A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri temeljnih splošno izobraževalnih predmetih,
 • si pridobijo splošno teoretično znanje, ki so podlaga za razumevanje stroke,
 • si razvijajo analitično mišljenje, ki je potrebno za razvoj poklicne spretnosti,
 • spoznajo področja dela in organizacijo dela v zdravstvenem varstvu,
 • se usposobijo za kompleksnejše delovne naloge v procesu zdravstvene nege,
 • se usposobijo prenašati poklicna znanja zdravstvene nege in prve pomoči v netipične situacije,
 • si razvijejo sposobnost za reševanje problemov v procesu zdravstvene nege in prve pomoči,
 • se usposobijo za povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja,
 • se usposobijo za uporabo teoretičnega in praktičnega znanja v novih situacijah zdravstvene nege,
 • si pridobijo teoretično in praktično znanje za strokovno izobrazbo, ki je potrebna za začetek dela in za nadaljnje izobraževanje v svoji stroki,
 • si razvijejo odgovornost do dela ter privzgojijo moralno etično zavest in human odnos do dela z ljudmi,
 • usposobijo se za odprto komunikacijo,
 • si pridobijo znanja iz varstva pri delu in razvijejo ekološko zavest,
 • razvijejo skrb za lastno zdravje in pozitivno samopodobo,
 • pridobijo sposobnost hitrega prilagajanja razmeram na delovnem mestu in večje delovne mobilnosti med delovnimi mesti,
 • pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc,
 • razvijejo sposobnost dela v timu.

  Naloge, ki jih uresničujemo s programom, so še:

 • priprava delovnih prostorov in pripomočkov za zdravstveno nego,
 • pomoč pri triaži in sprejemu bolnika,
 • priprava in vzdrževanje pripomočkov za zdravstveno nego,
 • zdravstvena vzgoja v okviru tima,
 • sprejem bolnika v bolnišnico in druge socialno zdravstvene zavode,
 • zdravstvena nega bolnika v različnih bolezenskih stanjih in akutnih obolenjih v različnih življenjskih obdobjih,
 • opazovanje, merjenje, beleženje življenjskih funkcij in poročanje o le-teh,
 • priprava bolnika na diagnostične in terapevtske posege,
 • temeljni postopki oživljanja,
 • ravnanje pri poškodbah, ki ogrožajo življenje.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Biologija z mikrobiologijo

  ustno

  Anatomija in fiziologija

  ustno

  Zdravstvena nega in prva pomoč

  ustno, vaje

  Zdravstvena terminologija

  ustno

  Vzgoja za zdravje in socialna medicina

   

  s statistiko

  ustno

  Zdrava prehrana in dietetika

  ustno, vaje

  Patologija in patološka fiziologija z

   

  osnovami interne medicine

  ustno

  Osnove kliničnih predmetov

  ustno

  Farmakologija

  ustno

  Etika in komunikacija

  ustno

  Praktični pouk

  storitev z zagovorom

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • zdravstvena nega in prva pomoč.

  Izbirni del:

 • matematika ali tuji jezik I po izbiri dijaka,
 • praktični del izpita in zagovor.