator del na delovišču ter koliko je napredek na izmeno.

  11. Postavljanje in prestavljanje mehanizacije

   

   

  Delitev v skupine po 4 dijake.

 • sestavljanje mehaniziranega odkopnega podporja v montažnem jašku

 • prepozna sestavne dele in spozna vrstni red sestavljanja meh. odkopnega podporja ter spozna naprave za sestavljanje sekcij

 • Razvija poklicno odgovornost in strokovnost.

  Vaje: dijaki transportirajo sestavne dele do montažnega jaška in zaradi varnosti lahko opazujejo sestavljanje podporja ob strokovni razlagi.

 • sestavljanje odkopnega transporterja in vgrajevanje mehaniziranega odkopnega podporja v montažni komori

 • razume postopek dela pri sestavljanju odkop.transporterja

 • opazuje postopek ropanja lokov, transporta sekcij in vgrajevanja sekcij v montažni komori

 • Razvija poklicno odgovornost za preudarno in strokovno pravilno ter varno delo.

  Z vsemi dijaki 3. Letnika opravimo ogled sestavljanja mehaniziranega odkopnega podporja v montažnem jašku in vgrajevanje sekcij v montažni komori iz varne razdalje in ob strokovni razlagi.

 • izdelava demontažne komore

 • obvlada kdaj in kako se zalaga sekcije s plohi

 • obvlada nameščanje podvlek na sekcije in izdelavo ter podpiranje komore

 • Razvija strokovnost in razvija navade za varno in skupinsko delo.

  Vaje: dijaki pod zavarovanim stropom pod podvleke vgrajujejo stojke in zalagajo steno demontažne komore.

 • razstavljanje odkopnega transporterja in mehaniziranega odkopnega podporja v demontažni komori

 • razume postopek demontaže kombajna, transporterja in mehaniziranega odkopnega podporja

 • Razvija poklicno odgovornost in strokovnost ter razvija ročne delovne spretnosti ob uporabi rudarskega orodja.

  Vaje: dijaki pod zavarovanim stropom podpirajo mesto demontirane sekcije in opazujejo demontažo ob strokovni razlagi.

  Z vsemi dijaki 3. Letnika opravimo ogled demontaže.

  12. Pridobivanje premoga na mehaniziranem odkopu

     

  Delitev v skupine po 4 dijake.

 • pregled delovišča, strojev in naprav

 • obvlada izmeriti pline, pregleda zaporedje del, zagotovi varno delovišče ter preizkusi stroje in naprave in razume nepravilnosti

 • Razvija strokovnost in poklicno odgovornost v delovnem okolju in se zave potencialnih nevarnosti ter razvija čut za opazovanje.

  Vaje: dijak izmeri prisotnost plinov, ugotovi vrstni red nadaljevanja dela, pregleda prehodnost ustja odkopa, nasedenost sekcij in steno podkopa. Preizkusi obratovanje strojev in obhodijo pot umika.

 • predstavitev pridobivalno -nakladalnega stroja, sekcij in strojev za odvoz premoga

 • prepozna mehanske, hidravlične in el. sestavne dele strojev in naprav ter mehanske in hidravlične dele sekcij

 • Osvaja povezavo teoretičnih spoznanj v šoli s potrjevanjem v praksi.

  Preverjamo teoretično znanje in ga utrdimo tako, da navedeno pokažemo.

 • rezanje premoga v podkopnem delu odkopa

 • razume rezanje in urezovanja z dvobobenskim kombajnom, ter spozna načine urezovanja na sredini in na obeh skrajnih delih odkopa

 • Razvija strokovnost in pridobiva izkušnje natančnega rezanja po višini in smeri.

  Zaradi varnosti v primerni oddaljenosti pokažemo in pojasnimo tehnološki postopek rezanja.

 • zamikanje odkopnega transporterja

 • zamikanje sekcij

 • obvlada, da je zamikanje odkopnega transporterja in sekcij sestavni del ter kdaj lahko začnemo in kako zamikamo odkopni transporter

 • obvlada, da po zamiku transporterja sledi zamik sekcij, da mora preprečiti zruške in vdore jalovine

 • razume vlogo varnostnih ventilov ter reševanje suhega naseda

 • Razvija strokovnost in razvija navade za varno in skupinsko delo.

  Se zave, da morajo pomagati sodelavcu in odgovorno ter skrbno ravnati z napravami.

  Vaje: dijaki zamikajo odkopni transporter, uporabijo visečo stojko za vpetje na odkopni transporter ter izravnajo odkopni transporter po smeri.

  Vaje: dijaki čistijo in zamikajo sekcije, dvigujejo osnove ali stropnike in jih uravnavajo na delovno višino.

 • pridobivanje premoga iz nadkopnega dela odkopa

 • spozna odkopno višino, odsek pridobivanja stropa v izmeni, razpored, vrtanje in polnjenje dolgih vrtin v nadkopnem delu

 • obvlada točenje premoga čez gibljivi stropnik s kontrolirano višino pobiranja

 • Razvija strokovnost in ustvarjalnost pri proizvodnji premoga.

  Se zave varčnosti pri pridobivanju kvalitete premoga.

  Razložimo skico: polnjenje dolgih vrtin na odkopu.

  Vaje: dijak toči premog iz stropa in se nauči pravočasno dvigniti gibljivi stropnik.

 • izdelava odkopnih križišč

 • razume pristop za pravočasno ropanje lokov in izdelave križišč ter podpiranje s križiščno in pogonskimi sekcijami

 • Razvija in pridobiva izkušnje za usklajevanje dela.

  Dijaki si ogledajo ustja križišč ter ugotavljajo medsebojne razlike med navadnimi in križiščnimi sekcijami.

 • odvoz in drobljenje premoga

 • prepozna odkopne, smerne transporterje in trakove ter drobilne naprave

 • Se zave, da je potrebno zagotoviti nemoten in zanesljiv odvoz premoga.

  Preverjamo teoretično znanje, ki so ga dijaki pridobili v šoli in ga utrdimo z ogledom in razlago

 • tehnološki ciklus in organizacija tehnološkega procesa na mehaniziranem odkopu

 • razume zaključen proces odkopavanja v katerem pridobimo celoten odkopni del premoga pri določenih rezih in zamikih transporterja in sekcij. Spozna obložitev delovišč ter kvalifikacijsko sestavo

 • Osvaja tehnološki proces za pridobivanje premoga na odkopih.

  Se zave dobre organizacije dela s polno angažiranostjo delavcev in polno izkoriščenostjo strojev.

  Dijaku predstavimo naloge in kvalifikacije delavcev.

  Vaje: dijak ugotovi koliko izmenski je ciklus, dolžino odkopa, število rezov na izmeno, planirano in doseženo proizvodnjo na izmeno.

   

  4. LETNIK

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  13. Praktično jamomerstvo

  Dijak

  Dijak

  Delitev v skupine po 4 dijake.

 • osnove jamomerstva

 • razume osnove jamomerstva

 •    

 • spoznavanje jamskih kart

 • obvlada čitanje jamskih kart

 •    

 • poligonometrija

 •  

  Razvija strokovnost in natančnost.

  Vaje: dijak sodeluje pri merjenju poligonov.

 • niveliranje

 • obvlada niveliranje

 • Razvija poklicne posebnosti rudarskih merjenj.

  Vaje: dijak nivelira v jami in na površini.

 • jamski preboji

 • izračuna jamske preboje

 • sposoben je povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem o jamskih prebojih

 • Razvija poklicno odgovornost.

   

 • praktično usmerjanje pripravskih delovišč po smeri in višini

 • izdela prečne profile

 •  

  Vaje: dijak sodeluje pri usmerjanju pripravskih delovišč.

 • se nauči praktičnega usmerjanja pripravskih delovišč in obnovi znanje dela z naklonskim trikotnikom

 • sposoben se je prostorsko orientirati

 •  

  Vaje: dijak izdela skico jamskih prostorov in profilov ipd.

  14. Rudarska priprava dela

   

   

  Delitev v skupine po 8 dijakov.

 • naloge priprave dela

 • razume naloge priprave dela, ki vodi, pripravlja, usklajuje in kontrolira tehnološke procese v jami.

 •    

 • spoznavanje materiala

 • prepozna ločno podporje, objemke, veznice, stojke, stropnike, hidravlične stojke, drenažnike itd

 • Razvija strokovnost.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Vaje: dijak riše jamske profile podgrajevanja prog z uporabo različnih tipov ločnega podporja.

 • planiranje dela

 • obvlada planiranje, ki obsega lokacijo, dolžino odseka objekta, napredek, čas trajanja in vrsto materiala za podpiranje

 • Razvija sposobnost komuniciranja.

  Vaje: dijak sodeluje pri izdelavi planov:

 • pripravljalnih del,

 • montaž in demontaž,

 • likvidacij objektov,

 • izdelave vrtin itd.

 • koordiniranje in kontrola dela

 • razume, da je koordinacija z vsemi službami in obrati lahko ustna ali pisna

 • razume, da je kontrola kontinuirana med potekom izvajanja del v jami in se usklajuje z izdano projektno dokumentacijo

 •    

 • tehnično risanje

 • sposoben je povezovati teoretično znanje s praktičnim znanjem tehniškega risanja

 •  

  Vaje: dijak pri izdelavi risb upošteva pravila tehniškega risanja.

  15. Projektiranje

   

   

  Delitev v skupine po 8 dijakov.

 • spoznavanje projekta

 • obvlada kaj je in kako nastane projekt

 •    

 • pristop k izdelavi projekta

 • razumejo kdo izdela projekt in kako ga izdela

 • Razvija strokovnost in natančnost.

  Razvija čut za predstavo v prostoru.

   

 • izdelava dokumentacije

 • razume povezovanje teoretičnega znanja s smiselno uporabo pri izdelavi projekta

 • Razvija kreativne sposobnosti.

  Razvija vztrajnost pri iskanju najboljše rešitve.

  Vaje: dijak zlaga pisno dokumentacijo po vrstnem redu in pomembnosti. Zlaga tudi grafične priloge v ustrezne formate.

 • realizacija projekta in odstopanje od projekta

 • obvlada primerjati izvedbo s projektom in razume, da je vsako odstopanje vnešeno v dokumentacijo

 •  

  Vaje: dijak izdela risbo s presekom objekta in z vključitvijo v tlorisno situacijo.

 • projekt po realizaciji

 • dojame pomen vrednosti dokumenta za poznejšo obdelavo novih dokumentov

 •    

  16. Nadziranje in organizacija dela

   

   

  Delitev v skupine po 4 dijake.

 • spozna naloge nadzornega osebja

 • razume naloge nadzornega osebja, ki so predpisane z rudarskim pravilnikom

 • evidentira število delavcev in napiše poročilo

 •  

  Vaje: dijak izpolnjuje razne obrazce.

 • spozna koordinacijo dela

 • obvlada smotrno usklajevati delo na delovišču in zna povezovati vse ostale, ki se vključujejo v delo

 • rešuje nastale zastoje

 • Se zave svojih dolžnosti.

  Razvija strokovnost in skrbnost.

  Vaje: dijak sodeluje pri usklajevanju in povezovanju dela.

 • se nauči nadzirati delo

 • obvlada opazovati delovno okolje in izvajanje dela ter skrbi, da delavci delajo na varen način v varnem delovnem okolju

 • Razvija poklicno in osebno odgovornost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Vaje: dijak izmeri prisotnost plinov na delovišču.

  Vaje: dijak v primeru nesreče sodeluje pri izpolnitvi obrazca nesreče in napiše izjavo.

 • se nauči ugotavljati kvaliteto izdelkov

 • obvlada ugotavljati kvaliteto izdelkov in pokaže odstopanje od kvalitete izdelka ter daje navodila za delo

 •  

  Vaje: dijak sodeluje pri ugotavljanju kvalitete in dajanju navodil za delo.

