SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9.7.2000

1. IME PREDMETA

stroji in naprave

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

35

105

2.

105

 

105

3.

88

17

105

4.

51

17

68

skupaj

314

59

383

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo osnove tehnične dokumentacije glede na namen uporabe in način izdelave,

 • spoznajo tolerance in standarde,

 • se zavedajo pomena tehničnega risanja kot univerzalnega jezika tehnike,

 • poglobijo osnovna pravila za risanje predmetov v pogledih in prerezih,

 • obvladajo pravila o razvrstitvi pogledov na risbi narisani v ortogonalni projekciji,

 • znajo prikazati predmet v poševni projekciji (izometrični, dimetrični),

 • poznajo elemente kotiranja,

 • poznajo stanja površin,

 • znajo narisati delavniško risbo predmeta,

 • razvijajo sposobnosti prostorske predstave,

 • se zavedajo pomena in vloge standardizacije strojnih elementov,

 • spoznajo elemente za nerazstavjlive, razstavljive in prožne zveze

 • spoznajo elemente krožnega gibanja,

 • spoznajo elemente za prevod tekočin in plinov,

 • analizirajo sklope glede na uporabo,

 • dobijo vpogled v programska orodja za risanje in konstruiranje,

 • razlikujejo vrste prenosnikov glede na lastnosti in uporabo,

 • poznajo stare in nove energetske vire ter pogonske stroje,

 • spoznavajo stroje za proizvodnjo in potrošnjo električne energije,

 • spoznavajo naprave za prenos električne energije,

 • poznajo uporabo črpalk, kompresorjev in ventilatorjev, njihovo zgradbo in način delovanja,

 • obvladajo uporabo napredovalnih strojev, vrtalnih garnitur in nakladalnikov,

 • poglobijo osnove hidravlike in poznajo hidravlična podporja,

 • poznajo uporabo pridobivalno-nakladalnih strojev

 • razumejo delovanje elementov krmilne tehnike.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINA - INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

  Dijak

  Dijak

   

 • planska

 • konstrukcijska

 • tehnološko operativna

 • spozna potrebo po kvalitetni dokumentaciji

 • razlikuje med posameznimi vrstami dokumentacije

 • pridobi spretnosti pri izdelavi dokumentacije

 • Se zaveda pomena natančnega vodenja dokumentacije.

  Razvije racionalen odnos do vodenja dokumentacije pri svojem delu.

  Vaje:

 • WORD, urejevalnik besedil,

 • CADDY,

 • delo z risarskim programom EXCEL, delo s preglednicami.

 • STANDARDIZACIJA IN TIPIZACIJA

   

   

   

 • vrste standardov

 • SLS, DIN, ASA, ISA

 • Tipizacija opreme

 • spozna pomen standardov v vsakodnevni tehniški praksi

 • zave se potrebe po poenotenju opreme in zmanjševanju števila podobnih elementov

 • Se zaveda ekonomskih učinkov poenotenja opreme, rezervnih delov in naprav.

  Vaje:

 • operacijski sistem in delo z njim; datoteke, kopiranje, shranjevanje, itd.,

 • dijaki spoznajo že pri predmetu računalništvo in informatika.

 • TEHNIŠKO RISANJE

   

   

   

 • papir, risalni pribor, formati, merila

 • glavne značilnosti risb

 • vrste risb:

 • delavniška risba

 • sestavnica

 • shema

 • glava risbe in kosovnica

 • shranjevanje in oštevilčenje

 • spozna namen in pomen tehničnega risanja kot univerzalnega jezika tehnike

 • spozna pomen poenotenja pravil in dogovorov širom po svetu

 • razvija navade natančnosti, preglednosti in odgovornosti od vsega začetka

 • uči se tudi uporabljati računalniški program za risanje

 • Razvija navade:

 • natančnosti,

 • zanesljivosti..

  Odgovornosti in specifične komunikacije.

  Pri delu v računalniški učilnici se stalno opozarja dijake na pomembnost izdelave varnostnih kopij in na shranjevanje med delom.

 • Vaje:

 • risanje glave risbe in kosovnice,

 • samostojno zgibanje formatov,

 • v računalniški učilnici se učijo tudi risbe shranjevati in izdelavo varnostnih kopij na disketi,

 •      

 • e-mail, ali na drugem računalniku,

 • večje risbe shranjujemo tudi s programi za kompresijo Zip, arj itd.

