SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

 

280

280

4.

 

340

340

skupaj

 

620

620

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • zna povezovati teoretična znanja različnih predmetov pri praktičnem pouku;

 • spozna organiziranost zdravstvenih ustanov;

 • uvaja se v proces zdravstvene nege;

 • pozna postopke za preprečevanje intrahospitalnih infektov in zahteve za varno delo;

 • razvija ročne spretnosti in koordinacijo gibov;

 • ponotranji moralno etične vrednote in upošteva načela kodeksa etike;

 • razvija strokovno in poklicno odgovornost;

 • pridobiva in razvija spretnosti komuniciranja;

 • seznani se z najpogostejšimi medicinsko-tehničnimi aparati in jih zna pravilno uporabljati;

 • razvija sposobnost prilagajanja, reagiranja in uporablja naučeno znanje v spremenjenih situacijah;

 • razvija ekološko zavest;

 • vključuje se v zdravstveno vzgojne intervencije.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  I. SEZNANITEV DIJAKA Z ZDRAVSTVENO USTANOVO IN DELOVNIM OKOLJEM

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna prostorsko ureditev ustanove in razporeditev prostorov

 • spozna bolniški oddelek

 • obnovi teoretična znanja iz predmeta zdravstvene nege bolnika

 • seznani se z organizacijo dela na oddelku

 • zna obnoviti znanja o higienskem umivanju, razkuževanju rok in uporabi rokavic

 • pojasni pomen vzdrževanja osebne higiene in urejenosti za delo v zdravstvu

 • našteje osebna zaščitna sredstva in način njihove uporabe

 • svoja znanja dokazuje s pravilnim, smiselnim gibanjem v ustanovi in kliniškem prostoru,

 • razvrsti zdravstvene delavce v negovalnem timu;

 • razmeji obseg njihovih odgovornosti in delovnih nalog;

 • v dani situaciji uporabi ustrezen način higienizacije rok;

 • pokaže higiensko umivanje rok, razkuževanje in uporabnost rokavic;

 • se ustrezno uredi za delo z bolnikom;

 • pokaže glavne nevarne točke za eksplozijo, požar, sevanje in zna izpeljati varnostne postopke;

 • Oblikuje pozitiven odnos do bolnikov in zdravstvenega osebja, gradi profesionalen odnos.

  Razvija odgovornost do dela in poklicno pripadnost.

  Upošteva ekonomičnost in varčnost pri delu.

  Predvidi posledice neupoštevanja pravilnih postopkov za varno delo.

  Se zaveda pomembnosti čistih rok pri preprečevanju intrahospitalnih infekcij.

  Izdela tlorisni načrt bolniškega oddelka.

  Opredeli vsebino in namen funkcionalnih prostorov.

  II. DIHANJE

   

   

   

 • zna opazovati dihanje

 • pozna normalen in patološki tip dihanja

 • zna razložiti strokovne pojme v zvezi s tipom dihanja

 • našteje optimalne pogoje za zagotovitev nemotenega dihanja

 • zna pomagati bolniku pri izkašljevanju

 • pozna pripravo izvajalca, bolnika, pripomočkov in aparat za aspiracijo dihal

 • pozna komplikacije in ukrepe

 • pozna zdravstveno vzgojne intervencije v zvezi z obolenji dihal

 • pozna nego bolnika s traheostomo

 • pozna komplikacije in ukrepe pri bolniku s traheostomo

 • zabeleži frekvenco dihanja v ustrezno dokumentacijo;

 • razpozna spremembe pri dihanju in pravilno ukrepa;

 • opiše izgled bolnika;

 • namesti bolnika v ustrezen položaj za olajšanje dihanja;

 • v dani situaciji zagotovi ustrezno mikroklimo;

 • pravilno oskrbi bolnika po izkašljevanju;

 • oceni količino in opiše barvo sputuma;

 • izvede aspiracijo skozi nos in usta po znanih postopkih in oskrbi bolnika po aspiraciji, pospravi pripomočke in pripravi aspirator za sterilizacijo;

 • z ustreznimi ukrepi preprečuje širjenje intrahospitalnih infekcij;

 • Upošteva pravila dela pri rokovanju s kužninami.

  Razvija odgovornost pri opazovanju in spremljanju stanja bolnika.

  Zaveda se pomena prenosa informacij med člani tima.

  Zaveda se pomena zdravega načina življenja za preprečevanje obolenj dihal.

  Zaveda se nevarnosti kontaminacije okolja s kužninami.

  Dijak se na oddelku vključuje v procesno obdelavo bolnika z respiratornimi obolenji in poškodbami prsnega koša.

  Aplikacija kisika

       

 • ponovi teoretična znanja o aplikaciji kisika

 • spozna pripomočke in načine aplikacije kisika na oddelku

 • predvidi možne posledice nepravilne izvedbe

 • pozna komplikacije terapije s kisikom

 • aplicira kisik na različne načine;

 • oskrbi pripomočke po končani aplikaciji;

 • zabeleži aplikacijo v bolnikovo dokumentacijo;

 • Na bolnikovem oddelku sodeluje s ostalimi člani tima pri procesni obdelavi bolnika.

  Zaveda se osebne odgovornosti pri delu in natančnosti.

  Sodeluje pri zbiranju in prenosu informacij.

  Upošteva varnostne predpise pri rokovanju s kisikom.

   

  Inhalacije

   

   

   

 • pozna pomen in načine inhalacij

 • sposoben je ugotoviti potrebo po zdravstveno vzgojni intervenciji pri bolniku z obolenji dihal

 • pripravi bolnika in pripomočke za inhalacije;

 • oskrbi bolnika po inhalaciji;

 • Zaveda se pomembnosti psihične priprave in vzpodbude bolnika pri aplikaciji kisika in inhalacijah.

