B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK RUDARSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

           

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

2

70

2

70

       

140

Sociologija

       

2

70

   

70

Psihologija

           

2

68

68

Informatika

2

70

           

70

Fizika

2

70

2

70

       

140

Kemija

2

70

2

70

       

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

23

805

19

665

14

490

13

442

2402

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Geologija

2

70

2

70

3

105

2

68

313

Stroji in naprave

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Rudarstvo

3

105

3

105

4

140

3

102

452

Rudarska merjenja

       

3

105

3

102

207

Mehanika

   

3

105

       

105

Geomehanika

       

3

105

   

105

Podjetništvo

           

2

68

68

Poslovna kumunikacija

           

2

68

68

Skupaj B

8

280

11

385

16

560

14

476

1701

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

2

70

3

105

3

105

6

204

484

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

33

1155

33

1122

4587

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1251

 

1251

 

1186

4939

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Kemija

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Stroji in naprave

učitelj

35

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

35

do 17

   

35

do 4

   

2.

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Kemija

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Geologija

učitelj

17

do 17

   

Mehanika

učitelj

35

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

105

do 4

   

3.

Geologija

učitelj

17

do 17

   

Stroji in naprave

učitelj

17

do 17

   

Rudarstvo

učitelj

17

do 17

   

Rudarska merjenja

učitelj

17

do 17

   

Geomehanika

učitelj

35

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

105

do 4

   

4.

Geologija

učitelj

34

do 17

   

Stroji in naprave

učitelj

17

do 17

   

Rudarstvo

učitelj

34

do 17

   

Rudarska merjenja

učitelj

17

do 17

   

Podjetništvo

učitelj

17

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

204

do 4

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike oziroma srednješolska izobrazba, ki vsebuje fiziko ali druge predmete s fizikalnega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijske tehnologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz kemije oziroma srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Stroji in naprave

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali strojništva

Rudarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva

Rudarska merjenja

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva

Geologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geologije ali rudarstva

Mehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali rudarstva ali geologije ali geotehnologije

Geomehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geologije ali geotehnologije

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Poslovna komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz komunikologije ali psihologije

Praktični pouk

učitelj

višješolska strokovna izobrazba iz rudarstva ali srednja strokovna izobrazba iz rudarstva