SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35. seji Strokovnega sveta za poklicno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

OSNOVE TURIZMA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

   

 

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo pojav, imenovan turizem,
 • seznanijo se z osnovnimi pojmi v turizmu,
 • spoznajo zgodovinski razvoj turizma in obdobje sodobnega turizma,
 • spoznajo turistični proizvod,
 • spoznajo pozitivne učinke turizma in negativne posledice razvoja turizma,
 • seznanijo se z razsežnostmi turizma.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  OSNOVNA OPREDELITEV TURIZMA

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna turizem kot ekonomski in neekonomski pojav

 • spozna izvor besede turizem

 • razume pojme potniki, turisti, obiskovalci in statistično opredelitev pojma turist v Sloveniji

 • spozna definicije turizma

 • spozna pojme, ki opredeljujejo vrste turizma

 • spozna značilnosti turizma

 • spozna pogoje za turizem

 • razume, zakaj je nastal turizem;

 • razloži dvojnost turizma;

 • spozna etimologijo besede turizem v slovenskem in v drugih evropskih jezikih;

 • zna razlikovati različne vrste obiskovalcev;

 • spozna najbolj znane definicije turizma

 • razlikuje pojme domači in inozemni turizem, aktivni in pasivni turizem, posamični in skupinski turizem, individualni in organizirani turizem, emitivni (iniciativni) in receptivni turizem, stacionarni, mobilni, vikend in izletniški turizem, otroški, mladinski in seniorski turizem ter vrste turizma glede na motive potovanj;

 • razume pomen turističnih potreb, prostega časa in denarja za turizem;

 • Razume kompleksnost pojma turizem.

  Zave se pomena turizma v današnjem času.

  Zbiranje strokovnih člankov in literature.

  Zbiranje turističnih publikacij.

  ZGODOVINSKI RAZVOJ TURIZMA

   

   

   

 • spozna predhodne oblike današnjega turizma

 • spozna obdobje sodobnega turizma

 • spozna zgodovinski razvoj turizma v Sloveniji

 • spozna turizmu podobne pojave v starem in srednjem veku ter potovanja v obdobju humanizma in renesanse;

 • pojasni, kdaj je prišlo do pojava sodobnega turizma;

 • pojasni vlogo Thomasa Cooka pri razvoju turizma;

 • pozna razloge za razvoj množičnega turizma;

 • pozna mejnike v razvoju turizma v Sloveniji;

 • Razume pojav turizma v kontekstu zgodovine.

  Seminarska naloga

  TURISTIČNI MOTIVI

   

   

   

 • zna opisati različne turistične motive

 • razume skupine turističnih motivov: motive, ki jih pogojuje človekova duševnost; motive, ki jih pogojuje delo; motive, ki se izražajo z željo po druženju; motive, ki se izražajo kot želja po raziskovanju ter motive, ki so povezani z naravo in vremenom;

 • spozna motive, ki vzpodbujajo tuje turiste za počitnikovanje v Sloveniji;

 • Razume pomen turističnih potreb.

  Skupinsko delo

  TURISTIČNI KRAJ

   

   

   

 • zna opisati turistični kraj in turistično območje

 • razlikuje med ožje in širše pojmovanimi turističnimi kraji;

 • spozna razvrstitev turističnih krajev v Sloveniji;

 • Zave se pomena načela »Turizem smo ljudje«.

  Vaja: predstavitev turistične ponudbe domačega kraja.

  UČINKI TURIZMA

   

   

   

 • spozna pozitivne učinke turizma

 • spozna negativne posledice razvoja turizma

 • našteje ekonomske in neekonomske učinke turizma;

 • zave se negativnih posledic turizma;

 • spozna, kako lahko negativne vplive turizma preprečujemo;

 • Razvija odgovornost do varovanja okolja.

  Zbiranje strokovnih člankov

  RAZSEŽNOSTI TURIZMA

   

   

   

 • spozna razmah turizma po svetu

 • seznani se z razvojem turizma v Sloveniji

 • spozna prispevek posameznih območij k rezultatom svetovnega turizma;

 • seznani se s številom in razporeditvijo hotelskih zmogljivosti po svetu;

 • spozna vodilne turistične države na svetu;

 • opredeli vlogo Evrope v svetovnem turizmu;

 • razume statistične podatke o razvoju turizma v Sloveniji;

 • Razume turizem kot pojav, ki se ne ozira na državne meje.

  Seminarska naloga


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zgodovinski razvoj turizma

 • zgodovina

 • zgodovinska obdobja

 • turistični motivi

 • turistični kraj

 • turistično poslovanje

 • marketing v turizmu

 • marketing v turizmu

 • turistični kraj

 • geografija

 • regionalna geografija