SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

OSNOVE KLINIČNIH PREDMETOV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

 

68

skupaj

68

 

68


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Predmetna področja:

Letnik

Predmetno področje

T

V

Predmetno področje

T

V

Predmetno področje

T

V

1. letnik

                 

2. letnik

                 

3. letnik

                 

4. letnik

Kirurgija

34

 

Pediatrija

34

       

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

Kirurgija

 • pozna in razume osnovne posege ter obolenja v kirurgiji, s poudarkom na pogostejših boleznih;

 • razume pomen poznavanja bolezenskih dogajanj za pravilno nego kirurškega bolnika;

 • logično povezuje teoretično znanje z izkušnjami, ki jih pridobi pri negi kirurškega bolnika;

 • pridobljeno znanje zna uporabljati v novih situacijah;

 • nauči se spremljati, opazovati in zapisovati dogajanja v procesu kirurškega zdravljenja ter pozna pomen pravočasnega obveščanja odgovornih oseb o vseh spremembah zdravstvenega stanja kirurškega bolnika;

 • navaja se pravilnega in natančnega strokovnega izražanja;

 • razvije osebno odgovornost, delovno disciplino ter moralne in osebnostne lastnosti, potrebne za delo z bolnikom.

  Pediatrija

 • pozna in razume razvojne posebnosti posameznih obdobji otroštva;

 • razvija sposobnosti opazovanja bolezenskih znakov pri otroku;

 • povezuje negovalni proces z patogenezo bolezni;

 • povezuje in aplicira teoretično znanje na delu z otroci;

 • razvija poklicno etiko in odnos do otroka-bolnika.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  KIRURGIJA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Uvod in zgodovina kirurgije

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna področja, ki jih obravnava kirurgija

 • našteje osnovna odkritja, ki so vplivala na razvoj kirurgije

 • razvije sposobnost za razumevanje povezanosti kirurgije z ostalimi kliničnimi predmeti;

 • poveže razvoj znanosti z razvojem kirurgije;

 • Zave se pomena teoretičnega znanja, kot temeljnega za strokovno nego kirurškega bolnika.

   

  Principi, načini in etape kirurškega zdravljenja

   

   

   

 • pozna osnovne principe in načine kirurškega zdravljenja

 • opiše etape kirurškega zdravljenja

 • izpelje povezave med različnimi principi zdravljenja in primerja načine kirurškega zdravljenja;

 • prepozna kompleksnost kirurškega zdravljenja;

 • Razvija motivacijo za nadaljnje izobraževanje.

   

  Predoperacijska priprava bolnika

   

   

   

 • pozna faze predoperacijske priprave

 • zna našteti faze predoperacijske priprave bolnika in razume njihov pomen za operativni poseg;

 • Navaja se na dosledno upoštevanje navodil nadrejenih.

   

  Anestezija

   

   

   

 • pozna pripravo na anestezijo in nadzor bolnika po njej

 • opiše splošno in področno anestezijo ter našteje anestetike

 • razloži vlogo medicinskega tehnika pri pripravi bolnika na anestezijo in pri njegovem nadzoru po njej;

 • Razvija osebno odgovornost za kvalitetno delo.

   

  Kirurški instrumenti in materiali

   

   

   

 • pozna osnovne kirurške instrumente in materiale

 • pozna drenažo in vrste drenov

 • prepozna osnovne kirurške instrumente in materiale;

 • razume pomen drenaže in prepozna posamezne vrste drenov;

 • Razvija delovno disciplino.

   

  Osnove operacijske tehnike

   

   

   

 • opiše incizijo, ekscizijo in anastomozo

 • definira stomo, pozna njeno funkcijo in vrste stom

 • zna izvajati pravilno nego bolnika po posameznem posegu;

 • zna izvajati osnovno nego stome;

 • Razvija medsebojno sodelovanje pri delu.

   

  Pooperacijske komplikacije

   

   

   

 • našteje najpogostejše komplikacije

 • opiše trombozo, pljučno embolijo, atelektazo in sepso

 • opiše šok

 • razume nastanek posameznih komplikacij, našteti klinične znake in posledice za bolnika ter razume ukrepe za preprečevanje teh komplikacij;

 • razume osnovni mehanizem nastanka šoka, prepozna znake, jih zna povezovati z razvojem šoka ter razume pomen takojšnjega ukrepanja in razloži temeljna načela zdravljenja šoka;

 • Razvija sposobnost delovanja v kritičnih situacijah in se zave pomena takojšnjega obveščanja nadrejenih o vseh spremembah bolnikovega stanja.

   

  Kirurške okužbe

   

   

   

 • definira kirurške infekcije in našteje povzročitelje

 • pozna absces, flegmono, karbunkl in urunkl

 • pozna tetanus in plinsko gangreno

 • zna razložiti kirurško zdravljenje gnojnih vnetij;

 • razume pomen primarne oskrbe ran v kirurgiji;

 • Navaja se na skrbno opazovanje bolnika.

   

  Celjenje ran

   

   

   

 • pozna faze celjenja ran in dejavnike, ki motijo celjenje

 • opiše celjenje rane

 • izpelje povezavo med pravilno oskrbo rane in hitrostjo celjenja;

 • Navaja se na red in higieno delovnih prostorov.

   

  Opekline

   

   

   

 • navede stopnje opeklin

 • pozna način določanja globine ter površine opekline

 • opiše zdravljenje opeklin

 • prepozna posamezne stopnje opeklin;

 • zna razložiti prvo strokovno oskrbo opekline ter konservativno in kirurško zdravljenje opeklin;

 • Razvija ustrezen način komuniciranja z bolnikom in s svojci.

   

  Tumorji

   

   

   

 • pozna značilnosti malignih in benignih tumorjev

 • seznani se z metodami odkrivanja in načini zdravljenja tumorjev

 • zna našteti značilnosti malignih tumorjev in razložiti razliko med metastazo, primarnim tumorjem ter prekancerozo;

 • zna razložiti kirurške načine zdravljenja tumorjev;

 • razume pomembnost zgodnjega odkrivanjem malignih tumorjev in uspešnostjo kirurškega zdravljenja s poudarkom na tumorjih dojke;

 • Vzpodbudno deluje na bolnika, upošteva njegove potrebe in spoštuje njegove nazore.

   

  Poškodbe

   

   

   

 • pozna zvin, izpah in zlom

 • razume repozicijo

 • našteje poškodbe glave

 • pozna pretres možganov, obtolčenino možganov in krvavitve v lobanjsko votlino

 • prepozna znake poškodb in komplikacije;

 • zna razložiti princip zdravljenja in

 • razume pomen časa pri ukrepanju pri poškodbah;

 • razložiti mehanizem nastanka pnevmotoraksa;

 • razume njegov vpliv na dihanje in principe zdravljenja;

 • Je razumevajoč do bolnikov.

   

 • pozna poškodbe prsnega koša in opiše pnevmotoraks

 •      

  Abdominalna kirurgija

   

   

   

 • pozna akutni abdomen

 • opiše ileus

 • pozna kilo

 • opiše vnetje slepiča

 • pozna peptično razjedo in rak želodca ter dvanajstnika

 • pozna žolčne in ledvične kamne ter opiše biliarno in ledvično koliko

 • zna našteti vzroke in vodilne simptome značilne za kirurški akutni abdomen;

 • razume nastanek ileusa in njegove posledice za bolnika;

 • zna našteti najpogostejše lokacije kil, vzroke za nastanek,klinične znake ter razložiti terapijo;

 • pozna vzroke, znake in zna razložiti možne zaplete vnetja slepiča;

 • zna našteti diagnostične postopke razjede in raka želodca in razložiti terapijo;

 • loči biliarno in ledvično koliko;

 • Razvija zavest o strokovni odgovornosti in ima ustrezno stališče do “poklicnih skrivnosti”.

   

  Kirurgija žilja

   

   

   

 • opiše anevrizmo

 • pozna varice

 • zna razložiti kaj je anevrizma, kakšne so njene nevarnosti za bolnika, in kako jo zdravimo;

 • zna našteti vzroke za nastanek varic, znake in razložiti načine zdravljenja;

 •    

  PEDIATRIJA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI PRI IZVEDBI

  Psihomotorični in socialni razvoj otroka

  Dijak

  Dijak

   

 • opredeli normalno rast in razvoj otroka v posameznih starostnih obdobjih

 • razume vpliv dednosti pri najpogostejših boleznih in pomen genetskega svetovanja;

 • prepozna odstopanja od pričakovananega razvoju otroka in mladostnika, v psihosomatskem in socializacijskem razvoju;

 • pravilno oceni težave prilagajanja novorojenčka na ekstrauterino življenje in pozna ukrepe, ki jih zmanjšajo;

 • Dojame normalen razvoj otroka kot vrednoto zdravja.

   

  Porodne poškodbe

   

   

   

 • razume mehanizem nastanka porodnih poškodb

 •  

  Razvije odnos do poroda kot fiziološkega procesa in spozna pomen dela v zdravstvenem timu.

   

  Prehrana otroka

   

   

   

 • opredeli pravilno prehrano otroka

 • pozna motnje prehrane pri otroku, njihove posledice in osnovne dietetske jedilnike

 • Zdrav način prehrane posreduje drugim ljudem.

   

  Bolezni prebavil

   

   

   

 • spozna glavne znake bolezni prebavil pri otroku

 • opredeli motnjo pri celiakiji

 • pozna vzroke za bruhanje, drisko, anoreksjo, obstipacijo in bolečine v trebuhu;

 • pozna vzroke za ileus in akutno vnetje slepega črevesa;

 • Razvije pravilen odnos do akutnih znakov bolezni prebavil in odločnost pri ukrepanju v takih situacijah.

   

  Krvna obolenja

   

   

   

 • opredeli bolezni in motnje strjevanja krvi

 • pozna vzroke nastanka anemij;

 • pozna bolezni leukocitov in leukemijo;

 • Razvije zavest o uspešnem zdravljenju nekaterih oblik bolezni krvi.

   

  Bolezni dihal

   

   

   

 • seznani se z posebnostmi dihal pri otroku

 • zna zaščititi otroka pred možnimi alergeni bronhilane astme in pozna nego otroka z astmo

 • zna izvesti ukrepe prve pomoči pri tujku v dihalih

 • Motiviran je za lajšanje simptomov bolezni dihal pri otrocih.

   

  Bolezni srca

   

   

   

 • seznani se z prirojenimi okvarami srca

 • seznani se z reumatsko vročico in kardiomiopatije

 • slikovno razloži fetalni krvni obtok;

 • Spozna in razume pomen hitrega in pravilnega ukrepanja pri prizadetosti srca v otroški dobi.

   

  Bolezni sečil

   

   

   

 • spozna znake urinarnega infekta in razume princip njegovega nastanka pri otrocih

 • pozna znake okvare ledvic

 •  

  Razume pomen ustreznih življenjskih navad za preprečevanje in zdravljenje urinarnih infekcij.

   

  Bolezni živčevja in mišic

   

   

   

 • seznani se s prirojenimi motnjami v razvoju: hidrocefalus, spino bifido in meningokelo

 • pozna patogenezo encefalitisa, febrilnih konvulzij in epilepsije

 • zna prepoznati znake cerebralne paralize in kranocerebralnih poškodb;

 • loči mišično distrofijo od miastenije gravis;

 • Razvije poklicni odnos do bolnikov z boleznimi živčnega sistema.

   

  Endokrinološke bolezni

   

   

   

 • seznani se z vzroki, znaki in posledicami motenj v delovanju ščitnice, nadledvične žleze in spolnih žlez

 • zna prepoznati znake diabetesa pri otrocih in razume principe terapije daibetičnega bolnika;

 • Razume poudarek na uspešnem zdravljenju nekaterih endokrinoloških bolezni.

   

  Bolezni kože

   

   

   

 • spozna se z boleznimi kože, ki jih povzročajo zajedalci

 • zna prepoznati alergijske spremembe na koži;

 • Razvija toleranco do sprememb v zunanjem izgledu otroka.

   

  Urgentna stanja v pediatriji

 • izvaja ustrezne ukrepe pri

 • febrilnih konvulzijah,

 • apnoičnih atakih,

 • alergičnih reakcijah,

 • šoku,

 • nezavesti,

 • poškodbah in opeklinah;

 • Razvije sposobnost delovanja v nujnih primerih.

  Razvije odgovornost do osebne zaščite in odločen pristop k reševanju življenjske ogroženosti.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  KIRURGIJA

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • principi, načini in etape kirurškega zdravljenja

 • Etika inkomunikacija 4.letnik

 • transplantacije organov

 • predoperacijska priprava bolnika

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1., 3. In 4.letnik

  Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

 • umivanje rok v zdravstveni negi;

 • priprava bolnika na operativni poseg, sodelovanje pri preiskavah bolnika;

 • priprava nosečnice na operativni poseg in nega po posegu;

 • preprečevanje prenosa mikroorganizmov;

 • anestezija

 • Farmakologija 4.letnik

 • zdravila za anestezijo;

 • kirurški instrumenti in materiali

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

 • zdravstvena nega bolnika, ki ima vstavljen dren, sondo in sukcijo;

 • osnove operacijske tehnike;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

 • zdravstvena nega bolnika s stomo;

 • pooperacijske komplikacije:

 • tromoza

 • embolija

 • šok

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

 • motnje v krvnem obtoku;

 • motnje v obtoku telesnih tekočin;

 • krvavitve in hemostaza, šok;

 • zdravstvena nega bolnika po operativnem posegu;

 • kirurške okužbe

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

  Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

  Farmakologija 4.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4.letnik

 • vnetje, celjenje in okužba ran;

 • okužbe kože, hospitalne infekcije;

 • okužbe ran;

 • antimikrobna zdravila;

 • preležalnine;

 • značilnosti nalezljivih bolezni;

 • cepljenje;

 • celjenje ran

 • Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

 • okužbe ran;

 • rane;

 • opekline

 • Anatomija in fiziologija 2.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

 • koža;

 • vzdrževanje telesne temperature;

 • toplotne poškodbe, znižanje in povišanje telesne temperature;

 • tumorji

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

  Farmakologija 4.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4.letnik

 • motnje rasti, delitev celic;

 • farmakološka terapija novotvorb;

 • zgodnje odkrivanje raka na rodilih, dojkah, rak dojke, splošno o raku;

 • poškodbe

 • poškodbe prsnega koša

 • Biologija z mikrobiologijo 1.letnik

  Anatomija in fiziologija 2.letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

  Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov - pediatrija 4.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

 • celično dihanje

 • dihala;

 • bolezni dihal, motnje dihanja;

 • okužbe dihal;

 • bolezni dihal;

 • poškodbe prsnega koša, poškodbe kosti glave, hrbtenice, prsnega koša;

 • abdominalna kirurgija:

 • akutni abdomen

 • žolčni in ledvični kamni

 • Anatomija in fiziologija 2.letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

  Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov - pediatrija 4.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

 • prebavila,

 • konkrementi;

 • okužbe prebavil;

 • zdravstvena nega otroka z obolenjem prebavil;

 • sečila;

 • motnje v delovanju sečil, bolezni ledvic, konkrementi;

 • okužbe sečil;

 • bolezni sečil;

 • zdravstvena nega otroka z obolenji sečil;

 • kirurgija žilja

 • Biologija z mikrobiologijo 1.letnik

  Anatomija in fiziologija 2.letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov - pediatrija 4.letnik

 • transport snovi;

 • obtočila;

 • motnje v obtoku telesnih tekočin;

 • obolenja krvi;


 • PEDIATRIJA

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • bolezni živčevja

 • Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

  Farmakologija 4.letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

 • okužbe centralnega živčnega sistema;

 • analgetiki, sedativi, psihotropna zdravila;

 • zastrupitve , motnje v delovanju živčevja;

 • bolezni prebavil

 • Biologija z mikrobiologijo 1. in 3.letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

  Anatomija in fiziologija 2.letnik

  Osnove kliničnih predmetov - kirurgija 4.letnik

 • encimi;

 • bolezni prebavil;

 • prebavila;

 • okužbe prebavil;

 • abdominalna kirurgija;

 • bolezni srca

 • Anatomija in fiziologija 2.letnik

 • obtočila;

 • bolezni krvi

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

  Biologija z mikrobiologijo 1., 3. in 4.letnik

  Osnove kliničnih predmetov - kirurgija 4.letnik

 • bolezni obtočil;

 • motnje v obtoku tel. tekočin;

 • bolezni krvotvornih organov;

 • transport snovi;

 • določanje krvnih skupin;

 • parazitske bolezni krvnega obtoka;

 • kirurgija ožilja in šok;

 • bolezni dihal

 • Anatomija in fiziologija 2.letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov - kirurgija 4.letnik

  Biologija z mikrobiologijo 1. in 3.letnik

 • dihala;

 • motnje dihanja;

 • bolezni dihal;

 • vnetje;

 • poškodbe toraksa;

 • okužbe dihal;

 • celično dihanje;

 • bolezni sečil

 • Anatomija in fiziologija 2.letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov - kirurgija 4.letnik

  Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

 • sečila;

 • motnje v delovanju sečil;

 • bolezni ledvic;

 • kirurgija zdravljenje v urologiji;

 • okužbe sečil;

 • bolezni kože

 • Anatomija in fiziologija 2.letnik

  Osnove kliničnih predmetov - kirurgija 4.letnik

  Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

 • koža;

 • opekline;

 • kirurgija okužb;

 • okužba ran;

 • endokrinološke bolezni

 • Anatomija in fiziologija 2.letnik

  Osnove kliničnih predmetov 4.letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

 • endokrinologija;

 • kirurgija ščitnice;

 • bolezni endokrinih žlez;

 • prirojene bolezni

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

  Biologija z mikrobiologijo 4.letnik

 • vplivi dednosti in okolja na nastanek bolezni;

 • genetika;

 • porodne poškodbe

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega žena 4.letnik

 • porodne poškodbe novorojenčka;

 • psihomotorni in socialni razvoj otroka

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 2.letnik

 • vpliv okolja in družine na razvoj otroka;

 • prehrana otroka

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 2.letnik

  Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. Letnik

  Zdrava prehrana in dietetika 2.letnik

 • prehrana otroka;

 • bolezni prebavil

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 2.letnik

  Zdrava prehrana in dietetika 3.letnik

 • zdravstvena nega pri boleznih prebavil;

 • dieta pri boleznih prebavil;

 • bolezni dihal

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 2.letnik

 • zdravstvena nega pri boleznih dihal;

 • bolezni sečil

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 2.letnik

  Zdrava prehrana in dietetika 3.letnik

 • zdravstvena nega pri boleznih sečil;

 • dieta pri boleznih sečil;

 • bolezni srca

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 2.letnik

 • zdravstvena nega pri obolenjih srca;

 • endokrine bolezni

 • Zdrava prehrana in dietetika 3.letnik

 • dieta pri bolnikih s sladkorno boleznijo;

 • urgentna stanja v pediatriji

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

 • šok, opekline;

 • oživljanje pri dojenčkih;

 • psihomotorni in socialni razvoj otroka

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega žena 4.letnik

 • razvoj in rast ploda;