SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

ZDRAVSTVENA NEGA IN PRVA POMOČ

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

70

105

2.

70

105

175

3.

105

70

175

4.

102

 

102

skupaj

312

245

557

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Predmetna področja:

Letnik

Predmetno področje

T

V

Predmetno področje

T

V

Predmetno področje

T

V

1. letnik

Zdravstvena nega

35

70

           

2. letnik

Zdravstvena nega

70

70

     

Zdravstvena nega otroka

 

35

3. letnik

Zdravstvena nega

35

35

Prva pomoč

35

35

Zdravstvena nega otroka

35

 

4. letnik

Zdravstvena nega duševnega bolnika

34

 

Zdravstvena nega infekcijskega bolnika

34

 

Zdravstvena nega žene

34

 


3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

Zdravstvena nega

 • pozna vlogo in pomen zdravstvene nege bolnika v povezavi z drugimi dejavnostmi znotraj zdravstvenega varstva;

 • samostojno izvaja postopke zdravstvene nege, sodeluje pri izvajanju preiskovanja, zdravljenja in rehabilitacije;

 • je motiviran za ustvarjanje humanega in ekološkega delovnega in življenjskega okolja;

 • razvija empatične sposobnosti v komunikacijskih odnosih, prepozna in razume bolnikove potrebe, jih zadovoljuje in izraža moralno etično vedenje;

 • izžareva pozitivno življenjsko naravnanost.

  Zdravstvena nega otroka

 • spozna naloge zdravstvenega varstva v posameznem razvojnem obdobju otroka;

 • spozna vlogo zdravstvene nege v različnih starostnih obdobjih otroka;

 • nauči se značilnosti psihomotoričnega in socialnega razvoja otroka;

 • spozno vlogo igrač pri razvoju otroka;

 • nauči se zdrave prehrane in hranjenja otroka;

 • zna opazovati in pravilno ukrepati ko otrok zboli;

 • zna poskrbeti za ozdravitev in vrnitev zadovoljnega otroka v domače okolje;

 • poskrbi za zaupanje staršev in vključevanje staršev v zdravstevno nego.

  Prva pomoč

 • razvije osebno in poklicno odgovornost nudenja prve pomoči na kraju nezgode;

 • osvoji teoretične osnove prepoznavanja stanja poškodovancev;

 • pozna nevarnosti za življenje in zna pravilno ukrepati;

 • pozna vse oblike poškodbe in ukrepe prve pomoči za vsako poškodbo posebej.

  Zdravstvena nega duševnega bolnika

 • spozna raznovrstnost duševnih težav in vlogo zdravstvenega tehnika pri pomoči osebam s temi težavami;

 • spozna, da duševne težave niso le sestavni del duševnih bolezni;

 • spozna bistvene dejavnike, ki vplivajo na nastanek duševnih bolezni;

 • razume vlogo zdravstvenega tehnika pri pomoči bolniku, ki ima duševne težave;

 • upošteva bolnika kot sodelavca pri zdravstveni negi.

  Zdravstvena nega infekcijskega bolnika

 • pozna osnove infekcijskih bolezni : znake, klinično sliko in zdravljenje;

 • zaveda se pomena pri preprečevanju hospitalnih infektov : razume pomen čistih in nečistih poti;

 • pozna osnovne poti prenosa kužnih bolezni in zna uporabiti ustrezna zaščitna sredstva in ukrepe na vseh nivojih zdr. dejavnosti, od zdravstvenih domov do kliničnih bolnišnic;

 • zna opazovati in prilagajati negovalne ukrepe bolnikovim potrebam ter povezovati svoje delo s člani zdravstvenega tima;

 • pozna vrste izolacij in jih samostojno izvaja;

 • samostojno obvlada nego bolnika z vročinskim stanjem in nego bolnika z drisko;

 • razume pomen cepljenja za varovanje zdravja in zna našteti vrste obveznega cepljenja in obvezne prijave nalezljivih bolezni.

  Zdravstvena nega žene

 • se seznani s pomenom porodništva in ginekologije ter njenim mestom v znanosti;

 • spozna oblike zdravstvenega varstva žene in pomen preventivne dejavnosti na tem področju;

 • spozna vlogo zdravstveno vzgojnega dela z nosečnico in otročnico;

 • spozna pomen poznavanja težav in bolezenskih dogajanj v nosečnosti za pravilno zdravstveno nego nosečnice;

 • nauči se opazovati, spremljati in zapisovati dogajanja v procesu zdravstvene nege žene in pravočasno obvestiti odgovorno osebo o vseh nastalih spremembah;

 • spozna vsa področja ginekologije s poudarkom na pogostejših obolenjih;

 • spozna pomen natančnega izvajanja zaupanega dela;

 • upošteva vsa moralno-etična načela;

 • razvija osebno odgovornost in delovno disciplino.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  ZDRAVSTVENA NEGA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Zgodovina nege bolnika

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • pozna razvoj nege bolnika od pradavnine do danes

 • pozna življenje in delo Florence Nightingale

 • loči najpomembnejše dogodke in ljudi, ki so najbolj vplivali na razvoj nege bolnika v svetu in pri nas;

 • se zaveda pomena razvoja v negi bolnika;

 • preko poznavanja ljudi in dogodkov, ki so neposredno vplivali na nego bolnika;

 • razume razvoj dogodkov na tem področju;

 • Za domačo nalogo prebere biografije oseb, ki so vplivale na socialno stanje v družbi in na nego bolnika.

  osnove etike

   

   

   

 • našteje osnovna načela kodeksa etike zdravstvenih tehnikov

 •  

 • razvija občutek za poklicno etiko in odgovornost;

 • V okviru obveznih izbirnih vsebin obiščejo Bolnišnico Franjo.

  proces zdravstvene nege

   

   

   

 • pozna definicijo Wirginie Henderson

 • našteje naloge zdravstvene nege bolnika

 • razlikuje različne oblike nege bolnika;

 • zaveda se pomena zdravstvenega tehnika v zdravstveni negi bolnika;

 •  

  organizacija zdravstvenega varstva

   

   

   

 • razloži pojem in pomen zdravstvenega varstva

 • izvajalci zdravstvenega varstva

 •  

 • razvija čut odgovornosti do zdravja sebe in drugih;

 •  

 • bolnišnica

 • našteje vrste bolnišnic

 • pozna osnovne načine gradnje bolnišnic

 • razlikuje med različnimi bolnišnicami;

 • organizacijo zdravstvenega varstva sprejme kot nekaj pozitivnega in se zavedajo pomena le-tega;

 • Ogled bolnišnice.

  Bolniški oddelek

   

   

   

 • pozna prostore na bolniškem oddelku

 • pozna pomen posameznih funkcionalnih prostorov za določen bolniški oddelek

 • loči med čistimi in umazanimi prostori na bolniškem oddelku;

 • razlikuje med bolniško sobo in sobo doma;

 • razvijajo solidarnost do ljudi, ki si niso sposobni zagotoviti zdravstvenega zavarovanja na ekonomski osnovi;

 • Ogled bolniškega oddelka.

  Bolniška soba

   

   

   

 • pozna opremo bolniške sobe

 •  

 • razvija odnos do lastnine ne glede na lastništvo;

 • Ogled bolniške sobe.

  zdravstveni delavci in sodelavci

   

   

   

 • našteje zdravstvene delavce

 • pozna osnovne zahteve za zdravstvene delavse in zdravstvene sodelavce

 • razlikuje vloge zdravstvenih delavcev, posebej delavcev v zdravstveni negi;

 • prepozna svoje mesto v organizaciji zdravstvenega varstva, ki naj bi ga imel po končanem šolanju;

 • razume pomen spoštovanja svojega dela in dela soljudi;

 • razume pomen timskega dela za bolnika;

 • razvija lastno odločnost, ki naj temelji na etičnih načelih poklica;

 •  

  osnove zdravstvene statistike

   

   

   

 • našteje nekaj podatkov, ki so pomembni za zdravstveno statistiko

 • razlikuje med nataliteto, morbiditeto in mortaliteto

 • razume pomen natančnega vodenja podatkov;

 •  

  Dokumentacija v zdravstvu

   

   

   

 • našteje nekaj dokumentov, ki se uporabljajo v zdravstvu

 • prepozna različne dokumente v zdravstvu, predvsem tiste, ki so povezani z zdravstveno nego;

 • razume pomen dokumentacije v zdravstvu;

 •  

  transport v zdravstvu

   

   

   

 • našteje različne vrste transporta, ki je pomemben v zdravstveni negi

 • zna predlagati različne načine transporta za bolnike;

 • razvijajo čut za opazovanje;

 • zaveda se pomena pravilnega transporta (posebej bolnikov);

 • Pri ogledu bolnišnice za domačo nalogo opiše različen transport, ki ga je videl.

  varstvo pri delu

   

   

   

 • našteje nevarnosti pri delu v zdravstvu

 • našteje varnostne ukrepe pri nevarnostih, ki ogrožajo človeka v zdravstvu

 • prepozna nevarne snovi v zdravstvu;

 • zna preprečiti požar in pravilno reagira v primeru požara;

 • razvija odgovornost o sebe in drugih po načelih varstva pri delu;

 • Pri ogledu bolnišnice se ga posebej opozori na stvari v zvezi z varstvom pri delu npr: transportne poti, gasilni aparati, ograje, znake za nevarnost.

  čiščenje

   

   

   

 • pozna suho in mokro čiščenje

 • pozna postopek čiščenja

 • loči vrste nečistoče;

 • zna uporabiti načine čiščenja;

 • razvija čut za čistočo;

 • razvija opazovanje za umazanijo;

 •  

  dezinfekcija

   

   

   

 • pozna postopek dezinfekcije

 • našteje načine dezinfekcije

 • loči med čistostjo in dezinfekcijo;

 • našteje različne načine dezinfekcije;

 •    

  sterilizacija

   

   

   

 • našteje vrste in načine sterilizacije

 • pozna kontrolo sterilizacije

 • razlikuje med dezinfekcijo in sterilnostjo;

 • loči različne načine in kontrolo sterilizacije;

 • Zaveda se odgovornosti pri stopnjah čistosti v zdravstvu, kjer so posledice lahko zelo hude, vzroki pa težko dokazljivi.

  Ogled centralne sterilizacije.

 • urejenost zdravstvenega delavca

 • zna se urediti za delo z bolnikom;

 • Zaveda se pomena urejenosti zdravstvenega delavca pri delu z bolniki.

  Poglablja občutek pripadnost poklicu, ki se kaže tudi preko zunanjega izgleda.

  K pouku pride urejen, kot so se učili.

 • umivanje rok v zdravstveni negi

 • zna si umiti roke na različne načine

 • Razvija odgovornost, ki je povezana z umivanjem rok v zdravstveni negi.

  Vaja: - umivanje rok.

 • bolnikovo okolje

 • zna razložiti zakaj je primerno okolje pomembno v zdravstveni negi

 • Razvija sposobnost opazovanja in prilagajanja v določenem okolju gllede na potrebe zdravstvene nege.

   

  urejanje posteljne enote

   

   

   

 • našteje sestavo posteljne enote

 • prepozna različne bolniške postelje

 • našteje posteljne pritikline in njih uporabo

 • loči med bolniško in navadnio posteljo;

 • Razume pomembnost urejene posteljne enote za bolnika.

  Zaveda se pomembnosti pravilno urejene posteljne enote za bolnika.

   

 • zlaganje rjuhe po dolžini in širini

 • zna zložiti rjuho po dolžini in širini;

 •    

 • prestiljanje nezasedene postelje

 • pozna postopek prestiljanja

 • zna prestlati nezasedeno posteljo;

 •  

  Vaja: prestiljanje nezasedene postelje.

 • prestiljanje zasedene postelje

 • zna prestlati zasedeno posteljo;

 • Razvija ročne spretnosti.

  Razvija sposobnost fizičnega dela s sodelavcem.

  Razvija občutek za intimnost bolnika.

  Vaja: prestiljanje zasedene postelje.

 • postiljanje nezasedene postelje

 • zna postlati nezasedeno posteljo;

 • Zaveda se pomena higiene bolniške postelje za bolnika.

  Vaje:

 • postiljanje nezasedene postelje;

 • menjava spodne rjuhe, platna in podloge po dolžini

 • menjava spodnje rjuhe , platna in podloge po širini

 • menjava zgornje rjuhe nad in pod odejo

 • menjava prevleke za blazino in odejo

 • zna menjati spodnjo rjuho, podlogo in platno po dolžini;

 • zna menjati spodnjo rjuho , platno in podlogo po širini;

 • zna menjati zgornjo rjuho nad in pod odejo;

 • zna menjati prevleko za blazino in odejo;

 • Zaveda se pomena pravilnega postopka pri menjavi posteljnega perila za boljše počutje bolnika.

  Razvija spretnost pri delu s sodelavcem.

  Zaveda se pomembnosti pravilnih postopkov pri urejanju bolniške postelje in vzdrževanje higiene.

 • zlaganje rjuhe po dolžini in širini;

 • menjava spodnje rjuhe, platna in podloge po dolžini;

 • menjava spodnje rjuhe, platna in podloge po širini;

 • menjava zgornje nad in pod odejo;

 • menjava prevleke za blazino in odejo;

 • osebna higiena bolnika

   

   

   

 • pozna pripomočke za osebno higieno

 • pomoč pri oblačenju in slačenju drugi osebi

 • umivanje rok drugi osebi

 • ustna nega

 • umivanje do pasu

 • nega nog

 • nega nohtov

 • nega las in brade

 • pomoč bolniku pri uporabi posteljne posode

 • anogenitalna nega

 • posteljna kopel

 • gibanje bolnika

 • pomoč bolniku do zaželjene lege v postelji

 • pomoč bolniku pri posedanju

 • vstajanje bolnika

 • zna razložiti pomen osebne higiene za bolnika,

 • zna pomagati bolniku pri oblačenju in slačenju;

 • zna umiti roke bolniku;

 • zna pomagati bolniku pri ustni negi;

 • zna umiti zobno protezo;

 • zna pomagati bolniku pri umivanju do pasu;

 • zna pomagati bolniku pri negi nog v različnih stanjih;

 • zna urediti drugemu človeku nohte na rokah in nogah;

 • zna bolnika počesati;

 • zna bolniku umiti lasišče;

 • zna bolnika obriti;

 • zna bolniku pomagati pri uporabi posteljne posode;

 • zna pomagati in izvesti umivanje genitalij;

 • zna opraviti posteljno kopel;

 • zna opraviti posteljno kopel;

 • zna pomagati bolniku do zaželjene lege v postelji;

 • zna pripraviti preiskovalne položaje;

 • zna pripraviti terapevtske položaje;

 • zna pomagati bolniku pri posedanju;

 • zna azložiti posamezne elemente vstajanja;

 • zna pomagati bolniku pri vstajanju;

 • Razvija čut odgovornosti za bolnikovo zdravje.

  Zaveda se pomena vzgoje bolnika za osebno higieno.

  Razvija prilagajanje različnim situacijam.

  Zaveda se pomena ustne nege.

  Razvija odgovornost do uporabljenih pripomoškov in materijala pri izvajanju osebne higijene bolnika.

  Razvija usklajenost gibov pridelu.

  Zaveda se pomembnosti nege nog.

  Zaveda se pomena nege nohtov.

  Razume pomen nege las in brade.

  Zaveda se pomena pravilnega pristopa pri pomoči bolniku pri uporabi posteljne posode.

  Spoštuje bolnikovo intimnost.

  Zaveda se pomena gibanja za bolnika.

  Razvija čut odgovornosti pri pomoči bolniku pri vstajanju.

  Vaje:

 • pomoč pri oblačenju in slačenju drugi osebi;

 • umivanje rok drugi osebi;

 • ustna nega drugi osebi;

 • umivanje do pasu na lutki;

 • umivanje nog lutki v postelji;

 • striženje nohtov drugi osebi;

 • nega las in brade drugi osebi;

 • namestitev posteljne posode lutki,

 • anogenitalna nega;

 • posteljna kopel na lutki;

 • namestitev druge osebe v različne položaje v postelji;

 • pomoč drugi osebi pri posedanju;

 • pomoč drugi osebi pri vstajanju.


 • 2. letnik

  ZDRAVSTVENA NEGA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Uvod

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani s teoretičnim delom predmeta zdravstvena nega bolnika

 • povezuje že osvojeno znanje z novimi vsebinami;

 • razmišlja o možnostih povezovanja znanja z novimi vsebinami;

 • Razvija zavest o strokovni odgovornosti in o zahtevah kvalitetnega poklicnega dela.

   

  Sprejem bolnika v bolnišnico, premestitev in odpust bolnika iz bolnišnice

   

   

   

 • razlikuje načine sprejema, premestitve in odpusta

 • pozna postopke sprejema, premestitve in odpusta bolnika spozna dokumentacijo in izpolnjevanje le-te;

 • Spozna svojo vlogo in pomen pravilnega pristopa do bolnika upošteva bolnikove osebnostne lastnosti in kodeks etike zdravstvenih delavcev.

  Vaja: sprejem bolnika (igranje vlog).

  Predaja službe

   

   

   

 • · spozna pisno in ustno predajo službe

 • spozna dokumentacijo zdravstvene nege ob predaji službe

 • našteje podatke, ki jih je ob izteku delovnega časa smiselno in pomembno prenesti ostalim članom zdravstveno negovalnega tima;

 • sposoben oblikovati sporočilo v pisni in ustni obliki;

 • Zaveda se, da le zanesljivi in natančni podatki pripomorejo h končnemu cilju - ozdraviti bolnika.

   

  Pomoč pri diagnostičnih in terapevtskih storitvah

   

   

   

  Vitalne funkcije

   

   

   

 • spozna vse vrste vitalnih funkcij in pozna vrednosti v mejah normale ter njihova odstopanja

 • sposoben je ločevati fiziološke in patološke vrednosti vitalnih funkcij in jih poimenovati,

 • razvija sposobnosti reagiranja ob zaznavi odstopanj od normale;

 • nauči se vzdrževanja pripomočkov za merjenje;

 • na temperaturni list zabeleži izmerjene vrednosti RR, pulza, temperature in dihanja, ter zna odčitati vrednosti vitalnih funkcij iz temperaturnega lista;

 • Razvija čut odgovornosti za zdravstveno-vzgojno svetovanje in individualne meritve.

  Zaveda se pomena pravilnega reagiranja v kritičnih situacijah.

  Zaveda se pomena kvalitetne komunikacije med meritvami.

   

  Druga opazovanja

   

   

   

 • zavest

 • barva kože

 • reagiranje na dražljaje

 • reakcija zenic

 • razlikuje spremembe v bolnikovi zavesti; spremembe, ki jih zaznamo s čutili ali z meritvami, spremembe v bolnikovem počutju in razpoloženju in spremembe na koži;

 • loči različne bolezenske pojave pri bolniku in zna ustrezno ukrepati;

 • razume različne bolezenske pojave in ukrepa v okviru svojih pooblastil;

 • Razvija natančnost in zanesljivost pri opazovanju bolnikovih sprememb.

  Vaja:

 • merjenje rr, pulza, temperature in dihanja (igranje vlog);

 • rektalno merjenje telesne temperature na lutki.

 • Vzdrževanje telesne temperature

   

   

   

 • spozna načine ogrevanja in ohlajanja bolnika

 • zna varovati bolnika pred ohladitvijo;

 • primerja učinke lokalnega in splošnega ogrevanja in ohlajanja bolnikov in zna ustrezno uporabiti posamezne postopke;

 • Zaveda se odgovornosti za natančno delo in opazovanje bolnikov pri izvedbi postopkov ogrevanja in ohlajanja.

   

  Pomen hrane za bolnika

   

   

   

 • spozna vlogo hrane v bolezni ter organizacijo naročanja, dostavljanja in načina delitve hrane na bolniških oddelkih

 • razume vlogo hrane v bolezni;

 • nauči se kulturne postrežbe hrane bolniku;

 • Razvija odgovornost za natančno delo.

  Razvija strpnost in odločnost pri zdravstveno-vzgojnem delu.

  Zaveda se pomena opazovanja bolnika med hranjenjem.

  Ekskurzija in ogled bolnišnične kuhinje in bolniškega oddelka.

  Hranjenje bolnika per os in hranjenje bolnika po nazogastrični sondi

   

   

   

 • spozna indikacije in posebnosti v sestavi hrane za oba načina hranjenja

 • pozna težave in komplikacije pri hranjenju

 • pozna druge načine enteralnega hranjenja

 • zna pripraviti sebe, bolnika in pripomočke za oba načina hranjenja;

 • zna preveriti lego sonde, zna nahraniti bolnika po sondi in dokumentirati zaužito hrano;

 • Razvija strpnost in odločnost pri sodelovanju v zdravstveno vzgojnem delu.

  Razvija kulturo hranjenja.

  Vaja:

 • hranjenje bolnika per os (igranje vlog);

 • hranjenje bolnika po nazogastrični sondi s pomočjo lutke.

 • Izločanje

   

   

   

 • defekacija in mikcija

 • zna opazovati gastrostomo, jejunostomo, ileostomo;

 •  

   

 • spozna posebnosti pri defekaciji in mikciji

 • zna opazovati in beležiti izločanje blata in urina;

 • loči fiziološke in patološke pojave pri izločanju in oceni njihov pomen;

 • ve, kako se pravilno odvzameta blato in urin za preiskave in zna ravnati z odvzeto kužnino;

 • spozna napotnice in spremne liste za laboratorije;

 • pozna načine higienskega odstranjevanja izločkov;

 • · loči fiziološke in patološke pojave pri izločanju in razume njihov pomen;

 • Zaveda se pomena varnostnih ukrepov pri rokovanju s sondo.

   

 • spozna namen in postopek izvedbe čistilne klizme

 • zna izvesti čistilno klizmo;

 • Razvija čut odgovornosti ter kulturne in osebnostne lastnosti v odnosu do bolnika pri defekaciji in mikciji.

  Vaja: na lutki izvede čistilno klizmo.

  Kateterizacija sečnega mehurja

   

   

   

 • spozna pripomočke za izvedbo posega

 • eznani se z namenom kateterizacije sečnega mehurja

 • razlikuje med uvajanjem stalnega urinskega katetra in enkratno kateterizacijo;

 • zna pripraviti pripomočke za izvedbo posega;

 • Zaveda se pomena odvajanja blata za bolnika.

  Razvija čut odgovornosti in podpore bolnika.

  Spremlja pripravo, izvedbo in zaključek posega na lutki, tako da se nauči asistence pri kateterizaciji ženske in moškega.

  Inkontinenca

   

   

   

 • spozna ustrezne oblike pomoči inkontinentnim bolnikom

 • razlikuje prehodno in trajno inkontinenco in zna bolniku ustrezno pomagati;

 • · spozna pripomočke, ki jih ponuja tržišče;

 • Zaveda se, da je bolnik ob nedoslednem upoštevanju aseptične tehnike neposredno izpostavljen infekciji sečil.

  Razvija občutek za pravilno reagiranje ob pojavu inkontinence.

   

  Bruhanje

   

   

   

 • spozna načine nudenja pomoči bolnikom, ki bruhajo

 • nauči se zaporedja ukrepov pri bruhanju, oceni izločke in upošteva nevarnosti;

 • Razvija odločnost in strpnost v odnosu do bolnika, ki bruha.

   

  Znojenje

   

   

   

 • spozna pomoč bolniku pri znojenju

 • pojasni pomoč bolniku pri znojenju in poznajo postopke pravilnega ukrepanja;

 • · usposobi se za negovanje bolnikov, ki se znojijo,

 • Zaveda se pomena pravilnega pristopa do bolnika, ki se znoji in potrebuje našo pomoč.

   

  Kašelj in izkašljevanje

   

   

   

 • · seznani se z negovalnimi intervencijami, ki olajšajo kašelj in izkašljevanje

 • razloži namen dihalnih vaj, urejanja položajev in spreminjanja lege v postelji, mlačnih napitkov in vzdrževanja ugodne mikroklime v bolniški sobi;

 • · Zaveda se, da proste dihalne poti zagotavljajo nemoteno oskrbo tkiv s kisikom.

   

  Bilanca tekočin

   

   

   

 • opiše postopek merjenja bilance tekočin

 • našteje načine vnosa tekočin v telo in izločanja iz telesa

 • razlikuje postopek merjenja in beleženja sprejete in izločene tekočine;

 • Zaveda se pomena doslednosti in natančnosti pri merjenju in beleženju vnešene in izločene tekočine.

   

  Preležanine

   

   

   

 • našteje vzroke za nastanek preležanin in različne stopnje preležanin

 • seznani se z načini preprečevanje preležanin

 • pozna pomen kvalitetne osebne higiene, kot možnosti preprečevanja preležanin

 • našteje znake pri površinskem in globokem dekubitusu ter jih zna obrazložiti

 • zna razložiti in utemeljiti načine preprečevanja preležanin;

 • ve, kako uporabljamo tehnične pripomočke v preventivi preležanin;

 • Prepozna pomen strokovne in zanesljive zdravstvene nege pri preprečevanju preležanin.

  Vaja: preizkuša uporabo različnih negovalnih listov, izdelanih na osnovi bolnikovih potreb.

  Zdravila

   

   

   

 • spozna postopke shranjevanja in načine dajanja zdravil

 • razlikuje različne načine in oblike dajanja zdravil bolniku (per os; per rectum; z vdihavanjem; na kožo in na dostopne sluznice: v oko, v uho in v nos ter parenteralno:

 • intramuskularno in subkutano injiciranje),

 • opazuje bolnika z infuzijo,

 • zna razložiti načelo 5P,

 • pozna načine beleženja danega zdravila,

 • našteje subjektivne in objektivne težave, ki lahko nastopijo pri danem zdravilu;

 • Zaveda se pomena opazovanja bolnika po danem zdravilu, možnih posledic do katerih lahko pride ob nedoslednem izpolnjevanju načel in takojšnjega reagiranja ob pojavu stranskih učinkov.

  Razvija poklicno in osebno odgovornost pri dajanju zdravil v človeško telo.

  Razvija čut odgovornosti za zdravstveno vzgojno svetovanje v zvezi z jemanjem zdravil.

  Vaja:

 • na lutki izvede subkutano in intramuskularno injiciranje;

 • menjava infuzijske steklenice.

 • Priprava bolnika na operativni poseg

   

   

   

 • definira psihično in fizično pripravo

 • sodeluje pri odločitvi o nujnosti obsega osebne higiene

 • opiše pripravo glede na potrebnost priprave posameznih organskih sistemov za operativni poseg

 • pozna pripravo na operativni poseg glede na stopnjo bolnikove samooskrbe

 • izvede psihično pripravo bolnika;

 • samostojno predvidi obseg osebne higiene v pripravi na operativni poseg;

 • zna opazovati bolnika;

 • po navodilih pripravi črevesje;

 • poskrbi, da je bolnik tešč in da je pred operacijo odvajal urin,

 • po navodilu pripravi operativno polje;

 • sodeluje pri transportu bolnika v operativni blok,

 • pripravi posteljno enoto za operiranega bolnika;

 • Prizadeva si za humane odnose, je kreativen in izkazuje osebno odgovornost v timskem sodelovanju.

  Vaja: priprava operativnega polja.

  Zdravstvena nega bolnika po operativnem posegu

   

   

   

 • loči operativni nadzor in pooperativno zdravstveno nego

 • opiše naloge tehnika zdravstvene nege tehnika v prebujevnici

 • opiše naloge tehnika zdravstvene nege v sobi standardne nege

 • pozna težave po operativnem posegu

 • pozna najbolj pogoste zaplete po operativnem posegu

 • razlikuje rano brez vnetja in rano z znaki vnetja, gnojenja

 • razume pomen dreniranja operativne rane

 • pozna načina celjenja rane

 • zna opazovati kirurško rano

 • vzdržuje potrebni - terapevtski položaj;

 • izvaja opazovanje in merjenje vitalnih funkcij;

 • predvidi ukrepe za preprečevanje zadušitve, šoka in krvavitve;

 • zna dokumentirati opravljeno delo;

 • sodeluje v timu;

 • po navodilih izvaja negovalne intervencije;

 • zna uporabljati izbrane pripomočke za nego rane brez vnetja in rane z znaki vnetja, gnojenja;

 • izvaja prevezo kirurške rane,

 • izvaja aplikacijo zdravil v obliki obkladkov na rano z znaki vnetja, gnojenja;

 • poroča o stanju rane;

 • upošteva predpise o varnosti in preprečevanju bolnišničnih infekcij;

 • Prizadeva si za odgovorno sodelovanje v delovni skupini in za oblikovanje poklicne identitete.

  Sooblikuje humane odnose.

  Je motiviran za upoštevanje predpisov bolnišnične komisije za preprečevanje bolnišničnih okužb.

  Vaja:

 • psihična priprava bolnika za prevezo rane (igranje vlog);

 • priprava materiala za nego rane brez vnetja;

 • vzdrževanje pripomočkov za nego rane;

 • preveza rane brez vnetja;

 • priprava materiala za nego rane z znaki vnetja, gnojenja,

 •  preveza rane z znaki vnetja, gnojenja;

 • preveza drenirane rane;

 • aplikacija obkladkov;

 • dokumentiranje opazovanja in opravljenega dela;

 • Gerontologija

   

   

   

 • spozna fizične, psihične in socialne spremembe v starosti

 • zna razložiti posebnosti, ki so značilne za starejše ljudi

 • upošteva nujnost prilagoditve zdravstvene nege starejšim ljudem;

 • Zaveda se pomena pravilnega negovalnega in komunikacijskega pristopa k starejšim ljudem.

   

  Zdravstvena nega ob smrti

 • opiše pieteto;

 • definira obseg zdravstvene nege umrlega;

 • pozna načine sodelovanja s svojci umrlega in predajo lastnine,

 • Razvije spoštovanje do umrlrga, njegovih svojcevi in je prilagodljiv v izražanju pietete.

  Vaja: pogovor s svojci umrlega (igranje vlog).

  zdravstvena nega otroka

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Zdravstvena dejavnost

  Dijak

  Dijak

   

 • skrbi za zdravstvene nasvete staršev

 • z nasveti sodeluje v zdravstveni vzgoji staršev;

 • Zna vspostaviti kontakt z otrokom.

   

  Telesni, duševni in socialni razvoj otroka

   

   

   

 • vpliv in vloga družine in okolja na razvoj zdrave osebnosti

 • pozna nevarnosti, ki grozijo otrokovemu zdravju v posameznih razvojnih fazah

 • spozna vpliv družine in okolja na razvoj osebnosti;

 • zaveda se pomena psihomotoričnega in socialnega razvoja;

 • Spodbuja sodelovanje otroka in staršev.

  Razvije sposobnost dobre komunikacije z otrokom.

   

  Zdravstvena nega in razvojna obdobja otroka

   

   

   

 • pozna zdravstveno nego in značilnosti novorojenčka

 • pozna zdravstveno nego in značilnosti nedonošenčka

 • zdravstvena nega in razvoj dojenčka

 • jutranja nega in kopanje otroka

 • previjanje otroka (pomen širokega povijanja)

 • sednost: vzroki, preventiva, zdravstvena nega, zdravilne kopeli

 • soor: vzroki, preventiva, zdravstvena nega ustne votline

 • pozna pripomočke za nego novorojenčka, zna svetovati staršem o izbiri;

 • zna opraviti prvo oskrbo novorojenčka;

 • pozna pogoje, ki jih je treba zagotoviti pri zdr. negi nedonošenčka;

 • pozna značilnosti dojenčka;

 • zna izvesti kopanje otroka;

 • zna previti otroka;

 • skrbi za preventivo, zna pravilno ukrepati ob pojavu sednosti;

 • pravilno ukrepa pri sooru;

 • Vzpostavi pravilni kontakt z otrokom.

  Svoje delo ovrednoti z dobrim počutjem otroka.

  Vaje:

 • prva oskrba novorojenčka;

 • priprava otrokovega ležišča;

 • kopanje dojenčka;

 • previjanje dojenčka;

 • zdravstvenao nega pri sednosti;

 • zdravstvena nega pri sooru;

 • zdravstvena nega in razvoj predšolskega troka

 • pozna značilnosti predšolskegaotroka;

 •  

  Vaje: opravi antropološke meritve.

 • zdravstvena nega in razvoj šolarja in mladostnika

 • pozna razvoj šolskega otroka in mladostnika;

 • Zaveda se pomembnosti dobre strokovne usposobljenosti.

   

  Igra in igrače

   

   

   

 • pozna vloga igre pri razvoju otroka

 • vrsta in izbira igrač

 • ravnanje z igračami

 • zna izbrati primerno igračo starosti otroka;

 • skrbi za higieno igrač,

 • Zaveda se kako pomembna je prava igrača pri razvoju otroka.

   

  Prehrana otroka

   

   

   

 • pozna pomen dojenja za mater in otroka

 • spozna tehniko dojenja

 • pozna dvovrstno prehrano in prehrano z adaptiranimi mleki

 • spozna pripravo mlečnih mešanic

 • pozna tehnike hranjenja

 • pozna prehrano otroka do prvega leta starosti

 • pozna pripomočke in pripravo hrane

 • zaveda se prednosti dojenja;

 • zna pravilno pripraviti mater in otroka na dojenje;

 • zna svetovati o načinih hranjenja;

 • zna pripraviti adaptirana mleka;

 • zna hraniti otroka in ga po hranjenju oskrbeti;

 • skrbi za zdravo prehrano otroka;

 • zna pripraviti in oskrbeti pribor za hranjenje otroka;

 • Zaveda se pomena pravilne prehrane.

  Zaveda se odgovornosti stalnega stika otrok-mati.

  Zaveda se pomena vloge zdravstvenega tehnika pri hranjenju otroka

  Vaje:

 • priprava mlečnih mešanic;

 • hranjenje dojenčka,

 • oskrba pribora za pripravo hrane in hranjenje.


 • 3. letnik

  zdravstvena nega otroka

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Vloga zdravstvene nege pri razvoju otroka

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna dejavnike, ki ogrožajo otroka, mladostnika in družino

 • pozna reakcija otroka na bolezen doma in v bolnišnici

 • izvede hospitalizacija otroka in pozna njegove pravice

 • seznani se s psihosocialnimi dogajanji v trikotniku zdr.tehnik-otrok-starši

 • pozna listino o pravicah otroka v bolnišnici

 • zna razložiti kako dejavniki ogroženosti vplivajo na otroka, mladostnika in družino;

 • zna razložiti kako otrok reagira ob bolezni;

 • pozna postopek sprejema in odpusta otroka iz v bolnišnico;

 • pozna reakcije staršev v odnosu do bolnega otroka;

 • pozna otrokove pravice in jih pri delu upošteva;

 • Se zaveda ogroženosti mladih in deluje preventivno.

  Posluša mnenje staršev in jih zna vzpodbujati.

  Vzpodbuja starše pri vključevanju odprtosti bolnišnice.

  Upošteva moralno-etične vrednote.

  Razvija human odnos do bolnega otroka.

  Zbira članke iz dnevnega časopisja o ogroženosti otrok.

  Prebere članek M. Avčin: Ninica.

  Igra vlog: zdravstveni delavec – otrok – starši.

  Zdravstvena nega otroka z obolenji prebavil

   

   

   

 • pozna zdravstveno nego pri bruhanju

 • pozna zdravstveno nego otroka z drisko

 • zdravstvena nega otroka s črevesnimi paraziti

 • zna opazovati izbruhano maso;

 • pozna nevarnosti izsušitve ter pravilno hranjenje otroka;

 • zna natančno opazovati bolnikove izločke;

 • pozorna je na preprečevanje prenosa okužb;

 • pozna vrste parazitov in komplikacije;

 • Posebno pozornost nameni bolnemu otroku in staršem.

  Na svetovati staršem, kako se izvaja zdravstvena nega.

  Staršem svetuje upoštevanje higienskih ukrepov.

  Zna urediti položaj pri bruhanju.

  Zna negovati otroka.

  Zna registrirati blato v dokumentacijo.

  Zna pravilno odvzeti blato in bris rektuma.

  Zdravstvena nega otroka z obolenji dihal in ušes

   

   

   

 • zna opazovati otroka in pravilno ukrepati ob poslabšanju

 • skrbi za primerna mikroklimo, olajšanje dihanja in prehodnosti dihalnih poti

 • pozna zdravstveno nego pri nahodu

 • pozna zdravstveno nego pri akutnem in kroničnem bronhitisu ter pljučnici

 • pozna zdravstveno nego pri bronhialni astmi

 • pozna zdravstveno nego pri TBC

 • pozna zdravstveno nego pri vnetju srednjega ušesa

 • pozna znake, ki spremljajo otroka z respiratornim infektom;

 • zna pripraviti primerno okolje za boljše počutje bolnega otroka;

 • zna pravilno reagirati ob nahodu;

 • zna reagirati ob povišani telesni temperaturi;

 • natančno opazuje otroka in zna uporabiti vse postopke zboljšanja stanja;

 • spozna načine širjenja,ve kako in zakaj se opravlja Mantoux test in BCG cepljenje;

 • pozna vnetje in zna vršiti preventivo,

 • Zna svetovati staršem,kako naj skrbijo za bolnega otroka.

  Skrbi za čistočo okolja, umivanju rok daje največji pomen.

  Skrbi za ukrepe preprečevanja širjenja infekcij.

  Počuti se odgovorno za delo z otrokom.

  Posebno pozornost nameni otroku, zaveda se etične odgovornosti in načina komuniciranja.

  Pozna preventivne ukrepe in jih upošteva pri svojem delu.

  Vzpostavi dober kontakt z otrokom.

  Zna urediti pravilen položaj.

  Zna izmeriti temperaturo.

  Pripravi in vodi dnevnik astmatika.

  Zna opraviti suho gretje ušes.

  Zdravstvena nega otroka z obolenji sečil

   

   

   

 • zdravstvena nega pri akutni in kronični infekciji sečil

 • odvzem urina, shranjevanje, transport, urinske preiskave

 • odvzem z urinsko vrečko

 • odvzem z urinskim kolektorjem - MOB stolček

 • odvzem z MOB urinsko vrečko

 • zna ukrepati pri težavah z izločanjem;

 • pozna postopek odvzema, shranjevanja in transporta urina;

 • zna namestiti urinsko vrečko;

 • zna namestiti urinski kolektor na stolček;

 • zna uporabiti MOB urinsko vrečko;

 • Zna presoditi za kateri način odvzema se odloči.

  Demonstrira odvzem urina.

  Zdravstvena nega otroka z obolenji srca

   

   

   

 • zna pravilno in pravočasno v okviru pooblastil ukrepati pri otrocih s srčnimi obolenji

 • zna negovati otroka s srčno napako;

 • Vzpodbuja sodelovanje s starši in jim svetuje.

   

  Zdravstvena nega otroka z obolenji krvnega sistema

   

   

   

 • pozna zdravstveno nego pri boleznih zaradi motenj v strjevanju krvi

 • pozna preventivo anemij

 • pozna zdravstveno nego pri levkemijah

 • zna pravilno ukrepati pri motnjah v strjevanju krvi;

 • zna pravilno ukrepati pri otrocih z levkemijo;

 • Sodeluje pri vključevanju staršev v zdravstveno nego otroka.

   

  Zdravstvena nega otroka s sladkorno boleznijo

   

   

   

 • pozna sladkorne bolezni pri otroku in razlikuje komplikacije obolenja

 • zna opazovati otroka in prepoznati komplikacije pri sladkorni bolezni;

 • Sodeluje pri vključevanju otroka v diabetično šolo.

   

  Zdravstvena nega otroka z motnjami v razvoju

   

   

   

 • otroci z motnjami v duševnem razvoju

 • otroci z motnjami v telesnem razvoju

 • slepi in slabovidni otroci

 • gluhi in naglušni otroci

 • pozna vzroke za nastanek motenj v razvoju;

 • spozna glavne rizične dejavnike;

 • razume pomen integracije otrok in jo vzpodbuja;

 • Upošteva moralne vrednote pri delu z motenimi otroki.

  Razvija human pristop do otrok z motnjami v razvoju.

  Vključuje se v timsko delo, počuti se odgovorno.

  Razvija human odnos do drugačnih.

   

  Zdravstvena nega otroka z obolenji živčevja

   

   

   

 • seznani se z vzorci gibanja, ki so prisotni pri motnjah v delovanju živčnega sistema

 • s pravilnimi postopki negovanja preprečuje nastanek spastičnosti;

 • Sodeluje pri vključevanju staršev v zdravstveno nego.

   

   

  ZDRAVSTVENA NEGA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Sodelovanje pri preiskovanju bolnika

  Dijak

  Dijak

   

 • definira pomen preiska:

 • loči psihično in fizično pripravo;

 • opredeli negovalne aktivnosti po končanih preiskavah;

 • zaveda se “invazivnosti” preiskav;

 • obvlada tehnike priprav bolnika za preiskave in negovalne aktivnosti po končanih preiskavah;

 • izvede psihično pripravo bolnika;

 • zna pripraviti bolnika za odvzem;

 • Razvija spoštljiv in strpen odnos do bolnika.

  Zaveda se pomena natančnosti in razvija si odgovornost pri delu.

  Vaja : igranje vlog: pomiritev razburjenega bolnika, pojasnjevanje poteka preiskave.

 • pozna osnovne in specialne preiskave krvi;

 • opiše izvajanje odvzema krvi;

 • obvlada opazovanje bolnika po odvzemu;

 • izvede kapilarni odvzem krvi;

 • izmeri glukozo v kapilarni krvi;

 • ovrednoti rezultate in poroča;

 • skrbi za lastno varnost;

 • Krepi si motiviranost za prevzemanje osebne odgovornosti in sodelovanje v timu.

  Vaja: kapilarni odvzem, določanje merjenje glukoze.

 • definira funkcijske preiskave;

 • ponovi in povezuje znanja;

 • opiše VIKA in spirometrijo;

 • ovrednoti bolnikov videz in počutje,

 • zna pripraviti bolnika za preiskavo,

 • izvaja merjenje VIKA in sodeluje pri spirometriji

 • Skrbi za vzdrževanje pozitivnih delovnih in medosebnih odnosov.

  Vaja: merjenje vika, asistenca pri spirometriji.

 • definira EKG, EEG in EMG;

 • pozna potek preiskav;

 • izvede pripravo bolnika za preiskave,

 • namesti bolnika v potrebni položaj,

 • skrbi za varnost bolnika

 • Razvija si sposobnost prepoznavati bolnikove potrebe.

   

 • opiše fizično pripravo bolnika za RTG,radioizotopne preiskave in UZ;

 • definira preiskave;

 • opiše negovalne aktivnosti po končanih preiskavah;

 • razlikuje med obsegi priprav glede na preiskovani organ;

 • izvede potrebno pripravo bolnika;

 • namesti bolnika v potrebni položaj;

 • upošteva zaščito pred sevanjem;

 • zna opazovati bolnika;

 • vrednotiti simptome;

 • poročati v timu;

 • Je motiviran za odgovorno in natančno izvedbo delovne naloge.

  Razvija etični odnos do bolnika in sodelavcev v zdravstvenem timu,

  Zagotavlja zaščito za bolnika in zase.

  Razvija ekološko zavest

  Ekskurzija v endoskopski center.

  Ogled priprave materiala.

 • razloži pomen endoskopskih posegov;

 • razlikuje med preiskavno in terapevtsko endoskopijo;

 • našteje vrste endoskopov in endoskopij;

 • opiše pripravo bolnika za endoskopije prebavnega trakta;

 • presodi o bsegu potrebne priprave;

 • izvede pripravo bolnika;

 • sodeluje pri pripravi materiala;

 • namesti bolnika v potrebni položaj;

 • izvaja opazovanje bolnika;

 • skrbi za varnost bolnika;

 • Je iznajdljiv in spoštljiv v timskem sodelovanju.

  Razvija sposobnost razumevanja bolnikovih potreb

  Krepi si osebno zavedanje upoštevanja varnosti bolnika.

   

 • definira punkcije;

 • definira biopsije;

 • pozna možne zaplete;

 • izvede psihično in fizično pripravo bolnika;

 • (lumbalna, sternalna punkcija, jetrna);

 • zna izvajati specialno opazovanje po posegu;

 • vrednoti rezultate opazovanja;

 • predvidi in izvaja negovalne aktivnosti za preprečevanje zapletov;

 • Motiviran je za upoštevanje varnosti za bolnika in izvajanje osebne zaščite.

  Izraža etičen odnos do bolnika in sodelavcev v zdravstvenem timu,

  Izkazuje delavnost natančnost in zanesljivost.

  Vaja: priprava seta in ostalega materiala za izvajanje lumbalne punkcije.

  Zdravstvena nega bolnika, ki ima aplicirano transfuzijo

   

   

   

 • definira pomen transfuzije;

 • pozna konzervirano kri in krvne derivate;

 • pozna krvne skupine, RH-d faktor, navzkrižni preizkus in biološki poizkus;

 • razume potek transfuzije;

 • razloži in pojasni možne zaplete;

 • izvaja specialno opazovanje bolnika;

 • -razume potrebnost merjenja vita. funkcij;

 • zna ovrednotiti rezultate;

 • predvidi možne zaplete;

 • samostojno se odloči za izvajanje negovalnih aktivnosti za preprečevanje zapletov;

 • upošteva bolnikovo varnost in ukrepe za lastno zaščito;

 • Izraža natančnost in zanesljivost.

  V timu si prizadeva za pozitivne odnose.

  S svojim delom doprinese k delovni uspešnosti tima.

   

  Zdravstvena nega bolnika, ki je zdravljen s kisikom

   

   

   

 • pozna indikacije za zdravljenje z O2;

 • našteje načine aplikacije;

 • opiše pripomočke za aplikacijo;

 • razloži vzroke za intoksikacijo z O2;

 • -razume doživljenjsko zdravljenje s kisikom na bolnikovem domu;

 • presoja bolnikov videz in počutje;

 • odloči se poročati o kritič. simptomih;

 • sodeluje po navodilih v timu;

 • pripravi bolnika za aplikacijo;

 • pripravi potrebne pripomočke;

 • izvede aplikacijo kisika s kisikovo masko;

 • opazuje bolnikov videz, počutje in vitalne funkcije;

 • upošteva varnostne predpise;

 •  

  Vaja:

 • priprava bolnika za aplikacijo kisika;

 • priprava pripomočkov za aplikacijo;

 • aplikacija kisika s kisikovo masko in nazalnim katetrom;

 • vzdrževanje pripomočkov za aplikacijo kisika;

 • doziranje kisika po navodilu.

 • Zdravstvena nega bolnika, ki ima vstavljen dren/sondo ali vzpostavljeno sukcijo

   

   

   

 • pozna drene po velikosti in materialu;

 • razume delovanje sukcije;

 • definira diagnostični in terapevtski pomen sukcije;

 • razlikuje med izpiranjem želodca in gastrično sukcijo;

 • zna skrbeti za vstopno mesto drena ,izbere potreben material za zamenjavo sukcijske plastenke;

 • zna opazovati in vzdrževati delovanje srka;

 • obvlada opazovanje bolnika in predvidi ukrepe za preprečevanje zapletov;

 • sodeluje v timu po navodilih;

 • skrbi za bolnikovo varnost;

 • izvaja transport preisk. vzorcev;

 • Izkazuje moralno etično vedenje in odgovorno sodeluje v timu.

  Ima razvito zavest za zagotavljanje varnosti za bolnika in upošteva splošne varstvene predpise.

  Menjava sukcijske plastenke.

  Opazovanje in vzdrževanje srka.

  Priprava materiala za izpiranje želodca.

  Zdravstvena nega bolnika z izločalno stomo

   

   

   

 • pojasni pojme umerjena stoma;

 • sprejetje stome;

 • samooskrba stome;

 • pozna vrste stom;

 • primerja oblike stom;

 • seznani se s pripomočki za nego različnih vrst in oblik stom;

 • -razloži vlogo stoma-terapevta in klubov stomiranih bolnikov;

 • oceni bolnikovo sprejetje stome in ovrednoti zmožnost samooskrbe stome;

 • obvlada izbiro stoma pripomočkov glede na vrsto in obliko stome;

 • izbere in si pripravi material glede na bolnikove potrebe;

 • zamenja kolostomsko vrečko zaprtega tipa;

 • sodeluje pri izvajanu irigacije;

 • namesti kolostomski pokrovček;

 • zamenja kolostomsko vrečko na izpust;

 • opravi izpraznjenje kolostomske vrečke na izpust;

 • zamenja urostomsko vrečko in vzdržuje mehanizem zbiranja urina;

 • samostojno bodri bolnika;

 • skrbi za preprečevanje bolnišničnih infekcij in lastno zaščito;

 • Je motiviran za odgovorno in natančno izvedbo delovne naloge.

  Razvija etični odnos do bolnika in sodelavcev v zdravstvenem timu.

  Odgovorno izvaja ukrepe za preprečevanje prenašanja bolnišničnih infekcij.

  V timskem sodelovanju izraža delovno storilnost, natančnost in zanesljivost.

  Prizadeva si za strpnost in tolerantnost.

  Izraža pozitivno življenjsko naravnanost do bolnikov, njegovih svojcev in sodelavcev.

  Vaja:

 • pripomočkov za nego stome;

 • menjava kolostomske vrečke;

 • osebna higiena okolice stome;

 • asistenca stomirancu, ki je začasno nezmožen popolne samooskrbe;

 • izpraznjevanje stoma vtečk in zbiralnikov.

 • Zdravstvena nega bolnika s traheostomo

   

   

   

 • definira pomen traheostomije za ohranitev življenja;

 • primerja pomen traheostome za vzdrževanje življenja;

 • opiše načine negovanja traheostome;

 • pozna spremenjeno komuniciranje;

 • -samostojno skrbi za mikroklimo v prostoru;

 • -opazuje bolnika in prehodnost kanile;

 • izbere pripomočke za nego traheostome;

 • zna zamenjati vložek kanile;

 • pravočasno organizira menjavo kanile in sodeluje pri travsportu;

 • obvlada asepso pri asistiranju aspiracije skozi kanil;

 • pomaga pri uporabi pripomočkov za govor;

 • Trudi se izboljševati komuniciranje z bolnikom,pri tem izraža pozitivno življenjsko naravnanost, iznajdljivost, strpnost in spoštovanje.

  Zaveda se svoje strokovne kompetence pri izvajanju dela.

  Vaja:

 • opazovanje dihanja pri traheostomiranemu bolniku;

 • menjava zaščite traheostome;

 • menjava vložka kanile;

 • aspiracija ustne in nosne votline.

 • Zdravstvena nega onkološkega bolnika

   

   

   

 • definira pojem rak;

 • pozna osnovne dejavnike tveganja in priporočila za preventivo;

 • pozna osnovne načine zdravljenja rakavih obolenj;

 • pozna pomen rehabilitacije onkološkega bolnika;

 • zna našteti sedem sumljivih znamenj za možno rakavo obolenje;

 • zaveda se pomembnosti primarne, sekundarne in terciarne preventive rakavih obolenj;

 • razume pomembnost samoopazovanja in samopregledovanja (dojke, testisi, koža);

 • razume vlogo socialnega okolja in različne oblike pomoči, ki jih nudijo različna društva pri zdravljenju in rehabilitaciji onkološkega bolnika;

 • Razvija pozitiven odnos do zdravega načina življenja.

  Zaveda se pomembnosti zgodnje detekcije in zdravljenja rakavih obolenj.

   

 • pozna onkološko zdravstveno nego;

 • pozna osebno zaščito pri izvajanju zdravstvene nege bolnika, ki prejema citostatsko terapijo;

 • zna strokovno pravilno izvajati zdravstveno nego onkološkega bolnika v okviru svojih kompetenc pri naslednjih stranskih učinkih citostatske terapije: slabost, bruhanje, pomanjkanje apetita, driska, prizadeti ustni sluznici, izgubi las, levkocitopeniji in trombocitopeniji;

 • zaveda se pomena intenzivne ustne nege pri preventivi stomatitisa in jo zna pravilno izvajati;

 • zna strokovno pravilno aplicirati citostatike per os,

 • zna izvajati osebno zaščito pri rokovanju z izločki in odpadki po predpisanih standardih za zaščito osebja;

 • Izoblikuje si ustrezen, etičen odnos do onkološkega bolnika, razmišlja, se izpopolnjuje, dograjuje svoje znanje.

  Pri izvajanju zdravstvene nege onkološkega bolnika je vesten, natančen, odgovoren.

   

  Zdravstvena nega obsevanega onkološkega bolnika

   

   

   

 • definira pojem radioterapija;

 • pozna splošne reakcije organizma na obsevanje in lokalne reakcije kože, sluznic in organov na obsevanje;

 • pozna standard preventivne zdravstvene nege obsevane kože;

 • seznani se z načini zdravstvene nege ustne votline pri bolniku z radiacijskim stomatitisom;

 • pozna pravila zaščite pred ionozirajočim sevanjem;

 • zna strokovno pravilno izvajati zdravstveno nego bolnika pri lokalni reakciji kože in sluznic glede na lokacijo obsevalnega polja;

 • razume pomembnost obvladovanja lokalnih reakcij na kvaliteto življenja bolnikov in potek zdravljenja bolezni;

 • Zaveda se pomembnosti izvajanja pravilne zdravstvene nege pri reakciji kože in sluznic na obsevanje.

  Razvija ekološko zavest, čut odgovornosti za lastno varnost in varnost bolnika.

  Razvija si sposobnost prepoznavati bolnikove potrebe.

   

  Zdravstvena nega onkološkega bolnika z bolečino

   

   

   

 • seznani se z osnovnimi načini zdravljenja akutne in kronične bolečine pri onkološkem bolniku;

 • pozna načine izražanja bolnikove bolečine in zna biti pozoren na neverbalne znake;

 • zna posredovati različne načine izražanja bolnikove bolečine medicinski sestri, zdravniku;

 • zna strokovno pravilno aplicirati analgetično terapijo per os, per rektum in s.c. po zdravnikovem naročilu;

 • razume pomembnost pravilnega dokumentiranja aplikacije analgetične terapije;

 • Razvija čut in sposobnost za zaznavanje ter opazovanje pojava in trajanja bolečine pri bolniku.

  Zaveda se pomena kontinuirane aplikacije analgetične terapije.

  Zaveda se pomena pravilnega in vestnega dokumentiranja.

   

  SPECIFIČNE NEGOVALNE INTERVENCIJE

   

   

   

 • pozna teoretične osnove za izvedbo negovalnih intervencij pri obolenjih srca in ožilja, dihal, sečil, prebavil in pri bolniku z diabetesom;

 •    

  Z referati oziroma s seminarsko nalogo predstavi principe zdravstvene nege pri določenih bolezenskih stanjih.

   

 • obvlada delovne postopke zdravstvene nege travmatološkega bolnika;

 •    

 • pozna zdravstveno nego bolnika z nevrološkimi obolenji;

 •      

  PRVA POMOČ

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Uvod

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna snov predmeta prve pomoči in cilje, ki jih bo dosegel pri tem predmetu;

 • zna uporabiti že osvojena znanja iz zgradbe in delovanja človeškega telesa, kirurgije in zdravstvene nege bolnika pri tem predmetu;

 • Se zaveda pomena ustrezne presoje na kraju nezgode in pravilnega ukrepanja.

   

  Prva pomoč in nujna medicinska pomoč

   

   

   

 • pozna razvoj in naloge Rdečega križa;

 • našteje Ženevske konvencije in pozna njihov pomen;

 • definira prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč;

 • pozna naloge prve pomoči na kraju nezgode;

 • razloži pomen in povezavo nastanka Rdečega križa za razvoj prve pomoči;

 • ob primerih razloži pomen nastanka mednarodnih sporazumov Ženevskih konvencij;

 • na podlagi definicij prve pomoči in nujno medicinsko pomoč razloži bistveno razliko med njima;

 • razloži naloge prve pomoči ob primerih in jih zna uvrstiti v posamezne člene reševalne verige;

 • Se zaveda osebne in poklicne odgovornosti nudenja prve pomoči na kraju nezgode.

  Se zaveda smiselnosti učenja in urjenja prve pomoči.

   

  Nujnosti oziroma neposredne nevarnosti za življenje

   

   

   

 • pozna osnovne življenjske funkcije in pojave, po katerih pri prvi pomoči presoja splošno stanje poškodovanca ali bolnika;

 • našteje pet nujnosti oziroma neposrednih nevarnosti za življenje,

 • razloži osnovne življenjske funkcije in znake, ki govorijo o stanju človeka in ob primerih ponazori možna stanja poškodovanca;

 • o vrstnem redu opiše pet nevarnosti, ki ogrožajo človekovo življenje in razloži zakaj;

 • Zaveda se, da le sistematično in natančno opazovanje poškodovancev na kraju nezgode pripomoreta k pravilni presoji (oceni ) stanja poškodovancev in s tem k pravilni prvi pomoči.

   

  Reševanje ponesrečencev in pravilni položaji poškodovancev

   

   

   

 • pozna pomen Rautkovega prijema pri reševanju ponesrečencev na kraju nezgode;

 • opiše ostale načine prenosa in transporta poškodovancev;

 • opiše pravilne položaje poškodovancev pri posamezni vrsti poškodbe;

 • demonstrira prenos poškodovanca z Rautkovim prijemom in razloži, kdaj uporabimo ta način prenosa;

 • demonstrira ostale načine prenosa in transporta poškodovancev;

 • ob posamezni vrsti poškodbe izbere ustrezen položaj poškodovanca in ga pravilno demonstrira;

 • Razvije ustvarjalnost pri izbiri ustreznih improviziranih metodah prenosa in reševanja poškodovancev na kraju nezgode.

  Zaveda se pomembnosti izbire pravilnega položaja poškodovancev pri preprečevanju komplikacij in zmanjševanju bolečin poškodovancem.

  Delo v dvojicah urjenje rautkovega prijema in ustreznega položaja ob različnih poškodbah.

  Delo v manjših skupinah urjenje različnih načinov prenosa in transporta poškodovancev.

  Nezavest

   

   

   

 • definira nezavest in opiše stopnje nezavesti;

 • našteje glavne vzroke nezavesti in vrste za posamezni vzrok,

 • opiše prvo pomoč nezavestnega bolnika;

 • razloži, zakaj je nezavest nevarna za življenje;

 • ob primerih ugotovi vzrok nezavesti;

 • opiše globine nezavesti in načine prepoznavanja le-teh;

 • pravilno demonstrira bočni položaj nezavestnega in razloži namen takega položaja;

 • Se zaveda nevarnosti nezavesti za človeka in smiselnost pravilnega prepoznavanja in ukrepanja v prvi pomoči.

  Urjenje nameščanja nezavestnega poškodovanca v bočni položaj (delo v dvojicah).

  Kardiopulmonalno oživljanje

   

   

   

 • opiše pojem oživljanja in pozna vzroke za umetno dihanje in masažo srca;

 • opiše program oživljanja po ABCD programu;

 • opiše ročno metodo umetnega dihanja po HolgerNielsonu in Silvestru in ve, kdaj se uporabljata ta dva načina umetnega dihanja;

 • samostojno na lutki izvaja oživljanje poškodovanca po ABC metodi in razloži posamezne faze oživljanja,

 • pravilno izbere način oživljanja glede na starost poškodovanca in vzrok odpovedi srca in dihanja;

 • razloži program D definitivno oskrbo poškodovanca

 • pridobi ročno spretnost umetnega dihanja z masko in ambujem;

 • Razvija natančnost ugotavljanja odsotnosti dihanja in delovanja srca pri poškodovancu.

  Zaveda se poklicne in osebne odgovornosti nudenja prve pomoči najhuje prizadetim.

  Slikovna ponazoritev oživljanja.

  Video kaseta o oživljanju.

  Urjenje umetnega dihanja in srčne masaže na lutki za oživljanje.

  Krvavitve in hemostaza

   

   

   

 • opredeli krvavitev in našteje vrste krvavitve po vzroku in izvoru;

 • definira hemostazo in opiše načine zaustavljanja krvavitve;

 • opiše prvo pomoč poškodovanca, ki krvavi;

 • ob primerih opiše vrste krvavitev glede na vzrok in izvor;

 • razlikuje zasilno in definitivno zaustavljanje krvavitve;

 • opiše in izvede metode zasilnega zaustavljanja krvavitve v prvi pomoči;

 • Se zaveda nevarnosti krvavitve za življenje.

  Zaveda se odgovornosti hitrega in nujnega ukrepanja prve pomoči pri hudih krvavitvah.

  Urjenje kompresijske obveze in digitalnega pritiska žile ob kost.

  Šok

   

   

   

 • definira šokovno stanje in našteje vzroke, ki privedejo do šokovnega stanja;

 • opiše znake šokovnega stanja in prvo pomoč šokovnega bolnika ter pozna nujno medicinsko pomoč;

 • razloži, zakaj šokovno stanje ogroža življenje in glede na vzrok izbere vrsto šoka ter ga ponazori s primerom bolezenskega stanja;

 • povezuje smiselnost odzivanja organizma na pomanjkanje kisika v tkivih (opiše znake šokovnega stanja);

 • samostojno namesti poškodovanca v ustrezen položaj in razloži, zakaj je smiselno dvigovanje vznožja in avtotransfuzije pri šokovnem bolniku;

 • Se zaveda posledic nepravilnega ukrepanja v prvi pomoči.

  Urjenje nameščanja poškodovanca v položaj in izvajanje avtotransfuzije.

  Akutne zastrupitve

   

   

   

 • opredeli naglo zastrupitev;

 • ve, kdaj posumimo na zastrupitev in pozna načine (pota ) zastrupitve;

 • pozna najpogostejše zastrupitve s plini, s hrano in pesticidi, znake ter prvo pomoč pri posamezni obliki zastrupitve;

 • določi prvo pomoč poškodovancu glede na vrsto zastrupitve

 • povezuje nevarnost lastne zastrupitve ob reševanju poškodovancev z zastrupitvami s plini, kislinami in bazami ter izbere in opiše način reševanja, ki ne ogroža njegovega lastnega zdravja;

 • razloži smiselnost ukrepanja prve pomoči pri zastrupitvah;

 • Se zaveda skrbnosti iskanja podatkov in dokazil o viru zastrupitve.

  Razvije sposobnost varovanja lastnega zdravja pri reševanju poškodovancev s strupenimi plini.

  Priprava in izvedba izpiranja želodca.

  Poškodbe

   

   

   

 • našteje vrste poškodb glede na vzrok in opiše vrste ran glede na vzrok ter prvo pomoč;

 • pozna najpogostejše komplikacije ran;

 • opiše obvezilni material v prvi pomoči in zna oskrbeti (obvezati) rano na različnih delih telesa;

 • pri dani poškodbi ugotovi vzrok nastanka ( mehanične, toplotne, kemične, električne ) in opiše osnovne značilnosti posameznih ran;

 • razloži načine preprečevanja možnih komplikacij ran;

 • razloži prvo pomoč pri ugrizninah in strupenih pikih;

 • samostojno demonstrira obvezo rane na posameznem področju telesa;

 • razvije ročne spretnosti obvezovanja ran z različnimi obvezilnimi materiali;

 • Se zaveda možnih komplikacij ran zaradi nesterilnega obvezovanja ran.

  Razvija vztrajnost urjenja obvezovanja ran na različnih predelih telesa.

  Urjenje obvezovanja ran na različnih področjih telesa z različnimi obvezilnimi materiali.

  Poškodbe kosti

   

   

   

 • opiše znake zvina, izpaha in preloma kosti in pozna komplikacije preloma kosti;

 • opiše prvo pomoč pri poškodbi kosti;

 • opredeli imobilizacijo in njen namen;

 • pozna imobilizacijska sredstva;

 • glede na znake ugotovi vrsto poškodbe kosti (zlom, zvin, izpah);

 • opiše možne zaplete pri prelomu kosti in načine preprečevanja nastanka leteh z ustreznimi ukrepi v prvi pomoči;

 • povezuje namen imobilizacije pri preprečevanju komplikacij;

 • samostojno izvede pravilno imobilizacijo posameznega mesta poškodbe kosti z improviziranimi sredstvi;

 • Se zaveda pravilne in natančne imobilizacije poškodovanega uda.

  Izdelovanje opornic.

  Urjenje imobilizacij z različnimi sredstvi.

  Poškodbe glave

   

   

   

 • našteje možne oblike poškodbe glave;

 • našteje znake intrakranialnih poškodb in možne zaplete;

 • opiše prvo pomoč takega poškodovanca;

 • razvije spretnosti opazovanja in prepoznavanja možganskih poškodb ter določi obliko in težino poškodbe glave glede na znake;

 • razloži pomen prve pomoči pri preprečevanju komplikacij;

 • Se zaveda pomena natančnega opazovanja poškodovanca in hitrega strokovnega ukrepanja prve pomoči.

  Nameščanje poškodovanca s poškodbo glave v ustrezen položaj.

  Poškodbe hrbtenice

   

   

   

 • našteje možne poškodbe hrbtenice, znake in možne zaplete pri neustreznem ukrepanju v prvi pomoči;

 • opiše prvo pomoč pri sumu na poškodbo hrbtenice;

 • ponazori posamezno obliko poškodbe s primerom;

 • organizira pravilno nameščanje poškodovanca v ustrezen položaj, pravilno prenašanje in dvigovanje poškodovanca;

 • Se zaveda resnosti in nevarnosti poškodbe hrbtenice.

  Osvoji natančnost in odgovornost pri presojanju vrste poškodb na kraju nezgode.

  Delo v manjših skupinah imobilizacija , prenašanje in dvigovanje poškodovanca s poškodbo hrbtenice.

  Poškodbe prsnega koša

   

   

   

 • opiše najpogostejše poškodbe prsnega koša in znake nestabilnega prsnega koša ter prvo pomoč;

 • zna opisati pnevmotoraks in prvo pomoč poškodovanca s pnevmotoraksom;

 • razloži nevarnosti poškodb prsnega koša ob neustreznem ukrepanju v prvi pomoči;

 • razloži nevarnost pnevmotoraksa;

 • pravilno demonstrira " stabilni prsni koš" in sedeč položaj poškodovanca ter razloži njun namen;

 • Se zaveda pomena pravilnega opazovanja poškodovancev ter zmanjševanja bolečin z ustreznim položajem.

  Delo v dvojicah povijanje prsnega koša in nameščanje poškodovanca v ustrezen položaj.

  Poškodbe trebuha

   

   

   

 • opiše odprte in zaprte poškodbe trebušne votline ter ustrezno prvo pomoč;

 • opiše znake, ki kažejo na notranje poškodbe trebuha;

 • povezuje znanje šokovnega stanja z notranjimi poškodbami trebuha;

 • razloži namen ustreznega ukrepanja v prvi pomoči takega poškodovanca;

 • pravilno demonstrira namestitev poškodovanca s trebušno poškodbo v ustrezen položaj;

 • Se zaveda nevarnosti hudih krvavitev iz parenhimskih organov In nujnosti takojšnega klicanja reševalne postaje.

  Ponovitev anatomije in fiziologije trebušne votline.

  Nameščanje poškodovanca v ustrezen položaj (delo v manjših skupinah).

  Politravma

   

   

   

 • opredeli pojem politravme;

 • opiše prvo pomoč;

 • povezuje znanje prve pomoči pri oživljanju, nezavesti, hudih krvavitvah in šokovnih stanjih ter ob primeru razloži prvo pomoč politravmatiziranega poškodovanca;

 • Se zaveda pomembnosti že osvojenega znanja prve pomoči.

   

  Tujki

   

   

   

 • opredeli pojem tujka v telesu;

 • opiše vrste malih in velikih tujkov v telesu ter prvo pomoč pri posamezni vrsti;

 • opredeli tujek v sapniku, nevarnost zadušitve in ukrepe prve pomoči;

 • opiše tujke v požiralniku in ukrepe prve pomoči;

 • opiše zaplete tujkov v človeškem telesu in razloži namen prve pomoči pri tujkih;

 • razloži nevarnost velikih tujkov v telesu in smiselnost pravilnega ukrepanja;

 • demonstrira odstranjevanje tujka iz sapnika s Heimlichovim prijemom;

 • Zaveda se nevarnosti nestrokovnega ukrepanja prve pomoči pri tujkih.

  Se zaveda nevarnosti zadušitve s tujki pri otrocih in preprečevanja teh poškodb s poučevanjem in vzgojo.

  Urjenje odstranjevanja tujka iz dihalnih poti.

  Utopitev in obešenje

   

   

   

 • opredeli zadušitev z utopitvijo in obešenjem ter prvo pomoč;

 • razlikuje utopitev v sladki in slani vodi ter razloži pomen poznavanja faze utapljanja pri reševanju utopljenca;

 • Se zaveda ogroženosti lastnega zdravja pri nepoznavanju metod reševanja utopljenca.

   

  Toplotne poškodbe

   

   

   

 • opredeli poškodbe zaradi delovanja velike vročine ali mraza;

 • opiše vrste poškodb zaradi vročine in vrste poškodb zaradi mraza;

 •    

  Opekline

   

   

   

 • opredeli opekline in našteje zaplete obsežnih opeklin ter opiše prvo pomoč;

 • pozna metode ocenjevanja obsežnosti in globine opeklin;

 • razloži vzrok nastanka posamezne komplikacije pri hudih opeklinah in način preprečevanja le-te;

 • ob primeru oceni globino in obsežnost opekline;

 • Se zaveda , da je pogostnost opeklinskih nesreč večkrat vzrok nepoučenost in malomarnost in je smiselna preventiva.

  Urjenje povijanja opeklinskih ran.

  Sončarica

   

   

   

 • opiše vzrok in znake sončarice;

 • opiše prvo pomoč;

 • razloži nevarnost delovanja sončnih žarkov na glavo;

 • razloži namen ukrepov prve pomoči;

 • Se zaveda smiselnosti izogibanja direktnih sončnih žarkov.

   

  Vročinska kap

   

   

   

 • opredeli vročinsko kap,opiše vzrok nastanka in ukrepe prve pomoči;

 • po znakih prepozna vročinsko kap ter razloži smiselnost ukrepov prve pomoči;

 • Se zaveda nevarnosti vročinske kapi za človeka in nujnost prepoznavanja znakov takega stanja.

   

  Snežna slepota

   

   

   

 • opiše vzrok nastanka snežne slepote;

 • opiše znake in prvo pomoč;

 • po znakih prepozna stanje snežne slepote pri poškodovancu;

 • Se zaveda nevarnosti vzroka nastanka snežne slepote in osvoji način izogibanja.

   

  Podhladitev telesa

   

   

   

 • opiše podhladitev telesa z znaki in pozna nevarnost podhladitve;

 • opiše prvo pomoč podhlajenega človeka;

 • glede na temperaturo podhlajenega razloži smiselnost ukrepov prve pomoči;

 • razloži ogrevanje telesa po Hiblerju;

 • Se zaveda nevarnosti podhladitve telesa in smiselnega ukrepanj.

  Urjenje ogrevanja telesa po Hiblerju.

  Omrzline

   

   

   

 • opredeli omrzlino telesa (kateri deli telesa so najpogosteje prizadeti zaradi mraza, znaki omrzlin glede na globino);

 • opiše prvo pomoč omrzline in poškodovanca;

 • je sposoben povezati znanje o opeklinah s stopnjo globine zmrznega dela telesa;

 • primerja prvo pomoč pri omrzlinah in splošno podhladitvijo telesa;

 • Se zaveda nevarnosti hitrega ogrevanja omrzlin.

   

  Poškodbe z električnim tokom

   

   

   

 • opiše poškodbe z elektriko nizke in visoke napetosti ter poškodbe od strele;

 • opiše prvo pomoč;

 • opiše razliko poškodb z električnim tokom nizke in visoke napetosti;

 • razloži reševanje ponesrečenca iz nevarnega območja in smiselnost ukrepanja prve pomoči ponesrečenca z električnim tokom;

 • Se zaveda pravilnega reševanja ponesrečenca iz nevarnega območja, da pri tem ne ogroža lastnega zdravja.

   

  Triaža

   

   

   

 • opredeli pojem triaže;

 • pozna cilj in namen triaže pri reševanju v množičnih nezgodah;

 • ob danim primerih vrste poškodb poškodovancev, razvrsti poškodovance v pravilen vrstni red oskrbe in v pravilen vrstni red prevoza v bolnišnico;

 • Se zaveda pomena poznavanja in prepoznavanja nevarnosti, ki ogrožajo življenje za pravilno ukrepanje ob množičnih nesrečah.

  Vaje razvrščanja poškodovancev v pravilni vrstni red oskrbe in vrstni red prevoza, ob danim primerih množičnih poškodb.

  Nenadna nagla obolenja

   

   

   

 • opiše znake srčne in možganske kapi in prvo pomoč;

 • opiše znake epileptičnega in histeričnega napada in opiše prvo pomoč;

 • uporablja znanja drugih predmetov pri poznavanju prve pomoči ob nenadnih naglih obolenjih;

 • Se zaveda pomena poznavanja prve pomoči ob nenadnih naglih obolenjih.

   

   

  4. LETNIK

  ZDRAVSTVENA NEGA DUŠEVNEGA BOLNIKA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Uvod, zgodovina zdravstvene nege duševnega bolnika

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna vsebine predmeta;

 • spozna kratko zgodovino zdravstvene nege duševnega bolnika;

 • pozna razvoj zdravstvene nege duševnega bolnika v Sloveniji,

 • razume, zakaj je delo tehnika zdravstvene nege na psihiatričnih oddelkih drugačno kot na somatskih oddelkih,

 • povezuje znanje o zgodovini zdravstvene nege z zgodovino zdravstvene nege duševnega bolnika;

 • Razvija odnos do ljudi z duševnimi težavami.

  Zave se, da je bila vloga zt v zgodovini drugačna kot je danes.

   

  Sedanjost in perspektive

   

   

   

 • spozna vlogo in meje dela tehnika zdravstvene nege;

 • pozna time v psihiatriji,

 • zna opredeliti vlogo tehnika zdravstvene nege v timu;

 • razloži svoje mesto v timu;

 • upošteva delo v timu;

 • Zave se, da je delo ZT na psihiatričnih oddelkih odvisno tudi od sodelovanja v timu.

  Razvija smisel za timsko delo.

  Vaja: igra vlog v zdravstvenem timu.

  Zdravstvena nega in duševni bolnik

   

   

   

 • spozna negovalne diagnoze;

 • spozna, da je zdravstvena nega v psihiatriji tudi terapevtski proces;

 • pozna vlogo bolnika in vlogo tehnika zdravstvene nege;

 • primerja zdravstveno nego pri duševnem in somatskem bolniku;

 • zaključi, zakaj je tako pomembno upoštevanje bolnikove volje in njegovo strinjanje z zdravstveno nego;

 • Upošteva demokratičnost in človekove pravice.

  Zave se, da ima tudi v psihiatriji bolnik možnost odločanja o zdravljenju.

   

  Model zdravstvene nege glede na duševno zdravje, bolezen

   

   

   

 • definira duševno zdravje, bolezen;

 • pozna možne vzroke duševnih bolnikov;

 • zna našteti dejavnike duševnih bolezni;

 • spozna razsežnost duševne bolezni;

 • zave se razsežnosti duševne bolezni;

 • razume, da je včasih težko postaviti mejo med duševnim zdravjem in boleznijo,

 • predvidi, kaj lahko bolnika pripelje do izbruha duševne bolezni;

 • Zave se pomena duševnega zdravja.

  Razvija smisel (širok pogled) na različnost drugačnost in spoštovanje le te pri ljudeh.

   

  Komunikacija kot del terapije

   

   

   

 • zna jo uporabiti pri delu z bolniki;

 • obvlada pravila in svojo vlogo v terapevtski komunikaciji;

 • pozna pravila terap. komunikacije;

 • Razvija sposobnost aktivnega poslušanja.

  Vaja: ativno poslušanje in poročanje o slišanem.

  Pravice duševnega bolnika

   

   

   

 • pozna pravice;

 • pozna zakonsko ureditev teh pravic v R Sloveniji;

 • sposoben je upoštevati te pravice pri svojem delu;

 • zaveda se, da človek z duševno boleznijo ni brezpraven;

 • Oblikuje moralno etični odnos do bolnika.

   

  Krizne intervencije

   

   

   

 • zna definirati krizo;

 • pozna vrste kriz;

 • spozna pomoč v krizi;

 • razlikuje krizna stanja;

 • sklepa kdaj lahko pride do njih;

 • zna ukrepati v kriznih stanjih;

 • Zaveda se, da so krize sestavni del življenja, a posamezniki v teh krizah včasih potrebujejo pomoč.

  Vaja: komunikacija s človekom v krizi.

  Anksioznost in ZN

   

   

   

 • zna definirati anksioznost;

 • pozna znake anksioznosti;

 • pozna ukrepe v zdravstvene nege;

 • razvija sposobnost opazovanja znakov anksioznosti;

 • strokovno zna ravnati s tem bolnikom;

 • Razvija občutek za zaznavanje stisk in kako ravnati s tem bolnikom.

   

  Psihosomatske bolezni in zdravstvena nega

   

   

   

 • definira pojem psihosomatske bolezni,

 • pozna psihosomatske bolezni;

 • pozna vzroke;

 • pozna vzročno povezanost med telesnimi in duševnimi težavami;

 • razume, da je potrebno bolnika obravnavati celostno;

 • Razvija celostni pogled na zdravje.

  Razvija odnos do zavednega in nezavednega.

   

  Motnje zaznavanja, zdravstvena nega

   

   

   

 • pozna stanja kjer se pojavljajo;

 • razume, zakaj je potrebno stalno opazovanje in po potrebi ukrepanje;

 • Razvija sposobnost sprejemanja stvari, ki so povsem nerazumljive.

   

  Spremenjeno doživljanje sebe in zdravstvena nega

   

   

   

 • pozna obolenja pri katerih se pojavlja spremenjeno doživljanje sebe;

 • pozna naloge zdravstvene nege pri teh obolenjih;

 • razume, da bolnik lahko doživlja nekaj, kar nima realne osnove;

 • sposoben je izbrati pravi način zdravstvene nege individualno za vsakega bolnika;

 • primerja različne spremembe doživljanja sebe;

 • Razvija toleranco do bolnikove drugačnosti, ki je včasih čisto nerazumljiva.

   

  Motnje razpoloženja in zdravstvena nega

   

   

   

 • pozna motnje razpoloženja;

 • pozna bolezni pri katerih se javljajo;

 • definira pojem manija, depresija;

 • razvija sposobnost opazovanja razpoloženja;

 • predvidi določene reakcije pri bolniku;

 • spozna in razlikuje maničnega in depresivnega bolnika;

 • Zave se običajnega nihanja razpoloženja in ga loči od nenormalnega.

  Vaja: igra vlog manični bolnik.

  Samodestruktivno obnašanje in zdravstvena nega

   

   

   

 • pozna različne oblike tega vedenja;

 • zna našteti znake samodestruktivnega obnašanja;

 • pozna vlogo tehnika zdravstvene nege pri zdravstveni negi;

 • razvija sposobnost stalnega opazovanja in prepoznavanja znakov;

 • sposoben je pravilno pristopiti k temu bolniku;

 • ob določenih znakih predvidi možnost samomora in zna ob tem pravilno ravnati;

 • Zavzame stališče do tega vedenja.

  Razmišlja o tem, da je normalno, da imajo ljudje včasih samomorilne misli.

   

  Vrste zdravljenja duševnih bolezni in zdravstvena nega

   

   

   

 • obvlada naloge tehnika zdravstvene nege v farmakoterapiji;

 • pozna naloge tehnika zdravstvene nege v psihoterapiji;

 • pozna uporabo pripomočkov za izolacijo in varnost bolnika in okolice;

 • razume pomen in vpliv različnih vrst terapije;

 • sposoben je opraviti svoje delo pri dajanju zdravil;

 • zna opazovati bolnika in ustrezno zabeležiti učinke terapije ter eventuelne spremembe pri bolniku in zna ob tem pravilno ukrepati;

 • Zave se, da s pravilnim pristopom do bolnika lahko uporabo prisile zmanjšamo na minimum.

  Zave se pomena usklajenega zdravljenja.

  Zave se,da brez usklajenega zdravljenja nobena terapija ni uspešna.

   

  Duševni bolnik v bolnici

   

   

   

 • pozna pomen ustreznega okolja za bolnika;

 • sposoben je razložiti, zakaj je potrebno posebno okolje za psihiatrične bolnike;

 • zna izdelati poročilo o bolniku na oddelku;

 • Razvija obbčutek odgovornosti za delo na oddelku.

   

  Posebnosti pri psihiatrični zdravstveni negi

   

   

   

 • pozna posebnosti zdravstvene nege otrok;

 • pozna zdravstveno nego starostnikov in njihove posebnosti v psihiatriji;

 • razume, zakaj so te skupine še posebej ogrožene;

 • primerja potrebe po zdravstveni negi v različnih življenjskih obdobjih;

 • Pripravljen je sprejemati različnost v posameznih življenskih obdobjih, četudi odstopa od normale.

   

  ZDRAVSTVENA NEGA INFEKCIJSKEGA BOLNIKA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Značilnosti nalezljivih bolezni (otroških in ostalih)

  Dijak

  Dijak

   

 • razume način prenosa (klinične značilnosti nalezljivih bolezni, diagnoza in zdravljenje s poudarkom na znakih, pomembnih za triažo pri pregledu, sprejemu in hospitalizaciji bolnika) s poudarkom na novostih: MRSA, VRE …;

 • razloži pomen hospitalnih infektov, razume pomen opazovanja in posredovanja informacij;

 • loči najpogostejše nalezljive bolezni glede na znake, poti prenosa in zdravljenje;

 • triažira bolnike z nalezljivimi boleznimi;

 • razume pomen smeri dela za preprečitev križanja čistih in umazanih poti;

 • Razvije osebno odgovornost pri delu z infekcijskimi bolniki.

  Razvije human odnos do bolikov in sodelavcev.

  Zaveda se odgovornosti za prenos okužbe.

  Razvija natančnost pri delu.

  S kratkimi referati predstavi načela triaže infekcijskega bolnika ob pregledu, sprejemu in zdravljenju doma in v bolnišnici.

  Bolezni, ki se prenašajo s kapljično infekcijo

   

   

   

 • zna pomagati pri diagnostičnih in terapevtskih ukrepih, prepozna znake, negovalne probleme in postopke zdravstvene nege, izolacijo, in cepljenja;

 • našteje vrste obveznega cepljenja v različnih starostnih obdobjih - koledarček cepljenja;

 • triažira bolnika znotraj te skupine in bolnike med seboj;

 • preprečuje okužbo sebe in drugih;

 • razvije spretnosti pri izvajanju negovalnih postopkov (pomoč pri dihanju, kašljanju, aspiracija, aplikacija kisika, inhalacija ...);

 • razvije sposobnost opazovanja dihanja: frekvence, globine, spremljajočih hropcev, šumov in piskov ob vdihu ali izdihu;

 • Izpostavi tesen stik z bolnikom razvija odgovornost pri ravnanju s kužninami.

  Posreduje svoja opažanja odgovornemu članu delovne skupine.

  S kratkimi referati predstavi poti prenosa pri: prehladu, gripi, pljučnici, driski, hepatitisu b,c, aids-u, noricah, rdečkah.

  Bolezni, ki se prenašajo preko prebavil (tifus, paratifus, otroške driske, griža, hepatitis A, akutni infekciozni gastroenteritis)

       

 • razloži znake, klinično sliko;

 • našteje pomoč pri diagnostičnih in terapevtskih ukrepih, negovalnih postopkih in problemih zdravstvene nege in izolacije;

 • triažira bolnike znotraj te skupine in med seboj;

 • razvija spretnosti pri izvajanju negovalnih postopkov in preprečuje okužbe;

 • razvija sposobnost opazovanja;

 • Vzpostavi tesen stik z bolnikom; razvija odgovornost pri ravnanju s kužninami.

  Posreduje svoja opažanja in spremembe bolnikovega stanja odgovornemu članu delovne skupine.

  S kratkimi referati predstavi črevesne infekcije, otroške driske.

  Bolezni, ki se prenašajo s krvjo in telesnimi izločki (HBV, HBC, AIDS)

       

 • našteje znake, klinično sliko;

 • zna pomagati pri diagnostičnih in terapevtskih ukrepih, postopkih in problemih zdravstvene nege, ukrepih ob direktnem stiku s kužnino;

 • razume pomoč in ukrepe ob ubodu z ostrim kužnim predmetom, izolacijo, pomen cepljenja;

 • samostojno izbere in uporabi primerna zaščitna sredstva;

 • preprečuje prenos okužbe;

 • razvije spretnosti pri izvajanju negovalnih postopkov;

 • uporabi načine za varen prenos kužnin;

 • Razvije sposobnost koncentracije ob delu z bolniki in kužninami.

  Razvija odgovornost za lastno varnost in varnost drugih.

  Razvija natančnost pri delu.

  Oblikuje strokovno komunikacijo z bolnikom in svojci.

  Igranje vlog: npr. Hiv + partner in zdrav partner, hiv + bolnik in tehnik zdravstvene nege bolnik z aids-om in svojec (negovalec).

  Bolezni, ki se prenašajo preko okuženih živali

   

   

   

 • našteje znake, klinično sliko;

 • zna pomagati pri diagnostičnih in terapevtskih ukrepih, negovalnih postopkih in problemih pri bolniku s klopnim meningitisom, meningoencefalitisom, lymsko boreliozo, pomen cepljenja;

 • razvije spretnosti pri izvajanju negovalnih postopkov;

 • razvije sposobnost opazovanja;

 • skrbi za bolnikovo varnost;

 • Oblikuje strokovno komunikacijo z bolnikom.

  Odgovorno posreduje spremembe bolnikovega stanja zdravniku.

  S kratkimi referati predstavi pomen cepljenja proti klopovemu meningitisu in značilnosti ter pomen zgodnjega odkrivanja lymske borelioze.

  Zdravstvena nega bolnika v izolaciji

   

   

   

 • našteje vrste izolacij: respiratorna, kontaktna, stroga izolacija;

 • loči osamitev in kohortno izolacijo;

 • povezuje znake bolezni in negovalne postopke;

 • izbira ustrezna zaščitna sredstva in negovalne postopke za varno delo ob bolniku in za preprečevanje hospitalnih infektov;

 • zaveda se psiholoških problemov bolnika v izolaciji;

 • Razvija odgovornost za urejenost bolnikovega okolja in delovnih prostorov.

  Skrbi za urejenost zdravstvenega delavca.

  Razvija natančnost pri delu.

  Razvija komunikacijske sposobnosti za delo bolnika v izolaciji ter njegovimi svojci.

  Igranje vlog: s kratkimi referati dijaki naštejejo infekcijske bolezni kjer izvajamo respiratorno, kontaktno, in strogo izolacijo-demonstrirajo zaščitna sredstva.

  Naštejejo nekaj primerov bolezni kjer lahko uporabimo kohortno izolacijo.

  Demonstrirajo zaščitna sredstva.

  Zdravstvena nega bolnika z vročinskim stanjem

   

   

   

 • prepozna negovalne probleme;

 • izbere ustrezne negovalne postopke v vseh fazah vročinskega stanja: mrzlica, stanje s povišano telesno temperaturo, padec telesne temperature;

 • razume pristojnosti zdravstvenega tehnika v vseh treh fazah;

 • pozna pomen uživanja in odvajanja tekočine, vodenje bilance tekočine, prehrana;

 • prilagaja negovalne postopke posameznim fazam bolnika v vročinskem stanju;

 • poišče pomoč pri odgovornih članih delovne skupine, če gre za probleme izven njegove pristojnosti (npr.: uporaba antipiretikov, obkladkov);

 • ocenjuje ogroženost bolnika pred preležaninami in izvaja ukrepe za njihovo preprečevanje;

 • obvlada meritve vitalnih znakov;

 • razvija sposobnost opazovanja;

 • Razvija sposobnost poročanja ustno in pismeno.

  Razvija sposobnost sodelovanja s člani delovne skupine.

  Razvija občutek odgovornosti za bolnikovo varnost.

  S kratkimi referati dijaki predstavijo:

 • nega dojenčka z vročinskimi krči;

 • nego bolnika z mrzlico;

 • nego bolnika, ki je zaužil antipiretik;

 • nego bolnika z visoko telesno temperaturo.

 • Zdravstvena nega bolnika z drisko

   

   

   

 • obvlada tehnike pomoči pri odvajanju, nego inkontinentnega bolnika in izbira pripomočke za sodobno izvedbo negovalnih postopkov;

 • beleži defekacijo glede na frekvenco, konsistenco, vidne primesi;

 • razume pomen uživanja tekočine in vodenja bilance tekočine ter diete pri driski;

 • vodi bilanco tekočine pri bolniku; zdravniku predlaga spremembo diete ob izboljšanju;

 • ocenjuje bolnikovo ogroženost pred preležaninami in izvaja ukrepe za njihovo preprečevanje;

 • žpravilno uporabi metode za odvzem blata na preiskave;

 • Razvija natančnost pri delu.

  Razvija občutek odgovornosti.

  Za lastno varnost ter varnost drugih.

  Razvija sposobnost ustnega in pismenega sporočanja.

   

  Ogled regionalnega infekcijskega oddelka-klinike

   

   

   

 • razume triažo infekcijskih bolnikov;

 • razloži posebnosti zdravstvene nege bolnika v izolaciji;

 • razloži zdravstveno nego bolnika ob izgubi tekočin in motnjah acidobazičnega ravnovesja;

 • našteje vrste obveznega cepljenja v posameznih starostnih obdobjih-koledarček cepljenja;

 • preveri sposobnosti uporabe teoretičnega znanja;

 • spozna pomen iskušenj v triaži infekcijskih bolnikov;

 • preveri varnostne predpise v praksi;

 • Razvije občutek odgovornosti za preprečevanje hospitalnih infektov.

  Ekskurzija na regionalni infekcijski oddelek.

  ZDRAVSTVENA NEGA ŽENE

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Zgodovina porodništva in zdravstvenega varstva žena

  Dijak

  Dijak

   

 • seznani se z vlogo tehnika zdravstvene nege pri zdravstvenem varstvu žena;

 • spozna pomen preventivne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva žena;

 • razloži zgodovinski pregled razvoja zdravstvene nege žene;

 • razlikuje oblike zdravstvenega varstva žena;

 • razume pomen preventivne dejavnosti zdravstvenega varstva žena;

 • Zaveda se, kako pomembna je vloga tehnika zdravstvene nege na vseh področjih zdravstvenega varstva žena in da je za to potrebna dobra strokovna usposobljenost, tako je motiviran za nadaljnje izobraževanje.

   

  Anatomija in fiziologija ženskih spolnih organov

   

   

   

 • seznani se z anatomijo in fiziologijo medenice, ženskih spolnih organov in dojke;

 • uporabi in poveže že pridobljeno znanje iz somatologije;

 • Zaveda se, da je za razumevanje porodništva potrebno poznati anatomske in fiziološke značilnosti ženske, zlasti medenice, spolnih organov in dojke.

   

  Prenatalno obdobje

   

   

   

 • spozna oploditev, razvoj in rast ploda, potek in trajanje nosečnosti;

 • spozna fiziologijo in anatomijo posteljice;

 • spozna pomen zdravega načina življenja nosečnice;

 • seznani se s pojmom ˝ šola za starše˝;

 • opredeli prenatalno obdobje;

 • pridobljeno znanje uporabi v praksi;

 • razloži vpliv zdravega načina življenja nosečnice na pravilen razvoj in rast ploda;

 • razloži pomen šole za starše;

 • Razvija sposobnost dobrega vodenja prenatalnega obdobja.

  Razvija sposobnost dobrega komuniciranja.

   

  Bolezni v nosečnosti

   

   

   

 • spozna najpogostejše težave in obolenja, ki se pojavijo v nosečnosti;

 • prepozna posamezna obolenja v nosečnosti in zna pravilno ukrepati;

 • Zaveda se pomena zgodnjega prepoznavanja težav in obolenj v nosečnosti ter pravilnega ukrepanja.

   

  Potek normalnega poroda

   

   

   

 • spozna potek vseh štirih porodnih dob;

 • prepozna kompleksnost vseh štirih porodnih dob;

 • Zaveda se odgovornosti pri vodenju porodnih dob.

   

  Poporodna doba

   

   

   

 • seznani se s poporodno dobo in nalogami tehnika zdravstvene nege pri zdravstveni negi otročnice;

 • spozna obolenja in komplikacije v poporodni dobi (krvavitve, poporodne okužbe, psihoza);

 • spozna vse prednosti dojenja in pomena stika mati–otrok;

 • seznani se s težavami, ki nastopijo v zvezi z dojenjem;

 • seznani se z nalogami tehnika zdravstvene nege pri zdravstveni zdr. vzgoji otročnice;

 • spozna obvezne preiskave krvi in urina;

 • razume pomen teoretičnega znanja za natančno opazovanje in pravilno zdravstveno nego otročnice;

 • zna samostojno pomagati pri dojenju in s tem preprečiti težave, ki nastopijo v zvezi z dojenjem;

 • razvija sposobnost in komuniciranja in pravočasnega prepoznavanja poporodnih težav;

 • razloži pomen ˝ROOMING IN˝,

 • zna razložiti, zakaj so potrebne raziskave krvi in urina pri otročnici;

 • Svoje delo ovrednoti z dobrim počutjem in zadovoljstvom otročnice in je tako motiviran za nadaljnje delo.

  Zaveda se prednosti dojenja in vpliva le tega na duševni in telesni razvoj otroka.

  Zaveda se pomembnosti stalnega stika mati-otrok.

  Razvija sposobnost za timsko delo.

   

  Operativno dokončanje poroda

   

   

   

 • spozna pojem ˝carski rez˝

 • seznani se z vzroki za operativno dokončanje poroda, zlasti za carski rez

 • seznani se s pripravo nosečnice na operacijo in z zdravstveno nego po operaciji

 • nauči se pravilno pripraviti nosečnico na operativni poseg in izvajati zdravstveno nego po operaciji;

 • Zaveda se, da je potrebno nameniti več pozornosti ženi po operaciji, zaradi njenega specifičnega psihofizičnega stanja.

  Razvija delovno odgovornost.

   

  Ginekologija

   

   

   

 • spozna osnovna odkritja, ki so doprinesla k razvoju ginekologije;

 • spozna področja, ki jih ginekologija obravnava;

 • seznani se s preiskovalnimi metodami;

 • spozna tipična obolenja v ginekologiji (razvojne nepravilnosti spolovil, motnje v menstrualnem ciklusu, vnetja, tumorji ženskih spolovil ...);

 • spozna vrste splava in indikacije hotenega splava ter možne komplikacije;

 • poveže razvoj znanosti z razvojem ginekologije;

 • je sposoben razumeti povezanost ginekologije z ostalimi kliničnimi predmeti in zdravstveno nego;

 • opiše ginekološka obolenja;

 • pojasni pomen zgodnjega odkrivanja raka na rodilih in dojkah;

 • nauči se pravilno pripraviti ženo za poseg (psihično, fizično) in izvajati zdravstveno nego po posegu;

 • Zaveda se pomembnosti dobre strokovne usposobljenosti.

  Izoblikuje ustrezno stališče do splava in poklicnih skrivnosti.

   

  Kontracepcija

   

   

   

 • spozna pomen in načine kontracepcije;

 • razloži pomen kontracepcije;

 • primerja oblike kontracepcije med seboj in zna svetovati pri uporabi le teh;

 • Zaveda se pomena kontracepcije za preprečevanje nosečnosti in pri načrtovanju družine.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Okrogla miza na temo kontracepcije.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki oziroma storitve pri vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  1. letnik

  ZDRAVSTVENA NEGA

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • varstvo pri delu;

 • bolniška soba;

 • osnove zdravstvene statistike;

 • Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. letnik

 • odpadki;

 • bivalno okolje;

 • statistika v zdravstvu;

 • zgodovina nege bolnika;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  3. letnik

 • zgodovina Rdečega križa in prve pomoči;

 • izvajalci zdravstvenega varstva;

 • Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 4. letnik

 • oblike zdravstvenega varstva;

 • zdravstveni delavci in sodelavci;

 • Etika in komunikacija 4. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč
  4. letnik

 • lik zdravstvenega delavca;

 • sedanjost in perspektiva;

 • dokumentacija v zdravstvu,

 • Etika in komunikacija 4. letnik

 • poklicna tajnost;

 • osnove komuniciranja;

 • Etika in komunikacija 4. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč
  4. letnik

 • etika in komunikacija;

 • komunikacija kot zdravljenje;

 • transport v zdravstvu;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  3. letnik

 • reševanje ponesrečenca;

 • dezinfekcija;

 • sterilizacija,

 • Biologija z mikrobiologijo 2. letnik

 • preprečevanje prenosa;

 • mikroorganizmov;

 • umivanje rok;

 • Biologija z mikrobiologijo 3. letnik

 • preprečevanje prenosa;

 • mikroorganizmov;

 • prestiljanje;

 • osebna higiena bolnika;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 2. letnik

 • priprava otroške sobe in ležišča;

 • zdravstvena nega in razvoj obdobja otroka;


 • 2. letnik

  ZDRAVSTVENA NEGA

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • sprejem bolnika v bolnišnico, premestitev in odpust bolnika iz bolnišnice;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 3. letnik

  Etika in komunikacija 4. letnik

 • humana hospitalizacija otroka;

 • avtonomija bolnika - varovanca in tehnika komuniciranja zdravstvenih delavcev z bolniki;

 • predaja službe;

 • Etika in komunikacija 4.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč – nega otrok 3. letnik

 • avtonomija bolnika;

 • opazovanje, merjenje, beleženje vitalnih znakov;

 • pomen hrane za bolnika;

 • hranjenje bolnika per – os;

 • hranjenje bolnika po nazogastrični sondi;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 3. letnik

  Zdrava prehrana in dietetika 3. letnik

  Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko

 • zdravstvena nega otroka z obolelimi prebavili;

 • delitev diet glede na konzistenco hrane;

 • prehrana kot dejavnik zdravja;

 • gerontologija;

 • Etika in komunikacija 4. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega duševnega bolnika
  4. letnik

  Etika in komunikacija 4. letnik

  Zdrava prehrana in dietetika 3. letnik

 • odnos do starostnika;

 • posebnosti pri psihiatrični zdravstveni negi starostnikov;

 • komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami,

 • prehrana starejših;

 • pomoč pri diagnostičnih in terapevtskih storitvah vitalne funkcije;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  3. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč – npt - 3. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega duševnega bolnika 4. letnik

 • kardiopulmonalno oživljanje;

 • nezavest;

 • nujnosti za življenje;

 • zdravstvena nega po operativnem posegu;

 • zdravstvena nega in duševni bolniki;

 • zdravila;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 3. letnik

  Farmakologija 4. letnik

 • vitalne funkcije - glej nazaj;

 • priprava in aplikacija zdravil per os, v oči, ušesa, per rectum;

 • aplikacija zdravil;

 • vzdrževanje telesne temperature;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega infekcijskega bolnika 4.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 3. letnik

  Anatomija in fiziologija 2. letnik

  Osnove kliničnih predmetov 4.letnik

  Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko - 1. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč – prva pomoč - 3. letnik

  Osnove kliničnih predmetov 4. letnik

 • nega bolnika z vročinskim stanjem;

 • znižanje povišane telesne temperature;

 • koža;

 • opekline;

 • toplota;

 • toplotne poškodbe;

 • urgentna stanja v pediatriji;

 • izločanje;

 • defekacija in mikcija;

 • inkontinenca;

 • bruhanje;

 • znojenje;

 • kateterizacija sečnega mehurja;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  1. letnik

  Anatomija in fiziologija 1. in 2. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 3. letnik

 • osebna higiena bolnika;

 • prebavila;

 • izločala;

 • zdravstvena nega otrok z obolenji sečil in prebavil;

 • preležanine;

 • Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov - kirurgija 4. letnik

 • koža;

 • okužbe kože;

 • sednost kože;

 • kirurške okužbe;

 • infuzija;

 • Biologija z mikrobiologijo 3. letnik

 • obtočila;

 • načini preprečevanja rasti in uničevanja mikroorganizmov;


 • 2. in 3. letnik

  ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zdravstvena vzgoja staršev;

 • prehrana;

 • Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. letnik

 • sodoben vidik zdravstvene vzgoje;

 • prehrana kot dejavnik zdravja;

 • nosilci osnovnega zdravstvenega varstva;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  1. letnik

 • bivalno in delovno okolje;

 • listine o pravicah;

 • Etika in komunikacije 1. letnik

 • etične listine;

 • otrok - starši - zdravstveni delavci;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  4. letnik

 • komunikacija;

 • zdravstvena nega v razvojnem obdobju otroka;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

 • osebna higiena;

 • humana hospitalizacija otroka;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

  Etika in komunikacija 4. letnik

 • sprejem, odpust;

 • avtonomija varovanca;

 • zdravstvena nega otroka z obolenji prebavil;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  2.letnik

  Zdrava prehrana in dietetika 3. letnik

 • pomen hrane za bolnika;

 • delitev diet;

 • aplikacija zdravil pri otroku

 • Farmakologija 4. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. Letnik

 • aplikacija zdravil;

 • zdravila;

 • povišana telesna temperatura;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

  Osnove kliničnih predmetov 4. letnik (ped)

 • ogrevanje, ohlajanje;

 • urgentna stanja v pediatriji;

 • sednost;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

 • okužbe kože;

 • zdravstvena nega otroka z obolenji dihal;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  3. letnik

 • aplikacija kisika;

 • soor;

 • Biologija z mikrobiologijo 2.letnik

 • okužbe dihal;

 • zdravstvena nega pri obolenju sečil;

 • Osnove kliničnih predmetov - 4.letnik(PED)

 • bolezni sečil;

 • zdravstvena nega pri obolenju srca;

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3.letnik

 • bolezni srca;

 • motnje v razvoju;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  4. letnik

  Etika in komunikacija 4. letnik

 • posebnosti psih.zdr.nege otroka;

 • otrok s posebnimi potrebami;

 • dejavnosti,ki grozijo otroku v posameznih razvojinih fazah;

 • Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč - zdravstvena nega duševnega bolnika 4. letnik

 • ogroženost družine;

 • posebnosti v psihiatrični zdravstveni negi mladostnika;

 • vplivi in vloga družine;

 • Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. letnik

 • promocija zdravja v družbi;

 • merjenje in beleženje vitalnih znakov, zdravstveni pregledi;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

 • priprava na vizito in osnovne medicinsko tehnične posege;

 • zdravstvena nega pri bruhanju;

 • Osnove kliničnih predmetov 4. letnik (PED)

 • bolezni prebavil;

 • tehnika dojenja;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  4. letnik

 • tehnika dojenja;

 • priprava otroške sobe;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  1. letnik

 • urejanje bolniške enote;

 • psihomotorični in socialni razvoj otroka;

 • Osnove kliničnih predmetov 4. letnik (PED)

 • psihomotorični razvoj;


 • 3. letnik

  ZDRAVSTVENA NEGA

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • sodelovanje pri preiskovanju bolnika;

 • Anatomija in fiziologija 2. letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3. letnik

 • skelet;

 • mišičje;

 • živčevje;

 • prebavila;

 • obtočila;

 • dihala;

 • sečila;

 • koža;

 • čutila;

 • diagnostični postopki;

 • poškodbe in smrt celice;

 • revmatične bolezni;

 • bolezni prebavil;

 • bolezni krvotvornih organov;

 • bolezni srca in ožilja;

 • bolezni dihal;

 • motnje dihanja;

 • motnje v delovanju sečil;

 • opazovanje in merjenje vitalnih funkcij;

 • spoštovanje bolnikove zasebnosti;

 • pomoč pri izražanju občutkov,

 • odgovornost pri delu,

 • obtočila in kri;

 • komplikacije pri transfuziji;

 • položaji bolnika;

 • odgovornost pri delu;

 • opazovanje bolnikovih vitalnih funkcij;

 • preprečevanje hospitalnih infekcij;

 • komunikacijske veščine;

 • kirurški posegi;

 • bilanca tekočine;

 • osebna higiena bolnika;

 • opazovanje bolnika;

 • prehrana bolnika s stomo;

 • pomoč pri premagovanju stresa;

 • operativne tehnike;

 • sondna hrana;

 • komunikacijske spretnosti;

 • tumorji;

 • kirurgija – tumorji;

 • promocija zdravja v družbi;

 • statistika v zdravstvu;

 • kemoterapevtiki;

 • rak dojke;

 • osnove komuniciranja;

 • zdravstvena nega bolnika;

 • zdravstvena nega bolnika, ki ima aplicirano kri;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

  Etika in momunikacije 2. letnik

 • zdravstvena nega bolnika, ki je zdravljen s kisikom;

 • Anatomija in fiziologija 2. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3. letnik

  Eika in komunikacija 2. letnik

 • zdravstvena nega bolnika, ki ima vstavljen dren/sondo ali vzpostavljeno sukcijo;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3. letnik

  Etika in momunikacije 2. letnik

 • zdravstvena nega bolnika z izločalno stomo;

 • Osnove kliničnih predmetov 4. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

 • zdravstvena nega bolnika s traheostomo;

 • Anatomija in fiziologija 2. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

 • splošno o raku;

 • zdravljenje raka;

 • vzroki za nastanek raka;

 • incidenca raka;

 • zdravstvena nega bolnika ob prejemanju sistemske terapije,

 • rak dojk;

 • rehabilitacija onkološkega bolnika;

 • zdravstvena nega onkološkega bolnika,

 • Zdrava prehrana in dietetika 3. letnik

  Etika in momunikacije 2. letnik

  Anatomija in fiziologija 2. letnik

  Osnove kliničnih predmetov 4. letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3. letnik

  Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. in 4. letnik

  Farmakologija 4. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. in 4. letnik


  PRVA POMOČ

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • prva pomoč in nujna medicinska pomoč;

 • Etika in momunikacije 1. in 4. letnik

 • dolžnosti prve pomoči,

 • listine v etiki;

 • reševanje ponesrečencev in pravilni položaji poškodovancev,

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  1.letnik

 • transport,

 • nezavest;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  2.letnik

  Osnove kliničnih predmetov 4.letnik

 • pomoč pri Dg in Th storitvah;

 • endokrinološke bolezni;

 • kardiopulmonalno oživljanje;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  2.letnik

  osnove kliničnih predmetov 4. letnik

 • pomoč pri Dg in th storitvah;

 • urgentna stanja v pediatriji;

 • krvavitve in hemostaza;

 • Anatomija in fiziologija 2.letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3. letnik

 • obtočila;

 • bolezni krvi in krvnih organov;

 • šok;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  3. letnik

  Osnove kliničnih predmetov 4. letnik

 • zdravstvena nega bolnika s kisikom;

 • urgentna stanja v pediatriji;

 • poperativna stanja;

 • akutne zastrupitve;

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3. letnik

  Zdrava prehrana in dietetika 2. letnik

 • zastrupitve;

 • zastrupitve s hrano;

 • poškodbe;

 • Osnove kliničnih predmetov 4. letnik

  Biologija z mikrobiologijo 3. letnik

 • poškodbe;

 • okužbe ran, celjenje ran;

 • poškodbe kosti;

 • Anatomija in fiziologija 2. letnik

  Osnove kliničnih predmetov 4. letnik

 • skelet;

 • poškodbe;

 • poškodbe glave;

 • Osnove kliničnih predmetov 4. letnik

 • poškodbe;

 • poškodbe hrbtenice;

 • poškodbe prsnega koša;

 • poškodbe trebuha;

 • Anatomija in fiziologija 1. in 2.letnik

 • skelet;

 • dihala, obtočila;

 • prebavila;

 • utopitev in obešenje;

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3. letnik

 • tanatologija;

 • toplotne poškodbe;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 2. letnik

  Osnove kliničnih predmetov 4. letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 3. letnik

 • vzdrževanje telesne temperature;

 • opekline;

 • vpliv okolja na nastanek bolezni;

 • sončarica;

 • Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. letnik

 • sončarica;

 • poškodbe z električnim tokom;

 • Patologija in patološka fiziologija z Osnovami interne medicine 3. letnik

 • vpliv okolja na nastanek bolezni;

 • nenadna nagla obolenja;

 • Osnove kliničnih predmetov 4. letnik

 • nenadna nagla obolenja;


 • 4. LETNIK

  ZDRAVSTVENA NEGA DUŠEVNEGA BOLNIKA

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • sedanjost in perspektive;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  1. letnik

 • zdravstveni delavci in sodelavci;

 • model zdravstvene nege glede na duševno zdravje;

 • Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. letnik

 • dejavniki, ki vplivajo na zdravje;

 • komunikacija kot del terapije;

 • Etika in momunikacija 4. letnik

 • komunikacija z bolnikom;

 • samodestruktivno obnašanje in zdravstvena nega;

 • Etika in momunikacija 4. letnik

  Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. letnik

 • spoštovanje človekovega življenja;

 • zloraba drog;

 • vrste zdravljenja duševnih bolnikov in zdravstvena nega;

 • Farmakologija 4. letnik

 • psihotropna zdravila;

 • posebnosti pri psihiatrični zdravstveni negi;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvenega nega otrok 3. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

 • zdravstvena nega otroka z motnjami v razvoju dejavniki, ki ogrožajo mladostnika;

 • zdravstvena nega starostnika;


 • ZDRAVSTVENA NEGA INFEKCIJSKEGA BOLNIKA

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • negovalni problemi bolnikov: z respiratornimi, prebavnimi motnjami, vročinskim stanjem, v izolaciji, negovalni problemi pri otroških nalezljivih boleznih;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  1., 2., 3. In 4. letnik

  Osnove kliničnih predmetov 4. letnik

 • merjenje vitalnih znakov, vzdrževanje telesne temperature in ohlajanje;

 • opekline;

 • značilnosti nalezljivih bolezni (otroških);

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 2. letnik

 • zdravstvena nega otroka z obolenji prebavil;

 • značilnosti nalezljivih bolezni s poudarkom na pomenu preprečevanja hospitalnih infektov;

 • Biologija z mikrobiologijo 3. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč
  1. letnik

 • dokazovanje mikrobioloških okužb v bolnicah in zdravstvenih ustanovah, dezinfekcija in sterilizacija;

 • načini širjenja okužbe;

 • okužbe živčevja;

 • higiensko umivanje rok;

 • koledarček cepljenja;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  4. letnik

 • okužbe ran-tetanus;

 • zdravstvena nega bolnika pri driski;

 • Biologija z mikrobiologijo 3. letnik

  Zdrava prehrana in dietetika 3. letnik

 • okužbe prebavil;

 • dieta pri driski;


 • ZDRAVSTVENA NEGA ŽENA

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • oblike zdravstvenega varstva;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  1. letnik

 • izvajalci zdravstvenega varstva;

 • zdrav način življenja nosečnice;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  2. letnik

 • osebna higiena bolnika;

 • priprava nosečnice na operacijo in zdravstvena nega po operaciji;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  3. letnik

  Osnove kliničnih predmetov – kirurgija 4. letnik

 • priprava bolnika na operativni poseg in zdravstvena nega po posegu;

 • tehnika dojenja;

 • Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 2. letnik

 • dojenje;

 • prednosti dojenja;

 • Osnove kliničnih predmetov 4.letnik (PED)

 • socialni razvoj otroka;

 • anatomija in fiziologija medenice in ženskih spolnih organov;

 • Anatomija in fiziologija 1.letnik

 • organski sistem;

 • obolenja v ginekologiji;

 • Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – kirurgija 4. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč
  4. letnik

 • okužba spolovil;

 • tumorji;

 • tumorji;

 • splav;

 • Eika in komunikacije 4. letnik

 • spoštovanje človekovega življenja;

 • kontracepcija,

 • Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. letnik

 • kontracepcija;