SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

ETIKA IN KOMUNIKACIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razume pojme etika, morala, deontologija;

 • spozna etične kodekse;

 • razvija spoštovanje do življenja od rojstva do smrti;

 • razvija toleranco v frustracijskih situacijah;

 • razvije odgovornost, vzgaja vest;

 • pozna pomen komunikacije;

 • obvlada spretnosti in prepozna pasti komunikacije;

 • razvija humanost in zdrave medčloveške odnose;

 • pozna bistvene človeške odnose med bolnikom in zdravstvenim delavcem;

 • razume človeka s posebnimi potrebami in zna z njim komunicirati.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  ETIKA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

  Dijak

   

  Etika, morala

 • razlikuje pojma etika in morala;

 • Razvijajo etični, nravni čut.

  Zaveda se pomena izreka: 'delaj dobro!'

  Odkriva etični, nravni čut, kakor je izražen v ljudski modrosti in v slovenski literaturi.

  Vest

 • razume razlike med moralno-etično in pravno odgovornostjo;

 • razume, zakaj se pojem vest pojavlja v vseh etičnih listinah in zakaj etični čut presega politično, ideološko, strankarsko pripadnost;

 • Oblikuje lastno vest in lastno osebnost.

   

  Deontologija

   

   

   

 • vrste odgovornosti

 • razloži posamezne pojme

 •  

  Razvija poklicno odgovornost.

   

  Etične listine in pravna zakonodaja Slovenije

   

   

   

 • pozna ustavo, zakon o zdravstveni dejavnosti, Hipokratovo prisego, Maimonidovo zdravniško molitev, Ženevsko zdravniško zaobljubo, kodeks medicinske deontologije Slovenije, Helsinško deklaracijo o biomedicinskih raziskavah, Deklaracijo o pravicah bolnika, Deklaracija o slabem ravnanju s starostniki

 • pozna veljavno zakonodajo v Sloveniji;

 •  pozna temeljne listine medicinske etike, ki so namenjene zdravnikom;

 • primerja, kako je v navedenih zdravstvenih etičnih listinah izražen zdravnikov odnos do bolnika, do življenja;

 • Prepoznava pomen etičnih listin in pravnih predpisov za delo z bolniki.

  Natančneje prouči posamezne člene zakonodaje in posamezne načela etičnih listin.

  Etične listine, namenjene medicinskim sestram

   

   

   

 • pozna babiško zaprisego, Kodeks za medicinske sestre, Kodeks etike zdravstvenih delavcev SFRJ, Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih

 • primerja starejše in danes veljavne etične listine, namenjene medicinskim sestram;

 • pozna listino etičnih načel, ki naj bi bila vodilo pri njihovem delu;

 • Oblikuje svoj odnos do bolnikov, do soljudi.

  Spoznava, da nobeno znanje in nobena aparatura ne more

  Odkriva etično naravnanost do bolnika iz virov zgodovine sestrinstva (npr. delo Florence Nightingale, pesem Kosovska

  tehnikov Slovenije

 • opiše vsebine etičnih listin, veljavnih nekoč in danes

 •  

  nadomestiti humanega odnosa do človeka.

  Razvija osebno, poklicno in delovno odgovornost do sebe in do vsakega sočloveka.

  devojka ipd.).

  Pri obravnavi izhaja iz lastnih izkušenj, iz prebrane literature in obstoječih listin.

  Lik zdravstvenega tehnika

   

   

   

 • opiše lik zdravstvenega tehnika

 • pozna temeljne naloge in odgovornosti zdravstvenega tehnika;

 • Spoštuje in razvija humane vrednote poklica

   

  Avtonomija bolnika oziroma varovanca

   

   

   

 • razloži pravice bolnikov oziroma varovancev v skladu z veljavno zakonodajo

 • zna zagovarjati pravice varovancev do izbire, svobodnega odločanja,

 • Oblikuje svojo poklicno vlogo.

  Spoznavanje etičnih načel naj temelji na primerih, ki jih dijaki sami pripravijo.

  Odnos do bolnikovih svojcev in obiskovalcev

   

   

   

 • opiše vlogo zdravstvenega tehnika v odnosu do bolnikovih svojcev in obiskovalcev

 • zaveda se, da je zdravstveni tehnik vez med bolnikom in obiskovalci;

 • Razvija sposobnost komuniciranja.

   

  Zdravstveni tehnik in sodelavci

   

   

   

 • razloži pomen timskega dela in vlogo zdravstvenega tehnika v timu

 • zaveda se nevarnosti, da strokovne razlike lahko prerastejo v osebne in socialne;

 • Razvija sposobnost komuniciranja.

  Uči se priznavati delo sodelavcev.

   

  Varovanje poklicne skrivnosti

   

   

   

 • definira poklicno skrivnost

 • razume pomen varovanja nekaterih vrst podatkov,

 • Razvija zavest odgovornosti ob posredovanju informacij.

  Kodeks etike medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege Slovenije.

  Spoštovanje človekovega življenja

 • zaveda se, da je življenje vrednota v vseh starostnih obdobjih od rojstva do smrti;

 • Razvija čut za spoštovanje osebnosti, človekove enkratnosti, dostojanstva in različnosti.

  Pri obravnavi naslednjih tem izhajamo iz izkušenj dijakov, prebrane literature in obstoječih listin, deklaracij, izjav, zakonov.

  Prekinitev nosečnosti

  Evtanazija

  Samomor

 • spoznava dejstvo smrti kot naravni konec življenja,

 • Razvija čut za spoštovanje življenje od rojstva do smrti.

  Zna zastopati svoje stališče.

  Debatni razgovor, ki ga pripravijo dijaki.

  Srečanje s smrtjo

   

   

   

 • opiše veljavna etična načela, ki se nanašajo na spoštovanje človekovega življenja v različnih življenjskih situacijah

 • spozna filozofijo 'hospica' in bistvo spremljanja umirajočih in njihovih svojcev;

 • Prepoznava pomen spoštljivega spremljanja umirajočih do naravnega konca.

  Empatija ob srečanju s svojci umrlega.

  Obvezna čtiva, ki jih dijaki z različnimi metodami predstavijo v razredu: Frankl, Kljub vsemu rečem življenju da; Kuebler-Ross, O smrti in življenju po njej idr.

  Otrok bolnik

   

   

   

 • razloži specifične potrebe bolnih otrok

 • zaveda se, kakšen je problem hospitalizma otrok in razumejo etičnost vključevanja staršev v proces zdravljenja,

 • Razvija spoštljiv odnos do bolnih otrok in do njihovih staršev.

   

  Starostnik

   

   

   

 • razloži potrebe ljudi v različnih življenjskih obdobjih, povezanih s spremembo zdravstvenega stanja in bivanja

 • zaveda se problemov staranja in značilnosti tega obdobja življenja,

 • razume pomen etičnega ravnanja s starostniki

 • Razvija spoštljiv odnos do starejših.

   

  Odnos do oseb s specifičnimi potrebami

  Osebe z motnjami v duševnem razvoju

  Osebe s telesno prizadetostjo

  Sprejemanje bolezni, invalidnosti

       

 • opiše potrebe ljudi, ki so nastale zaradi duševnih oziroma telesnih sprememb

 • prepozna probleme, povezane s telesno in duševno prizadetostjo;

 • Prepoznava, kako pomembno je, da enakovredno sprejemamo vse ljudi, ne glede na njihovo drugačnost.

  Razvija spoštljiv in strpen odnos do teh ljudi.

  Obvezna čtiva, ki jih dijaki z različnimi metodami predstavijo v razredu: iz ljudskega slovstva; Dagmar; Keller, Zgodba mojega življenja; Branko; Buck, Moja punčka ne bo nikoli odrasla;

       

  Klemenc, Fant, nikoli ne boš hodil; Černe, Koncert za raka idr.

  Izobraževanje zdravstvenega tehnika

 • razume potrebo po kontinuiranem izobraževanju in prenosu znanja na kolege;

 • Prepoznava svoje pristojnosti na delovnem mestu glede na stopnjo izobrazbe in naloge, ki so jim dodeljene.

  Kodeks etike medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege Slovenije.

  Dolžnost prve pomoči

 • razume dolžnost prve pomoči kot poklicno in moralno dolžnost;

 • Razvija zavest odgovornosti nudenja prve pomoči

  Kodeks etike medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege Slovenije.

  Poskusi na ljudeh

 • prepozna etične dileme in probleme ob poskusih na ljudeh in transplantaciji organov;

 • Prepoznava pomen teh posegov.

  Zna zastopati svoje stališče.

  Okrogla miza, debatni razgovor (zakonodaja, mednarodne listine).

  Presaditve organov

   

   

   

 • razloži veljavna etična načela, po katerih se mora ravnati zdravstveni tehnik

 •      

  KOMUNIKACIJA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Komunikacija

  Dijak

  Dijak

   

 • razume in definira pojem komunikacija

 • se zavestno vključuje v komunikacijski kanal;

 • Se zave, da je dobra komunikacija cilj medsebojnih odnosov.

   

  Vrste komunikacije

   

   

   

 • spozna pojem in vrste komunikacije

 • razlikuje in zna našteti bistvene elemente

 • prepozna vrste komunikacij:

 • besedna - nebesedna,

 • odprta - zaprta,

 • intrapersonalna - interpersonalna,

 • pozitivna – negativna;

 • Pozna in se zavzema za konstruktivno, uspešno komunikacijo.

  Interakcijska vaja: govorjenje – poslušanje.

  Verbalna komunikacija

   

   

   

 • zna definirati pojem verbalne komunikacije

 • nauči se usklajenosti verbalne in neverbalne govorice;

 • nauči se kulturno izražati svoje misli;

 • Zaveda se pomena in teže izrečenih besed (uči se odgovornosti za izražanje svojih misli).

  Interakcijska vaja: različno razumevanje sporočila glede na naslovnika in okoliščine.

  Neverbalna komunikacija

   

   

   

 • zna definirati pojem neverbalne komunikacije

 • razume in uporablja govorico telesa;

 • upošteva pravila urejenosti za opravljanje poklica;

 • Uči se holističnega pogleda na človeka.

  Interakcijska vaja: prepoznavanje čustev, izraženih neverbalno.

  Spretnosti v medsebojnih odnosih

   

   

   

 • razume spretnosti v medsebojnih odnosih

 • pozna osnovne sestavine medsebojnih odnosov in teorijo konflikta

 • prepozna temeljne elemente dobre komunikacije v konkretnih primerih;

 • Prizadeva si za ugodne odnose.

   

  Pravila komunikacije

   

   

   

 • zna našteti osnovna pravila komunikacije

 • zna uporabiti oblike, metode in ravnanje v konkretni komunikacijski situaciji;

 • Prepozna ovire pretogih pravil v komunikaciji in razume potrebo po pravilih, ki naj bodo prilagodljiva.

   

  Sposobnost poslušanja

   

   

   

 • zna definirati psihološko potrebo po sočloveku, ki posluša

 • razume pomen avditivnega kanala v komuniciranju;

 • Se uči poslušati.

  Interakcijska vaja: ponavljanje sporočila drugega.

  Samovrednotenje

   

   

   

 • spozna in definira pojem samovrednotenje

 • razume, da je uspešno posredovanje misli v veliki meri odvisno od samovrednotenja;

 • Se uči samozaupanja in spoštovanja samega sebe.

  Interakcijska vaja: osebna refleksija v smislu bivanja.

  Spoštovanje drugega in pravica drugačnosti

   

   

   

 • pozna osnove humanistične teorije

 • dojame spoštovanje človeka kot eno od bistvenih prvin svojega dela;

 • Dojame pravico do drugačnosti.

   

  Izražanje čustev

   

   

   

 • pozna teorijo emocij

 • razume pomen iskrenosti in prepozna usklajenost oziroma neusklajenost čustvovanja;

 • Se uči avtentičnega čustvovanja.

   

  Partnerski odnos

   

   

   

 • pozna pomen zdravega partnerskega odnosa

 • zna našteti ovire v partnerskem odnosu

 • dojame in upošteva pomen bližine in avtonomije v odnosu;

 • Se uči konstruktivnega sodelovanja v odnosu.

  Interakcijska vaja: partnerski pogovor.

  Dialog

   

   

   

 • definira pojem dialog

 • poznamo model dvosmerne komunikacije;

 • Se uči poslušati drugega in govoriti drugemu.

   

  Negativni komunikacijski vzorec

   

   

   

 • pozna negativne komunikacijske vzorce

 • zna našteti primere negativne komunikacije

 • prepozna negativne stereotipne načine komunikacije;

 • Razume destruktivnost negativne komunikacije.

   

  Strah

   

   

   

 • opredeli strah kot komunikacijsko blokado

 • prepozna bolnikove reakcije zaradi strahu;

 • zna umirjati bolnikov strah;

 • Dopušča drugemu pravico, da ga je strah.

  Razgovor

  Empatija

   

   

   

 • definira pojem empatija

 • opredeli empatijo kot temeljno potezo zdravstvenih delavcev z bolniki

 • se vživlja v posamezne primere bolnikov;

 • se vzgaja za empatijo;

 • Hoče biti ljudem blizu.

  Razgovor

  Altruizem

   

   

   

 • definira pojem altruizem

 • opredeli altruizem kot temeljno veščino delavcev v humanističnih poklicih

 • razume pomen odprtosti navzven in nesebično pomoč drugim;

 • Spozna, da največ sprejema z razdajanjem.

  Razgovor

  Pomoč ljudem v stiski

   

   

   

 • zna razložiti pomen pomoči ljudem v stiski

 • zna našteti temeljne principe v komunikaciji s človekom v stiski

 • razume in zna uporabljati osnovne principe za uspešno komuniciranje s človekom v stiski;

 • Se uči prečiščevati lastne motive v nudenju pomoči.

   

  Komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

   

   

   

 • zna razložiti pojem komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

 • zna razložiti, kdo so osebe s specifičnimi potrebami

 • zave se pomena komunikacije z ljudmi s posebnimi potrebami;

 • uporablja različne komunikacijske stile;

 • zna komunicirati s starimi ter z ljudmi s specifičnimi potrebami;

 • V komuniciranju z ljudmi s posebnimi potrebami je strpen in spoštljiv.

  Interakcijska vaja: pogovor z ljudmi s posebnimi potrebami.

  Komunikacija z bolnikom

   

   

   

 • zna našteti specifične elemente komunikacije z bolnikom

 • razume pomen in zna uporabljati pravila dobre komunikacije v pogovoru z bolnikom;

 • nauči se modela organiziranega pogovora z bolnikom;

 • Si prizadeva za uspešno odprto in dvosmerno komunikacijo v hospitalni situaciji.

  Interakcijska vaja: bolnik - tehnik zdravstvene nege.

  Psihofizična prizadetost

   

   

   

 • razume vpliv psihofizične prizadetosti bolnika na komunikacijo

 • prepozna duševno stisko bolnika in najpogostejše manifestacije;

 • Razume celostno doživljanje in dojema človeka kot celoto.

  Interakcijska vaja: bolnik - tehnik zdravstvene nege.

  Odnos bolnik - tehnik zdravstvene nege

   

   

   

 • pozna faze v odnosu

 • pozna potek vzpostavljanja osebnega odnosa

 • zna vzpostaviti pravi odnos in prepozna faze duševnega doživljanja bolnika;

 • Si prizadeva za spontan in strokoven odnos.

  Interakcijska vaja: bolnik - tehnik zdravstvene nege.

  Motivacija

   

   

   

 • pozna definicijo motivacije;

 • zna opredeliti pomen motivacije za hitrejše okrevanje bolnika;

 • zna bolnika motivirati za sodelovanje v procesu zdravstvene nege;

 • Razume pomen vzpodbude in si prizadeva za pozitivno motivacijo.

  Interakcijska vaja: bolnik - tehnik zdravstvene nege.

  Komunikacija z napovedanim bolnikom

   

   

   

 • pozna principe uspešne komunikacije z napovedanim bolnikom

 • zna voditi pogovor z bolnikom po principih odprte komunikacije;

 • Prepozna lastne komunikacijske vzorce in si prizadeva za uspešno komunikacijo.

  Interakcijska vaja: bolnik - tehnik zdravstvene nege.

  Komunikacija z urgentnim bolnikom

   

   

   

 • pozna principe uspešne komunikacije z urgentnim bolnikom

 • zna vzpostaviti pravi odnos in prepozna specifiko komunikacije v urgentni situaciji;

 • Prepozna lastne komunikac. Vzorce in si prizadeva za uspešno komunikacijo.

  Si prizadeva za obvladovanje lastne negotovosti in strahu.

  Interakcijska vaja: bolnik - tehnik zdravstvene nege.

  Psihični hospitalizem

   

   

   

 • zna definirati pojem psihični hospitalizem

 • zna našteti simptome

 • prepozna simptome psihičnega hospitalizma;

 • zna delovati v smeri preprečevanja psihičnega hospitalizma;

 • Se zaveda pomena »prijazne bolnišnice« oziroma Spodbudne hospitalne situacije.

  Interakcijska vaja: bolnik - tehnik zdravstvene nege.

  Spoštovanje bolnika

   

   

   

 • razume pomen spoštovanja bolnika

 • prepozna bolnikovo potrebo po molku;

 • Razume bolnikovo potrebo po tišini, da lahko razmisli in se umiri.

  Interakcijska vaja: bolnik - tehnik zdravstvene nege.

  Komunikacija s svojci

   

   

   

 • definira človeka kot socialno bitje

 • definira pravice svojcev do konkretnih informacij

 • zna pristopiti k svojcem;

 • pozna in upošteva svoje kompetence pri dajanju informacij;

 • upošteva načela empatije;

 • zna podajati telefonske informacije;

 • Aktivno se uči vključevati svojce v proces zdravstvene nege.

  Razgovor

  Komunikacija s sodelavci

   

   

   

 • definira timsko delo

 • zna vključevati svoje delo v interakcijo z delom drugih;

 • upošteva pravila komunikacije po telefonu;

 • Prizadeva si za konstruktivno sodelovanje.

  Razgovor


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Komunikacija

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik in 4. letnik

 • osnove komuniciranja kot dela terapije;

 • komunikacija z bolnikom in svojci;

 • Vrste komunikacije

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik

 • osnove komuniciranja kot dela terapije;

 • komunikacija z bolnikom in svojci;

 • Verbalna komunikacija

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • osnove komuniciranja kot dela terapije;

 • komunikacija z bolnikom in svojci;

 • Neverbalna komunikacija

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik in4. letnik

 • osnove komuniciranja kot dela terapije;

 • komunikacija z bolnikom in svojci;

 • Spoštovanje drugega in pravica drugačnosti

  Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. letnik

 • človek kot osebnost;

 • Partnerski odnos

  Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1. letnik

 • človek kot osebnost;

 • Komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2. letnik in 4. letnik

 • gerontologija;

 • zdravstvena nega umirujočega in oskrba umrlega;

 • Komunikacija z bolnikom

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2. letnik

 • sprejem, premestitev, odpust;

 • Motivacija

  Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 4. letnik

 • motivacija;

 • Komunikacija z urgentnim bolnikom

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4. letnik

 • zdravstvena nega urgentnega bolnika;

 • krizne intervence;

 • anksioznost in zdravstvena nega;

 • Psihični hospitalizem

  Zdravstvena nega in prva pomoč 3. letnik

 • hospitalizacija otroka in njegove pravice;

 • humana hospitalizacija;

 • Zdravstveni tehnik in izobraževanje

  Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 4. letnik

 • izobraževanje

 • Etične listine

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. letnik

 • zgodovina nege bolnika;

 • Lik zdravstvenega tehnika, zdravstveni tehnik in sodelavci

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • zdravstveni delavci in sodelavci;

 • Lik zdravstvenega tehnika

  Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega duševnega bolnika 4.letnik

 • vloga in meje zdravstvenega tehnika;

 • Varovanje poklicne skrivnosti

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1.1etnik

 • dokumentacija v zdravstvu;

 • Avtonomija bolnika

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2. letnik

 • sprejem, premestitev, odpust bolnika, priprava na vizito in osnovni medicinsko – tehnični posegi;

 • Starostnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

 • gerontologija;

 • Spoštovanje človeškega življenja

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega žena 4. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč - zdravstvena nega duševnega bolnika 4. letnik

 • zdravstvena nega umirajočega, oskrba umrlega;

 • splav, vrste splava;

 • samodestruktivno obnašanje in zdravstvena nega;

 • Odnos do oseb s specifičnimi potrebami

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

 • zdravstvena nega bolnika z motnjami v razvoju;

 • Dolžnost prve pomoči

  Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

 • prva pomoč in nujna medicinska pomoč;

 • Presaditve organov

  Osnove kliničnih predmetov 4.letnik

 • principi, načini kirurškega zdravljenja;