 • Tehnična pisava

 • razvija ročne spretnosti in navade

 • si pridobiva vedenje o estetiki teh. risbe

 • spozna uporabnost računalnika pri izdelavi tehnične dokumentacije

 • Razvija natančnost, vztrajnost in doslednost.

  Vaje:

 • abecedak

 • tekstk

 • delo z urejevalnikom besedil in izdelavo preglednic WORD, EXCELl

 • Planimetrija

       

 • simetrale

 • mnogokotniki

 • pravilni 3,4,5,6,7,8,n-kotnik

 • krivulje

 • evolventa, vijačnica, elipsa, locen, parabola, hiperbola, cikloide

 • krožni in parabolični prehod

 • se zave ravnine in njenih posebnosti

 • si predstavlja gibanje točke po ravnini

 • spoznava zakonitosti gibanja točke po definiciji lika

 • pri delu z računalnikom določi parametre in natančno pozicionira elementa na risbi

 • Pridobiva smisel za natančnost, preglednost in snažnost.

  Smisel za razdelitev prostora na risbi in uravnoteženje risbe.

  Vaje:

 • risanje likov v svinčniku in tušu,

 • rišejo s pomočjo računalnika risbo, ki so jo prostoročno skicirali pri teoretičnem delu.

 • Kotiranje

   

   

   

 • pravila kotiranja

 • elementi kotiranja

 • načini kotiranja

 • zaporedno, vzporedno

 • kombinirano, koordinatno

 • nagib, zoženje, konus

 • razvija smisel za natančnost

 • sklepa o razlikah v ceni izdelka glede ne zahtevano točnost izdelave

 • Se zaveda razlik, ki nastanejo pri izdelavi predmeta, ki je kotiran na različne načine.

  Vaje: kotiranje risb.

  Vrste projekcij

   

   

   

 • ortogonalna

 • izometrična

 • dimetrična in trimetrična

 • je sposoben pretvarjati projekcije iz ene oblike v drugo

 • razvija spretnosti risanja

 • razvija notranjo predstavljivost

 • poglobljeno spoznava pravila risanja in jih uporablja

 • se zaveda uporabnosti računalnika pri izdelavi in pretvarjanju projekcij

 • Pridobiva sposobnost predstavitve predmeta iz njegove risbe v poljubni projekciji.

  Razvija notranji nadzor.

  Vaje

 • pretvarjanje projekcij,

 • risanje po modelu,

 • dopolnjevanje pogledov.

  Pri delu v računalniški učilnici dijaki narišejo skico v eni projekciji (ortogonalni ali izometrični) in jo prenesejo na računalnik, ki jo po potrebi tudi pretvori v drugo projekcijo.

 • Šrafure in prerezi

   

   

   

 • šrafure 1.šrafurne skupine

 • vrste prerezov

 • pravila risanja v prerezu

 • prihranki na projekcijah

 • pozna šrafure in pravila šrafiranja

 • zna risati predmete v prerezih

 • pozna poenostavitve pri risanju

 • Razvija predstavljivost.

  Vaje:

 • določanje prereznih ravnin,

 • risanje v prerezih,

 • prostoročno skiciranje in izris s pomočjo računalnika.

 • Tolerance in prilegi

   

   

   

 • tolerančno polje

 • odvisnost površinske obdelave in toleranc

 • kotiranje toleriranih in netoleriranih mer

 • prilegi

 • razume soodvisnost tolerance in prilega

 • razume odvisnost cene izdelka od zahtevane tolerance

 • Razvija natančnost in kritično odgovornost do odstopanj in zahtevane kvalitete obdelave.

  Vaje: prikazovanje lege tolerančnega polja.

  Označevanje stanja površin

   

   

   

 • parametri površinske hrapavosti

 • znaki za označevanje stanja površin

 • razredi hrapavosti

 • pozna odvisnost stanja površin od vrste obdelave

 • pozna odvisnost cene izdelka od zahtevane kvalitete obdelave

 • Razvija skrbnost gospodarnost in odgovornost pri določanju kvalitete obdelave.

  Vaje: označevanje stanja površin na risbi.

  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  MEHANIKA

  Dijak

  Dijak

   

 • sile

 • momenti

 • napetosti

 • obremenitve

 •  spozna osnovne zakonitosti mehanike in razlikujejo med silo, napetostjo in obremenitvijo

 • pozna uporabo momenta

 • razlikuje vrste obremenitve

 •  statično, utripno, izmenično

 • Razvija delovne navade, vztrajnost in natančnost pri delu.

   

  GRADIVA

   

   

   

 • osnovni pojmi o vrstah gradiv in o njihovi tipični uporabi

 • spoznava uporabo različnih materialov

 • Se zaveda vpliva različnih snovi na okolje.

  Se zaveda pomembnosti ravnanje z odpadki.

   

  STROJNI ELEMENTI

   

   

   

 • razdelitev strojnih elementov

 • risanje strojnih elementov

 • uporaba knjižnic računalniškega programa

 • izdelava lastnih knjižnic

 • spozna osnove strojništva in strojnih elementov

 • razlikuje strojne elemente po namenu in spozna ustrezna gradiva za njih

 • Se zaveda pomembnosti vzdrževanja strojev in naprav.

  Narišejo prostoročno skico strojnega elementa in jo prenesejo v računalnik.

   

 • zave se pocenitve strojnih elementov, ki nastane z množično proizvodnjo

 • spozna enostavnost zamenjave izrabljenih in poškodovanih elementov

 • Dijaki narišejo elemente in jih dajo v knjižnice, ki se prenašajo med uporabniki.

  Razvija se zavest o delitvi dela.

   

  Elementi za nerazstavljiva zveze

   

   

   

 • vari

 • loti

 • lepila

 • kovice

 • pozna razlike, ki pogojujejo uporabi posameznih načinov nerazstavljiv povezave

 • Zna izbrati ustrezno povezavo.

   

  Elementi za razstavljive zveze

   

   

   

 • vijaki

 • sorniki, zatiči in vskočniki

 • vzmeti

 • pozna različne načine povezave glede ne potrebe in način delovanja

 • Se zaveda pomembnosti pravilne izbire ustreznega elementa.

  Narišejo prostoročno skico strojnega elementa in jo prenesejo v računalnik.

  Elementi krožnega gibanja

   

   

   

 • osi in gredi tečaji in ležaji

 • sklopke in spojke

 • jermenski prenosi

 • vrvni, zobniški in verižni prenos

 • pozna elemente krožnega gibanja in se zaveda nujnosti pravilnega vzdrževanja

 • pozna karakteristike in lahko izbira pravilen način prenosa

 • Postane dojemljiv za novosti.

  Spozna, da lahko pridemo do podobnih rezultatov tudi po različnih poteh.

  Pri delu z računalnikom uporablja ustrezne knjižnice.

  Dodaja svoje elemente v ustrezne knjižnice.

  Elementi za prevod tekočin in plinov

   

   

   

 • cevi

 • zaporni organi: pipe, ventili, zasuni

 • pozna elemente prevoda

 • zaveda se nevarnosti, predvsem pri prevodu plinov, pare in stisnjenega zraka

 • zna izbirati ustrezne zaporne organe

 • Se zaveda ekoloških nevarnosti.

  Zna presoditi rizike pri prevodu nevarnih tekočin in plinov.

  Zavedajo se pomembnosti ravnanja z odpadki.

  Pri delu z računalnikom uporablja ustrezne knjižnice.

  Dodaja svoje elemente v ustrezne knjižnice.

   

  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SPOZNAVANJE ENERGETSKIH VIROV

  Dijak

  Dijak

   

 • vrste energetskih virov

 • načini izkoriščanja

 • dobre in slabe lastnosti

 •  vpliv izkoriščanja na okolje ter način pretvorbe energetskih virov v električno energijo

 • spozna obstoječe energetske vire

 • znajo ločiti ekološko prijazne od ekološko manj prijaznih energetskih virov

 • razumejo kako energetski viri vplivajo na okolje in kako ta vpliv omiliti

 • Se zaveda varčevanja z energijo.

  Razvija ekološko zavest.

  Se zaveda osebne in poklicne odgovornosti.

   

  SPOZNAVANJE ENERGETSKIH STROJEV

   

   

   

 • vrste turbin (vodne,parne, plinske)

 • motorji z notranjim izgorevanjem - zgradba, sestavni deli in način delovanja

 • risanje shem

 • spozna obstoječe energetske stroje in način delovanja

 • spoznajo načine pretvorbe energije v posameznih strojih

 • znajo si predstavljati posamezne stroje in narisati njihove sheme

 • Osvoji znanja ki so potrebna za osebnostni razvoj in nadaljnji študij.

  Ogled - elektro-energetskega objekta.

  SPOZNAVANJE OSNOV ELEKTROTEHNIKE TER ELEKTRIČNIH STROJEV IN NAPRAV

   

   

   

 • nastanek električnega toka

 • elektro-generatorji, zgradba, sestavni deli in način delovanja

 • elektromotorji, zgradba, sestavni deli in način delovanja

 • zaščita električnih strojev in naprav, upravljanje in vzdrževanje

 • varnostni ukrepi pri rokovanju z električnimi stroji in napravami

 • spozna nastanek električne energije in stroje in naprave, ki to omogočajo

 • spozna delovanje elektromotorja in način pretvorbe elektroenergije v mehansko delo

 • spozna zgradbo električnih strojev

 • spoznajo in razumejo pomembnost pravilnega in varnega rokovanja z električnimi stroji

 • poznajo nevarnosti kratkega stika, dotika,vžiga metana, preobremenjenosti itd.

 • poznajo varnostne ukrepe

 • Osvaja znanja, ki mu omogočajo da razvije:

 • strokovnost,

 • zanesljivost,

 • skrbnost.

 • osebno in delovno odgovornost.

 • Vaje: risanje shem električnih strojev in naprav.

  NAPRAVE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE IN SIGNALOV

   

   

   

 • visoko in nizkonapetostna omrežja

 • transformatorji

 • prenos signalov in načini sporazumevanja

 • risanje shem

 • spozna naprave za prenos električne energije

 • spoznajo naprave za prenos signalov in komunikacij

 • spoznajo elektro omrežje rudnika

 • Pridobi znanje in razvija:

 • strokovnost,

 • zanesljivost,

 • odgovornost,

 • komunikativnost.

 •  

  SPOZNAVANJE OSNOVNIH VRST ČRPALK

   

   

   

 • vrste črpalk

 • namen uporabe posameznih vrst črpalk

 • vzdrževanje in varnostni ukrepi pri delovanju črpalk

 • sesalni in tlačni cevovodi

 • spozna različne vrste črpalk

 • pozna osnovne sestavne dele črpalk

 • in njihovo delovanje

 • zna pravilen postopek zagona in zaustavitve

 • zna izbrati črpalko glede na potrebe

 • Osvaja znanje in razvija:

 • strokovnost,

 • natančnost,

 • odgovornost,

 • varčnost.

 • Vaje:

 • izbira črpalk,

 • risanje shem.

 • SPOZNAVANJE STROJEV ZA STISKANJE ZRAKA IN OSNOVE PNEVMATIKE

   

   

   

 • vrste kompresorjev

 • vzdrževanje in varnostni ukrepi pri delovanju kompresorjev

 • risanje shem

 • cevovodi stisnjenega zraka in energetske izgube

 • kompresorske postaje

 • krmiljenje in krmilno vezje (sheme)

 • spozna vrste kompresorjev

 • spozna način stiskanja zraka in pretvorbo mehanske energije v energijo stisnjenega zraka

 • spozna pomen stisnjenega zraka v rudarstvu

 • Osvaja znanje in razvija:

 • strokovnost,

 • natančnost,

 • odgovornost,

 • skrbnost.

 • Vaje v laboratoriju po skupinah (razred se razdeli v dve skupini):

 • spoznavanje pnevmatskih komponent,

 • krmiljenje eno in dvosmernega cilindra,

 • indirektno krmiljenje eno in dvosmernega cilindra.

 • SPOZNAVANJE VENTILATORJEV

   

   

   

 • vrste ventilatorjev, zgradba, sestavni deli in način delovanja

 • vzdrževanje in varnostni ukrepi pri delovanju

 •  risanje shem

 • spozna vrste ventilatorjev

 • spozna zgradbo ventilatorjev

 • spozna in razume pomembnost ventilatorjev v rudarstvu

 • Pridobi znanje in razvija:

 • osebnostno, poklicno in delovno odgovornost,

 • zanesljivost,

 • pripadnost.

 • Vaja: izbira ventilatorja.

   

  4. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SPOZNAVANJE OSNOV TRANSPORTA V RUDARSTVU

   

   

   

  a. kontinuirani transport

   

   

   

 • zgradba, sestavni deli in način delovanja

 • transporterji z gumijastim trakom

 • verižni transporterji

 • jekleni členkasti transporterji

 • hidravlični transporterji

 • pnevmatski transporterji

 • vzdrževanje in varnostni ukrepi pri delovanju

 • delovni diagrami in risanje shem

 • spozna in razume vse vrste transporta

 • primerja med seboj vrste transporta

 • razume pomen rednega vzdrževanja in pravilne uporabe transportnih sredstev

 • Osvaja znanje in razvija:

 • strokovnost,

 • natančnost.

 •  

  b. diskontinuirani transport

       

 • zgradba, sestavni deli in način delovanja

 • tirni transport - talni in viseči

 • kamionski

 • značilnisti transporta in varnostni ukrepi pri delovanju

 •  

  Odgovornost, pripadnost, zanesljivost.

   

  SPOZNAVANJE NAPRAV V IZVAŽALNIH JAŠKIH

   

   

   

 • zgradba, sestavni deli in način delovanja

 • bobni

 • izvažalne posode in vrvi

 • vrvenice

 • pogon (motor, reduktor sklopka)

 • varnostna oprema pri izvažalnih napravah

 • diagrami hitrosti in obremenitve

 • spozna vse izvažalne naprave v izvažalnem jašku in njihovo delovanje kot celote

 • spozna opremo, ki zagotavlja varno delovanje izvažalne naprave

 • Pridobi znanje in razvija:

 • odgovornost,

 • zanesljivost,

 • strokovnost,

 • skrbnost,

 • natančnost.

 •  

  SPOZNAVAJO OSNOVE HIDRAVLIKE

   

   

   

 • vloga hidravlike v rudarstvu

 • osnovni zakon hidravlike

 • lastnosti hidravličnih tekočin

 • zgradba hidravličnih naprav, uporaba in vzdrževanje

 • pridobi znanje in razume osnovne zakonitosti pri delovanju hidravličnih strojev in naprav

 • spozna posamezne dele hidravličnih podporij in njihov pomen v sodobnem rudarstvu

 • Osvaja znanje in razvija:

 • strokovnost,

 • zanesljivost,

 • skrbnost,

 • natančnost,

 • odgovornost.

 • Laboratorijske vaje po skupinah:

 • spoznavanje laboratorijske opreme in učil,

 • krmilno vezje in krmiljenje eno in dvosmernega hidravličnega cilindra,

 • hidravlična podporja - vrste podporja

 • glavni elementi hidravličnih podporij

 • krmilni sistem (delo v laboratoriju)

 • vzdrževanje in varnostni ukrepi

 •    

 • krmilne poti hidravličnega medija,

 • delo z eno in dvostransko delujočim hidravličnim cilindrom,

 • nastavitev sistemskega tlaka.

 • SPOZNAVANJE NAPREDOVALNIH STROJEV NAKLADALNIKOV IN VRTALNIH GARNITUR

   

   

   

 • stroji za kontinuirano izdelavo jamskih prog

 • osnovni sklopi in način delovanja s povdarkom na varnosti delovanja

 • vzdrževanje in remont napredovalnih strojev

 • vrtalne garniture in nakladalniki (s kontinuiranim in diskontinuiranim delovanjem

 • spozna napredovalne stroje in stroje za izdelavo jamskih prog z odstreljevanjem (vrtalne garniture, nakladalnike) način delovanja in vzdrževanja

 • Spozna različne vrste napredovalnih strojev in razvija:

 • strokovnost,

 • zanesljivost,

 • odgovornost.

 •  

  SPOZNAVANJE PRIDOBIVALNO-NAKLADALNIH STROJEV

   

   

   

 • vrste pridobivalno-nakladalnih strojev

 • rezalno pridobivalni stroji

 • sestavni deli strojev

 • vrste pridobivalnih strojev na površinskih kopih

 • delovanje strojev in varnostni ukrepi

 • spozna eno in dvobobenske pridobivalno-nakladalne stroje,njihove sestavne dele in delovanje teh strojev

 • spozna različne stroje na površinskih kopih

 • Pridobi znanje za praktično varno delo in razvija:

 • strokovnost,

 • odgovornost,

 • zanesljivost.

 •  

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

   

  Geologija

 • zgradba zemlje

 • tektonika

 • geološka sestava hribin

 •  

  Fizika

 • osnove elektrike in električne enote

 •  

  Kemija

 • kemijske lastnosti snovi

 •  

  Mehanika

 • statika

 • dinamika in trdnost

 •  

  Informatika

 • uporaba računalnika

 •  

  Rudarstvo

 • izdelava jamskih prog

 • izdelava jaškov

 • odkopne metode

 •  

  Praktični pouk

 • praktična uporaba teoretično pridobljenega znanja