SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000 in na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

 

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Vaje (ur)

1.

105

105

2.

105

105

3.

70

70

4.

68

68

Skupaj

348

348

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Predmet je podpora ostalim strokovnim predmetom v smislu prikaza in reševanja teoretičnih problemov v praksi. Pomaga izgrajevati tehniško kulturo, indentifikacijo s poklicem in pozitiven odnos do novejših tehnologij. Osnovni cilj praktičnega pouka je, da spoznajo posamezne tehnološke postopke, stroje in naprave ter jih znajo pravilno in varno uporabljati.

Usmerjevalni cilji izbirnih področij v 4. letniku so enaki usmerjevalnim ciljem pri izbirnem predmetu.

Pri praktičnem pouku dijaki:

 

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Seznanitev z delovnim mestom, pomem- bne vsebine pravilnika o varstvu pri delu, požarna varnost, ekologija in osnovna zaščitna sredstva.

 • upošteva osnovna pravila primernega vedenja, -predvidi in prepozna nevarnosti pri delu, -zna uporabljati primerna osebna zaščitna sredstva.
 • razvija čut odgovornosti za opravljeno delo in odnos do delovnih sredstev ter se zave pomembnosti varnega dela.

Pregled splošnih navodil o varstvu pri delu, ogled delovnih prostorov.

Merjenje

Namen merjenja in merski sistemi, vrste in uporaba merilnih pripomočkov, metode in načini merjenja, napake pri merjenju.

 • spozna pomen merjenja,
 • razume razliko med merskimi sistemi,
 • obvlada različne načine merjenja.
 • razvije občutek za natančnost.

Vaje

Merjenje s pomičnim merilom, vijačnim merilom, merjenje kotov, kontrola z merili za primerjavo.

Zarisovanje in označevanje

Namen zarisovanja, zarisovalno orodje in pripomočki, postopki zarisovanja in označevanja.

 • spozna postopke in načine zarisovanja ter označevanja,
 • razume načrt in zna prenesti mere, ob-like s pomočjo zarisovanja na obdelo- vanec.
 • razvije občutek za natančnost in sposobnost za uporabo zarisovalnega orodja.

Vaje

Priprava površine za zarisovanje, priprava zarisovalnega orodja in pripomočkov, zarisovanje oblik.

Osnovni postopki ročne obdelave kovin

Splošno o odrezovanju, geometriji orodja, materialih za rezilno orodje.

Žaganje, piljenje, sekanje, strganje, striženje kovin.

 • spozna osnovne zakonitosti odrezovanja kovin, -zna razlikovati različne postopke obdelave,
 • nauči se uporabljati različna orodja.
 • zave se pomembnosti in možnosti obdelave kovin,
 • razvija ročne spretnosti ob uporabi različnega orodja,
 • upošteva navodila za varno delo.

Vaje

Priprava obdelovanca in orodja.

Obdelava kovine z različnimi ročnimi obdelovalnimi postopki.

Preoblikovanje pločevine

Orodje in pripomočki za preoblikovanje.

Priprava pločevine za preoblikovanje in osnovni postopki preoblikovanja.

 • spozna zakonitosti preoblikovanja,
 • nauči se preoblikovati pločevino na različne načine,
 • zna izdelati izdelke iz pločevine.
 • razvije ročne spretnosti,
 • upošteva navodila za varno delo in jih razume.

Vaje

Priprava pločevine in orodja za preobli- kovanje.

Izdelava različnih izdelkov iz pločevine.

Vrtanje, grezenje in povrtavanje

Osnove in namen vrtanja, grezenja in povrtavanja.

Orodje, stroji in ostali pripomočki, ki jih uporabljamo pri teh postopkih.

 • spozna osnovne zakonitosti strojne ob-delave,
 • zna pripraviti obdelovanec, stroj in orodje,
 • pripravi stroj za varno delo.
 • razume prednosti strojne obdelave,
 • pridobiva občutek za racionalizacijo, ki je posledica ustrezne izbire postopkov obdelave,
 • razume pomen varnostnih določil.

Vaje

Priprava obdelovanca, orodja in stroja za vrtanje.

Vrtanje, povrtavanje in grezenje izvr- tin.

Rezanje navojev

Namen in uporaba navojev, navojna rezila, priprava obdelovanca pred rezanjem navojev.

 • spozna uporabnost vijačnih zvez,
 • zna pripraviti obdelovanec za rezanje navoja,
 • zna uporabiti orodje za rezanje zunanjih in notranjih navojev.
 • razume funcijo in namen vijačnih zvez,
 • pridobiva občutek za natančno delo.

Vaje

Priprava obdelovanca in orodja za no- tranje in zunanje rezanje navojev.

Rezanje navojev.

Pehanje utorov, posnemanje

Osnovni namen pehanja in posnemanje utorov.

Opis strojev in orodja za pehanje in posne- manje utorov.

 • spozna pomen in postopek izdelave utorov,
 • zna pripraviti obdelovanec, stroj in izbrati ustrezno orodje glede na zahtevo,
 • upošteva predpise za varno delo.
 • razume potrebo po tovrstni strojni obdelavi,
 • zna pripraviti stroj, orodje in obdelovanec za varno delo.

Vaje

Izbira in priprava orodja.

Vpenjanje obdelovanca, nastavitev stroja, določitev režima obdelave.

Pehanje utorov.

2.letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Varjenje - spajanje kovin

Splošno o spajanju kovin,

 • lotanje,
 • plamensko varjenje,
 • ročno obločno varjenje,
 • varjenje v zaščitnem plinu ( MIG, MAG, TIG ).
 • spozna pomen spajanja kovin,
 • pozna lastnosti posameznih postopkov,
 • zna pripraviti materiale, ki jih spaja,
 • nauči se upravljati z napravami za spajanje,
 • upošteva predpise za varno delo.
 • razvije občutek pomembnosti postopka spajanja kovin,
 • zave se nevarnosti poškodb, ki so prisotne.

Vaje

Priprava varjencev, orodja, pripomočkov in naprav za varjenje.

Varjenje na različne načine in z različnimi postopki.

 

Varjenje - spajanje kovin

 • varjenje barvnih kovin in zlitin,
 • obločno varjenje pod praškom EPP,
 • varjenje v zaščiti inertnih plinov,
 • obločno varjenje s polnjeno žico.
 • spozna postopke spajanja,
 • zna pripraviti varjence in naprave za spajanje,
 • razume pomembnost osebne zaščite.
 • razvija sposobnost izbire posameznih postopkov spajanja.

Vaje

Priprava varjencev, pripomočkov in naprav za spajanje.

Uporaba različnih postopkov spajanja.

Lepljenje

Sredstva za lepljenje

Vrste spojev in načini spajanja

 • spozna osnovne značilnosti lepljenja
 • zna izbrati ustrezno vrsto spoja in sredstva za spajanje
 • razvija sposobnost izbire postopnosti pri delu

Vaje

Priprava zlepnih spojev

Lepljenje različnih materialov

Litje

Splošno o litju , vrste modelov, vrsta in priprava livarskega peska, formanje,

opis kupolke, litje SL, čiščenje ulitkov.

 • spozna namen litja kovin,
 • zna pripraviti livarski pesek in ročno formati s pomočjo lesenega modela,
 • spozna osebna zaščitna sredstva.
 • zave se težkega, odgovornega in nevarnega dela.

Vaje

Priprava modela, livarskega peska in ročno formanje po modelu.

 

Kovanje - preoblikovanje jekla

Segrevanje jekla, orodje in stroji za preoblikovanje jekla, ročno in strojno kovanje.

 • spozna posebnosti preoblikovanja jekla s kovanjem,
 • razvije občutek za varno delo.

Vaje

Segrevanje jekla in oblikovanje s pomočjo kovanja v različne oblike.

Struženje

 • osnovni postopki struženja,
 • vpenjanje in vpenjalne naprave pri struženju,
 • oblike stružnih nožev,
 • struženje navojev.
 • spozna postopek struženja,
 • zna pripraviti stružnico in orodje,
 • razume pomen pravilne izbire režima dela,
 • upošteva predpise o varnem delu.
 • razvije sposobnost za natančno in varno delo na stroju.

Vaje

Priprava stružnice in orodja.

Struženje različnih obdelovancev po obliki in zahtevnosti.

  3.letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Rezkanje

Obodno,čelno in plano rezkanje, rezkanje utorov, delo z delilniki.

Priprava strojev in izbira ustreznega orodja.

Postopki za izdelavo zobnikov.

 • spozna osnovnme načine rezkanja,
 • zna določiti režim dela,
 • zna izbrati ustrezno orodje.
 • razvije občutek za natančno in varno delo,
 • osvoji osnovne zakonitosti varnega dela.

Vaje

Priprava stroja, orodja in vpenjalnih pripomočkov.

Rezkanje na različne načine.

Izdelava zobnikov na različne načine.

Brušenje

Plano brušenje, zunanje in notranje okrog- lo brušenje, planetno brušenje.

 • spozna postopke brušenja,
 • zna izbrati ustrezen režim dela,
 • razume pomembnost pravilne izbire orodja.
 • razvije občutek za natančnost,
 • razvije občutek za varno delo.

Vaje

Priprava stroja, brusnega orodja in vpenjalnih pripomočkov.

Brušenje na različne načine.

Montaža in vzdrževanje strojev

Priprava in sestavljanje strojnih sklopov in strojev.

Vzdrževanje strojev in naprav.

 • spozna pomen priprave sestavnih delov,
 • zna uporabiti pravilne postopke za montažo in demontažo veznih elementov,
 • razume pomen vzdrževanja strojev.
 • razvije občutek za postopnost, strokovnost in natančnost,
 • razvije sposobnost za racionalno izrabo časa.

Vaje

Priprava sestavnih delov za montažo.

Sestavljanje strojnih sklopov.

 

Toplotna obdelava

Kaljenje, popuščanje, poboljšanje, cemen- tiranje, normaliziranje, žarjenje, površinsko kaljenje jekla.

 • spozna postopke in pomen toplotne obdelave,
 • razume pomen uporabe zaščitnih sredstev.
 • osvoji osnovna znanja o toplotni obdelavi jekla,
 • razvije občutek za varno delo.

Vaje

Izvedba različnih postopkov toplotne obdelave.

 

Posebni postopki obdelave

Obdelava z elektro erozijo, lepanje, honanje, superfiniš.

 • spozna pomen posebnih postopkov obdelave.
 • razvija smisel za točnost in pravilnost dela.

Vaje

Obdelava kovin s posebnimi postopki

obdelave.

Tehnološka priprava dela

Organizacija proizvodnje, tehnična doku-

mentacija, spremljanje proizvodnje.

 • obvlada tehnološke postopke,
 • predvidi pravilna zaporedja del,
 • zna organizirati delo.
 • razvija sposobnost organizacije,
 • zaveda se pomen racionalizacije.

Vaje

Priprava tehnoloških postopkov in organizacija proizvodnje.

4. letnik: Izbirno področje: Računalniško podprte tehnologije

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

PREDNASTAVLJANJE ORODIJ

Načini prednastavljanja

 • obvlada izbiro in določitev orodja iz (elektronskega) kataloga
 • pozna načine prednastavljanja orodja z merilno uro in optično merilno napravo za prednastavljanje orodja
 • razume način vnosa razlik v orodni list oziroma CNC program.
 • Nauči se raznih načinov prednastavljanja orodij,
 • Nauči se določiti potrebne veličine za vnos korekcije orodja
 • razvija potrebo po natančnosti in dviga čut odgovornosti
 • vaja: setavljanje orodij
 • vaja: prednastavljanje orodij

IZPIS POTI ORODJA IN SIMULACIJA

 • pozna načine vnosov programa v CNC stroj, prikaz poti orodja, odpravljanje morebitnih napak,
 • obvlada vnos CNC programa preko simulatorja v PC, simulacijo in odpravljanje morebitnih napak,
 • razume način in sistem prenosa CNC programa v krmilnik na različne načine
 • nauči se preverjanja in korekcijeCNC programov,
 • nauči se uporabljati različne načine prenosa podatkov
 • krepi občutek natančnosti in strokovne sposobnosti.
 • vaja: vpisovanja CNC programa in simulacija ali izpis poti orodja.

Tehnična dokumentacija stroja

 • zna ugotoviti posebnosti različnih strojev in krmilnikov
 • zna spremeniti podatke
 • uporabi tehnično dokumentacijo stroja za ugotavljanje podatkov o stroju
 • se zave sposobnosti uporabe tehnične dokumentacije stroja
 • prikaz možnosti, ki jih nudijo različni krmilniki in izvedbe strojev

PRIPRAVA CNC STROJA ZA DELO

Značilnosti in posebnosti dela na CNC strojih

 • pozna načine vpenjanja orodij na CNC strojih
 • pozna načine vpenjanja obdelovancev
 • zna določiti koordinatno izhodišče na obdelovancu (poiskati dotik)
 • razume odnos strojna nična točka, referenčna točka, nična točka na obdelovancu in menjalna točka
 • razume postopek za izdelavo in kontrolo izdelka
 • sposoben je povezati specifična teoretična znanja z delom na CNC stroju
 • nauči se upravljati in ravnati s CNC strojem
 • teoretična znanja iz varnosti pri delu uporabi v praksi
 • razvija natančnost in doslednost pri pripravi CNC stroja za delo
 • dviga osebno odgovornost za opravljeno delo
 • vaja: določanje važnejših del pri pripravi CNC stroja za delo

PROJEKTNO DELO

Priprava dela

 • obvladati mora izbiro in določitev potrebnega materiala
 • znati mora uskladiti in prilagoditi zasedenost strojev
 • priskrbeti si mora vse manjkajoče strokovne informacije
 • obnovi in samostojno rešuje probleme kompleksnega reševanja pri izdelavi izdelka na CNC strojih
 • nauči se delati samostojno, spozna pa tudi potrebo po rezultatih in podatkih, ki izhajajo iz timskega dela in projektiranja
 • razvija spretnosti komunikacije in iskanja kompromisnih rešitev
 • osvaja in krepi svojo inovativnost, poklicno in delovno odgovornost, sposobnost komuniciranja in vztrajnost.
 • vaja:kompleksna naloga struženja ali rezkanja, oziroma kombinirana
 • ekskurzija: ogled proizvodnega obrata z računalniško vodenimi CNC stroji

Izdelava

 • razume (bere) CNC program in zna izvesti simulacijo na stroju
 • razume postopek izdelave izdelkov-posameznega kosa ali manjše serije
 • zna optimirati obdelovalne parametre in korigirati program
 • obvlada dokončno obdelavo, montažo, končno ličenje-poliranje.

Zaključek

 • pozna postopke končne kontrole kvalitete,
 • razume analizo delovnega procesa in podajanje splošne ocene.
 • zna izdelati časovni plan –ocenitev porabljenega časa
 • obnovi in samostojno rešuje probleme kompleksnega reševanja pri izdelavi izdelka na CNC strojih
 • nauči se delati samostojno, spozna pa tudi potrebo po rezultatih in podatkih, ki izhajajo iz timskega dela in projektiranja
 • razvija spretnosti komunikacije in iskanja kompromisnih rešitev
 • osvaja in krepi svojo inovativnost, poklicno in delovno odgovornost, sposobnost komuniciranja in vztrajnost
 • vaja:kompleksna naloga struženja ali rezkanja, oziroma kombinirana
 • ekskurzija: ogled proizvodnega obrata z računalniško vodenimi CNC stroji

PROJEKTNO DELO - STROJNO PROGRAMIRANJE

Celotno nalogo izdela s pomočjo strojnega programiranja in izvede ter poda oceno

 • zna določiti materiale in orodja,
 • zna določiti obdelovalni stroj,
 • pozna osnovne sekvence struženja in frezanja,
 • pozna generacijo CNC programa,
 • zna simulirati in kontrolirati CNC program,
 • zna prilagoditi postprocesor za dejanski CNC stroj,
 • zna nastaviti komunikacijo z CNC strojem,
 • zna poslati CNC program na stroj.
 • sposoben je določiti material, orodje in obdelovalni stroj za izbrani obdelovanec iz baze podatkov v računalniku,
 • uporabi znanje klasičnega struženja in frezanja,
 • sposoben je izvesti simulacijo, kontrolo in korekcijo CNC programa,
 • sposoben je poslati CNC program na stroj.
 • osvaja in krepi svojo inovativnost, poklicno in delovno odgovornost, sposobnost komuniciranja in vztrajnost.
 • vaja:kompleksna naloga struženja ali rezkanja, oziroma kombinirana
 • ekskurzija: ogled proizvodnega obrata z računalniško vodenimi CNC stroji

4. letnik: Izbirno področje: Energetski sistemi

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

PROJEKTNO DELO

 • načrtovanje projektnega dela
 • izvedba projektne naloge

Dijak:

 • opredeli vsebino projektne naloge
 • zastavi cilje in načrt dela
 • predvidi probleme in njihove rešitve pri praktični izvedbi projektne naloge
 • dokaže trditve v nalogi

Dijak:

 • krepi ustvarjalnost, poklicno odgovornost, vzstrajnost in pripadnost s skupinskim delom pri projektnih nalogah
 • delo v skupinah in samostojno delo pri posameznih nalogah

Energetsko gospodarstvo

 • energetsko knjigovodstvo
 • energetski pregledi
 • vodi dnevnik porabe posameznih energentov na šoli s pomočjo znanja energetskega knjigovodstva
 • izdela poročilo energetskega pregleda manjšega objekta ter predvidi ukrepe za učinkovito rabo energije v objektu
 • razvija varčnost s spoznavanjem prvin racionalne rabe energije
 • projektne skupine izdelajo projektno nalogo energetski pregled v šoli ali na manjšem objektu in vodijo dnevnik rabe energentov

Motorji z notranjim zgorevanjem

 

 

 • je sposoben povezati teoretično znanje s karakteristikami MNZ in z voznimi lastnostmi avtomobila
 • definira funkcijo sestavnih delov MNZ in mehanskih sklopov avtomobila
 • izvede meritve na različnih MNZ in jih primerja med seboj
 • ponazori tehnološke novosti v p-V in T-S diagramih
 • predvidi reciklažo sestavnih delov avtomobila
 • razvija strokovnost na praktičnih izvedbah
 • krepi ekološko zavest pri reciklaži sestavnih delov avtomobila
 • ogled več vrst pogonskih agregatov v delovanju
 • prikaz sestavnih delov agregata
 • v šolski avtomehanični delavnici izvede meritve pomembnejših parametrov MNZ

Hladilni sistemi

 • hladilnik ali toplotna črpalka
 • izdela preračun sestavnih delov hladilnika ali toplotne črpalke in razloži njihovo funkcijo
 • se seznani s dobrimi in slabimi stranmi hladilnih sistemov
 • demonstracija delovanja hladilnika ali toplotne črpalke

Prezračevalni in klimatizacijski sistemi

 

 

 • izdela preračun za sistem prezračevanja ali klimatizacije
 • izbere potrebne sestavne dele sistema in predvidi način regulacije
 • krepi strokovnost in poklicno odgovornost za udobje človeka
 • preračun sistema prezračevanja ali klimatizacije

Ogrevalni sistemi

 

 • zna izdelati preračun centralnega ogrevanja za družinsko hišo
 • zna preračunati sestavne dele kotlovnice
 • krepi poklicno odgovornost za pravilno izbiro elementov ogrevalnega sistema
 • izračun centralnega ogrevanja

Komunalni sistemi

 • odpadki, vodovod in kanalizacija
 • zna načrtovati odlagališče, vodovod ali kanalizacijo za manjši kraj
 • se zaveda odgovornosti pri načrtovanju komunalnih sistemov
 • ogled izvedbe odlagališča, kanalizacije ali vodovoda

4. letnik: Izbirno področje: Mehatronika

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Projektno delo:

 • Poznati mora izdelavo procesno odvisnih zaporednih krmilij
 • Obvladati mora načine ugašanja signalov
 • Poznati mora senzoriko
 • Priskrbeti si mora vse manjkajoče strokovne informacije
 • Sposoben je reševati procesno odvisna zaporedna krmilja
 • Sposoben je uporabiti senzoriko
 • Sposoben je priskrbeti si ustrezno literaturo in poiskati manjkajoče informacije
 • Zavedajo se pomembnosti delovanja naprav v posameznem procesu
 • Razvijajo strokovnost
 • Razvijajo sposobnost komuniciranja
 • vaja: elektropnevmatični in hidravlični RS členi z aplikacijo brezdotičnih stikal za več aktuatorjev

 

 • Zna zastaviti besedni opis,položajni plan skrajšan zapis oziroma gibe za kompleksen primer iz prakse
 • Zna zapisati logične enačbe gibanj
 • Zna zapisati funkcijski plan poteka
 • Sposoben je napisati besedni opis položajni plan, skrajšan zapis oziroma gibe
 • Sposoben je zapisati logične enačbe gibanj
 • Ravnajo v skladu z dogovorom
 • Razvijajo ustvarjalnost
 • Razvijajo vztrajnost
 • Krepijo osebno odgovornost
 • delovni list
 • računalnik
 • Zna narisati vezalno shemo v elektropnevmatični in elektrohidravlični izvedbi s pomočjo programskega paketa
 • Zna simulirati,animirati in preizkusiti vezalno shemo s pomočjo računalnika
 • Obvlada programiranje v Grafcet jeziku
 • Zna uporabiti regulacijsko zanko
 • Zna nastaviti komunikacijo med posameznimi programskimi orodji
 • Zna povezati komponente
 • Zna nastaviti komunikacijo med računalnikom in napravo
 • Zna poslati program na napravo preko vmesnika
 • Sposoben je narisati vezalno shemo s pomočjo programa
 • Sposoben je izvesti simulacijo, animacijo in kontrolo programa
 • Spozna osnove programiranja v Grafcet jeziku
 • Sposoben je izbrati komponente ki jih potrebuje za delo
 • Sposoben je povezati komponente med seboj
 • Nauči se delati samostojno, spozna pa tudi potrebo po podatkih,ki izhajajo iz timskega dela
 • Razvija spretnosti komunikacije in iskanja kompromisnih rešitev
 • Sposoben je poslati program na stroj
 • Razvijajo vztrajnost, ustvarjalnost
 • Ravnajo v skladu z dogovorom
 • Razvijajo potrebo po natančnosti
 • razvijajo tehnološko disciplino glede pogojev v krmilni tehniki in pomena upoštevanja navodil za delo
 • osvajajo strokovne termine
 • razvijajo čut za natančnost
 • razvijajo inovativnost

 

 • delovni list
 • računalnik
 • ustrezen programski paket
 • vmesnik
 • FIC kartica
 • krmilnik
 • delovno mesto
 • vaja: povezati komponente na modelu v elektropnevmatični in elektrohidravlični izvedbi, garažna vrata, parkirna hiša, transportni trakovi
 • obdelovalne enote za izdelavo kompleksnejših izdelkov
 • Obvlada prvi preizkus krmilja
 • Pozna različne načine iskanja napak na krmilju, vezalni shemi oziroma komunikaciji
 • Zna ugotoviti položaj krmilja pri motnji
 • Zna lokalizirati in odpraviti napako
 • Sposoben je izvesti prvi preizkus krmilja
 • Nauči se iskati morebitne napake na krmilju, v vezalni shemi, v komunikaciji
 • Ugotovi položaj krmilja pri nastali motnji
 • Sposoben je lokalizirati napako
 • Zna odpraviti napako
 • razvijajo tehnološko disciplino glede pogojev v krmilni tehniki in pomena upoštevanja navodil za delo
 • krepijo inovativnost
 • krepijo skrbnost
 • vaja: na izbranem primeru naredimo napako, ter jo nato poiščemo in odpravimo

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Ocenjevanje izdelkov, oziroma storitev z zagovorom, ocenjevanje delovnih poročil, Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter sprotno ocenjevanje vaj in seminarskih oziroma projektnih nalog.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Praktični pouk se navezuje na strokovno teoretične predmete, kjer dijak dobi teoretične osnove, ki jih nadgradi s praktičnimi znanji in spoznanji. V 4. letniku se vsebine praktičnega pouka zelo tesno povezujejo z izbirnim predmetom in sorodnimi teoretičnimi predmeti.