SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000 in na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

MERILNA TEHNIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

     

2.

70

17

53

3.

70

17

53

4.

     

Skupaj

140

34

106

* delitev dijakov v skupine

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

Napotilo:Poglavja lahko delno prilagajamo glede na razpoložljivo merilno opremo in specifične potrebe posameznih okolij.

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

2.letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Meroslovje in zagotavljanje kakovosti

 • obvlada in pretvarja osnovne merske enote po SI sistemu,
 • razume pomen meritev v tehniki,
 • pozna sistem zagotavljanja kakovosti izdelkov
 • obvlada kvaliteto merilnega procesa
 • pozna vrednotenje – statistično obdelavo meril. Rezultatov
 • obvlada osnovne zahteve za merila
 • pozna osnovne metode merjenja

Dijak:

 • spozna uporabo različnih vrst meritev v stroki,
 • določa osnovne tolerance in ujeme,
 • razloži sistem zagotavljanja kakovosti v industriji,
 • analizira vplive okolice, merilca, merjenca in merilca na meritev,
 • prepoznava in določa pogreške oziroma korekture merilnih rezultatov,

Dijak:

 • zaveda se pomena merilne tehnike in zagotavljanja kakovosti v sodobni družbi,
 • razvija povezave z ostalimi področji tehnike (interdisciplinarnost),
 • razvija natančnost in doslednost pri meritvah
 • razvije komunikacijske in strokovne sposobnosti in se privaja timskemu delu.
 • vaja - statistično vrednotenje merilnih rezultatov z mikroprocesorjem (zajemanje, prenos, obdelava in prikaz),
 • vaja - izračun absolutnih in relativnih pogreškov,
 • vaja - verižni vplivi pogreškov pri merjenju oziroma izračunu vrednosti,
 • občasno pa vsebine izvajamo v računalniški učilnici z mrežno povezavo, s poudarkom na računalniških simulacijah danih vsebin in interaktivnosti dijakov.

Sodobno pojmovanje kakovosti

 • pozna razvoj in sodoben način pojmovanja kakovosti
 • zna definirati, kdaj je izdelek / storitev kakovosten
 • zna definirati, kdaj je proces kakovosten
 • spozna pojem celovito obvladovanje kakovosti
 • spozna nacionalni program kakovosti
 • ve, da se kakovost izraža z zahtevami, ne z vrednostjo ali stroški
 • razume potrebo po odstranitvi napake čim bliže njenega nastanka
 • pozna elemente , ki vplivajo na kakovost izdelka/storitve
 • pozna elemente , ki vplivajo na kakovost procesa
 • pozna nagrade za kakovost (MBNQA, Demingova, Evropska nagrada za kakovost)
 • spozna pristop k filozofiji TQM in najpogostejše aktivnosti
 • se zave pomembnosti hitre informacije o napaki
 • povečuje interes za spremljanje novosti
 • razvija občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi
 • dojame pomen procesa stalnega izboljševanja in lastnega razvoja

Karakteristike kakovosti

 • pozna pojem »karakteristika kakovosti«
 • pozna načine preverjanja kakovosti
 • zna razložiti kvantitativen izraz za ustrezno kakovost
 • pozna merila za ocenjevanje ravni kakovosti in stopnjo skladnosti
 • zna definirati karakteristiko kakovosti
 • razlikuje proizvodne in uporabne karakteristike
 • pozna lastnosti in našteje pomembnejša merila za ocenjevanje kakovosti (ustreznost standardu, označenim lastnostim proizvoda, zanesljivost, ekološka ustreznost, sodobna in estetska oblika, servisiranje, prodajna in prevozna embalaža, itd.)
 • pozna matematični zapis vrednostnega izraza ravni kakovosti proizvoda
 • razvija občutek za uporaboteoretičnih znanj v praksi

Vaja: izdelava lastnih kriterijev za ocenjevanje (npr.: lastnega dela v šoli, dela šole. učiteljevega dela, itd.)

Standardi za kakovost

 • pozna razvoj mednarodnih standardov za vodenje in ocenjevanje kakovosti serije ISO 9000 (9000 –9004)
 • pozna pomen standarda ISO 9001 za podjetje in kupca
 • pozna elemente standardov SIST ISO 9001 in SIST ISO 9002
 • razume prednosti in omejitve sistema kakovosti
 • spozna osnovne zahteve standarda ISO 14000 (sistem varovanja z okoljem)
 • sprejme standard kot zahtevo oziroma navodilo za organizacijo sistema zagotavljanja kakovosti
 • razume standard za kakovost kot enotni jezik med proizvajalci in kupci
 • zna našteti prednosti urejenega sistema kakovosti, tako za kupca kot proizvajalca
 • opiše razvoj standarda ISO 9001 (sistem kakovosti v razvoju, konstrukciji, proizvodnji, instalaciji)
 • opredeli svojo vlogo v zagotavljanju kakovosti izdelka/storitve ali procesa
 • zna razložiti posamezen element standarda
 • razume strošek kakovosti kot dobiček (stroški Q<stroški nekakovosti)
 • našteje primere raziskav vplivov na izboljšanje poslovanja podjetij po uvedbi sistema kakovosti
 • se zave pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja
 • razvija odnos za vestno in natančno delo
 • raste zaupanje v kakovost lastnega dela

Vaja:

 • Ogled filmov:ISO 9001 in 9002
 • ogled izvajanja vhodne in procesne kontrole

Zagotavljanje kakovosti v delovnem okolju in uspešnost

 • spozna funkcije poslovnega sistema in jih zna opisati
 • zna razložiti pojem celovite kontrole kakovosti
 • pozna Demingov krog
 • zna opisati osnovne značilnosti v poslovnih funkcijah zagotavljanja in kontrole kakovosti v podjetju: nabave, prodaje, proizvodnje, razvoja, itd.
 • spozna in razume vpliv posameznih funkcij poslovnega sistema na kakovost izdelka/storitve ter pomen koordiniranega delovanja vseh funkcij za zagotavljanje kakovosti proizvoda
 • našteje pogoje za kakovostno delo
 • pozna osnovno dokumentacijo podjetja
 • definira življenjski cikel izdelka/storitve
 • razume vlogo konkurence
 • zna razložiti Demingov krog in ga je sposoben uporabiti v praksi
 • se zave, da je kakovost izdelka rezultat vseh aktivnosti v podjetju
 • se zave pomena skupinskega dela
 • razvija občutek odgovornosti za svoje delo in delo skupine
 • se zave pomena identifikacije posameznika s cilji podjetja

Merjenje dolžin

 • obvlada etalonska merila
 • obvlada osnovna mehanska merila
 • pomična merila
 • mikrometer
 • merilna ura
 • vzvodni merilniki
 • Abbe-jev merilnik
 • pozna merila za velikoserijsko proizvodnjo (kalibri)
 • pozna merilnike dolžin v avtomatiziranih sistemih
 • pnevmatski
 • električni-uporovni
 • elektronski
 • optoelektronski
 • laserski
 • zna uporabljati merilne kladice pri umerjanju dolžinskih meril,
 • upošteva navodila za kvalitetno izvedbo meritev,
 • primerja analogna in digitalna merila med seboj,
 • spozna prednosti uporabe in merilni princip teh meril,
 • izračuna osnovne mere merila za izvrtine in čepe,
 • opiše delovanje in uporabo različnih pretvornikov (senzorjev) dolžinskih veličin v električne,
 • nariše blokovno shemo delovanja avtomatskega merilnega sistema,
 • razvija pravilen odnos pri uporabi meril,
 • razvija sposobnost natančnega opazovanja in analiziranja demonstracij, prikazov meritev
 • se zaveda pomena standardizacije,tipizacije in klasifikacijskih sistemov v družbi,

 • prikaz, demonstracija uporabe teh merilnikov,
 • prikaz: merjenje mehanskih veličin s pomočjo računalnika,
 • vaja – kontrola merilnih kladic na Abbe-jevem merilniku
 • vaja - merjenje z navadnim in digitalnim kljunastim merilom, kontrola merila (vpliv merilne sile),
 • vaja - merjenje z navadnim in digitalnim mikrometrom, kontrola merila,
 • vaja - merjenje z merilno urico in vzvodnimi merilniki,
 • prikaz,demonstracija uporabe meril za velikoserijsko proizvodnjo
 • prikaz, demonstracija uporabe teh merilnikov,
 • pozna 3-koordinatni merilni stroj
 • spozna prednost in univerzalnost 3-koordinatnega merilniga stroja pri tehnoloških meritvah ,
 • spremlja razvoj merilne tehnike v stroki,
 • poklicno se motivira za interdisciplinarno delo v stroki,
 • vaja - ogled, predstavitev, demonstracija meritev, prednosti na 3-koordinatnem merilnem stroju

Merjenje kotov

 • obvlada mere in tolerance za kote
 • pozna merila,merilne naprave in merilne metode

 • Pravilno meri in odčituje z mehanskim kotomerjem,
 • zna izračunati komplementarne oziroma suplementarne kote pri meritvi,

 • spozna nujno povezavo med teoretičnimi in praktičnimi znanji,
 • prikazi, predstavitve, demonstracije merilnikov (panoji),
 • vaja - merjenje kota z mehanskim kotomerjem,
 • vaja - merjenje kota z uporabo profil projektorja in orodnega mikroskopa,

Merjenje nagibov

 • obvlada mere in tolerance za nagibe
 • pozna merila,merilne naprave in merilne metode
 • Pravilno meri in odčituje nagibe z uporabo strojne, kotne in koincidenčne libele,
 • zaveda se pomena atestiranja in stalne kontrole merilnih naprav,
 • vaja - merjenje nagiba s strojno, kotno in koincidenčno libelo ,
 • niveliranje tuširne plošče,
 • vaja - merjenje in kontrola nagiba vodil na obdelovalnem stroju,

Merjenje profilov

 • pozna osnovne optične merilne naprave in merilne metode
 • profil projektor
 • orodni mikroskop
 • optični delilnik
 • pozna prednosti merjenja s 3-koordinatnim merilnim strojem,
 • spozna metode merjenja najbolj razširjenih profilov v stroki,
 • primerja dejanski in teoretični profil in določa odstopanja,
 • razvija sposobnost poenostavitev
 • demonstracija delovanja merjenja (tudi s pomočjo računalnika)

Merjenje navojev

 • obvlada tolerance in ujeme navojnih zvez
 • pozna osnovne mehanske in optične merilne naprave in merilne metode
 • kontrola s šablonami,
 • merjenje z mikrometrom z vložki
 • metoda treh žic
 • uporaba profil projektorja, orodnega mikroskopa
 • spozna tolerance in ujeme navojnih zvez
 • razume merilne metode za merjenje navojev
 • spozna prednosti in slabosti posameznih metod merjenja
 • razvija čut za ekonomičnost, natančnost in ustvarjalnost
 • krepi osebno odgovornost
 • vaja – merjenje koraka navoja za vijak
 • vaja – merjenje imenskega,srednjega in malega premere navoja vijaka in matice
 • vaja – merjenje koraka navoja za matico

Merjenje zobnikov

 • obvlada osnovno geometrijo,oblike in terminologijo valjastih evolventnih zobnikov,
 • obvlada osnovne tolerance zobnikov
 • obvlada merjenje debeline zoba
 • obvlada merjenje mere preko zob
 • obvlada merjenje razdelka,
 • pozna merjenje zobnikov s 3-koordinatnim merilnim strojem
 • spozna merjenje debeline zoba
 • spozna merjenje preko zob
 • spozna merjenje profila, bočne linije,krožnega teka
 • spozna povezavo med teoretičnimi in praktičnimi znanji
 • razvija sposobnost poenostavitve
 • vaja – merjenje tetivne debeline zoba
 • vaja – merjenje mere čez zobe

Merjenje hrapavosti površine

 • pozna pomen hrapavosti pri zagotavljanju kvalitete izdelkov,
 • obvlada povezave hrapavosti z osnovno tolerančno stopnjo IT in stopnjo hrapavosti,
 • pozna parametre hrapavosti,
 • pozna merilnike hrapavosti
 • induktivni
 • laserski
 • spozna pojme mikrogeometričnih nepravilnosti na površini
 • razume soodvisnost obdelovalnega postopka, referenčne dolžine in odstopanja profila hrapavosti
 • spozna tribološke zakonitosti

 • razvija zanesljivost
 • krepi ekološko zavest
 • razvija strokovnost
 • motovira se za interdisciplinarno delo v stroki
 • vaja – merjenje srednjega odstopanja profila Ra
 • vaja - merjenje srednje višine neravnin Rz
 • vaja – merjenje največje višine neravnin Rmax

3.letnik - Tehnične meritve

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Merjenje mase

 • pozna tehnične izvedbe naprav, merilne metode,

Merjenje volumna

 • pozna tehnične izvedbe števcev, merilne metode
 • spoznava tehnične aplikacije osnovnih fizikalnih merilnikov,
 • povezuje tehnične meritve s stroko,
 • spoznava vplive tega znanja na kvaliteto življenja in okolico,
 • demonstracija merjenja s pomočjo video kasete

Merjenje in izračun gostote trdnih, tekočih in plinastih snovi

 • pozna tehnične izvedbe naprav, merilne metode za
 • aerometre

Merjenje in izračun masnih in volumskih pretokov

 • pozna tehnične izvedbe naprav, merilne metode za : dušilne elemente,pretočne merilnike, rotametre in anemometre
 • spozna uporabo, natančnost in zanesljivost naprav
 • spozna uporabo tabel, korekturnih faktorjev
 • razume delovanje in razliko posameznih merilnih metod
 • razvija sposobnost poenostavitev
 • zaveda se pomena atestiranja in stalne kontrole merilnih naprav
 • motivira se za interdisciplinarno delo v stroki
 • vaja – merjenje toka tekočin
 • demonstracija delovanja s pomočjo elektronskih prosojnic

Merjenje kinematičnih veličin

 • pozna tehnične izvedbe naprav in merilne metode za merjenje:
 • časa
 • pomikov,zasukov
 • induktivna tipala,
 • kapacitivna tipala
 • hitrosti, vrtilne hitrosti,obodne hitrosti, frekvence
 • tahometri
 • stroboskopi
 • pospeška, kotnega pospeška
 • pozna naprave in merilnemetode za merjenje
 • ponovi uporabo tabel in korekturnih faktorjev
 • spozna pomen merjenje kinematičnih veličin
 • razvija inovativnost
 • krepi osebno odgovornost
 • razvija zanesljivost in strokovnost
 • vaja – merjenje pomikov
 • demonstracija delovanja s pomočjo elektronskih prosojnic
 • demonstracija merjenja s pomočjo video kasete

Merjenje kinetičnih veličin

 • pozna tehnične izvedbe naprav in , merilne metode za merjenje:
 • sile, momenta
 • mehanske moči (hidravlične in električne zavore)
 • spozna tehnične izvedbe naprav za merjenje
 • spozna analogijo med posameznimi sistemi
 • motivira se za interdisciplinarno delo v stroki
 • razvija sposobnost poenostavitve
 • vaja – meritev sil z dinamometrom

Merjenje energetskih veličin:

 • pozna tehnične izvedbe naprav in , merilne metode za merjenje:
 • tlaka
 • tekočinski
 • mehanski
 • piezo-električni
 • kapacitivni
 • temperature
 • tekočinski termometri
 • uporovni termometri
 • termočleni
 • IR senzorji,pirometri

Merjenje napetosti in sil v togih telesih (tenziometrija)

 • Pozna tehnične izvedbe naprav, merilne metode,
 • merilni trakovi
 • napetostna optika

Preizkusi na pogonskih in delovnih strojih

 • pozna tehnične izvedbe naprav, merilne metode za preizkus:
 • motorjev na notranje zgorevanje
 • električnih motorjev
 • kompresorjev, ventilatorjev
 • črpalk
 • spozna uporabo, natančnost in zanesljivost merilnikov,
 • spozna pomen prenosa toplote pri merjenju temperature,
 • razlikuje med statičnimi in dinamičnimi meritvami,
 • spozna pretvorbo posameznih merilnih veličin
 • spozna različne merilne metode
 • razlikuje princip delovanja in aplikacije analognih in digitalnih merilnikov
 • razume namen preizkusov pogonskih in delovnih strojev
 • razvija zanesljivost in strokovnost
 • zaveda se pomena uvajanja standarda ISO9000
 • zaveda se pomena atestiranja in stalne kontrole merilnih naprav
 • krepi osebno odgovornost
 • razvija sposobnosat poenostavitve
 • motivira se za interdisciplinarno delo v stroki
 • nameni posebo pozornost presoji stanja opreme
 • vaja – mertiev tlaka z analognim merilnikom
 • vaja – meritev tlaka z digitalnim merilnikom
 • vaja – meritev tempreature s tekočinskim tremometrom
 • vaja – meritev temperature z uporovnim termometrom
 • vaja – meritev temperature s termočlenom
 • računalniška simulacija preizkusov na pogonskih in delovnih strojih

Merjenje hrupnosti

 • pozna tehnične izvedbe naprav in merilne metode
 • razume merilne metode
 • krepi ekološko zavest
 • krepi osebno odgovornost
 • Vaje se izvajajo v kabinetni učilnici, občasno pa vaje izvajamo tudi v računalniški učilnici s poudarkom na računalniških simulacijah danih vsebin in interaktivnosti dijakov..

Merjenje vibracij na del. strojih

 • pozna tehnične izvedbe naprav, merilne metode
 • analizira vzroke nastanka vibracij
 • išče načine za odpravo vibracij
 • razume merilne metode
 • krepi ekološko zavest
 • krepi osebno odgovornost
 • demonstracija delovanja z elektronskimi prosojnicami

Merjenje emisij plinov

pozna tehnične izvedbe naprav, merilne metode

 • analizira sestavo dimnih plinov
 • določa posamezne merilne metode
 • krepi ekološko zavest
 • krepi osebno odgovornost
 • demonstracija delovanja z elektronskimi prosojnicami

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

za učitelja:

za dijaka:

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

ustno,vaje,

7.POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Splošno: znanja tega predmeta se vsebinsko povezujejo z naslednjimi predmeti:….

Konkretno:

ZNANJE

POVEZAVA S PREDMETOM

 

PREDMET

ZNANJE

 • Merjenje kinematičnih, kinetičnih veličin

Fizika

Mehanika

 • raztezanje prožnih teles
 • ravnovesje sil – statika, dinamika,
 • merjenje sil, momenta, časa, hitrosti, pospeška, napetosti, ..
 • Meritve

Praktični pouk

 • Merjenje dolžin, kotov, nagibov, navojev, hrapavosti,.hrupnosti, .
 • Tehnične meritve

Energetika,

Krmilna tehnika
 • Merjenje mase, volimna, gostote, pretokov, tlaka, temperature, emisij, ..