A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: RUDARSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: rudarski tehnik/rudarska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v izobraževalnem programu dijaki:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošno-izobraževalnih predmetih, značilnih za srednješolsko izobrazbo,
 • osvojijo osnovno strokovno teoretično in praktično znanje, ki je pomembno za kvalitetno izvedbo kompleksnih delovnih nalog pri poklicnem delu,
 • razvijajo sposobnost natančnega opazovanja in kritičnega mišljenja,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo,
 • pridobijo osnovno znanje iz podjetništva,
 • pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, za odkrivanje razlogov za nekakovostno izvedeno delo in odpravo vzrokov,
 • spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu,
 • razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,
 • znajo opravljati nadzor pri odkrivanju in pridobivanju mineralnih surovin in bogatenju,
 • obvladajo vodenje skupin pri rudarskih delih,
 • poznajo razvojne naloge, naloge projektiranja in planiranja,
 • znajo urejati evidence v rudarstvu,
 • poznajo upravljanje strojev in naprav,
 • znajo naročati opremo,
 • poznajo mineralne surovine in goriva ter možnosti za razvoj in obseg nahajališč,
 • znajo določiti petrografsko in tektonsko zgradbo tal ter hidrogeološke in geomehanske razmere v nahajališčih mineralnih surovin in goriv,
 • znajo voditi nadzor nad izgradnjo manjših objektov ter usklajevati delo izvajalcev,
 • znajo analizirati pogoje dela,
 • spoznajo osnove mehanike,
 • obvladajo poslovni jezik sporazumevanja,
 • obvladajo delo z računalnikom,
 • pridobijo znanje za izvajanje rudarskih del.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Geologija

  ustno, vaje

  Stroji in naprave

  ustno, vaje

  Rudarstvo

  ustno, vaje

  Rudarska merjenja

  ustno, vaje

  Podjetništvo

  ustno

  Mehanika

  ustno, vaje

  Geomehanika

  ustno, vaje

  Poslovna komunikacija

  ustno

  Praktični pouk

  ustno, izdelki ali storitve z zagovorom in delavniški dnevnik

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • rudarstvo.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.