  Zaveda se strokovnega povezovanja s širšim zdravstvenim timom – fizioterapevtom.

  Vključuje se v zdravstveno vzgojno delo z ostalmi člani tima.

  Sodeluje pri motivaciji bolnika in razvija individualen pristop.

  Dijak spremlja fizioterapevta pri izvajanju respiratorne fizioterapije.

  III. PREHRANJEVANJE IN PITJE

   

   

   

 • obnovi teoretična znanja iz različnih strokovnih predmetov

 • pozna vrste, namen in vpliv dietne prehrane pri različnih obolenjih

 • zna servirati hrano in pijačo

 • pozna organizacijo naročanja in dostavljanja hrane na bolniške oddelke

 • zna pripraviti bolnika na hranjenje in mu pomagati

 • zna bolnika pravilno hraniti

 • prepozna motnje pri hranjenju

 • zna bolnika pravilno oskrbeti po hranjenju

 • pravilno servira hrano in pijačo in preverja dieto;

 • ustrezno pripravi bolnika na hranjenje in pitje;

 • pravilno hrani bolnika;

 • ustrezno ukrepa pri motnjah pri hranjenju;

 • pravilno uredi bolnika in okolico po hranjenju in pitju;

 • ustrezno pripravi pribor za hranjenje po steklenici;

 • izvede hranjenje po steklenici po znanih postopkih;

 • upošteva posebno izbiro mleka;

 • pravilno oskrbi otroka in pripomočke po hranjenju zabeleži na temperaturni list;

 • stehta bolnika in otroka;

 • zabeleži podatke;

 • Razvija odgovornost in natančnost pri urejanju bolnika in okolja na hranjenje.

  Upošteva kulturo hranjenja.

  Razvija strpen odnos do bolnika pri hranjenju.

  Razvija sposobnost motivacije bolnika k samostojnemu hranjenju in pitju.

  Izvaja nego bolnika po bolniških standardih in upošteva posebnosti glede prehranjevanja in pitja.

  Zdravstvena nega bolnika po procesni metodi pri obolenjih prebavnega trakta.

 • zna pravilno hraniti otroka po steklenici

 • pozna pomen vodenja bilance tekočin

 • zna tehtati bolnika in izračunati normalno telesno težo

 • razloži pomen kontrole telesne teže

 • zna pravilno stehtati otroka

 • pozna tehniko in pomoč pri hranjenju

 • upošteva varnostne ukrepe pri tehtanju;

 • pravilno zabeleži težo na temperaturni list;

 • pristavi novorojenčka k prsim in pomaga pri dojenju;

 • kontrolira učinkovitost dojenja s tehtanjem;

 • Upošteva bolnikove prehrambene navade, ki izhajajo iz verskega prepričanja in socialnega okolja.

  Oblikuje pravilen odnos do bolnika s težavami pri hranjenju.

   zaveda se možnosti prenosa infekcij s hrano.

  Razvija odgovornost in skrb do neješčih otrok in odraslih.

  Razvija natančnost opazovanja in strpen odnos pri hranjenju.

  Upošteva varnostne ukrepe pri vzdrževanju higiene stekleničk in pribora.

  Zaveda se pomena dojenja za vsestranski razvoj otroka.

  Glede na svoje znanje in kompetence izvaja zdravstveno vzgojno intervencijo.

   

  Enteralno hranjenje bolnika

   

   

   

 • pozna teoretična znanja o enteralnem prehranjevanju

 • pozna delovanje črpalke za enteralno prehranjevanje

 • pozna kontrolo delovanja enteralne črpalke

 • pozna komplikacije enteralnega prehranjevanja

 • predstavi vzroke za enteralno hranjenje

 • zna opazovati bolnika med in po enteralnem hranjenju

 • zna zabeležiti količino sprejete hrane, tekočine v ustrezno dokumentacijo

 • pozna različne sisteme za enteralno hranjenje

 • pripravi enteralno črpalko za delovanje;

 • nastavi naročeno količino hrane in pijače;

 • izvede pripravo izvajalca, bolnika in pripomočkov za hranjenje po enteralni črpalki, gastrostomi in jejunostromi;

 • opazi znake komplikacij enteralnega prehranjevanja in obvesti odgovorno osebo;

 • zabeleži količino sprejete hrane in tekočine v ustrezno dokumentacijo;

 • Zaveda se pomena opazovanja in poročanja o bolniku.

  Zaveda se pomembnosti psihološke priprave bolnika na poseg.

  Čuti odgovornost za natančno opazovanje bolnika.

  Sodeluje pri učenju bolnika in svojcev.

  Spodbuja bolnika in mu nudi psihično oporo.

  Izračuna 24 bilanco pri bolniku z gastrostomo in jejunostomo.

  Opravi kontrolo vstopnega mesta gastrostome in jejunostome in prevezo po potrebi.

  Oceni potrebe pri bolniku z enteralnim hranjenjem in izvaja nego po določenih standardih.

  Parenteralno prehranjevanje

   

   

   

 • pozna infuzijske tekočine za parenteralno prehranjevanje

 • našteje vzroke za parenteralno prehranjevanje

 • pozna načine parenteralnega hranjenja (s parenteralno črpalko ali brez)

 • obrazloži pomen ustne nege pri odsotnosti hranjenja skozi usta

 • izvede kontrolo sistema za parenteralno prehranjevanje glede pretoka;

 • opazuje bolnika glede komplikacij in sporoča spremembe odgovorni osebi;

 • Zaveda se odgovornosti pri rokovanju s sistemi za parenteralno prehranjevanje glede preprečevanja komplikacij.

