SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000 in na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

KRMILNA TEHNIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

2.

3.

70

17

53

4.

68

16

52

Skupaj

138

33

105

*delitev dijakov v skupine

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

3. letnik:

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

OSNOVE AVTOMATIZACIJE

 • kibernetika
 • avtomatizacija
 • krmilni signal in informacija
 • dinamičnost sistemov
 • signal in informacija
 • zgradba krmilnega in regulacijskega sistema
 • osnovni simboli krmilne tehnike
 • električni simboli in simboli v fluidni tehniki

Dijaki:

 • razumejo pojem upravljanja
 • opredelijo področje in mesto avtomatizacije v proizvodnji
 • spoznajo stopnje avtomatizacije in jo znajo opredeliti
 • spoznajo različne fizikalne lastnosti signalov in razliko med analognimi in digitalnimi signali
 • razumejo razliko med krmilnim in regulacijskim sistemom
 • spoznajo tok materiala, energije in informacij v krmilnem sistemu
 • razlikujejo simbole v fluidni in elektrotehniki

Dijaki:

 • razvijajo čut za ekonomičnost natančnost in ustvarjalnost
 • osvajajo sposobnost komuniciranja
 • razvijajo inovativnost
 • prikaz upravljanja sistema
 • demonstracija na televizorju
 • demonstracija na ljudeh
 • računalnik
 • s pomočjo računalnika prikazati razliko med krmilnim in regulacijskim sistemom
 • ogled najbližje kotlovnice

OSNOVE KRMILNE LOGIKE

 • pozna stikalno algebro in logične enačbe
 • pozna osnovne logične operacije Bool-ove algebre
 • razume logična vezja
 • spozna osnovne operacije logične in stikalne algebre
 • spozna osnovne logične funkcije IN, ALI, NE
 • opiše delovanje in uporabo logičnih vezij
 • namenijo pozornost presojanju in uporabi logičnih operacij in enačb
 • osvajajo strokovne termine
 • razvijajo strokovnost
 • modeli logičnih vrat IN, ALI, NE
 • vaja: za podano enačbo poveži vezalno shemo in po izjavnostni tabeli preveri delovanje žarnice
 • računalnik
 • programski paket za risanje vezalnih shem
Spominski in časovni členi v krmilni tehniki
 • pozna pomnilne celice
 • pozna časovne člene
 • spoznajo RS ( FF ) pomnilnik v električni in pnevmatični izvedbi
 • znajo narisati vezalno shemo električnega in pnevmatičnega časovnega člena s pripadajočimi simboli
 • spozna stikalno,relejno polprevodniško tehniko

 • razvijajo strokovnost
 • krepijo osebno odgovornost
 • razvijajo zanesljivost
 • razvijajo varčnost
 • prikaz časovnih členov
 • demonstracija: časovni člen povežimo z izhodom ( žarnico)
 • Električna krmilja
 • Dotična in brezdotična stikala
 • električna procesorika releji
 • osnovni gradniki polprevodniške tehnike

 • razumejo delovanje elementov polprevodniške tehnike
 • stikalna, relejna, polprevodniška tehnika
 • razlikujejo princip dotičnih in brezdotičnih stikal, narišejo simbol
 • razvijajo strokovnost
 • krepijo osebno odgovornost
 • razvijajo zanesljivost
 • razvijajo varčnost
 • prikaz polprevodnika
 • prikaz releja
 • Fluidna tehnika
 • Zgodovinski oris
 • Definicije, delitev
 • mediji in pomožna oprema v fluidni tehniki

PNEVMATIKA

 • fizikalne osnove, pridobivanje stisnjenega zraka, lastnosti, način priprave, razdelilna mreža, tlačne postaje, pnevmatski vodi, gradiva, spajanje, dimenzioniranje razvodnega omrežja

 • spoznajo definicijo in aplikacijo fluidne tehnike, hidravlike, pnevmatike
 • razlikujejo dobre in slabe lastnosti pnevmatike in hidravlike
 • naštejejo kompresorje, znajo kriterije za izbiro kompresorjev, opišejo shranjevalnik stisnjenega zraka, opredelijo izvedbo omrežja
 • razložijo postopke čiščenja, suše-nja, naoljenja in regulacije zraka

 • razvijajo čut za ekonomičnost natančnost in ustvarjalnost
 • osvajajo sposobnost komuniciranja
 • krepijo ekološko zavest
 • razvijajo poklicno odgovornost
 • se zavedajo, da je potrebno varčevati z energijo
 • ogled kompresorske postaje
 • računalnik
 • programski paket za prikaz fizikalnih postopkov pridobivanja, sušenja, naoljenja in regulacije stisnjenega zraka, vrste in načini izvedbe omrežij
 • prikaz in delovanje kompresorja
 • vaja: s pomočjo diagramov izberi pravilen premer cevovoda

Pnevmatski valji in motorji

 • vrste valjev
 • način vgradnje delovnih valjev,
 • standardne dimenzije,
 • izbira po katalogih proizvajalcev.
 • Dimenzioniranje delovnih elementov in izračun porabe stisnjenega zraka.
 • opišejo delovanje enosmernih in dvosmernih valjev
 • spoznajo sestavne dele valja
 • spoznajo načine vgradnje valjev
 • predvidijo standardne dimenzije po katalogih glede na potrebe
 • razumejo pomen tesnenja
 • znajo izračunat porabo stisnjenega zraka
 • zavedajo se pomembnosti delo-vanja naprav v posameznem procesu
 • namenijo posebno pozornost presojanja stanja opreme
 • razvijajo delovno odgovornost
 • razvijajo sposobnost komuniciranja
 • delo z računalnikom
 • programska oprema
 • simulacija delovanja enosmernega in dvosmernega valja
 • vaja: osnovna vezja
 • krmiljenje enosmernega in dvosmernega valja na pnevmatskem delovnem mestu (PDM)
 • Krmilni elementi, ventili- vrste, pomen,
 • razdelitev dajalniki signalov- standardna simbolika.
 • načini preklopa ventila
 • Sedežni,
 • drsniški,
 • vretenski
 • spoznajo konstrukcijske značilnos-ti, princip delovanja in načine preklopa (aktiviranja) ventilov
 • razlikujejo priključke in lege
 • utemeljijo standardne simbole in vezalne sheme
 • zavedajo se pomembnosti delovne in tehnološke discipline
 • razvijajo delovno odgovornost
 • razvijajo strokovnost
 • razvijajo sposobnost komuniciranja
 • simulacije delovanja ventilov s pomočjo programa
 • animacija ventila, pogled v prerezu
 • vaja: neposredno in posredno krmiljenje valja z ventili 3/2, 4/2, 5/2 na PDM
 • Krmilniki toka
 • Krmilniki tlaka
 • Protipovratni krmilniki
 • narišejo konstrukcijsko izvedbo dušilke, skicirajo povratno dušilni ventil, spoznajo simbole
 • razumejo pretvorbo tlačne energije
 • spoznajo konstrukcijske izvedbe, uporabo in simbole
 • zavedajo se pomembnosti delovne in tehnološke discipline
 • razvijajo delovno odgovornost
 • razvijajo sposobnost komuniciranja
 • prosojnice
 • simulacije in animacije
 • tlačno odvisno krmiljenje brez in z dodatno kontrolo končnega položaja
 • časovno odvisno krmiljenje
 • enostavna krmilja brez signalnih členov.
 • Krmilja s signalnimi členi zaporednostna krmilja
 • spoznajo ročna krmilja z enim in več startnimi ventili- krmiljenje enosmernega in dvosmernega valja
 • poslušajo mnenja drugih
 • razvijajo vztrajnost, ustvarjalnost
 • razvijajo strokovnost
 • računalnik
 • animacije in simulacije
 • vaja: krmiljenje valja iz dveh različnih mest na PDM
 • osnove projektiranja pnevmatskih krmilij
 • postopek
 • vzdrževanje
 • spoznajo osnovne metode in zako-nitosti projektiranja pnevmatskih krmilij – VDMA metoda, kaskadna in koračna metoda; sistemsko ugašanje
 • ravnajo v skladu z dogovorom
 • razvijajo ustvarjalnost
 • razvijajo vztrajnost
 • razvijajo inovativnost
 • krepijo osebno odgovornost
 • računalnik
 • animacije in simulacije giba valjev A+B+A-B-
 • animacije in simulacije giba valjev A+B+B-A-
 • vaje: izvedba vaj na PDM

 • krmilne zahteve
 • opisovanje, tehnološke sheme, izjavnostne tabele
 • pot- čas in pot- korak diagram; krmilni diagram.
 • se naučijo risati in brati pot- čas in pot- korak diagram ter krmilni diagram
 • zavedajo se osebne odgovornosti
 • razvijajo zanesljivost
 • krepijo vztrajnost
 • prosojnice
 • računalnik
 • delovni listi

4. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

ELEKTROPNEVMATIKA

 • Teoretične osnove relejne krmilne tehnike,
 • standardna simbolika.
 • Osnovna vezja v relejni krmilni tehniki,
 • logične funkcije v elektro-pnevmatiki.  
 • obnovijo osnovne značilnosti električne napetosti, toka in upornosti
 • razložijo relejno krmiljenje elektromagnetnih ventilov
 • narišejo in spoznajo simbole senzorjev
 • narišejo osnovna EP in relejna logična vezja IN, ALI, NE
 • razvijajo tehnološko disciplino glede pogojev v krmilni tehniki in pomena upoštevanja navodil za delo
 • razvijajo varčnost
 • krepijo skrbnost
 • krepijo inovativnost

 • Vaja: prikaz osnovnih EP shem z uporabo IN ALI ter NE funkcije
 • Elektropnevmatično delovno mesto

FIZIKALNE OSNOVE

HIDRAVLIKE

 • hidravlični tlak
 • princip pretvarjanja sile
 • princip pretvarjanja tlaka
 • enačba kontinuitete
 • vrste tokov
 • Reynoldsovo število
 • spoznajo zgradbo hidravlične naprave z vsemi elementi v krmilnem krogu oljno hidravličnem sistemu (OHS)
 • obnovijo fizikalne osnove hidravlike
 • razvijajo tehnološko zavest
 • razvijajo odnos do vestnega, natančnega in točnega dela
 • krepijo vztrajnost
 • krepijo osebno odgovornost
 • osnovni komplet hidravlike
 • računalnik
 • prikaz delovanja hidravlične stiskalnice
 • animacije s pomočjo računalnika
 • prikaz delovanja pretvarjanja tlaka

HIDRAVLIČNO POSTROJENJE

 • osnovni elementi oljno-hidravličnih krmilnih sistemov-
 • pridobivanje hidravlične energije
 • črpalke
 • hidravlični pogonski agregat
 • izračuni
 • spoznajo načine delovanja hidravličnih komponent,
 • spoznajo njihove konstrukcijske izvedbe
 • spoznajo standardno simboliko po DIN, ISO, CETOP
 • razvijajo ekološko zavest in se navajajo na natančno upošte-vanje higienskih predpisov in dojamejo pomembnost le teh
 • razvijajo tehnološko zavest
 • razvijajo odnos do vestnega, natančnega in točnega dela
 • krepijo vztrajnost in osebno odgovornost
 • računalnik
 • simulacije in animacije oljno hidravličnih (OH) elementov s pomočjo računalnika
 • demonstracija delovanja črpalke s pomočjo računalnika
 • vaja: ogled delovanja hidravličnega učnega pripomočka (HUP)

HIDRAVLIČNI VALJI IN MOTORJI

 • delitev
 • dušenje končnih leg
 • posebne izvedbe
 • hidravlični motorji
 • preračuni
 • se naučijo osnovna pravila pri risanju vezalnih shem z uporabo standardne simbolike
 • spoznajo pomen dušenja v končnih legah
 • izračunajo hitrost delovnega giba
 • zavedajo se osebne odgovor-nosti
 • razvijajo zanesljivost
 • krepijo poklicno odgovornost
 • razvijajo osebno odgovornost
 • računalnik
 • simulacije in animacije dušenja končnih leg
 • vaje: izvedba na HUP

POTNI VENTILI V OHK

 • delitev
 • sedežni
 • vretenski
 • načini vkrmiljenja
 • razlikujejo značilnosti posameznih izvedb krmilnikov poti
 • narišejo dejanski in simbolni prikaz za tlačna vkrmiljenja
 • razvijajo natančnost
 • razvijajo strokovnost
 • računalnik
 • simulacije in animacije potnih ventilov
 • pogled v prerezu
 • izvedba vaj na HUP

KRMILNIKI TOKA

 • delitev
 • ventil z zaslonko
 • regulatorji toka
 • narišejo in razložijo konstrukcijsko izvedbo zaslonke
 • narišejo ventil z zaslonko
 • ponazorijo cevno izvedbo
 • razložijo delovanje regulatorja toka
 • narišejo simbole tokovnih ventilov
 • razvijajo ustvarjalnost
 • razvijajo ustvarjalnost
 • razvijajo delovno odgovornost
 • računalnik
 • simulacije in animacije krmilnikov toka
 • pogled v prerezu
 • izvedba vaj na HUP

KRMILNIK TLAKA

 • delitev
 • načini vkrmiljenja
 • narišejo konstrukcijske izvedbe in simbole hidravličnih tlačnih ventilov
 • opišejo namen uporabe
 • razvijajo ustvarjalnost
 • razvijajo ustvarjalnost
 • razvijajo delovno odgovornost
 • računalnik
 • simulacije in animacije krmilnikov tlaka
 • pogled v prerezu
 • izvedba vaj na HUP

HIDRAVLIČNI PROTIPOVRATNI VENTILI

 • delitev
 • načini vkrmiljenja
 • narišejo konstrukcijske izvedbe in simbole hidravličnih protipovratnih ventilov
 • razvijajo ustvarjalnost
 • razvijajo delovno odgovornost
 • simulacije in animacije krmilnikov tlaka
 • pogled v prerezu
 • izvedba vaj na HUP

AKUMULATORJI

 • namen
 • delitev
 • uporaba
 • spoznajo pomen akumulatorjev
 • razlikujejo vrsto, uporabo in vgraditev akumulatorjev
 • razvijajo natančnost
 • razvijajo ustvarjalnost
 • razvijajo delovno odgovornost
 • ogled akumulatorjev
 • simulacije in animacije

PROJEKTIRANJE HIDRAVLIČNIH NAPRAV

 • osnovna krmilna vezja, za krmiljenje hitrosti, za prenos sile, za blokado položaja, za sinhronizacijo gibanj.
 • izdelajo zasnovo za projektiranje hidravličnih naprav
 • samostojno rešujejo nove naloge
 • krepijo vztrajnost
 • razvijajo varčnost in ekološko zavest
 • razvijajo delovno odgovornost
 • krepijo inovativnost
 • izvedba vaj na HUP
 • vaja: krmiljenje hitrosti delovnega valja
 • vaja: zagotavljanje pozicij toka in tlaka
 • vaja: sinhronizacija gibov več cilindrov
VZDRŽEVANJE
 • vzdrževanje naprav, odkrivanje napak, postopki pri vzdrževanju in pripadajoča dokumentacija .
 • prepoznajo nastale napake in se usposobijo za odpravo le teh
 • seznanijo se z uporabo dokumentacije
 • razvijajo varčnost in ekološko zavest
 • razvijajo delovno odgovornost
 • krepijo inovativnost
 • Odkrivanje napak na HUP

ELEKROHIDRAVLIKA

 • Osnovna vezja v relejni krmilni tehniki,
 • logične funkcije v elektro-hidravliki
 • definirajo osnove EH
 • narišejo logična vezja IN, ALI, NE
 • obnovijo standardno simboliko
 • razvijajo tehnološko disciplino glede pogojev
 • razvijajo varčnost
 • krepijo skrbnost
 • vaja: prikaz delovanja elektrohidravličnega signala na ventil

MIKROPROCESORSKA KRMILJA (PPK)

 • Pomnilniško programirana krmilja
 • Sestav PPK
 • Krmilni sistemi v programabilni krmilni tehniki
 • Programski jezik za krmilnik
 • Navodila za krmilnik
 • Obdelava programa v krmilniku
 • Izdelava krmilja
 • Programiranje in prenos v krmilnik
 • Uporaba

 • spoznajo simboliko pri risanju
 • narišejo in utemeljijo vezalne sheme
 • izdelajo praktične rešitve pnevmatskih krmilij na primerih iz prakse
 • naučijo se risati in brati vezalne sheme ter odkrivati napake, ki se pojavljajo pri povezavah
 • utemeljijo način delovanja posa-meznih komponent
 • razumejo soodvisnost delovanja med komponentami
 • spoznajo in razumejo diagram gibov
 • ponazorijo osnovne logične funkcije
 • upoštevajo zakonitosti varstva pri delu
 • spoznajo uporabo računalnika.
 • razvijajo tehnološko disciplino glede pogojev tehnoloških procesov in pomena upošte-vanja navodil za delo,
 • razvijajo strokovnost
 • razvijajo usvarjalnost
 • se zavedajo poklicne odgovornosti
 • osvajajo sposobnost komuniciranja
 • krepijo vztrajnost
 • krepijo inovativnost
 • krmilniki
 • uporaba programskih paketov
 • zaporedno krmiljenje (vodenje) dveh valjev s pomočjo prosto programabilnih krmilnikov (PPK)
 • vključevanje dodatnih zahtev – časovnih členov …
 • programiranje koračnih krmilij
 • semaforizirano križišče
 • garažna hiša

VAJE: Osnovna vezja:

 • Krmiljenje enosmernega cilindra in dvosmernega cilindra.
 • Posredno krmiljenje enosmernega cilindra in dvosmernega cilindra (pomnilniška funkcija).
 • Samodejno prekrmiljenje dvosmernega cilindra s končnim stikalom.
 • Tlačno odvisno krmiljenje brez in z dodatno kontrolo končnega položaja.
 • Časovno odvisno krmiljenje brez in s kontrolo končnega položaja.
 • Krmiljenje gibanja naprej z dveh različnih mest.
 • Počasi naprej - hitro nazaj.

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja, ki se povezujejo s KRMILNO TEHNIKO

Znanje

Povezava s predmetom

Predmet

Znanje

 • osnove avtomatizacije in krmilne tehnike

Tehnologija

 • tehnološki procesi v avtomatizirani proizvodnji
 • preoblikovanje: stiskalnice, preše, valjarske proge
 • kontinuirana proizvodnja v železarnah, livarstvo
 • specifični tehnološki procesi v kovinski industriji

Fizika

 • SI- sistem

Matematika

 • Aritmetika, geometrija

Računalništvo

 • Boolova algebra
 • pnevmatika

Tehnologija

 • avtomatizacija, transport, vpenjalne naprave
 • kontinuirana proizvodnja
 • postopki izdelave pnev. el.
 • materiali za pnevmatske elemente

Energetika

 • SI- sistem, Newtonovi zakoni, plinska enačba, gibanje, sile, tlak....

Matematika

 • Aritmetika, geometrija
 • elektro-pnevmatika

Tehnologija

 • mešanje barv, transport, avtomobilska industrija
 • tehnološki procesi priprave kontinuirana proizvodnja
 • tehnologije vpenjalnih naprav……

Kemija

Elektrotehnika

 • ioni,
 • polprevodniška dioda, tranzistor, tiristor

Elektrotehnika

 • napetost, tuljava
 • hidravlika

Tehnologija

 • preoblikovanje, transport, kontinuirana proizvodnja

Mehanika: hidrostatika,

hidromehanika

 • Newtonovi zakoni, gibanje, sile, tlak, hidravlična stiskalnica, hidrostatični tok in njegove zakonitosti, Re

Matematika

 • Aritmetika, geometrija

Energetika

 • plinska enačba, tlak, vrste kompresorjev, ekologija

praktični pouk

 • uporaba nekaterih merilnih naprav, rokovanje in upravljanje strojev, skladiščenje in transport
 • nadzor, regulacija in avtomatizacija v proizvodnji