 • zna tehnološki proces strojne izdelave jamskih prog z jeklenim ločnim podporjem, prog s panelnimi ploščami in tehnologijo pridobivanja premoga na mehaniziranih odkopih

 • sposoben je povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem dela na strojnih pripravah in mehaniziranih odkopih

 •    

  17. Razstreljevalna dela

   

   

  Delitev v skupine po 8 dijakov.

 • predpisi in navodila pri razstreljevanju

 • razume predpise in navodila pri razstreljevanju

 • razumevanje dokaže z razlago po skici

 •  

  Vaje: dijak izdela skico iz razstreljevanja.

 • skladiščenje in izdajanje razstrelilnih sredstev

 • dobi predstavo o objektih za skladiščenje razstrelilnih sredstev

 • Razvija strokovnost in zanesljivost.

  Razvija poklicne posebnosti.

  Vaje: dijak sodeluje pri obhodu objektov za skladiščenje razstrelilnih sredstev.

 • manipulacija z razstrelilnimi sredstvi

 • razume vlogo zanesljivega dela pri delu z razstrelilnimi sredstvi

 • prepozna opremo in sredstva za razstreljevanje

 • Strokovnega dela pri razstreljevanju.

  Razvija natančnost in poklicno odgovornost.

  Vaje: dijak si ogleda delo strelca, ki manipulira z razstrelilnimi sredstvi in vodi evidenco.

 • vodenje evidence

 • razume doslednost pri vodenju evidence

 •  

  Dijak se seznani s knjigami za vodenje evidence.

 • razstreljevanje

 • sposoben je povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem za razstreljevanje

 •    

  18. Organizacija jamske reševalne službe

   

   

  Delitev v skupine po 8 dijakov

 • jamska reševalna postaja

 • razume zakaj je namenjena jamska reševalna postaja

 • dobi predstavo o prostorih jamske reševalne postaje

 •  

  Dijak si ogleda prostore za shranjevanje reševalne opreme in sredstev ter prostore za vaje članov jamske reševalne čete.

 • izolirni reševalni dihalni aparat

 • prepozna izolirne reševalne dihalne aparate

 • sposoben je povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem o dihalnih aparatih

 • Razvija strokovnost in zanesljivost.

  Razvija poklicno in delovno odgovornost.

   

 • samoreševalni izolirni dihalni aparat

 • obvlada vzdrževati samoreševalne izolirne dihalne aparate

 • obvlada nameščanje teh aparatov

 •  

  Vaje: dijak sodeluje pri čiščenju, pranju, pregledu in preizkusu aparatov.

 • servis aparatov

 • razume pomen servisa aparatov

 •    

  19. Varstvo pri delu

   

   

  Delitev v skupine po 8 dijakov.

 • pravilnik o varstvu pri delu in seznam navodil za varno delo

 • razume kaj so varstveni ukrepi, tehnični normativi in navodila za varno delo

 • sposoben je povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem izvajanja varnega dela

 • Razvija strokovnost.

   

 • pregled prijave nesreče in dokumentacija o težji nesreči

 • razlikuje: lažje, skupinske, težje in smrtne nesreče

 • Razvija poklicno odgovornost in skrb za varno delo ter delovno okolje.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

   

 • izvajanje kontrole SVD nad spoštovanjem ukrepov in normativov

 • razume vlogo SVD pri kontroli izvajanja in upoštevanja varnostnih in varstvenih ukrepov

 • opazuje delo in delovno okolje

 • izdela zapisnik

 •  

  Vaje: dijak sodeluje pri kontroli.

 • se nauči plan obrambe in reševanja

 • sposoben je ukrepati v primeru nevarnosti in skrbeti za odklanjanje

 •  

  Dijak si ogleda lokacijo hrambe načrta obrambe in reševanja.

  20. Hidrogeološka dela

   

   

  Delitev v skupine po 4 dijake.

 • naloge hidrogeološke službe

 • razume aktivnosti dela v jami na površini in dela za zunanje naročnike

 •    

 • odvzem vzorcev za geomehanske in hidrogeološke preiskave na površini in v jami

 • obvlada teoretične in praktične osnove vzorčevanja

 • Razvija strokovnost in natančnost.

  Vaje: dijak odvzame vzorce v jami in na površini.

