A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje
(izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre)

Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik /strojna tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta (srednje strokovno izobraževanje)

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Posebni cilji:

Program dijakom omogoča, da:

 

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Mehanika

pisno, ustno

Snovanje in konstruiranje

ustno, vaje

Kemija z gradivi

ustno, vaje

Merilna tehnika

ustno, vaje

Energetika

ustno, vaje

Krmilna tehnika

ustno, vaje

Tehnologija

ustno, vaje

Osnove podjetništva

ustno, vaje

Računalniško podprte tehnologije

ustno, vaje

Energetski sistemi

ustno, vaje

Mehatronika

ustno, vaje

Praktični pouk

ustno, vaje, izdelki ali storitve in zagovor ter delavniški dnevnik

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: