SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35. seji Strokovnega sveta za poklicno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

EKONOMIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • se seznanijo z osnovami ekonomije,
 • spoznajo osnove trga in konkurence,
 • spoznajo nepopolno konkurenco,
 • spoznajo fazo razdelitve in njen pomen,
 • spoznajo osnovne pojme potrošnje,
 • se seznanijo s pojmom denar in kredit,
 • pridobijo osnovna znanja ekonomije za poslovanje podjetij različnih oblik,
 • osvojijo osnove informacijske tehnologije.

 • 4. OPERATIVNICILJI

  3. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  EKONOMSKI PROBLEM

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna temeljni ekonomski problem

 • spozna temeljna ekonomska vprašanja vsake družbe

 • spozna potek ekonomskega krožnega toka

 • spozna razlike med ekonomskimi sistemi

 • spozna ekonomski koordinacijski mehanizem in njegove oblike

 • spozna ekonomske značilnosti in njihove značilnosti

 • razloži temeljne ekonomske probleme in ekonomska vprašanja;

 • pozna ekonomski krožni tok;

 • razlikuje med ekonomskimi sistemi;

 • osvoji pomen ekonomskega koordinacijskega mehanizma in ekonomskih značilnosti;

 • Razume povezanost ekonomskega problema, vprašanj in značilnosti in aplicira v turizem.

   

  GOSPODARSKA DEJAVNOST IN POSAMEZNIK

   

   

   

 • pozna pojem potrebe in ekonomske potrebe

 • pozna pojme dobrina, proizvod, blago

 • spozna teorijo o padajoči mejni koristnosti dobrin

 • spozna premico cene in pojem oportunitetnih stroškov

 • razloži teorijo o padajoči mejni koristnosti dobrin;

 • prikaže premico cen;

 • razloži pojem oportunitetnih stroškov v turizmu;

 • Sposoben je razložiti teorijo o padajoči mejni koristnosti dobrin v turizmu.

   

  PRODUKCIJA

   

   

   

 • pozna faze gospodarskega procesa

 • pozna fazo produkcije in se seznani s produkcijskimi faktorji

 • spozna alternativne možnosti produkcije in produkcijsko funkcijo

 • se seznani s kombiniranjem produkcijskih faktorjev

 • razloži faze gospodarskega procesa;

 • razlikuje produkcijske faktorje;

 • pozna alternativne možnosti produkcije;

 • osvoji pomen produkcijske funkcije;

 • zna kombinirati produkcijske faktorje;

 • Zave se pomena produkcijske funkcije v turizmu.

   

  TRG IN KONKURENCA

   

   

   

 • pozna pojem trga in tržnega gospodarstva

 • spozna ponudbo in povpraševanje ter tržno ravnotežje

 • spozna nepopolno konkurenco

 • spozna fazo razdelitve in potrošnje

 • se seznani s pojmom denar in kredit

 • razloži ponudbo, povpraševanje in tržno ravnovesje;

 • loči popolno od nepopolne konkurence;

 • pozna fazo razdelitve in potrošnje;

 • razloži pojem denar in kredit;

 • Zave se pomena tržnega ravnovesja na turističnem trgu.

  Zave se odgovornosti pri najemanju kredita.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • stroški in kazalniki uspešnosti

 • Praktični pouk

 • ugotavljanje uspešnosti pavšalnega potovanja;

 • ugotavljanje uspešnosti

 • Turistično poslovanje

 • tržno ravnovesje;

 • grafično prikazovanje stroškov

 • Matematiko

 • geometrija;