 • hidrološke značilnosti vodonosnikov, geomehanske lastnosti premoga in prihribine ter geologija na področju Premogovnika

 • razume osnove ved

 • Razvija ekološko zavest.

  Razvija poklicno in delovno odgovornost.

  Vaje: dijak sodeluje pri popisu jedra iz vrtine v jami.

 • merjenje piezometričnih nivojev vode na površini in v jami

 • sposoben je izmeriti nivoje vod v različnih tipih vodonosnikov

 •  

  Vaje: dijak izvede meritev piezometričnih nivojev vode.

 • sejalne analize in preizkusi v laboratoriju

 • seznanjen je z izvedbo poskusov in meritev

 •  

  Vaje: dijak izdela diagram nihanja nivojev vode.

 • risanje geoloških profilov

 • razume osnove risanja geoloških profilov

 •    

 • vnos podatkov v računalniške baze

 • samostojno vnaša podatke v računalnik

 •  

  Vaje: dijak ažurira baze podatkov

  21. Delo v študijskem oddelku

   

   

  Delitev v skupine po 8 dijakov.

 • inovacijska dejavnost

 • razume pravilnik o inovacijski dejavnosti, zakon o industrijski lastnini in zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega okolja

 • Razvija miselne in inovativne sposobnosti.

  Dijak pregleda primere inovacijskih predlogov in strokovne članke

 • tehnični normativi

 • razume obdelavo s snemalnih listov in spozna izdelavo analize

 • Razvija natančnost določanja dolžine delovnega časa.

  Vaje: dijak vnaša podatke v računalniško bazo in izdela analizo.

 • obstoječi in novi postopki rudarjenja

 • obvlada obstoječe postopke rudarjenja: tehnološki proces strojne izdelave jamskih prog in pridobivanje premoga na mehaniziranih odkopih

 • seznani se z novitetami, ki so v uvajanju

 • Razvija strokovne in ustvarjalne sposobnosti.

  Vaje: dijak izdela skico novejšega podporja na strojni pripravi ali na mehaniziranem odkopu.

  Dijak si ogleda mešalnico za pripravo paste za zapolnjevanje jamskih prostorov.

 • računalniške poizvedbe

 • seznani se z računalniškimi programi in uporabo teh

 • obvlada program

 • Razvija vztrajnost in sposobnost komuniciranja

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  Znanje dijakov in uspešnost praktičnega dela preverjamo in ocenjujemo vzporedno s poučevanjem učnih podtem in po predelani učni temi.

  Oceno praktičnega pouka sestavlja:

 • reprodukcija znanja dijakov oziroma zagovor opravljenega dela,

 • opravljeno delo, vaja, izdelek,

 • skrb za varno delo,

 • kvaliteta izdelka in ureditev delovnega okolja,

 • odnos dijaka do dela in sodelavcev,

 • pisno poročilo - delavniški dnevnik z opisom dela in skico.

  Pred zaključitvijo ocene za zadnji letnik morajo dijaki opraviti vse predpisane vaje oziroma izdelke ter oddati vse delavniške dnevnike. V primeru preusmeritev iz drugih poklicev ali, da dijak zaradi izostankov ni opravil praktičnega pouka v rednem roku, mora to nadoknaditi v izrednih rokih, ki jih odobri in zagotovi šola, v dogovoru z obratom praktičnega izobraževanja.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Praktični pouk je strokovni predmet in je povezan s strokovno teoretičnimi predmeti v šoli: geologija, stroji in naprave, rudarska merjenja.

  Povezava s strokovno teoretičnimi predmeti naj bi dijakom že v času šolanja zagotovila, da se teoretična spoznanja ujemajo oziroma potrjujejo v praksi.

  Vzporedno s spreminjanjem in posodabljanjem tehnološkega procesa pridobivanja premoga je to povezanost med predmeti potrebno dograjevati in usklajevati. Samo tako bo zagotovljeno, da se bodo dijaki v čim večji meri seznanili in usposobili za opravljanje dela in nalog, ki ga bodo kot rudarski tehniki opravljali v delovnem okolju.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja