B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE / SSI (SI)

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Italijanščina

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Umetnost

2

70

           

70

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

   

2

70

2

70

   

140

Geografija

2

70

           

70

Psihologija

           

2

68

68

Informatika

2

70

           

70

Kemija

2

70

2

70

       

140

Fizika

2

70

2

70

       

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

25

875

21

735

16

560

15

510

2680

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Biologija z mikrobiologijo *

2

70

   

2

70

2

68

208

Anatomija in fiziologija

2

70

2

70

       

140

Zdravstvena terminologija

   

2

70

       

70

Zdravstvena nega in prva pomoč

3

105

5

175

5

175

3

102

557

Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko

1

35

       

2

68

103

Zdrava prehrana in dietetika

   

2

70

1

35

   

105

Etika in komunikacije

   

1

35

       

35

Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine

       

3

105

   

105

Osnove kliničnih predmetov

           

2

68

68

Farmakologija

           

1

34

34

Skupaj B

8

280

12

420

11

385

10

340

1425

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

       

7

245

9

306

551

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

34

1190

34

1156

4656

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1251

 

1286

 

1220

5008

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

Pojasnilo k predmetniku:

* Vsebine biologije se izvajajo v 1. in 4. letniku, vsebine mikrobiologije pa v 3. letniku.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Kemija

učitelj

7

do 17

   
laborant    

13

7

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Biologija z mikrobiologijo

učitelj

14

do 17

   
laborant      

14

Anatomija in fiziologija

učitelj

14

do 17

 

 

laborant       14

Zdravstvena nega in prva pomoč

učitelj

70

do 17

   

2.

Kemija

učitelj

7

do 17

   
laborant    

13

7

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Anatomija in fiziologija

učitelj

14

do 17

 

 

laborant       14

Zdravstvena nega in prva pomoč

učitelj

105

do 17

   

3.

Biologija z mikrobiologijo

učitelj

14

do 17

 

 

laborant       14

Zdravstvena nega in prva pomoč

učitelj

70

do 17

   

Zdravstvena prehrana in dietetika

učitelj

35

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

245

do 11

   

4.

Biologija z mikrobiologijo

učitelj

14

do 17

 

 

laborant       14

Praktični pouk

učitelj

306

do 11

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Biologija z mikrobiologijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine za vsebine mikrobiologije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja ali srednja strokovna izobrazba iz zdravstva

Anatomija in fiziologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz zdravstva

Zdravstvena terminologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz latinščine ali romanistike z latinščino

Zdravstvena nega in prva pomoč

učitelj

visokošolska izobrazba s predhodno višješolsko izobrazbo iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva ali zzdravstvene vzgoje

Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko

učitelj

visokošolska izobrazba predhodno višješolsko izobrazbo iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva ali zdravstvene vzgoje

Etika in komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba s predhodno višješolsko izobrazbo iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva ali psihologije, sociologije, komunikologije, pedagogike, organizacije dela

Zdrava prehrana in dietetika

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali pedagoške smeri-gospodinjstvo ali visokošolska izobrazba po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva

Patologija, patološka fiziologija in interna medicina

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine

Osnove kliničnih predmetov

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine

Farmakologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije ali medicine

Praktični pouk

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege