SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000 in na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

OSNOVE PODJETNIŠTVA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževanega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

2.

3.

4.

68

34

34

Skupaj

68

34

34

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA:

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

ZAVEDANJE PODJETNIŠTVA

 • razvoj podjetništva v Sloveniji in v svetu
 • cilji podjetništva
 • lastnosti podjetnika
 • lastnosti uspešnega podjetnika, odločitev za podjetništvo in podjetnika
 • kako priti do podjetniške ideje
 • viharjenje idej (npr. vaja z zidakom)
 • organiziranje obiskov – obisk podjetnika v razredu
 • ključni dejavniki podjetništva

Dijaki:

 • se zavedajo, da podjetnostno učenje omogoča učencem fleksibilnejše učne situacije, dopušča kontrolo, vzpodbuja odgovornost, omogoča pregled nad dogajanjem, vključuje elemente negotovosti, ohranja sproščenost...
 • spoznavanje pomena podjetništva in kakšen je prispevek novih, malih podjetij
 • spoznajo pomen lastništva nad idejo
 • občutijo, kako pomembna je povezava skupine, skupinsko delo in sodelovanje v skupini
 • spoznajo pomen povezovanja teorije s prakso
 • spodbujajo sodelovanje med šolo in podjetji
 • predstavijo lik podjetnika

Dijaki:

 • se navajajo na pošteno in etično ravnanje
 • dojemajo pomen doslednega upoštevanja zakonov
 • prepoznavajo pomen pravilnega in nepravilnega ravnanja
 • razvijajo osebno mnenje o zbranih zamislih
 • razvijajo sposobnosti razpravljanja
 • dojemajo pomen ustreznih medsebojnih odnosov
 • navajajo se na ohranitev dobrih odnosov do sodelujočih
 • razumevajo pomen dobre organizacije
 • plakat: poglavitni elementi podjetništva in zaželenih lastnosti, ki bi jih naj imela podjetniška oseba
 • vaja: zbiranje idej s pomočjo razgovora z znanci in prijatelji o predmetih, ki jih pogrešajo v vsakodnevnem življenju
 • vaja: samostojno zbiranje zamisli in zbiranje v skupini

PODJETJE

 • zakaj obstajajo podjetja
 • nastanek in razvoj podjetij
 • konkurenčno okolje podjetja
 • odločitveni proces v podjetju
 • obveznosti in odgovornosti podjetij
 • spoznajo različne organizacijske oblike podjetij
 • razumejo pomen razdelitve nalog in odgovornosti
 • občutijo pomen delitve dela, vlog in odgovornosti
 • zavedajo se, da ima podjetnik obveznosti do ožje in širše družbene skupnosti
 • gojijo pozitiven odnos do uzakonjenih odgovornosti

OSEBNOSTNI RAZVOJ

 • razvrščanje, kakšen sem (npr. igra s košem za papir)
 • samoocenjevanje, vaja vodenja
 • učinkovito odločanje in vodenje

 • spoznajo sebe, svoj značaj in presodijo, kako jih sprejemajo drugi
 • razčlenijo svoje prednosti in slabosti, spoznajo svoje zmožnosti in si tako povečajo motivacijo
 • spoznajo lastne zmožnosti in ravni pričakovanj pri vodenju
 • razvijajo samozavedanje
 • dojemajo pomen zaupanja in razvijanja pozitivne podobe o sebi
 • dojemajo pomen tveganja in izziva, zadovoljstva, frustracije in razočaranja
 • raziskujejo in razvijajo spretnosti vodenja
 • igra (npr. s košem): učenci se postavijo pred koš za papir v oddaljenosti, pri kateri še zadenejo vanj - zadetki se ocenjujejo s točkami

RAZVOJ SKUPINE

 • model podjetnostnega učenja
 • delovno okolje za podjetniško učenje
 • opredelijo delovno okolje za podjetnostno učenje
 • spoznajo pomen podjetnostnega obnašanja v vsakdanjem življenju
 • razvijajo delovno okolje, ki je prežeto s podjetnostnim "duhom"
 • navajajo se na spoštovanje, samozaupanje in samozavedanje
 • spoznajo, da v dobri skupini (timu) ima vsak član pomembno vlogo
 • plakat: prikaz delovnega okolja za podjetnostno učenje

SESTAVA MANAGERSKE PODJETNIŠKE SKUPINE

 • igra imen, pozdravljanje in spoznavanje
 • razgovori v parih ali v skupinah po štiri
 • kako se pogajati za manjkajoči predmet
 • kaj bi storil (npr. nesreča na luni) moralna dilema
 • določitev vodje v skupini
 • delovni sestanki
 • opredelijo lastnosti dobrega vodje v skupini
 • spoznajo člane dobre podjetniške skupine
 • sprejemajo odločitve pri doseganju enotnega mnenja
 • dosegajo dogovor
 • sodelujejo v skupini
 • naučijo se organizirati delovne sestanke, pisanje vabil in zapisnikov
 • razvijajo občutek pripadnosti skupini
 • navajajo se na dosledno spoštovanje elementov, ki omogočajo razvoj medsebojnih odnosov, dela v skupini in zavedanja samega sebe
 • razvijajo moralne vrednote
 • razvijajo pogajalske sposobnosti
 • naučijo se pravilno komunicirati v skupini
 • vaja: pogajalec se pogaja za manjkajoči predmet
 • shema: prikaz vodstvenih sposobnosti uspešnega vodje
 • vaja: pisanje vabil in zapisnikov
 • vaja: simulacija sestanka, dogovor, kaj bo kdo delal in kako načrtuje poslovanje

ISKANJE IDEJ

 • reševanje problemov
 • različni načini reševanja problemov

Primeri vaj:

 • problem z vrvico, problem z luknjo
 • ulovite hrčka, problem stolpa iz papirja
 • problem z opeko, težave z vlakom

 • spoznajo, da je večino problemov mogoče rešiti, toda včasih je rešitev težko prepoznati
 • pojasnijo možnosti za reševanje problemov po različnih poteh
 • poročajo o organiziranju in sodelovanju v skupinah
 • razvijajo ustvarjalno mišljenje
 • razvijajo logiko pri reševanju problemov
 • razvijajo domiselnost in ustvarjalno mišljenje
 • razvijajo možnosti izražanja
 •  vaja: dijaki imajo na voljo papir A4 in škarje in naj izrežejo tolikšno luknjo, da bodo lahko zlezli skoznjo
 • vaja: učenci naredijo stolp iz papirja en meter visok v desetih minutah

ISKANJE LASTNIH IDEJ

 • iskanje lastnih idej, izdelava seznama
 • razvijanje idej z viharjenjem idej v skupini
 • kako do ideje npr: izdelava prazničnih okraskov
 • kaj je pomembno, da ideja postane poslovna ideja;
 • tržno vrednotenje
 • tehnično vrednotenje

 • urijo ročne spretnosti
 • poiščejo pot do poceni izdelkov, ki so uporabni in zanimivi za prodajo
 • prepoznavajo razlike med tistimi, ki odločajo o nakupu, tistimi, ki izdelek ali storitev kupujejo, in onimi, ki ju uporabljajo
 • spoznajo, da je zamisel uporabna takrat, če jo je mogoče prodati na trgu
 • spoznajo pomen tveganja
 • usmerijo se na prepričevanje tistega, ki odloča o nakupu
 • razvijajo čut odgovornosti, da premagujejo težave in ne da jih prikrivajo
 • dejemajo, da je boljše zamisli razvijati, kot pa čakati, da se nam same porodijo
 • plakat: prikaz najljubših poslovnih zamisli s področja proizvodnje, nabave, prodaje, storitev
 • delavnica: izdelava prazničnih okraskov - novost na trgu

PREVERJANJE ZAMISLI - IDEJ

 • preverjanje idej, prednosti nakupovanja
 • primer vaje: kitajska restavracija
 • spoznajo nekatere tržne koncepte
 • naučijo se segmentirati trg

 • opogumijo se, da vrednotijo zamisli sami in se o tem pogovorijo z ljudmi, ki poznajo take dejavnosti
 • spoznajo, da je zamisel brez trga neuporabna
 • ugotovijo, zakaj in ne kaj ljudje kupujejo
 • spoznajo nekatere tržne koncepte
 • dojemajo, da zamisli lahko postanejo resničnost le, če delo načrtujemo
 • ugotavljajo, katere koristi ljudje iščejo, ko kupujejo
 • vaja: v skupinah skušajo ugotoviti, katere skupine gostov bodo zahajale v kitajsko restavracijo

TRG IN POTREBE KUPCEV

 • kdo so vaši kupci (industrijski, individualni)
 • kaj potrebujejo vaši kupci
 • analiza trga (anketiranje kupcev, uporaba informacij)
 • kako oblikovati trženjski splet
 • analiza konkurence
 • ugotavljajo, da je poznavanje konkurence tako pomembno kot poznavanje lastnega podjetja
 • trženje v šoli
 • analizirajo kupce zaradi oblikovanja izdelkov/storitve
 • prepoznavajo potencialne kupce, njihove potrebe in trženjski splet
 • razvijajo znanje za delo z računalnikom
 • uporabljajo izsledke tržnih raziskav
 • rešujejo probleme z možgansko nevihto
 • spoznajo osnovna navodila za izdelavo vprašalnika
 • spoznajo vpliv različnih dejavnikov konkurence
 • spoznajo pomen trženja
 • razvijajo občutek za primerno oblikovanje vprašalnika
 • prepoznavajo, kako pomembno je lepo vedenje pri doseganju ciljev
 • vaja: na osnovi slike učenci zbirajo različne vrste kupcev, ki bi morda potrebovali njihove izdelke /storitve
 • shema: prikaz možnosti, za katere lahko najdemo trg
 • shema: izdelava trženjskega spleta (izdelek, prostor, cena in oblika promocije)
 • shema: prikaz prednosti in slabosti konkurence

OBLIKOVANJE IZDELKOV (DESIGN)

 • oblikovanje izdelkov
 • pridobivanje informacij o oblikovanju izdelkov
 • proces oblikovanja
 • preglednica za zapis informacij, potrebnih za oblikovanje
 • strategija razvoja izdelka

ZDRAVJE IN VARNOST

 • zdravje in varnost
 • spoznajo pomen dobro oblikovanega izdelka
 • spoznajo pomen pojmov: oblikovanje, zdravje, varstvo
 • razumejo pomen pridobivanja informacij o oblikovanju izdelka
 • uporabljajo preglednico za preverjanje informacij, potrebnih pri oblikovanju
 • spoznajo pomen razvoja že obstoječega izdelka
 • preverijo, ali so izpolnjeni varnostni in zdravstveni pogoji dela ter kako vpliva proizvodnja na okolje
 • razvijajo občutek za lepo
 • prepoznavajo, da je le dobro oblikovan izdelek ustrezen in izvedljiv
 • razvijajo disciplino in natančnost pri preverjanju, ali so izpolnjeni varstveni in zdravstveni pogoji dela
 • prikaz zgledov dobro oblikovanih izdelkov
 • vaja: izdelava preglednice za zapisovanje informacij pri oblikovanju
 • prikaz: razvojne oblike izdelka (npr. čevlji)
 • k pouku povabimo strokovnjaka za varnost pri delu v podjetju

PROMOCIJA IN OGLAŠEVANJE

 • načini promocije in oglaševanja
 • oglaševanje
 • načini oglaševanja (kateri mediji so najpomembnejši)
 • učinkovito oglaševanje
 • kreiranje ustreznega imagea
 • kako oblikovati image podjetja
 • ciljna skupina
 • kako promovirati svoj proizvod
 • zakonske zahteve
 • kako načrtovati oglaševalsko kampanjo
 • stroški reklame in propagande
 • spoznajo pomen in vlogo oglaševanja za izdelek/storitev
 • raziščejo lastnosti in vlogo oblik oglaševanja
 • spoznajo proces raziskave, analize, načrtovanja, razvijanja, izdelave, uresničitve in evalvacije
 • spoznajo pojem promocije, katerega del je oglaševanje
 • naučijo se načrtovati oglaševalsko akcijo
 • zavejo se, da je namen oglaševanja pritegniti, vplivati in prepričati
 • razumejo, kako pomembno je narediti dober vtis na kupca
 • spoznajo, na kak način pritegniti pozornost določene skupine ljudi
 • spoznajo uzakonjene zahteve oglaševanja
 • spoznajo učinkovito načrtovanje oglaševalske akcije
 • dojemajo pomen biti boljši od konkurence
 • ustvarjajo pozitiven odnos do kupca
 • pridobijo sposobnost komunikacije
 • dojemajo pomen natančnosti in doslednosti pri delu
 • razvijajo lastno kreativnost in elastičnost
 • razvijajo doslednost pri upoštevanju kodeksa oglaševalske etike
 • razvijajo pozitiven odnos do uzakonjenih zahtev oglaševanja
 • razvijajo občutek za estetiko
 • pridobijo občutek za verodostojnost podatkov
 • plakat: prikaz načinov promocije in oglaševanja
 • vaja: učenci oblikujejo propagandno sporočilo na različne teme - v skupinah
 • vaja: učenci oblikujejo slogan za svojo dejavnost
 • simulacija: predstavitev izdelka/storitve
 • vaja: učenci si naredijo primerjalno tabelo medijev po stroških, obsegu in trajanju reklame

PROIZVODNJA

 • prvine poslovnega procesa
 • proizvodnja in preskrba
 • proizvodni načrt
 • celostno obvladovanje kakovosti
 • spoznavajo pomen kakovosti vseh stopenj procesa za uspešno poslovanje

 • spoznajo koncepte, kot so: proizvodnja, zaloge, kontrola kakovosti, zaposleni, zdravje in varnost, upravljanje, načrtovanje, oprema...
 • povezujejo informacije iz različnih virov
 • pridobijo si izkušnje za reševanje problemov ob uporabi raziskave
 • naučijo se izdelati proizvodni načrt
 • razvijajo občutek poteka izdelave od začetka do konca in celovit pogled na proizvodnjo
 • shema: proizvodni proces
 • vaja: izdelava proizvodnega načrta; učenci odgovorijo na določena vprašanja, ki zadevajo proizvodnjo izdelka
 • shema: prikaz kroga obvladovanja kakovosti

STROŠKOVNI VIDIK PROIZVODNJE

 • pojmovanje stroškov
 • obvladovanje stroškov
 • vpliv stroškov na prodajno ceno
 • spoznajo pomen skrbi za stroške

FINANCE

 • vrste denarja
 • vrednost denarja
 • tržni sistem kreditiranja
 • bančni sistem
 • potrebni zagonski kapital
 • evidenca prejemkov in izdatkov
 • dobiček, dohodek in odhodki
 • izkaz uspeha, bilanca stanja, bilanca finančnih tokov
 • temeljni princip ekonomike

 • ločijo med posameznimi vrstami stroškov
 • naučijo se izbirati med pomembnimi, manj pomembnimi oziroma nepomembnimi stroški
 • naučijo se, da izposojen denar pomeni dodatni strošek
 • občutijo pomen dotoka denarja v proizvodnjo (pravočasno in v ustrezni višini)
 • ločijo med posameznimi termini, ki so povezani z denarjem
 • naučijo se, kdaj denar prinaša prihodek
 • presodijo, koliko in katera sredstva bodo potrebovali za zagon podjetja
 • spoznajo, kako si lahko izposodijo denar
 • naučijo se voditi evidenco prejemkov in izdatkov
 • pridobijo občutek, da je potrebno pretehtati odločitev tudi z vidika stroškov
 • zavedajo se pomena finančnih institucij v okolju
 • razvijajo občutek za natančnost in doslednost
 • razvijajo občutek za denar
 • spoznajo pomen strpnosti
 • navajajo se na skromnost
 • zavedajo se pomena izvirnosti in originalnosti
 • shema: stroški v proizvodnji
 • prikaz: sestava prodajne cene
 • vaja: prikaz odplačila bančnega posojila
 • igranje vlog: učenci organizirajo šolsko razstavo in pripravijo finančno poročilo o prejemkih in izdatkih

POSLOVNI NAČRT PODJETJA

 • glavne sestavine poslovnega načrta
 • proizvod
 • trg
 • proizvodnja in potrebni resursi
 • trženje
 • vodenje(management)
 • kritično tveganje
 • terminski načrt
 • ocena poslovnega uspeha
 • spoznajo se z osnovnimi dokumenti, ki predstavljajo izhodišče za zagon samostojnega podjetja
 • spoznajo, da na uspešnost delovanja podjetja vpliva več dejavnikov
 • naučijo se prikazati oceno poslovnega uspeha (dobiček, izguba)
 • občutijo povezanost okolja s podjetjem
 • zavedajo se obveznosti podjetja do zaposlenih, skupnosti
 • razvijajo lastno samozavest, odločnost, izvirnost, taktnost
 • shema: sestavine poslovnega načrta
 • vaja: po skupinah pripravijo predstavitev naše ideje o bodoči proizvodnji izdelka / storitve potencialnemu vlagatelju denarja

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA:

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Splošno:

Znanje tega predmeta nadgrajujejo vsebine predmetov psihologija, informatika, snovanje in konstruiranje, tehnologija in praktični pouk.

Konkretno:

ZNANJE

POVEZAVA S PREDMETOM

 

PREDMET

ZNANJE

 • razvoj skupine

psihologija

 • vloge v skupini, pravilna komunikacija v skupini, pogajanje
 • izdelava poročil, preglednic ter vrednotenje rezultatov

informatika

 • poznavanje programskih orodij v WIN okolju (excel, word)
 • oblikovanje izdelkov, vpliv oblike na končno ceno izdelka

snovanje in konstruiranje

 • izdelava tehnične dokumentacije, različne tehnične rešitve za isti problem
 • oblikovanje izdelkov, izbira tehnološkega postopka

tehologija

 • oblikovanje izdelkov po tehnoloških zahtevah
 • proizvodnja - celostno obvladovanje kakovosti

praktični pouk

 • študij dela in časa, vpliv tehnologije na okolje