SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

ZDRAVA PREHRANA IN DIETETIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

 

35

35

4.

   

 

skupaj

70

35

105

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pozna hranilne snovi in živila, njihov pomen v zdravi prehrani in posledice nepravilnega uživanja;

 • pozna postopke mehanske in toplotne obdelave živil, ugotovi, kateri postopki so primerni pri pripravljanju zdrave prehrane;

 • sodeluje pri svetovanju in učenju zdrave prehrane v okviru svojih kompetenc;

 • samostojno in odgovorno kontrolira ustreznost že pripravljenih obrokov hrane in postopkov obdelave hrane;

 • samostojno in odgovorno izpolnjuje vsa načela zdrave prehrane, v okviru svojih kompetenc;

 • pripravljen je za delo pri serviranju zdrave in dietne hrane;

 • spozna različne vrste diet in jih znajo uporabljati v praksi.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik - zdrava prehrana

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Uvod v hranilne snovi

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna in definira hranilne snovi

 • razloži njihov pomen, svetuje kako vnesti hranilne snovi v organizem;

 • Zave se pomena hranilnih snovi.

   

  Prebava in presnova

   

   

   

 • obnovi pomen prebave in presnove

 • obnovi pomen prebave in presnove;

 • Pomaga pri razumevanju procesov prebave in presnove.

   

  Hranilne snovi

   

   

   

 • razume njihov pomen, lastnosti, posledice nepravilnega uživanja

 • ugotovi normative za zagotavljanje

 • hranilnih snovi telesu

 • pozna primerna živila

 • razlikuje živila po prevladujoči hranilni snovi;

 • Razvije sposobnost komuniciranja in svetovanja v okviru kompetenc zdravstvenega tehnika.

  Razvije osebno odgovornost do zdravega prehranjevanja.

  Deluje vzgojno na ljudi, s katerimi pride v stik.

  S kratkimi domačimi nalogami preveri svoj način prehranjevanja, tudi način prehranjevanja njegove družine.

  Ovrednoti in poišče napake v prehranjevanju.

  Skuša popraviti napake v prehranjevanju.

  Zakoni v živilski stroki

   

   

   

 • pozna zakone v živilski stroki

 • pozna primerne analize za ugotavljanje neoporečnosti živil

 • pozna deklaracije

 • opravlja organoleptične analize posameznih živil;

 • pravilno reagira na napake pri razdeljevanju živil;

 • razume uporabo deklaracije;

 • Razvija osebno odgovornost do bolnika, mu zagotovi v vseh pogledih neoporečno hrano.

  Vaja: izvede organoleptično analizo nekaterih živil.

  Poišče deklaracijo na živilu in jo analizira.

  Kvarjenje in konzerviranje

   

   

   

 • pozna nekatere povzročitelje kvarjenja živil

 • pozna načine konzerviranja živil in kvaliteto teh živil v okviru zdrave prehrane

 • zaveda se pomena pravilne uporabe konzerviranih živil v zdravi prehrani;

 • Razvija osebno odgovornost, da bo stregel le popolnoma neoporečna živila.

  Domača naloga - izbere deset konzerviranih živil in ugotovi njihovo uporabnost v zdravi prehrani.

  Živila

   

   

   

 • spozna energijsko in biološko vrednost posameznih živil

 • razlikuje živila, ki so primerna v zdravi prehrani od neprimernih

 • spozna znak varovalnega živila

 • zgradi prehransko piramido zdrave in mediteranske prehrane

 • razloži katera živila so primerna v zdravi prehrani, zakaj;

 • svetuje katera živila naj bi uživali v zdravi varovalni prehrani;

 • razloži in skicira prehransko piramido;

 • S primerno izbiro živil v svoji prehrani deluje vzgojno.

  Skrbi za primerno seznanjenost sebe in drugih z normativi zdrave prehrane.

  Deluje vzgojno, pripravi sošolce na primerno izbiro živil.

  Z referati predstavi nekatera živila.

  Z degustacijami ugotavlja senzorične lastnosti živil, ki jih priporoča v zdravi prehrani.

  Pripravi plakat prehranske piramide.

  Dodatki

   

   

   

 • pozna dodatke, napitke in pijače

 • razdeli jih na živila in poživila

 • pozna tiste, ki so primerni v zdravi prehrani

 • svetuje pri izbiri;

 • razloži njihov pomen;

 • pomaga pri izbiri primernih dodatkov, napitkov in pijač;

 •  

  S kratko anketo ugotovi, katere pijače pije najpogosteje.

  Rezultate prikaže grafično in jih analizira.

  Popravi napake.

  Prehranjevanje v posameznih življenjskih obdobjih

   

   

   

 • spozna načine prehranjevanja v posameznih življenjski obdobjih

 • primerja različne normative za posamezna življenjska obdobja;

 • Zaveda se pomena pravilnega prehranjevanja v različnih življenjskih obdobjih.

   

  Alternativna prehrana

   

   

   

 • definira in pozna drugačne načine prehranjevanja

 • primerja in razloži razlike med posameznimi načini prehranjevanja;

 • Razvija osebno odgovornost do pravilnega načina prehranjevanja.

  Z referati predstavi druge načine prehranjevanja.

  Načela zdrave prehrane

   

   

   

 • pozna načela zdravega prehranjevanja

 • poudari pomen pravilnega prehranjevanja;

 • Zave se pomena pravilnega prehranjevanja.

  Preveri pravilnost svojega načina prehranjevanja, popravi napake.

  Sestava jedilnika

   

   

   

 • razume izračun energijske in biološke vrednosti obrokov

 • razume potek sestavljanja jedilnikov

 • razloži in izračuna energijsko in biološko vrednost;

 • izbere primerna živila

 • Razvija osebno odgovornost do sebe in bolnikov.

  Vaja: izračuna energijsko in biološko vrednost in sestavi jedilnik zdrave prehrane.

  Obdelava živil

   

   

   

 • pozna mehansko in toplotno obdelavo živil

 • razloži in ugotovi primernost postopkov obdelave živil v zdravi prehrani;

 • Zaveda se pomena primerne toplotne obdelave za ljudi.

  Doma preveri primernost uporabe postopkov.

     

  Razvija odgovornost do bolnika.

  Izdela kratko raziskavo in jo predstavi s plakati.

  Posoda in pribor

   

   

   

 • informativno spozna vrste posode in pribora

 • svetuje uporabo posode za izvajanje posameznih postopkov;

 • Zave se pomena uporabe primerne posode.

   


  3. letnik - dietetika

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Medicinska dietetika

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna obseg medicinska dietetike

 • razlikuje posamezne vrste diet;

 • zave se pomembnosti diete za bolnika in jo dosledno upošteva;

 • zave se svoje vloge pri delu z dietno prehrano;

 • pridobljena znanja zna uporabljati v konkretnih okoliščinah;

 • Zave se pomena dietne prehrane in razvija odgovornost do bolnika ter motivirati bolnike in svojce k pravilni izbiri živil in postopkov priprave hrane.

  Vaja: igranje vlog pri motivaciji k pravilni izbiri živil.

  Varovalna prehrana

   

   

   

 • razume bistvo varovalne prehrane

 • izbere ustrezna živila;

 •  

  Vaja: sestavi jedilnik varovalne prehrane.

  Energijsko in biološko planirana dietna prehrana

   

   

   

 • pozna pomen pravilnega planiranja prehrane

 • izračuna energijsko in biološko vrednost;

 •  

  Vaja: izračuna biološko in energijsko vrednost jedilnika.

  Bolezni v povezavi z nepravilnim prehranjevanjem

   

   

   

 • pozna vzroke za nastanek bolezni

 • presodi katera prehrana je nepravilna;

 • Zave se pomena dietne prehrane in razvija odgovornost do bolnika ter motivira bolnike in svojce k pravilni izbiri živil in postopkov priprave hrane.

  Vaja: priprava varovalne prehrane s poudarkom na pravilni izbiri živil.

  Vrste in načini prehrane bolnika

   

   

   

 • pozna vrste in načine prehrane bolnika

 • pridobljeno znanje uporablja v konkretnem primeru;

 •    

  Delitev diet glede na konzistenco hrane

   

   

   

 • pozna delitev hrane glede na konzistenco

 • zna uporabiti posamezno vrsto diete;

 • izbere primerna živila in postopke obdelave;

 • Zave se pomena dietne prehrane in razvija odgovornost do bolnika ter motivirati bolnike in svojce k pravilni izbiri živil in postopkov priprave hrane.

  Vaja: priprava hrane glede na konzistenco.

  Deite pri obolenjih prebavnega trakta

   

   

   

 • pozna diete pri teh obolenjih

 • zna izbrati živila in tehniko obdelave;

 • Zave se pomena pravilne izbire živil in tehnike obdelave.

  Vaja: priprava dietne hrane pri obolenjih želodca in črevesja.

  Diete pri obolenjih jeter, žolčnika in trebušne slinavke

   

   

   

 • pozna diete pri teh obolenjih

 • zna izbrati živila in tehniko obdelave;

 • Zave se pomena pravilne izbire živil in tehnike obdelave.

  Vaja: priprava dietne hrane pri obolenjih jeter, žolča in trebušne slinavke.

  Dieta s predpisano količino soli

   

   

   

 • pozna dieto

 • sposoben je uporabiti dieto pri različnih obolenjih;

 • zna izbrati primerne začimbe, dodatke in postopke toplotne obdelave za izboljšanje okusa;

 • Zave se pomena pravilne izbire živil in tehnike obdelave.

  Vaja: priprava dietne hrane s predpisano količino soli.

  Diete pri obolenjih sečil

   

   

   

 • pozna diete pri teh obolenjih

 • zna izbrati živila in tehniko obdelave;

 • Zave se pomena pravilne izbire živil in tehnike obdelave.

  Vaja: priprava dietne hrane pri obolenjih sečil.

  Diete pri presnovnih obolenjih

   

   

   

 • pozna diete pri teh obolenjih

 • zna izbrati živila in tehniko obdelave;

 • Zave se pomena pravilne izbire živil in tehnike obdelave.

  Vaja: izbere primerna živila.

  Dietno zdravljenje debelosti

   

   

   

 • pozna dietno zdravljenje debelosti

 • razume vzroke in posledice debelosti;

 • sposoben je načrtovati režim shujševalne diete;

 • Zave se pomena pravilne izbire živil in tehnike obdelave.

  Vaja: izračun relativne telesne mase, priprava jedilnika za shujševalno dieto.

  Dietno zdravljenje anoreksije, bulimije in znižane telesne teže (hiperdžulona dieta - redilna)

   

   

   

 • pozna dietno zdravljene anoreksije, bulimije in znižane telesne teže

 • razume vzroke, ki pripeljejo do anoreksije, bulimije in njune znake;

 • Zave se pomena pravilne izbire živil in tehnike obdelave.

  Vaja: priprava diete pri anoreksiji in znižani telesni teži.

  Prehrana starejših ljudi

   

   

   

 • pozna prehrano starejših ljudi

 • izbere ustrezna živila;

 • Zave se pomena pravilne izbire živil in tehnike obdelave.

  Vaja: sestavi jedilnik prehrane starejših ljudi.

  Prehrana onkološkega bolnika in alternativna prehrana v dietetiki

   

   

   

 • pozna prehrano onkološkega bolnika

 • pozna možnosti uporabe alternativne prehrane v dietetiki

 • razume prehrano onkološkega bolnika, izbere ustrezna živila;

 • razume bistvene značilnosti posameznih vrst alternativne prehrane;

 • Zave se pomena pravilne izbire živil in tehnike obdelave.

  Vaja: izbere živila in postopke za prehrano onkološkega bolnika.

  Ovrednoti in poišče napake alternativne prehrane.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • prebava in presnova

 • Anatomija in fiziologija 1.letnik

  Farmakologija 4.letnik

  Biologija z mikrobiologijo 1.letnik

 • prebavila;

 • metabolizem;

 • celično dihanje;

 • kvarjenje in konzerviranje

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

  Patologija, patološka fiziologija 3.letnik

  Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

 • akutne zastrupitve;

 • akutne zastrupitve;

 • okužbe prebavil;

 • živila

 • Biologija z mikrobiologijo 1.letnik

 • vrenje;

 • prehranjevanje v posameznih življenjskih obdobjih

 • Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

 • zdrava prehrana;

 • prehrana otrok;

 • načela zdrave prehrane

 • vrste in načini prehrane bolnika

 • Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2. letnik

 • dejavniki, ki vplivajo na zdravje in tveganje za zdravje;

 • delitev diet glede na konzistenco hrane

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

 • hranjenje po nazogastrični sondi;

 • prehrana kot dejavnik zdravja;

 • deite pri obolenjih prebavnega trakta

 • Anatomija in fiziologija 1.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik, 3.letnik in 4.letnik

  Patologija, patološka fiziologija 3.letnik

 • prebavila;

 • izločala;

 • zdravstvena nega otroka pri boleznih prebavil;

 • zdravstvena nega bolnika z drisko;

 • bolezni prebavil;

 • diete pri obolenjih jeter, žolčnika in trebušne slinavke

 • Patologija, patološka fiziologija 3. letnik

 • bolezni prebavil;

 • dieta s predpisano količino soli;

 • Patologija, patološka fiziologija 3. letnik

 • bolezni ledvic;

 • diete pri obolenjih sečil

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

  Patologija, patološka fiziologija 3.letnik

 • zdravstvena nega otroka pri boleznih sečil;

 • bolezni ledvic;

 • diete pri presnovnih obolenjih

 • Osnove kliničnih predmetov 4.letnik

 • endokrinološke bolezni;

 • prehrana starejših ljudi

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

  Etika in komunikacija 4.letnik

 • gerontologija;

 • hrana ljudi s posebnimi potrebami;

 • prehrana onkološkega bolnika in alternativna prehrana v dietetiki

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 4.letnik

 • prehrana onkološkega bolnika;