SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

VZGOJA ZA ZDRAVJE IN SOCIALNA MEDICINA S STATISTIKO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

 

68

skupaj

138

 

138

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razume prepletenost dejavnikov higiene in lastnega življenjskega sloga v vzgoji za zdravje;

 • prizadeva si za promocijo zdravja v družbi;

 • analizira družbeno ekonomske dejavnike v odnosu s socialno patologijo;

 • pozna zdravstveno statistiko in jo zna uporabljati pri delu;

 • odgovorno širi znanje o zdravju in izžareva pozitivno življenjsko naravnanost.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Zdravje

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna definicijo zdravja po WHO

 • opiše pozitivno zdravje

 • razloži in pojasnjuje praktični pomen definicije;

 • ugotavlja lastne vrednote in napravi svojo vrednostno lestvico;

 • zmore oceniti kvaliteto življenja v času zdravja in njegovega oškodovanja;

 • kritično presoja in vrednoti razmerje med zdravjem, kvaliteto življenja in med svojimi prizadevanji za zdravje;

 • razloži definicijo in primerja med seboj ter pojasnjuje delovna področja higiene;

 • Sprejme razlago in oblikuje primeren odnos med teorijo in prakso.

  Je motiviran za ugotavljanje vrednostne orientacije.

  Kritično ocenjuje svojo lestvico vrednot.

   motiviran je za primerjavo doživljanja kvalitet v življenju.

  Pošteno presodi in je pripravljen prevzeti zdravju prijaznejše obnašanje.

  Je motiviran za ustvarjanje zdravju naklonjenih pogojev.

  Razvija sposobnosti sodelovanja.

  Izdela osebno lestvico vrednot.

  V mali skupini primerja vrednote.

  ZDRAVJE JE VREDNOTA

   

   

   

 • zdravje in kvaliteta življenja

 • povezuje znanja in jih razume kot del promocije zdravja;

 • razume informacije o zdravem načinu življenja;

 • razume osebnost kot enkratno in neponovljivo celoto;

 • pojasni prepletanje duševnih procesov in vpliv na zdravje;

 • Ustvarja in sodeluje pri oblikovanju pozitivnega odnosa do zdravja.

  Razvija pripravljenost za spremembe.

  V dvojicah se pogovarja o zdravju ter oblikujeta sprejemljivo rešitev.

  Izdela poster o osebni urejenosti.

  Življenjski slog v mladosti

   

   

   

 • opredeli mladostnika in zdravje

 •  

  Je motiviran za oblikovanje lepih, prijaznih, poštenih, strpnih, odločnih in stabilnih odnosov.

  Pri oblikovanju humanih pogojev za življenje je iznajdljiv in ustvarjalen.

  Razvija sposobnost oblikovanja pozitivne naravnanosti.

  Izdela poster: zdravje in moda.

  Dosledno si umiva roke pred malico.

  Pripravi si pogrinjek za zdravo malico.

  Domača naloga: Hitra hoja 20 min.

  Higiena

   

   

   

 • pojasni definicijo in veje higiene

 • razume in samostojno spoznava dejavnike, ki vplivajo na zdravje;

 • zna izbirati dejavnike, ki pozitivno vplivajo na zdravje;

 • razloži osebno higieno kot preprečevanje možnosti širjenja določenih bolezni, kot krepitev zdravja in kot estetsko vrednost;

 •    

  Vzgoja za zdravje

   

   

   

 • sodoben vidik zdravstvene vzgoje

 • razume pomen prehrane, razloži prehranske navade in razvade;

 • ocenjuje vpliv telesne dejavnosti na delovanje srca in ožilja, dihal, gibal in duševne zmogljivosti;

 • Navaja se na moralno etično ravnanje.

  Razvija sposobnost spremeniti prehranski slog.

   razvija kritično vedenje o telesni neaktivnosti kot rizičnem dejavniku.

  Prizadeva si za sprejemljive oblike rekreacije in sprostitve.

  Igranje vlog: pogovor, svetovanje.

  Pripravi pogovor v skupini.

  Pripravi referat.

  Duševno zdravje

   

   

   

 • človek kot osebnost

 • opiše psihohigieno

 • razume potrebo po ustvarjanju ravnovesja med obremenitvami in sprostitvijo ter počitkom;

 •    

  Dejavniki, ki vplivajo na zdravje in tveganje za zdravje

   

   

   

 • opiše osebno higieno

 • opredeli prehrano

 • navede možnosti za telesno dejavnost

 • opiše obremenitve, stres

 • spozna dinamiko družinskih odnosov

 • opisuje vrstnike

 • razlikuje partnerski odnos

 • pozna rabo in zlorabo snovi

 • primerja in vrednoti informacije o družinskem življenju ter jih rangira kot zdrave, lepe, prijetne ali kot nasilja v družinah;

 • ocenjuje, vrednoti vrstniške odnose in ustvarja nova prijateljstva;

 • izkazuje spoštovanje v medosebnih odnosih,oblikuje realno samopodobo;

 • razloži pomen in vlogo spoštovanja;

 • iskrenosti in ljubezni v pripravi na zdrave spolne odnose;

 • razume in vrednoti zdravo spolnost;

 • zna izbrati primerno kontracepcijo;

 • samostojno presoja o rabi in zlorabi;

 • zna prepoznati učinke in posledice zlorabe snovi, posebej drog;

 • Je motiviran za oblikovanje humanih medsebojnih odnosov na temelju spoštovanja in osebne odgovornosti.

  Razvija kritično zavedanje o zlorabi in prekrških.

  Je pripravljen sodelovati v programih učenja za zdravo življenje.

   

  Okolje kot dejavnik zdravja in tveganje za zdravje

   

   

   

 • opiše zemljo-tla

 • opredeli sestavo zrak

 • opazuje vodo

 • pozna pomen svetlobe

 • definira pomen toplote za ugodje

 • opiše urbano in ruralno okolje

 • razlikuje bivalno in delovno okolje

 • spoznava načine rokovanja z odpadki

 • opredeli hrup

 • razume okolje kot življenjski prostor;

 • zna varovati zemljo pred onesnaženji;

 • razume možen način prenosa bolezni zaradi mikrobiološke kontaminacije;

 • razume fiziološki pomen zraka, nastanek višinske ter kesonske bolezni in kapljičnih okužb;

 • razloži vpliv tople grede na zdravje;

 • zna varovati vire pitne vode;

 • razume potrebe po čistilnih napravah;

 • razume nastanek hidričnih infekcij;

 • razume fiziološke potrebe in splošne potrebe po vodi;

 • razume pomen svetlobe za življenje in razloži učinke na zdravje;

 •  in varovanje vida;

 • razlaga o učinkih na zdravje;

 • primerja pozitivne in negativne dejavnike okolija ( gostota prebivalstva., beton zelenice, infrastruktura, promet, …);

 • razume pomen psihofizičnega ugodja v stanovanjskih in delovnih okoljih;

 • primerja in ocenjuje kvaliteto opreme v šoli in bolnišnici z vidika varovanja in krepitve zdravja,

 • razume potrebe po zagotavljanju preprečevanja hišnih infekcij;

 • razume in med seboj primerja vrste odpadkov ter transport odpadkov;

 • predvidi posledice onesnaženja zemlje z odpadki;

 • razume rokovanje s posebnimi odpadki in varnostne ukrepe;

 • razume potrebo po varovanju sluha;

 • Ima razvito sposobnost za ustvarjanje zdravega življenjskega okolja.

  Razvija in krepi ekološko zavest.

  Je motiviran za prenašanje- širjenje znanja o varovanju življenjskih pogojev.

  Prizadeva si za doseganje pozitivno zastavljenih ciljev za vse ljudi.

  Krepi si vedenje o škodljivostih in spreminja svoj življenjski slog.

  Oblikuje poklicno identiteto.

  Je iznajdljiv in pošten.

  Izraža zavzetost in odgovornost za doseganje rokov.

  Spremlja gibanje vrednosti onesnaženja in nasvete za prebivalce.

  Zbere in uredi reklamne ilustracije kot poster: zdravo bivalno okolje.

  Spremlja dogajanja s komunalnimi in drugimi odpadki v svojem domačem kraju.

  Dogajanje predstavi v skupini.

  Ovrednotijo dogajanje in predlagajo rešitve.

  Promocija zdravja

   

   

   

 • definira promocijo zdravja v družbi

 • opiše zdrav vrtec

 • pojasni zdravo šolo

 • pozna zdrava mesta

 • prepozna zdravo bolnišnico

 • odloči se za zdravju prijazno življenje;

 • širi znanja in pomaga ustvarjati pogoje za doseganje zdravja;

 • ocenjuje aktivnosti v vrtcu;

 • prepoznava potrebe v šoli, načrtuje in izvaja programe zdravstvene vzgoje;

 • razume aktivnosti zdravih mest;

 • pojasni in izvaja svojo vlogo aktivnosti v okviru zdrava bolnišnica;

 • Je motiviran za osebno in timsko delo pri ustvarjanju promocije zdravja.

  Razvija delovno storilnost.

  Prizadeva si delati po moralno etičnih načelih.

  Z likovnimi in literarnimi prispevki sodeluje ob aktivnostih določenih dni (npr: dan zemlje, dan nekadilcev, dan boja proti alkoholizmu, svetovni dan boja proti aids, …).

   

  4. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Promocija zdravja

  Dijak:

  Dijak.

   

 • pozna definicijo in determinante zdravja

 • pojasni načine ohranjanja zdravja

 • spozna možnosti krepitve in povečevanja zdravja

 • pozna pomen zdravja kot osebne vrednote

 • pozna pomen zdravja kot družbene vrednote

 • je seznanjen s pomenom učenja za doseganje zdravja

 • pozna sodobne, permisivne in represivne vzgojne metode dela

 • spozna učne metode dela

 • spozna vrste sodobnih metod in učnih pripomočkov v vzgoji za zdravje in njihov pomen na vseh ravneh zdravstvene vzgoje

 • razloži definicijo zdravja;

 • ocenjuje lastni življenjski slog v odnosu z determinantami zdravja;

 • vrednoti uspešnost in kvaliteto vzgoje za zdravje v zdravstveni negi;

 • pozna skupna prizadevanja interdisciplinarnih strok za doseganje večjega zdravja;

 • razume pomen informiranosti o zdravju prijaznejšem načinu življenja;

 • razume pomen zdravja vseh prebivalcev v državi v odnosu do ustvarjanja skupne blaginj;

 • opiše načine učenje za doseganje zdravja;

 • pozna sodobne oblike dela v vzgoji za zdravje;

 • poudarja individualno obliko dela v vzgoji za zdravje v zdravstveni negi;

 • poudarja pozitiven pristop vzgoje v zdravstveni negi;

 • zna uporabljati metodo razgovora v zdravstveni negi na vseh nivojih zdravstvenega varstva;

 • pozna učne metode dela v izobraževanju za zdravje;

 • zna uporabljati sodobna avdiovizuelnih sredstev;

 • Razvija osebno odgovornost za promocijo zdravja v družbenem življenju.

  Izraža pripravljenost in sposobnost sodelovanja pri širjenju in sprejemanju informacij o zdravju.

  Ustvarja pozitivne medsebojne odnose, je iznajdljiv in prilagodljiv.

  Razvija osebno odgovornost za kreativne odločitve o načinu prenašanja informacij in vedenja.

  Je motiviran za timsko delo, izraža vztrajnost, zanesljivost in odločnost.

  Je zanesljiv, natančen in delaven.

  Je motiviran za prevzemanje osebne odgovornosti glede kvalitete opravljenega dela.

  Delo v dvojicah: ob aktualnem primeru izbere vzgojna načela in postavi cilje.

  Izvaja metodo ustnega razlaganja.

  Razgovor.

  Pripravi lastna učna gradiva: poster, zgibanka, letak.

  Statistika v zdravstvu

   

   

   

 • spozna pomen in namen statistike v zdravstvu

 • definira povezanost statistike s socialno medicino in vzgojo za zdravje

 • definira dokumentacijo in informacijski sistem v zdravstvu

 • spozna statistično opazovanje

 • spozna obdelavo podatkov in prikazovanje podatkov

 • spozna vrste tabel

 • spozna vrste in uporabo grafikonov

 • spozna relativna števila in koeficiente v demometriji

 • spozna pozitivne in negativne kazalce zdravstvenega stanja prebivalstva

 • spozna kazalce obsega in kvalitete dela v zdravstvu

 • razume njeno vlogo v procesu vrednotenja in načrtovanja na osnovi ugotovitev;

 • opiše statistiko kot znanost in osnovo epidemiološke metode dela v zdravstvu in družbi;

 • razume razliko med deskriptivno in analitično statistiko v zdravstvu;

 • pozna in razume pomen dokumentacije v statistiki;

 • pozna vlogo in pomen uporabe računalnikov v statistiki;

 • zna izvajati statistično opazovanje in sodelovati pri zbiranju podatkov za raziskovanje;

 • zna vrednotiti rezultate obdelave;

 • zna prikazati statistične vrste;

 • razume tabele in zna prikazati podatke v različnih tabelah;

 • razume grafikone in zna prikazati podatke z grafikoni;

 •  zna izračunati relativna števila in osnovne koeficiente v demografski statistiki;

 • razume statistične podatke v demometriji;

 • pozna in razume statistične podatke zdravstvene statistike;

 • razume in ocenjuje prepletenost biometrijske, patometrijske in kliničnomedicinske statistike s statistiko človekovega okolja;

 • Je ustvarjalen, delaven in se ravna po načelih vesti in etike.

  Razvija sposobnost kreativnega sodelovanja.

  Razvija pozitiven odnos do delovnih obveznosti in rokov

  Je motiviran za natančno in pošteno delo.

  Prizadeva si za upoštevanje moralno etičnih načel

  Je motiviran za sodelovanje.

  Kritičen pri vrednotenju statističnih pokazateljev.

  Izraža lasten kritičen pogled na določene vitalne indekse v naši družbi.

  Išče možnosti za sprejemljivejše rešitve.

  Je motiviran za seznanjanje z dejstvi.

  Prikaže statistične pokazatelje.

  Socialna medicina

   

   

   

 • razume iterdisciplinarno vlogo socialne medicine

 • pozna socialno etiologijo

 • opredeli socialno patologijo

 • razlikuje med modernimi in klasičnimi socialnimi boleznimi

 • definira skrb za rizične skupine prebivalstva

 • pozna bistvo preprečevanja socialnih bolezni

 • razume multisektorsko delovanje socialne medicine v zdravstvu in v družbi;

 • je usposobljen za promocijo zdravja in preventivno zdravstveno naravnanost;

 • sodeluje pri zagotavljanju zdravju prijaznih pogojev življenja;

 • poudarja pomen učenja v zdravstveni vzgoji;

 • pojasnjuje pomen ekološkega varstva v vzgoji za zdravje;

 • opisuje in razlaga socialne bolezni ter njihovo preprečevanje;

 • razloži načine skrbi za rizične skupine;

 • prizadeva si za povečevanje zaposlovanja, za kvalitetno preskrbo z življenjskimi potrebščinami;

 • zagovarja načelo socialne in pravne države;

 • zaveda se svojih dolžnosti in pravic pri izvajanju zdravstvene nege;

 • zagovarja varovančeve in bolnikove pravice;

 • Razvija kritično razmišljanje na osnovi strokovno teoretičnega znanja.

  Razvija kreativnost in iznajdljivost.

  Izraža pozitivno življenjsko orientacijo.

  Ima sposobnost razvijanja humanega in ekološkega okolja.

  Je motiviran za promocijo zdravja.

  Izraža osebno odgovornost v skladu z moralno etičnimi načeli.

  Individualno ali v malih skupinah se vključuje v šolski model epidemiološkega raziskovanje in v izvajanje promocije zdravja.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  1. letnik

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Zdravje

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik

  Patologija, patološka fiziologija 3. letnik

 • človek in zdravje;

 • zdravje in bolezen;

 • Zdravje je vrednota

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik

 • človek in zdravje

 • Zdravje in kvaliteta življenja

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik

 • proces zdravstvene nege;

 • pomoč bolniku in varovancu v življenjskih aktivnostih;

 • Življenjski slog v mladosti

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2. letnik

 • razvojna obdobja;

 • Higiena

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik

 • čiščenje;

 • dezinfekcija;

 • sterilizacija;

 • Vzgoja za zdravje

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik

 • človek in zdravje;

 • Duševno zdravje

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • psihohigiena;

 • Dejavniki, ki vplivajo ugodno na zdravje in tveganje za zdravje

     

 • osebna higiena;

 • prehrana;

 • telesna dejavnost;

 • obremenitve, stres;

 • družinski odnosi;

 • vrstniki;

 • partnerski odnosi;

 • raba in zloraba snovi;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik, 2. letnik in 4. letnik

  Zdrava prehrana in dietetika
  2. letnik

  Biologija z mikrobiologijo 4. letnik

  Etika in komunikacija 3. letnik

  Farmakologija 4. letnik

 • urejenost negovalnega delavca;

 • osebna higiena bolnika;

 • hranilne snovi;

 • prehranska veriga;

 • razvoj otroka;

 • gibanje bolnika;

 • ravnovesje življenjskih aktivnosti;

 • proces zdravstvene nege;

 • dinamika odnosov v družini;

 • dinamika odnosov v skupini;

 • oblikovanje samopodobe

 • spoštovanje;

 • osebnostne značilnosti;

 • oblikovanje spolne vloge;

 • zasvojenost;

 • psihotropna zdravila;

 • Okolje kot dejavnik zdravja in tveganja za zdravje

     

 • zemlja-tla;

 • zrak;

 • voda;

 • svetloba;

 • toplota;

 • urbano in ruralno okolje;

 • bivalno in delovno okolje;

 • odpadki;

 • hrup;

 • Biologija z mikrobiologijo 3. letnik in 4. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik

 • EKO sistem;

 • kapljične okužbe;

 • okužbe z vodo;

 • varnost bolnika;

 • psihofizično ugodje bolnika,

 • vrste bolnišnic;

 • gradnja bolnišnic;

 • bolniški oddelek;

 • higiena v bolnišnici;

 • preprečevanje okužb v bolnišnicah;

 • transport posebnih odpadkov;

 • bolniški oddelek;

 • Promocija zdravja

     

 • promocija zdravja v družbi;

 • zdrav vrtec;

 • zdrava šola;

 • zdrava mesta;

 • zdrava bolnišnica;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik, 2. letnik

  Biologija z mikrobiologijo 4. letnik

 • definicija zdravja;

 • organiziranost zdravstvenega varstva;

 • EKO sistem;

 • razvoj otroka;

 • razvojna obdobja;

 • EKO sistem;

 • vrste bolnišnic;

 • gradnja bolnišnic;

 • higiena v bolnišnici;

 • preprečevanje bolnišničnih okužb;

 • 4. letnik

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Promocija zdravja

  Etika in komunikacija 3. letnik

 • odgovornost zdravstvenih delavcev;

 • Izobraževanje in vzgoja za zdravje

  Etika in komunikacija 3. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • komunikacija;

 • učenje in spreminjanje navad;

 • Pedagogika in andragogika v vzgoji za zdravje

  Etika in komunikacija 3. letnik

 • komunikacijske veščine;

 • Motivacija

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • duševni procesi;

 • vzpostavljanje harmoničnega ravnovesja;

 • Vzgoja za zdravje

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

  Etika in komunikacija 3. letnik

 • zdravstvena vzgoja v nosečnosti;

 • zdravstvena vzgoja otroka;

 • zdravstvena vzgoja matere in ženske;

 • obvladovanje stresa;

 • spoštovanje življenja;

 • Vzgojne metode dela

  Etika in komunikacija 3. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • vloga preventivne zdravstvene nege;

 • izobraževalno delo,

 • Učne metode dela

  Etika in komunikacija 3. letnik

 • samopodoba,

 • komunikacijske veščine;

 • Oblike dela

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • psihoterapija;

 • navajanje na samooskrbo;

 • Pouk, učila in učni pripomočki

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • zdravstvena vzgoja kot element zdravstvene nege;

 • Statistika v zdravstvu

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik

 • dokumentacija v zdravstvu;

 • negovalna dokumentacija;

 • dokumentiranje v zdravstveni negi;

 • Statistične metode

  Osnove kliničnih predmetov
  4. letnik

  Farmakologija 4. letnik

 • obolevnost otrok;

 • obolevnost rizičnih skupin,

 • ocenjevanje uspešnosti zdravljenja;

 • šifriranje bolezenskih stanj in poškodb;

 • poraba zdravil;

 • Demografska statistika

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • organiziranost varstva otrok in mladine ter varstva žensk;

 • Populacijska statistika

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • organiziranost zdravstvene nege;

 • proces zdravstvene nege;

 • negovalne diagnoze;

 • Vitalna statistika

  Osnove kliničnih predmetov
  4. letnik

 • prenatalno, perinatalno in postnatalno zdravstveno varstvo;

 • Migracijska statistika

  Patologija, patološka fiziologija
  3. letnik

 • vpliv okolja na zdravje;

 • Zdravstvena statistika

  Osnove kliničnih predmetov
  4. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • zdravstvena dokumentacija in informacijski sistem;

 • negovalna dokumentacija;

 • Socialna medicina

  Patologija, patološka fiziologija
  3. letnik

  Biologija z mikrobiologijo 4. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • zdravje in bolezen;

 • vpliv okolja na bolezen;

 • dedovanje in bolezni;

 • skrb za duševno zdravje;

 • možnosti sprostitve;

 • preprečevanje okužb;