A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: TURISTIČNI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: turistični tehnik/turistična tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • si pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • se usposobijo za pripravo in posredovanje informacij in promocijskega gradiva ter za prodajo v turističnih poslovalnicah,
 • se usposobijo se za sprejem naročil in rezervacij, obračunavanje storitev, seznanitev gostov s turistično ponudbo,
 • spoznajo osnovne pojme poslovanja in trženja ter poslovno-tehnično dokumentacijo,
 • spoznajo prevladujoče vrste turističnih organizacij pri nas in v svetu,
 • spoznajo turistično politiko,
 • oblikujejo pravilen odnos do ljudi in okolja,
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za vodenje skupine, komuniciranje, reševanje problemov, motiviranje sodelavcev,
 • se usposobijo za uporabo informacijske tehnologije v turizmu,
 • se usposobijo za pripravo in izvedbo programa animacije.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Tuji jezik II

  pisno, ustno

  Tuji jezik III

  pisno, ustno

  Umetnostna zgodovina

  ustno

  Osnove turizma

  ustno

  Turistično poslovanje

  ustno

  Ekonomija

  ustno

  Praktični pouk

  dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • turistično poslovanje.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.