  Spozna pomen timske povezanosti in obdelave bolnika pri nefiziološkem prehranjevanju bolnika.

   

  Pomoč bolniku pri bruhanju

   

   

   

 • našteje vzroke bruhanja

 • zna pomagati bolniku med in po bruhanju

 • zna rokovati z bolnikovimi izločki

 • opiše izgled izbruhane mase in ustrezno dokumentira;

 • izvaja ukrepe za lajšanje neugodnosti bolnika;

 • pomaga bolniku med bruhanjem in ga oskrbi po bruhanju;

 • Premaguje lasten odpor do bolnikovih izločkov in razvija profesionalen odnos.

   

  IV. IZLOČANJE URINA IN BLATA

   

   

   

  Izločanje urina

   

   

   

 • obvlada teoretična znanja iz predmeta somatologije, ZNPP in ostalih predmetov glede izločanja urina

 • opredeli normalno količino in barvo urina

 • zna razložiti pojme kot so mikcija, diureza, inkontinenca urina, hematurija, retenca urina

 • pozna beleženje izločanja urina na temperaturni list in ostalo dokumentacijo

 • pozna način odvzema urina po metodi čistega mokrenja

 • pozna način higienskega vzdrževanja nočne posode in urinske steklenice

 • pozna vrste urinskih katetrov

 • pozna različne vrečke in način praznjenja

 • zna pripraviti pripomočke za kateterizacijo

 • razloži pomen zaprte drenaže urina

 • pozna znake in postopke pri retenci urina

 • izvede podlaganje in odstranjevanje nočne posode;

 • nadomesti in odstrani urinsko steklenico;

 • odvzame urin za laboratorijske preiskave po metodi čistega mokrenja;

 • higiensko oskrbi nočno posodo in urinsko steklenico;

 • izmeri diurezo v določenem času in specifično gostoto urina;

 • pripravi pripomočke za katetrizacijo moškega in ženske;

 • sodeluje pri katetrizaciji moškega in ženske;

 • pomaga pri umivanju anogenitalnega predela telesa;

 • izvede anogenitalno nego pri moškem in ženski;

 • opravi anogenitalno nego pri ženski z menstruacijo;

 • opravi anogenitalno nego pri bolniku s stalnim urinskim katetrom;

 • zamenja urinsko vrečko;

 • izprazni urinsko vrečko;

 • nastavi urinal;

 • nastavi urinal kondom;

 • namesti pleničko za enkratno uporabo;

 • preveri vhodno mesto suprapubičnega katetra;

 • Zaveda se odgovornosti pri rokovanju z bolnikovimi izločki.

  Zaveda se zanesljivosti in natančnosti pri opazovanju, merjenju in beleženju izločkov bolnika.

  Dojema pomembnost zagotavljanja bolnikove intimnosti pri negi.

  Zaveda se odgovornost pri preprečevanju infekcij.

  Upošteva bolnikove posebnosti glede navad pri izločanju in izvajanju intimne higiene.

  Razmišlja o kvaliteti življenja bolnika s stomo.

  Se zaveda pomembnosti timskega reševanja problemov.

  Izvaja nego bolnika s stalnim urinskim katetrom po procesu.

  Izvaja nego bolnika z urinsko stomo po procesu.

  Izdela seminarsko nalogo o negi bolnika s stomo.

  Se poveže s stomaterapevtom v bolnišnici.

  Izvaja zdravstveno nego inkontinrntnega bonika.

  Izvaja zdravstveno nego po procesni metodi pri bolnikih z obolenji sečil.

     

  Zaveda se pomena vzpodbujanja bolnika k samostojnosti pri umivanju.

  Deluje vzgojno na bolnika glede osebne higiene.

  Pomaga bolniku s stomo na sprejemanje svoje telesne drugačnosti.

   zaveda se pomena aseptične tehnike pri negi bolnika s stalnim urinskim katetron in različnimi drenažnimi sistemi.

   

  Izločanje blata

   

   

   

 • obvlada teoretična znanja o izločanju blata

 • definira pojme obstipacija, diareja,melena

 • opredeli in opiše normalno konsistenco, količino, barvo blata , vonj in odstopanja

 • zna zabeležiti izločanje blata

 • pozna načela odvzema blata za preiskave

 • našteje vzroke za izpeljavo črevesja – stomo

 • pozna oskrbo črevesne stome

 • pozna pripomočke za črevesno in urinsko stomo

 • pozna komplikacije črevesne stome

 • zna spodbuajti peristaltiko z masažo trebuha

 • izvede nego bolnika po defekaciji;

 • aplicira odvajalno svečko;

 • naredi mikroklizmo;

 • izvede čistilno klizmo po znanih postopkih;

 • pomaga bolniku z obstipacijo;

 • opažene patološke posebnosti sporoča odgovorni osebi;

 • zabeleži izločanje blata na temperaturni list;

 • uvede in odstrani črevesno cevko;

 • pravilno odvzame vzorec;

 • blata za laboratorijske in mikrobiološke preiskave;

 • uporablja različne pripomočke za črevesno stomo;

 • pravilno namešča urinsko vrečko in ostale drenažne sisteme;

 • Zaveda se pomena komunikacije z bolnikom in svojci.

  Razvija natančnost pri nameščanju pripomočkov za stomo in vestnost pri negi kože okoli stome.

  Po potrebi izvaja zdravstvene vzgojne intervencije.

   

  Izpiranje želodca

   

   

   

 • zna pripraviti bolnika, izvajalca in pripomočke za izpiranje želodca

 • pozna sodelovanje pri izpiranju želodca

 • našteje in opiše znake komplikacij pri izpiranju želodca

 • pripravi izvajalca,bolnika in pripomočke za izpiranje želodca;

 • izvaja nego bolnika po izpiranju želodca;

 • Poskuša premagovati negativne občutke in rešuje svoje stiske skozi pogovor.

   

  V. GIBANJE IN USTREZNA LEGA

   

   

   

 • zna namestiti bolnika v ustrezne položaje (relaksacijske, terapevtske, preiskovalne);

 • upošteva bolnikove zmožnosti, bolezensko stanje in želje

 • zna rokovati in nameščati antidekubitor blazino

 • izvede različne položaje bolnika;

 • izbere prave pripomočke za razbremenitev telesa;

 • ustrezno vzdržuje pripomočke;

 • izvaja ukrepe za preprečevanje razjede zaradi pritiska;

 • oceni bolnikovo ogroženost za nastanek razjede zaradi pritiska s pomočjo Nortonove tabele;

 • Upošteva bolnikovo individualnost in zasebnost pri nameščanju bolnika v razne položaje.

  Zdravstvena nega po procesni metodi pri bolnikih z obolenji lokomotornega sistema.

 • pozna pomen mobilizacije bolnika, njeno postopnost in opazovanje (barvo kože, pulz, krvni pritisk, počutje

 • pozna posledice dolgotrajnega ležanja in preprečevanja komplikacij na dihalih, tromboz, kontraktur)

 • razloži ukrepe pri kolapsu

 • ponovi postopek prvega vstajanja

 • spozna vlogo zdravstvenega tehnika pri pripravi na vizito in pomoč pri viziti

 • izvede pravilen preiskovalni položaj;

 • namesti bolnika v drenažne položaje;

 • pripravi bolnika na posedanje na rob postelje, na stol in na voziček;

 • opazuje bolnika in prepreči nastanek komplikacij;

 • izvede prvo vstajanje;

 • pravilno dviguje, prelaga in prenaša bolnika brez in z uporabo pripomočkov;

 • pripravi pripomočke, voziček in bolnika na vizito;

 • Zaveda se vpliva zmanjšane gibljivosti na psihofizično počutje bolnika.

  Zaveda se pomena gibanja za samostojno življenje in zadovoljevanje temeljnih potreb.

  Upošteva pravila za varno dviganje in prenašanje bremen.

  Razvija zdrav odnos do gibanja in vzdrževanja lastne fizične aktivnosti.

  Sodeluje s člani zdravstvenega tima.

  Vključuje se v zdravstveno vzgojno delo in z ostalimi člani tima izvaja posamezne zdravstveno vzgojne intervencije.

  Razvija čut za odgovorno delo do bolnika.

   

  VI. SPANJE IN POČITEK

   

   

   

 • ponovi teoretična znanja o zagotavljanju potreb po spanju in počitku

 • našteje moteče dejavnike, ki ovirajo spanje in počitek

 • spozna bolnikove individualne potrebe glede na starost, obolenje in navade

 • obnovi znanja o pomenu urejenosti bolnikovega ležišča

 • zna koordinirati gibe in razvija ročne spretnosti

 • pripravi ležišče za dober počitek in spanje;

 • prestilja in postilja nezasedeno in zasedeno bolniško posteljo glede na gibljivost in pokretnost bolnika v postelji;

 • menjuje in namešča posamezne dele posteljnine;

 • vzdržuje higieno postelje, nočne omarice, vozičke za nego in shrambo za perilo;

 • pripravi bolnika na spanje;

 • prezrači sobo, omogoči tiho in varno okolje;

 • Zaveda se vpliva spanja in počitka na potek bolnikovega zdravljenja.

  V sklopu negovalnega tima sodeluje pri zbiranju podatkov o bolnikovih potrebah po spanju.

   

 • pozna različne tipe postelj in rokovanje z njimi

 • zna urediti bolniško posteljo

 • po znanih postopkih

 • zna razpoznati moteče dejavnike, ki ovirajo spanje in počitek ter jih pomaga odpraviti

 •      

  VII. OBLAČENJE IN SLAČENJE

   

   

   

 • ponovi teoretično znanje o vrstah in značilnostih, bolniškega perila

 • pozna načine pri oblačenju in slačenju srajce, pižam, kirurških srajc, jutranjk

 • pozna načine oblačenja in slačenja ter previjanja dojenčka in malega otroka

 • seznani se s shranjevanjem in transportom čistega bolniškega perila na oddelku

 • pozna postopek ravnanja z umazanim perilom

 • zna izbrati ustrezno in varno obutev

 • seznani se z nameščanjem

 • protez in opornic

 • razume pomen povijanja nog z elastičnim povojem in nameščanjem elastičnih nogavic

 • izbere ustrezno bolniško perilo;

 • izvede oblačenje in slačenje bolnika;

 • nudi individualno pomoč bolniku glede na stopnjo prizadetosti in sposobnosti samooskrbe;

 • pravilno shranjuje perilo;

 • pravilno rokuje s čistim in umazanim perilom;

 • pomaga bolniku pri obuvanju;

 • izvede pravilno nameščanje opornic in protez;

 • izvede povijanje nog in namešča elastične nogavice;

 • uči bolnika pravilnega povijanja nog z elastičnim povojem;

 • Upošteva ukrepe za preprečevanje intrahospitalnih infekcij pri rokovanju z bolniškim perilom.

  Razvija natančnost, načrtnost in vestnost pri delu.

  Razvija empatičnost do bolnika.

   

  VIII. VZDRŽEVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE

   

   

   

 • ponovijo znanja o vzdrževanju normalne telesne temperature

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na spremembo telesne temperature

 • pozna vrste termometrov in njihovo uporabo

 • našteje postopke ogrevanja bolnika in pozna pripomočke

 • opiše postopke ohlajevanja bolnika

 • pozna komplikacije pri ogrevanju in ohlajevanju bolnika

 • izvaja različne načine merjenja in beleženja in beleži na temperaturni list;

 • opazuje in neguje bolnika z visoko temperaturo;

 • oskrbi in shrani pripomočke po opravljenem merjenju;

 • izvede splošno in lokalno ogrevanje terhlajenje bolnika;

 • varuje bolnika pred pregretjem in podhladitvijo;

 • zagotavlja toplotno ugodje bolnika;

 •  

  Dijak neguje bolnika z zvišano telesno temperaturo pri različnih vrstah obolenj po procesni metodi dela.

  IX. OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST

   

   

   

 • razume vpliv osebne higiene in urejenosti na dobro počutje bolnika in preprečevanje komplkacij

 • pozna načine umivanja bolnika glede na stopnjo pokretnosti, gibljivosti, splošne prizadetosti in sposobnostjo samooskrbe

 • oceni bolnikovo sposobnost za sodelovanje

 • pripravi sebe, pripomočke, prostor in bolnika za ustrezen način umivanja;

 • pomaga bolniku pri umivanju;

 • samostojno umije bolnika;

 • izvede nego popka;

 • kopa bolnika na različne načine ( pod prho, sedežno prhanje, kopanje v kadi, na vozičku in v postelji);

 • izvaja masažne gibe za poživitev cirkulacije;

 • Razvija čut za estetsko urejenost in spoštuje bolnikovo zasebnost.

  Upošteva varnostne predpise pri rokovanju s čistim in umazanim perilom.

  Izvaja nego nog pri sladkornih bolnikih po določenih standardih.

 • zna bolnika pripraviti na nočni počitek

 • pozna načine izvajanja intimne toalete

 • pozna pomen umivanja posameznih delov telesa

 • pozna načine umivanja las in lasišča

 • pozna nego nosu,ušes in oči

 • razloži pomen nege ustne votline in razloži posledice zanemarjenosti

 • pozna načine izvedbe ustne nege

 • pozna načine britja in uporabo brivskih pripomočkov

 • oskrbi kopalnico in pripomočke;

 • upošteva in izvaja varnostne ukrepe;

 • opazuje bolnika med postopkom umivanja;

 • opazuje stanje kože in zazna patološke spremembe;

 • opazuje stanje lasišča in izvede nego las in lasišča na različne načine;

 • Razvija psihomotorične spretnosti za varno oblačenje dojenčka.

  Sodeluje pri učenju bolnika glede oblačenja.

  Spoštuje bolnikovo zasebnost, dostojanstvo, navade in želje pri vzdrževanju osebne higiene.

  Razvija čut za estetsko urejenost in dobro počutje bolnika.

  Zaveda se vpliva bolnikove urejenosti in telesne higiene na bolnikovo samopodobo.

  Razmišlja o pomembnosti higiene telesa pri različnih obolenjih.

   

  X. IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU

   

   

   

 • ponovi teoretična znanja o vsetranskem zagotavljanju bolnikove varnosti

 • spoznava nevarnosti, ki ogrožajo bolnikovo zdravstveno stanje v bolnišnici

 • razume svojo vlogo pri opazovanju bolnika glede preprečevanja poškodb, izogibanju nevarnostim in poslabšanju zdravstvenega stanja

 • izvede postopke za odstranjevanje uši;

 • obvlada postopke za odstranjevanje temenc;

 • izvede umivanje bolnika in osvežilno kopel pred nočnim počitkom;

 • izvede intimno toaleto pri ženski in pri moškem z upoštevanjem posebnosti (inkontinenca, menstruacija);

 • izvede nego rok, nog in nohtov pri bolniku;

 • neguje stopala in odstranjuje poroženele dele;

 • Razmišlja o vplivu oblačenja, življenjskem stilu in obolenjih na nihanje telesne temperature.

  Zaveda se pomena natančnega merjenja, beleženja in prenosa podatkov.

  Razvija čut za varnost pri rokovanju z električmi aparati.

   

 • pozna ukrepe in posebnosti zdravstvene nege pri izolaciji bolnika

 • zna namestiti in uporabljati pripomočke za zaščito bolnika pred nevarnostmi

 • zna ukrepati pri nemirnih in agresivnih bolnikih

 • izvaja ustno nego zdrave in bolne ustne votline;

 • izvede ustno nego pri nezavestnem in nemočnem bolniku;

 • obrije bolnika;

 • namešča posteljo v varno višino za bolnika;

 • namešča posteljne ograjice in zvonec;

 • odstranjuje nevarne predmete iz bolnikove okolice;

 • vzdržuje higieno igrač;

 • uporablja zaščitna sredstva in postopke za varnost bolnika pred intrahospitalnimi infekti;

 • ustrezno zaščiti sebe in bolnika pred viri sevanja;

 • pomirja bolnika in nudi občutek varnosti bolniku;

 • opazuje bolnika pri motnjah zavesti in ukrepa pri nemirnih, agresivnih in suicidalnih bolnikih;

 • Vključuje se v izvajanje zdravstveno vzgojnih intervencij.

  Razvija čut za odgovorno, natančno in varno delo.

  Zdravstvena nega nemirnega bolnika.

  XI. ODNOSI Z LJUDMI IN KOMUNIKACIJA

   

   

   

 • pozna pomen profesionalnega odnosa zdravstvenih delavcev pri zdravstveni negi

 • pozna pomen izražanja čustev, doživljanj, občutkov in potreb

 • pozna načine verbalne in neverbalne komunikacije z bolnikom

 • razume pomen terapevtskega dotika

 • bolnika posluša, se z njim pogovarja;

 • bolnika informira in uči;

 • varuje in upošteva bolnikove pravice;

 • nudi bolniku terapevtski dotik;

 • omogoča izražanje bolnikovih občutkov, duhovnih, socialnih in seksualnih potreb;

 • komunicira z bolnikom in njegovimi svojci;

 • Sooča se s problemi, ki jih v skladu s svojim znanjem rešuje in se tako poklicno in osebnostno razvija.

  Razvija občutek za varčnost pri postopkih.

   

  Izražanje verskih čustev

   

   

   

 • zna vzpostavljati stike s predstavniki verskih skupnosti

 • omogoča bolniku izražanje svojih verskih čustev, udeležbo pri verskih obredih in obiske verskih predstavnikov;

 • Spoštuje versko prepričanje bolnika.

  Razmišlja o pomenu duhovnih potreb.

   

  Nega umirajočega in oskrba umrlega

   

   

   

 • spozna posebnosti pri zadovoljevanju fizičnih, psihičnih in socialnih potreb pri umirajočem bolniku

 • pozna proces umiranja in žalovanja

 • spozna pristop do umirajočega bolnika in njegovih svojcev

 • zna oskrbeti umrlega

 • seznani se s postopki v bolnišnici glede nege umirajočega in umrlega bolnika

 • neguje umirajočega bolnika in mu nudi psihično oporo;

 • oskrbi umrlega po izdelanih standardih;

 • omogoči svojcem prisotnost ob bolniku in jih vključuje v nego;

 • Razmišlja o umiranju in smrti.

  Sooča se s smrtjo in jo sprejema kot sestavni del življenja.

  Razvija sposobnosti spremljanja umirajočega bolnika.

  Spoštuje kulturne in verske običaje.

   

     

  Razvija spoštlijv odnos in pieteto do umrlega.

   

  Koristno delo, razvedrilo in rekreacija

   

   

   

 • pozna pomen dela, rekreacije in razvedrila za dobro počutje bolnika

 • vzpodbuja in aktivira bolnika za izvajanje delovne terapije;

 • sodeluje z bolnikom in organizira razvedrilne dejavnosti;

 • omogoča obiske;

 •    

  XII. INTERVENCIJE V ZVEZI Z DAJANJEM ZDRAVIL

   

   

   

 • pozna različne načine shranjevanja zdravil

 • pozna organizacijo delitve zdravil

 • pripravi voziček za dajanje zdravil;

 • sodeluje pri aplikaciji zdravil;

 • Zaveda se svojih kompetenc.

   

 • našteje načine dajanja zdravila

 • razloži varnostne ukrepe pri delitvi zdravil

 • pozna napake pri delitvi, njihovo preprečevanje in ukrepanje

 • pozna pravilo 5 P – jev

 • pozna stranske pojave, znake in ukrepe pri alergičnih reakcijah

 • razloži varnostne kriterije in posebnosti pri narkotikih

 • razloži nastanek odvisnosti od zdravil

 • aplicira zdravila na različne načine ( per os, na sluznice, na kožo, rektalno, vaginalno, z inhalacijami, po sondi;

 • informira bolnika in opazuje učinke zdravila pri bolniku,

 • izvaja pravilo 5 – P,

 • ukrepa ob nastopu komplikacij;

 • Zaveda se pomena opazovanja bolnika.

  Dijak aplicira zdravila pod nadzorom mentorja ali zdravstvenega delavca.

  Parenteralna aplikacija zdravil

   

   

   

 • pozna ukrepe pri vbodu z ostrimi predmeti

 • pozna načine in vzroke za dajanje zdravila parenteralno

 • pozna prednosti in slabosti dajanja zdravila parenteralno

 • obnovi teoretična znanja in izraze (asepsa, antisepsa, injekcija, …)

 • pozna kratice za predpisovanje načina aplikacije – s.c, i.v, i.m.

 • zna pripraviti bolnika, sebe, pripomočke za dajanje zdravil

 • pozna mesta aplikacije injekcije

 • pozna varne načine odstranjevanja igel i.v. kateter

 • prepozna komplikacije pri bolniku z i.v. katetrom

 • pripravi bolnika, pripomočke, sebe za aplikacijo zdravila,

 • izbere in pripravi mesto aplikacije;

 • aplicira zdravilo s.c.,

 • aplicira zdravilo i.m.;

 • aplicira zdravilo i.d.;

 • izvaja ukrepe za zmanjševanje bolečine;

 • Zaveda se , da je skrb za bolnikovo varnost sestavni del vsakega postopka in opravila pri bolniku.

  Razvija skrb za lastno varnost in zdravje.

  Razmišlja o prikritih nevarnostih, ki ogrožajo bolnika.

  Razvija zavest za doslednost pri delu in sposobnosti opazovanja ter predvidevanja.

  Razmišlja o posledicah nupoštevanja pravil varstva pri delu.

   

  Infuzijska terapija

   

   

   

 • pozna vrste infuzijskih tekočin

 • opredeli namen infuzije

 • pozna komplikacije infuzijske terapije

 • našteje znake komplikacij

 • pozna različne infuzijske sisteme

 • opazi motnje v pretoku in sporoča podatke odgovorni osebi;

 • zamenja infuzijsko steklenico in nastavi hitrost iztekanja infuzije;

 • odstrani infuzijsko steklenico in infuzijski sistem;

 • opazuje bolnika, vbodno mesto i.v.kanile;

 • ob nastanku komplikacij ustrezno ukrepa;

 • Zaveda se bolnikovih omejitev zaradi infuzije in nudi bolniku pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih aktivnostih.

  Izvaja nego bolnika z infuzijo po izdelanem standardu.

  XIII. IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV

   

   

   

  Preveza rane

   

   

   

  Aplikacija sterilnih obkladkov

  Irigacija rane

   

   

   

 • pozna teoretična znanja o vrstah rane, o celjenju rane, principih zdravljenja, komplikacijah – iz ostalih strokovno teoretičnih predmetov

 • zna pripraviti sebe kot izvajalca, bolnika, prostor in pripomočke za prevezo rane, aplikacijo sterilnih obkladkov, pozna osnovne principe irigacije rane

 • pozna dekontaminacijo inštrumentov in njihovo pripravo na sterilizacijo

 • pozna organizacijo previjanja ran na operativnem oddelku

 • zna postopati s sterilnim materialom

 • pripravi bolnika psihično in fizično na poseg;

 • zamenja obvezilni material brez preveze pri čistih ranah;

 • preveže čisto rano po znanih postopkih;

 • preveže septično rano po znanih postopkih;

 • pri uporabi razkužil, sterilnih tekočin in ostalega upošteva zdravnikove odredbe;

 • aplicira sterilen obkladek;

 • uporablja principe aseptične tehnike;

 • poseg dokumentira;

 • informira zdravstveni tim o spremembah v zvezi z rano;

 • Pridobiva občutek za strokovnost pri delu.

  Spoštuje bolnikovo intimnost.

  Zaveda se pomena timske obdelave bolnika in reševanja problemov.

  Upošteva principe in merila za varnost pri delu glede preprečevanja bolnišničnih infekcij.

  Zaveda se pomena estetskega rezultata svojega dela.

  Dijak ima možnost oceniti rezultate svojih postopkov pri bolniku, ki ga previja.

  Namestitev bolnika na ekstenzijo

   

   

   

 • pojasni principe zdravljenja z ekstenzijo

 • pozna pravila za delovanje vleke

 • našteje komplikacije, njihove znake in preventivne ukrepe za njihovo preprečevanje

 • pozna namestitev postelje, bolnika, in pripomočkov za nemoteno delovanje ekstenzije

 • pojasni principe zdravljenja z mavcem

 • pripravi posteljo, bolnika, pripomočke za namestitev na ekstenzijo;

 • neguje bolnika in mu zagotavlja zadovoljevanje njegovih potreb;

 • skrbi za delovanje ekstenzije;

 • preprečuje nastajanje komplikacij;

 • prepozna znake komplikacij in jih sporoča odgovorni osebi;

 • Zaveda se timske obravnave bolnika in timskega reševanja problemov.

  Zaveda se pomena psihične podpore bolnika.

  Dijak neguje bolnika na ekstenziji po procesu in izdela seminarsko nalogo.

  Priprava bolnika na operacijo

   

   

   

 • pozna psihično in fizično pripravo bolnika na oddelku

 • pozna dokumentacijo v zvezi s pripravo bolnika na operacijo

 • našteje vrsto anestezije in pojasni posebnosti

 • zna oskrbeti in opazovati bolnika po sprejemu bolnika iz operacijske sobe na oddelek

 • našteje in opiše znake zgodnjih in poznih komplikacij po operaciji

 • bolnika psihično pripravi na operacijo,

 • sodeluje pri fizični in specifični pripravi bolnika pred operacijo;

 • pripravi posteljo, bolnika na dan operacije;

 • izvede premedikacijo bolnika in jo zabeleži;

 • sprejme bolnika pri vrnitvi iz operacijske sobe;

 • ocenjuje bolnikovo stanje po operaciji ter sporoča posebnosti timu;

 • Pridobiva in razvija sposobnosti profesionalnega odnosa, komuniciranja in upošteva bolnika kot celovite osebnosti.

  Zaveda se pomena prenosa informacij, komuniciranja med člani tima.

  Sprejema načela kodeksa glede odnosa do bolnika in poklicne molčečnosti.

  Dijak opravi določeno število ur v operacijskem bloku, kjer spozna način dela, si ogleda določene operacije.

 • pozna ravnanje z bolnikom po dobljeni premedikaciji

 •  

  Zaveda se pomembnosti individualne priprave bolnika na operativni poseg.

  Zaveda se rizičnosti operativnega posega in pomena vloge zdravstvenega tehnika pri operirancu.

   

  Priprava bolnika na diagnostične preiskave

   

   

   

 • pozna vrste, namen in pripravo bolnika na: RTG, UZ, CT, izotopske in endoskopske preiskave

 • pozna posebnosti priprave prebavnega trakta na endoskopske in kontrastne rentgenske preiskave pri srčnih, ledvičnih in ostalih bolnikih

 • pozna nevarnosti in zaščitne ukrepe pri diagnostičnih preiskavah

 • pozna vrste punkcij, pripravo bolnika in pripomočkov na punkcije

 • pozna komplikacije po posamezni punkciji

 • opiše osnovne fizikalne značilnosti delovanja aparatur za diagnostiko

 • sodeluje pri psihofizični pripravi bolnika na posamezne preiskave;

 • sodeluje pri pripravi prostora in pripomočkov na preiskave;

 • izvede pripravo prebavnega trakta za preiskave;

 • nudi bolniku psihično oporo;

 • opazuje bolnika med in po intervencijah;

 • prepozna znake komplikacij in ustrezno ukrepa;

 • Zaveda se pomena ustrezne priprave za uspešnost preiskave.

  Zaveda se nevarnosti za bolnika.

  Zaveda se varnostnih ukrepov pri rokovanju s punktatom.

  Upošteva zaščitne mere pred sevanjem.

  Razvija human in vljuden pristop do bolnika in njegovih svojcev.

  Dijak spremlja bolnika na različne preiskave in se seznani z delom na RTG, UZ, endoskopijah in na nuklearni medicini glede na možnosti bolnišnice.

  Dijak v okviru praktičnega pouka spoznava vlogo tehnika zdravstvene nege v specialističnih ambulantah in na urgentnem bloku.

  Sprejem, odpust in premestitev bolnika

   

   

   

 • pozna teoretična znanja

 • pozna posebnosti urgentnega sprejema

 • pripravi posteljno enoto za sprejem bolnika;

 • sprejme bolnika in ga namesti po znanih bolniških postopkih;

 • Vzpostavljapristen odnos z bolnikom.

   

 • pozna posebnosti sprejema glede starosti bolnika in vzroka sprejema

 • spozna različno negovalno dokumentacijo ob sprejemu, premestitvi in odpustu

 • spoznava in opazuje bolnika;

 • pripravi bolnika na premestitev in ga premesti z ustrezno dokumentacijo;

 • pripravi bolnika na odpust;

 • oskrbi posteljno enoto po odpustu in premestitvi;

 • Sodeluje z delovnim terapevtom in svojci.

  Razvija sposobnosti hitrega odločanja in ukrepanja pri urgentnem sprejemu.

  Zaveda se pomena dobre seznanitve bolnika z bolnišničnim okoljem in informiranostjo.

   

  XIII. NEGOVALNE INTERVENCIJE

   

   

   

  Antropološke meritve

   

   

   

 • pozna in razume pomen različnih meritev za bolnika

 • ponovi teoretična znanja

 • seznani se z različnimi merilnimi aparati in pripomočki

 • pozna načine in postopke merjenja

 • izvaja merjenje in evidentiranje telesne teže pri otroku in odraslem;

 • izvaja merjenje telesne višine;

 • izmeri različne obsege pri bolniku in otroku;

 • rokuje z različnimi vrstami tehtnic;

 • beleži rezultate na temperaturni list;

 • Razvija natančnost merjenja in odčitavanja rezultatov.

  Razvija spretnossti opazovanja in rokovanja z merilnimi napravami.

  Dijak si ogleda enoto za intenzivno terapijo, kjer se seznani z nego vitalno ogroženih bolnikov.

  Merjenje in evidentiranje pulza in krvnega pritiska

   

   

   

 • ponovi znanja o merjenju pulza in krvnega tlaka

 • pozna mesta merjenja pulza in normalne vrednosti

 • pozna merilne aparature

 • pojasni in zna uporabljati strokovne izraze

 • pozna postopke ob prenehanju delovanja srca

 • pripravi bolnika in pripomočke za merjenje;

 • izmeri, zabeleži pulz;

 • ukrepa ob patoloških vrednostih vitalnih znakov;

 • izvaja ročno masažo srca in pokliče pomoč;

 • izmeri krvni pritisk, zabeleži vrednosti;

 • Zaveda se pomena upoštevanja zdravnikovih naročil in pozna svoje kompetence.

  Zaveda se pomembnosti in odgovornosti zaupane naloge.

  Upošteva psihično pripravo bolnika.

  Odklanja odvisnost od zdravil.

  Zaveda se moralno etične in kazenske odgovornosti pri strokovnih napakah.

  Zaveda se potrebe po permanentnem izobraževanju.

  Razvija sposobnosti ovrednotenja rezultatov in ukrepanja.

  Zdravstvena nega po procesni metodi pri bolnikih z obolenji srca in ožilja.

     

  Razmišlja o vplivu nezdravega načina življenje na zvišanje krvnega pritiska.

  Sodeluje pri izvajanju zdravstveno – vzgojnih intervencij.

   

  Opazovanje stanja zenic in stanja zavesti

   

   

   

 • pojasni pomen in načine opazovanja bolnikove zavesti

 • pozna stanja motene zavesti in navede najpogostejše vzroke

 • pozna pomen opazovanja zenic

 • opazuje bolnikovo zavest;

 • prenaša informacije o stanju in motnjah zavesti;

 • opazuje stanje, velikost in reakcijo zenic;

 • izvaja nego nezavestnega bolnika različne etiologije in nego bolnika s poškodbo glave po procesu;

 • Zaveda se odgovornosti pri delu z ostrimi kužnimi predmeti in njihovega odstranjevanja.

  Upošteva pravila za varnost pri delu.

  Zaveda se bolečnosti posega in prednosti,ki jih tak način prinaša.

  Zaveda se pomena opazovanja in pravočasnega ukrepanja pri patoloških stanjih zenic in zavesti.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem dnevnikov praktičnega pouka ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  Storitev z zagovorom:

 • ocenjuje se dijakov odnos do dela, odnos do bolnika, zdravstvenega tima;

 • ocenjuje se dijakovo urejenost, redno in točno prihajanje;

 • oceni se praktičen poseg, negovalna intervencija, ki ga dijak naredi ( spretnost, koordinacija gibov, estetski vtis, veščina, pravilnost postopkov);

 • pisni izdelek o bolniku, ki ga neguje po procesu;

 • ustni zagovor.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanje tega predmeta nadgrajujejo znanja predmetov: zdravstvena nega in prva pomoč, vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko, osnove kliničnih predmetov, farmakologija, zdrava prehrana in dietetika, medicinska terminologija.