SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000 in na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

2.

70

35

35

3.

105

70

35

4.

102

68

34

Skupaj

277

173

104

* delitev dijakov v skupine

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Predmet TEHNOLOGIJA posreduje temeljno strokovno teoretična znanja, ki omogočajo obvladovati osnove tehnologije v strojništvu. Je osnova in dopolnilo praktičnemu pouku in delovni praksi, povezuje pa tudi vsa ostala strokovno teoretična in praktična znanja v programu STROJNI TEHNIK.

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

2.letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Varstvo pri delu

 • pozna predpise iz varstva pri delu
 • pozna predpise požarne varnosti
 • pozna predpise ekološke varnosti
 • pozna vzdrževanje strojev in naprav
 • spozna pojme in osnove varnosti in zdravja pri delu
 • pozna kriterije in parametre za natančno oceno zdravega in varnega dela oziroma delovnega mesta
 • pozna zakonsko ureditev in ZVZD-zakon o varnosti in zdravju pri delu z ustreznimi pravilniki o varstvu pri delu
 • seznani se s svojimi pravicami in dolžnostmi
 • seznani se z zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v podjetju

Dijak:

 • spozna navodila in predpise za varno delo zaposlenih, čuvanje strojev in naprav ter inventarja v procesu proizvodnje
 • razlikuje med tekočim, planskim, investicijskim in intervencijskim vzdrževanjem
 • zna oceniti vpliv delovnega okolja na zdravje in varnost delavcev in posledice
 • zna pripraviti delovni prostor ob upoštevanju delovnega naloga, izvesti ukrepe za preprečevanje poškodb oseb in materialne škode pri delu
 • izbira varnostno primernejše stroje, tehnologije, sisteme,glede na ZVZD,varnostne predpise,pravilnike in ateste
 • pozna načine, kako ravnati oziroma poiskati pomoč (pri pooblaščenih delavcih, varnostnem inženirju , zdravniku medicine dela,inšpektorju) v primeru ogrožanja njegovega zdravja in varnosti pri delu

Dijak:

 • razvija strokovnost, osebno in poklicno odgovornost ter ekološko zavest
 • krepi pripadnost kolektivu
 • zaveda se pomena stalne uporabe zaščitne opreme v skladu s pravilniki o varstvu pri delu
 • odgovorno varuje in ohranja svoje zdravje in zdravje drugih
 • zaveda se možnega vpliva njegovega neprimernega obnašanja na zdravje sodelavcev in zdravje okolice
 • zaveda se varnostne problematike in vseh posledic na zdravje ljudi
 • zaveda se nevarnosti poklicnih bolezni,spozna vzroke, simptome in posledice
 • kot vodja skupine se zaveda pravic in dolžnosti na področju varnosti pri delu
 • krepi sposobnosti za pravilno in hitro odločanje v kriznih situacijah
 • vaja – varnostna ocena stroja,
 • vaja – varnostna ocena delovnega mesta, ocena vpliva okolice
 • vaja – varnostna ocena delovne priprave, tehnologije in odprava nevarnosti,upoštevanje ergonomije pri delu
 • vaja – varovanje pred požarom,analiza vzrokov in posledic, možni ukrepi
 • vaja – varovanje pred vibracijami, eksplozijo, sevanji, kriminalom,
 • analiza vzrokov in posledic na dejanskih primerih v praksi, možni zaščitni ukrepi

Tehnologija litja kovin

 • pozna tehnologijo litja
 • pozna lastnosti in uporabnost litih izdelkov
 • spozna postopke litja
 • prepozna načine formanja in sestavine form
 • je sposoben uporabljati ulitke na osnovi poznanih lastnosti
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • prikaz dela v livarni – video ali ekskurzija

Tehnologija sintranja gradiv

 • pozna postopek pridobivanja sintranih gradiv
 • pozna lastnosti sintranih gradiv
 • zna definirati proizvodne faze sintranja
 • spozna pomen sintranih izdelkov
 • izbere izdelavo izdelka z litjem ali sintranjem
 • razvija poklicno odgovornost
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • prikaz sintranja – video ali ekskurzija

Teoretične osnove preoblikovanja

 • pozna pomen preoblikovanja
 • razume pojme preoblikovalnost, deformacija, utrditev, deformacijska trdnost in def. upor
 • spozna pomen preoblikovanja v okviru obdelovalne tehnike
 • se nauči osnovne pojme
 • razlikuje med toplim in hladnim preoblikovanjem
 • razvija strokovnost in sposobnost povezovanja teorije s prakso

Teoretične osnove preoblikovanja

 • pozna pomen preoblikovanja
 • razume pojme preoblikovalnost, deformacija, utrditev, deformacijska trdnost in def. upor
 • spozna pomen preoblikovanja v okviru obdelovalne tehnike
 • se nauči osnovne pojme
 • razlikuje med toplim in hladnim preoblikovanjem
 • razvija strokovnost in sposobnost povezovanja teorije s prakso

Valjanje

 • pozna postopek valjanja
 • pozna uporabnost valjanja
 • pozna orodja in stroje za valjanje
 • pozna posebne postopke valjanja: valjanje obročev, navojev, profilnih gredi in ozobij, gladilno valjanje
 • pozna postopke izdelave cevi
 • razloži tehnologijo valjanja
 • izračuna dolžino valjanca
 • razlikuje valjarske stroje in orodja
 • prepozna posebne postopke valjanja
 • spozna postopke izdelave šivnih in brezšivnih cevi
 • primerja valjanje z ostalimi postopki izdelave
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • razvija zavest, logično mišljenje, varčnost in poklicno odgovornost
 • ogled valjarne ali video filma

Vlečenje

 • pozna postopek vlečenja žic in profilov
 • pozna orodja in stroje za vlečenje
 • pozna maziva in razume pomen mazanja
 • spozna tehnologijo vlečenja
 • razlikuje orodja in stroje za vlečenje
 • izbere maziva
 • primerja vlečenje z ostalimi obdelovalnimi tehnologijami
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • razvija zavest, logično mišljenje, varčnost in poklicno odgovornost
 • ogled proizvodnje ali video filma

Kovanje

 • pozna postopke kovanja
 • pozna orodja za kovanje
 • spozna postopke kovanja
 • določi obliko izkovka
 • prepozna orodja za kovanje
 • izbere parametre za konstruiranje izkovkov in utopov
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • razvija zavest, logično mišljenje, varčnost in poklicno odgovornost
 • ogled proizvodnje ali video filma
 • prikaz faz kovanja na konkretnem primeru
 • ogled slikovne in tekstovne literature

Prešanje

 • pozna toplo in hladno iztiskovanje
 • pozna nakrčevanje in reduciranje
 • spozna tehnologijo iztiskovanja profilov
 • izbere ustrezna maziva za hladno in toplo iztiskovanje
 • razlikuje med nakrčevanjem in reduciranjem
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • razvija zavest, logično mišljenje, varčnost in poklicno odgovornost
 • ogled proizvodnje ali video filma

Striženje

 • pozna postopke striženja
 • pozna striženje na škarjah
 • pozna rezanje z rezilnimi orodji
 • razlikuje različne postopke striženja
 • spozna škarje in rezilna orodja
 • razloži proces striženja
 • izračuna strižno silo
 • predvidi razporeditev rezov
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • razvija zavest, logično mišljenje, varčnost, natančnost in poklicno odgovornost
 • ogled risb strižnih orodij
 • vaja: razporeditev rezov na traku, izračun strižne sile in izkoristka
 • ogled slikovne in tekstovne literature

Upogibanje pločevine in profilov

 • razume proces upogibanja
 • pozna orodja za upogibanje
 • razloži pojave pri upogibanju
 • izračuna velikost prireza oziroma dolžino pločevine pred upogibanjem
 • izbere orodje za upogibanje
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • razvija zavest, logično mišljenje, varčnost, natančnost in poklicno odgovornost
 • ogled risb upogibnih orodij
 • vaja: izračun prireza
 • ogled slikovne in tekstovne literature

Globoko vlečenje pločevine

 • razume proces globokega vlečenja
 • pozna orodja za globoko vlečenje in vlečenje v več stopnjah
 • pozna kombinirana orodja
 • razloži pojave pri globokem vlečenju
 • izračuna velikost prireza
 • prepozna orodje za vlečenje v eni stopnji in orodje za vlečenje v več stopnjah
 • prepozna kombinirano orodje
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • razvija zavest, logično mišljenje, varčnost, natančnost in poklicno odgovornost
 • ogled risb orodij za globoko vlečenje in kombiniranih orodij
 • vaja: izračun velikosti prireza
 • ogled slikovne in tekstovne literature

Posebni postopki preoblikovanja

 • pozna štancanje, ovijanje, oblikovalno stiskanje …
 • razlikuje posebne preoblikovalne postopke
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • razvija zavest, logično mišljenje
 • ogled slikovne in tekstovne literature

Preoblikovalni stroji

 • pozna kovaške stroje, stiskalnice in posebne preoblikovalne stroje
 • razlikuje preoblikovalne stroje
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • ogled slikovne in tekstovne literature

Postopki predelave umetnih mas

 • pozna postopke tlačnega litja
 • pozna postopke iztiskovanja izdelkov iz umetnih mas
 • pozna postopek vakuukskega modeliranja
 • spozna postopke predelave umetnih mas
 • primerja izdelavo izdelkov iz plastičnih mas z izdelavo kovinskih izdelkov
 • primerja lastnosti kovinskih gradiv in umetnih mas
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • razvija zavest, logično mišljenje, varčnost, natančnost in poklicno odgovornost
 • ogled slikovne in tekstovne literature

Splošno o odrezavanju

 • rezalni materiali
 • gibanja pri odrezovanju
 • geometrija orodja
 • parametri odrezovanja
 • sile pri odrezovanju
 • odrezki
 • površina po odrezovanju
 • obraba in obstojnost ter hlajenje in mazanje orodja
 • elementi obdelovalnih strojev

 

 

 

 

 

 • spozna lastnosti rezalnih materialov in sklepa o njihovi uporabi
 • spozna gibanja obdelovancev pri različnih načinih struženja
 • spozna osnovne elemente orodja in kote ter njihovo označevanje
 • spozna rezalne parametre, jih samostojno izbira in optimira za ekonomično in kvalitetno rezanje
 • analizira rezalne razmere
 • prepozna vrsto odrezkov, geometrijo odrezka in pozna njihove značilnosti
 • spozna osnovne značilnosti površine po odrezovanju in vpliv rezalnih razmer na njo
 • spozna značilne obrabe orodja in vpliv rezalnih parametrov, toplote ter hlajenja na obstojnost orodja
 • spozna elemente obdelovalnih strojev
 • razvija in uveljavlja strokovnost
 • spozna pomen natančnosti
 • razvija sposobnost komunikacije
 • razvija odnos do ekonomičnosti in kvalitete
 • razvija sposobnost analiziranja rezalnih razmer in predvideva njihove posledice
 • pridobiva sposobnost analitičnega povezovanja znanja

Vaja: S pomočjo zbirke različnega rezalnega orodja in materialov dijak:

 • prepoznava rezalne materiale
 • spoznava geometrijo orodja.

Vaja: S pomočjo katalogov, strojno tehnološkega priročnika in podatkovne baze dijak:

 • izbira rezalne veličine
 • analizira rezalne razmere
 • spoznava vpliv na obstojnost orodja.

Vaja: S pomočjo zbirke karakterističnih odrezkov dijak:

 • prepoznava vrste odrezkov
 • ocenjuje rezalne veličine
 • predvideva vpliv na obdelavo.

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Enorezilni postopki odrezovanja: struženje, skobljanje in pehanje

 • načini struženja in vrste stružnic
 • značilna dela in struženi izdelki
 • rezilna in vpenjalna orodja ter obdelovalni pripomočki
 • izbira rezalnega režima in izračun sil, moči, ter časa struženja
 • načrtovanje tehnološkega postopka struženja
 • skobljanje in pehanje

 • prepozna vrste stružnic, razlikuje njihove sestavne dele in pozna njihove lastnosti ter uporabo
 • spozna načine struženja, značilna dela in izdelke
 • pozna izvedbe stružnih nožev in jih je sposoben samostojno izbirati
 • sposoben je samostojno izbirati rezalne parametre in določiti sile, moč ter čas obdelave
 • sposoben je samostojno načrtovati tehnologijo obdelave s struženjem
 • seznani se s posebnosti skobljanja in pehanja, s stroji, orodjem in uporabo obeh postopkov
 • spozna pomembnost struženja v serijski in posamični proizvodnji
 • ugotovi vpliv skrbnega določanja rezalnega režima na ekonomičnost proizvodnje
 • razvija strokovno in osebno odgovornost
 • razvija odnos do kvalitete izdelka
 • analitično primerja enorezilne postopke

Vaja: Dijak načrtuje tehnološki postopek struženja za enostaven izdelek, pri tem:

 • razčleni faze obdelave
 • določi fine in grobe obdelave
 • zasnuje dokument.

S pomočjo strojno tehnološkega priročnika in katalogov dijak:

 • izbere orodje
 • izbere rezalne parametre
 • izračuna sile, moč in čas struženja.

Vaja:Dijak s pomočjo podatkovne baze določi rezalni režim in ga optimira.

Postopki obdelave izvrtin

 • vrtanje
 • grezenje
 • povrtavanje
 • vrezovanje navojev
 • stroji, orodja, vpenjala in obdelovalni pripomočki
 • izbira režima dela
 • načrtovanje tehnološkega postopka obdelave izvrtin
 • loči postopke obdelave izvrtin in pozna njihovo funkcionalnost
 • prepozna orodja in stroje ter sklepa o njihovi uporabnosti
 • samostojno izbira rezalne parametre in izračuna sile, moč in čas obdelave
 • sposoben je samostojno načrtovati tehnologijo obdelave izvrtin
 • spozna poklicne posebnosti in uporabnost tehnoloških postopkov
 • ugotovi vpliv skrbnega določanja rezalnega režima na ekonomičnost proizvodnje
 • razvija strokovno in osebno odgovornost
 • razvija odnos do kvalitete izdelka

Vaja: Dijak načrtuje tehnološki postopek obdelave izvrtine in pri tem:

 • razčleni faze obdelave
 • zasnuje dokument.

S pomočjo strojno tehnološkega priročnika, katalogov in podatkovne baze dijak:

 • izbere orodja
 • izbere rezalne parametre in jih optimira ter izračuna sile, moč in čas struženja.

Frezanje

 • načini frezanja in vrste frezalnih strojev
 • značilna dela in frezani izdelki
 • rezilna in vpenjalna orodja ter obdelovalni pripomočki
 • izbira režima dela
 • načrtovanje tehnološkega postopka frezanja
 • prepozna načine frezanja in pozna njihove posebnosti
 • loči frezalna orodja in stroje ter sklepa o njihovi uporabi
 • pozna značilna dela in izdelke ter uporabo delilnika
 • samostojno izbira rezalne parametre in določi sile, moč in čas frezanja
 • sposoben je samostojno načrtovati tehnologijo frezanja
 • spozna raznolikost in pomen frezanja v serijski in posamični proizvodnji
 • ugotovi vpliv skrbnega določanja rezalnega režima na ekonomičnost proizvodnje
 • razvija strokovno in osebno odgovornost
 • razvija odnos do kvalitete izdelka

Vaja: Dijak načrtuje tehnološki postopek frezanja enostavnega izdelka pri tem:

 • razčleni faze obdelave
 • določi grobe in fine obdelave
 • zasnuje dokument.

S pomočjo strojno tehnološkega priročnika, katalogov in podatkovne baze dijak:

 • izbere orodja
 • izbere rezalne parametre in jih optimira ter izračuna sile, moč in čas struženja.

Brušenje

 • načini brušenja in vrste brusilnih strojev
 • značilna dela in brušeni izdelki
 • orodja za brušenje, vpenjala in obdelovalni pripomočki
 • režim dela
 • načrtovanje tehnološkega postopka brušenja
 • pozna načine brušenja in njihove posebnosti
 • prepozna brusilne stroje orodja in pripomočke ter sklepa o njihovi uporabnosti
 • samostojno izbira rezalne parametre
 • sposoben je samostojno načrtovati tehnologijo brušenja
 • ugotovi vpliv skrbnega določanja rezalnega režima na ekonomičnost proizvodnje
 • razvija strokovno in osebno odgovornost
 • razvija odnos do kvalitete izdelka

Vaja: Dijak načrtuje postopek brušenja enostavnega izdelka pri tem:

 • razčleni grobo in fino brušenje
 • zasnuje dokument.

S pomočjo strojno tehnološkega priročnika, katalogov in podatkovne baze dijak:

 • izbere orodja in rezalne parametre

Postopki fine obdelave

 • posnemanje
 • honanje
 • superfiniš
 • stroji in orodja
 • vpenjala in obdelovalni pripomočki
 • pozna postopek in sklepa o njegovi uporabnosti
 • okvirno pozna delovanje stroja in orodja
 • seznani se z rezalnimi veličinami in z mejno kvaliteto površine, ki jo dosežemo s postopkom
 • spozna obdelovalne pripomočke in načine vpenjanja obdelovancev
 • spozna povezavo med kvaliteto obdelave, ekonomičnostjo obdelave in ceno izdelka
 • razvija sposobnost odločanja in gospodarjenja

Vaja: S pomočjo zbirke izdelkov dijak na osnovi površine prepoznava uporabljen tehnološki postopek odrezovanja.

Postopki obdelave z nevezanim orodjem

 • peskanje in obdelava v bobnih
 • lepanje in poliranje
 • lepanje s peščenim curkom
 • stroji, orodja in obdelovalni pripomočki ter tipični izdelki
 • pozna postopek in sklepa o njegovi uporabnosti
 • okvirno pozna delovanje stroja in orodja
 • seznani se s kvaliteto površine, ki jo dosežemo s postopkom in tipičnimi izdelki
 • spoznava poklicne posebnosti in sodobno tehnologijo
 • razvija strokovnost

Možnost seminarskih ali raziskovalnih nalog

Postopki odrezovanja z odnašanjem materiala

 • obdelava z mehansko energijo
 • obdelava z ultrazvokom
 • elektroerozijska obdelava
 • elektrokemična obdelava
 • obdelava z žarki
 • stroji in orodja
 • obdelovalni pripomočki ter tipični izdelki
 • pozna postopek in sklepa o njegovi uporabnosti
 • okvirno pozna delovanje stroja in orodja
 • seznani se s kvaliteto površine, ki jo dosežemo s postopkom in tipičnimi izdelki
 • spoznava poklicne posebnosti in sodobno tehnologijo
 • razvija strokovnost

Možnost seminarskih ali raziskovalnih nalog

Izdelava ozobij z odrezovanjem

 • pehanje in frezanje zobnikov
 • posnemanje zobnikov
 • brušenje in luščenje zobnikov
 • strganje in lepanje zobnikov
 • stroji, orodja, vpenjala in obdelovalni pripomočki
 • spoznajo postopke in njihovo uporabnost
 • prepozna stroje in orodja za izdelavo različnih vrst zobnikov

 • spozna specifična znanja
 • analitično povezuje znanje
 • razvija strokovnost

Strokovna ekskurzija

Avtomatizacija strege orodij in obdelovancev

 • splošno o avtomatizaciji
 • vpenjanje orodij in obdelovancev
 • kodiranje orodij
 • nastavitev in prednastavitev orodij
 • transport v proizvodnji
 • spozna sisteme avtomatizacije in njen pomen v sodobni proizvodnji
 • spozna načine vpenjanja orodij, ki se uporabljajo pri avtomatizaciji
 • spozna principe kodiranja orodij in njegov pomen pri stregi in hranjenju orodij
 • spozna principe nastavitev in prednastavitev orodij
 • spozna osnovne elemente avtomatiziranega transporta, njegov pomen in izvedbe
 • spozna specifična znanja
 • analitično povezuje znanje
 • razvija strokovnost
 • razvija inovativnost

Strokovna ekskurzija

4. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Preizkušanje gradiv

 • pozna preizkuse trdnosti
 • pozna preizkuse trdote
 • pozna preizkus žilavosti
 • pozna tehnološke preizkuse
 • pozna neporušitvene preiskave gradiv
 • razloži mehanske preizkuse in njihov pomen
 • opazuje preizkuse in izdela poročilo
 • prepozna tehnološke preizkuse
 • spozna neporušitvene preiskave gradiv in njihov pomen za definiranje uporabnosti strojnega dela
 • razvija strokovnost, osebno odgovornost in natančnost
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • krepi pripadnost skupini
 • vaja: natezni preizkus, merjenje sile in podaljška, merjenje malih raztezkov, konstrukcija diagrama napetost – raztezek
 • vaja: merjenje trdote po Brinellu, Vickersu, Rockwellu, dinamično merjenje trdote
 • vaja: merjenje udarne žilavosti
 • vaja: preizkus sposobnosti pločevine za globoko vlečenje
 • vaja: neporušne preiskave s tekočino, magnetenjem in ultrazvokom

Toplotna obdelava kovin

 • pozna kristalno zgradbo kovin in zlitin
 • pozna železo in železove zlitine
 • pozna postopke kaljenja
 • pozna poboljšanje jekel
 • pozna cementiranje, nitriranje in karbonitriranje jekel
 • pozna postopke žarjenja
 • pozna toplotno obdelavo sive litine in neželeznih kovin
 • pozna peči za toplotno obdelavo
 • spozna kristalne zgradbe in strukture čistih kovin in zlitin
 • spozna lastnosti, strukture in uporabo železa in železovih zlitin
 • spozna namen kaljenja, faze kaljenja, kalilna sredstva in načine kaljenja
 • razloži pomen poboljšanja jekel
 • razlikuje med postopki globinske in površinske utrditve gradiv
 • ponazori različne načine žarjenja jekel in spremembe lastnosti gradiv, ki jih dosežemo z žarjenjem
 • spozna toplotno obdelavo sive litine in neželeznih kovin
 • prepozna peči za toplotno obdelavo
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • spoznava poklicne posebnosti in razvija strokovnost
 • osvaja vpliv toplotne obdelave na lastnosti
 • demonstracija toplotne obdelave jekla
 • vaja: merjenje trdnosti in trdote pred in po toplotni obdelavi
 • ogled slikovne in tekstovne literature, video filma in računalniških simulacij

Varjenje

 • pozna splošno o varjenju in pomen varjenja
 • pozna postopke varjenja z električno energijo
 • pozna postopke varjenja z mehansko energijo
 • pozna postopke varjenja s kemično energijo
 • pozna posebne postopke varjenja
 • nauči se definicijo varjenja
 • primerja varjenje z drugimi postopki spajanja in oblikovanja
 • razlikuje med različnimi postopki varjenja s pritiskom in talilnega varjenja
 • razloži nastanek električnega obloka
 • spozna dodajne materiale
 • predvidi ustrezno pripravo zvarnega mesta
 • spozna uporabo posameznega postopka varjenja
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • spoznava poklicne posebnosti in razvija strokovnost
 • se zaveda pomena varilne tehnike v strojništvu
 • vaja:načrtovanje tehnološkega postopka varjenja
 • ogled slikovne in tekstovne literature in video filma

Varjenju sorodni postopki

 • pozna plamensko in plazemsko rezanje ter posebne postopke rezanja
 • pozna spajkanje in lepljenje
 • pozna metalizacijo
 • prepozna postopke rezanja kovin
 • razlikuje med mehkim in trdim spajkanjem
 • spozna postopke metaliziranja
 • spoznava poklicne posebnosti in razvija strokovnost
 • se zaveda pomena omenjenih postopkov v praksi

Načrtovanje tehnoloških procesov

 • pomen načrtovanja tehnoloških in proizvodnjih procesov
 • avtomatizirana proizvodnja (CIM,CAD;CAP;CAQ;CAE)
 • tipi proizvodnje
 • tehniško tehnološka dokumentacija o proizvodnji
 • mrežno načrtovanje
 • izračun stroškov proizvodnje
 • ugotavljanje izdelovalnega časa
 • normativni čas dela
 • človek in okolica v procesu izdelave-ergonomija
 • vplivi proizvodnje na bivalno okolje

 • Spozna metode načrtovanja delovnih in tehnoloških procesov
 • Spozna princip avtomatizirane proizvodnje CIM-CAM
 • Loči posamezne segmente avtomatske obdelave tehnoloških podatkov
 • Zna izdelati tehnološko dokumentacijo za proizvodnjo
 • Zna časovno načrtovati predvideno tehnološko delo
 • Zna izračunati stroške proizvodnje in ekonomske učinke
 • Zna izračunati normo za določeno obdelavo in ergonomske vplive
 • Zna predvideti vplive proizvodnega procesa na okolje
 • Razvija tehniško samozavest
 • Razvija integralen pogled na tehnologijo in tehniko, ter skupne vplive v proizvodnji
 • Kreativno aplicira teoretična znanja v tehnološki dokumentaciji
 • Razvija materialno odgovornost in ekološko zavest
 • Zna oceniti posamezne vplive in posledice za okolje
 • Ogled video filma o CIM tehnologiji
 • Ogled katalogov sodobnih strojev in naprav ter FMS sistemov
 • Vaja: Izdelava tehnološkega načrta za izbrani izdelek

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter sprotno ocenjevanje vaj in seminarskih oziroma projektnih nalog.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja tega predmeta se vsebinsko povezujejo z naslednjimi predmeti: matematika, fizika, mehanika, kemija z gradivi, krmilna tehnika, računalniško podprte tehnologije, praktični pouk, snovanje in konstruiranje, merilna tehnika.

ZNANJE

POVEZAVA S PREDMETOM

 

PREDMET

ZNANJE

 • Litje kovin

Kemija z gradivi

 • vrste in lastnosti litin
 • Sintrana gradiva

Kemija z gradivi

 • vrste in lastnosti litin
 • Striženje, upogibanje, globoko vlečenje

mehanika

 • izračun sil, velikosti prireza, izkoristek
 • Kovanje, striženje, upogibanje, globoko vlečenje

Snovanje in konstruiranje

 • geometrija orodja
 • Rezalni materiali

Kemija z gradivi

 • kemična sestava, pridobivanje in uporaba
 • Sile pri odrezovanju

Fizika

Mehanika

 • nastanek sil
 • deformacije
 • Gibanja pri odrezovanju

Fizika

Mehanika

 • premočrtno gibanje in kroženje
 • hitrost, vrtljaji
 • Orodja za odrezovanje

Snovanje in konstruiranje

 • geometrija orodja
 • Struženje, vrtanje, frezanje, brušenje

Mehanika

Računalniško podprte tehnologije

 • izračun sil, moči in obdelovalnih časov
 • izbira rezalnih veličin iz podatkovnih baz
 • Struženje, vrtanje, frezanje, brušenje, postopki fine obdelave

Praktični pouk

 • obdelava izdelkov
 • Avtomatizacija strege orodij in obdelovancev

Krmilna tehnika

Računalniško podprte tehnologije

 • vpenjanje, strega, transport
 • kodiranje, nastavitve orodij
 • Toplotna obdelava

Praktični pouk

 • uporaba postopkov
 • Varjenje

Praktični pouk

 • spajanje z varjenjem
 • Preizkušanje gradiv

Merilna tehnika

 • postopki merjenja