SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA DOMAČIH ŽIVALI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

35

140

2.

70

35

105

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

175

70

245

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo zgradbo in delovanje živalskega telesa;
 • spoznajo vrste anatomije po predmetu preučevanja;
 • spoznajo živalsko telo in njegova področja;
 • naučijo se osnov citologije in histologije;
 • seznanijo se z zgradbo posameznih organov in organskih sistemov;
 • spoznajo delovanje posameznih organov in organskih sistemov;
 • spoznajo pomembnejše razlike v zgradbi in delovanju med posameznimi vrstami domačih živali;
 • razvijajo spretnosti povezovanja med delovanjem organskih sistemov in organizma kot celote;
 • naučijo se osnovne strokovne latinske terminologije.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Definicija anatomije, njene vrste in predmeti preučevanja

  Dijaki

  Dijaki

   

 • znajo definirati anatomijo

 • poznajo zgradbo organizma

 • spoznajo področja

 • pojasnijo predmete preučevanja;

 • naštejejo različne vrste anatomije;

 • spoznajo povezavo med zgradbo in delovanjem;

 • Razvijajo strokovno mišljenje.

  Slike

  Posnetki elektronskega mikroskopa.

  Histološki in citološki preparati.

  Nauk o kosteh

   

   

   

 • spoznajo opornine kot vrsto tkiva

 • pridobijo vpogled v skeletni sistem

 • spoznajo zgradbo in vrste hrustančnega in kostnega tkiva, pokostnico in kostni mozeg;

 • pojasnijo okostenitev in rast kosti;

 • opredelijo in poimenujejo kosti telesnega debla, prednje in zadnje okončine, ter glave;

 • Razvijejo in osvojijo sposobnost za razlikovanje v stroki.

  Slike

  Preparati kosti različnih domačih živali.

  Vaja: ločevanje med posameznimi kostmi.

  Vezave med kostmi

   

   

   

 • poznajo vrste vezav med kostmi

 • spoznajo zgradbo sklepa

 • znajo razlikovati med posameznimi sklepi v organizmu

 • pojasnijo načine vezav med kostmi;

 • poznajo šive in njihove posebnosti;

 • razložijo zgradbo sklepa;

 • naštejejo sklepe, s katerimi se vežejo kosti v živalskem telesu;

 •  

  Slike vezav med kostmi.

  Vaja: preparati posameznih sklepov.

  Veda o mišicah

   

   

   

 • poznajo vrste in zgradbo mišičnega tkiva

 • znajo poimenovati mišične skupine

 • spoznajo mišični pomožni aparat

 • poznajo zgradbo mišičnega tkiva;

 • naštejejo vrste mišičnine;

 • pojasnijo način in pomen delovanja mišic in mišičnih skupin;

 • poznajo mišični pomožni aparat;

 • Razvijejo sposobnost prepoznavanja in strokovnega razlikovanja.

  Slike

  Mišični preparati

  Vaja: mikroskopiranje mišičnih preparatov.

  Kri

   

   

   

 • poznajo sestavo in naloge krvi

 • razvijejo sposobnost razumevanja obrambnih mehanizmov krvi

 • znajo razložijo nastanek krvnih skupin

 • pojasnijo kri kot tekoče vezivo, njene lastnosti in naloge;

 • opredelijo zakonitosti obrambnega sistema, vezanega na nosilce notranje obrambe;

 • razložijo odvisnost krvnih skupin in transfuzije;

 • Osvojijo strokovna spoznanja, pomembna za razumevanje nadgradnje.

  Slike

  Mikroskopiranje krvnih preparatov.

  Ogled filma

  Vaja: priprava krvnega razmaza.

  Srce in krvožilje, vranica

   

   

   

 • poznajo organe krvožilnega sistema

 • spoznajo in loči krvne obtoke

 • pridobijo znanje o prehajanju snovi

 • spoznajo vlogo vranice

 • pojasnijo zgradbo in delovanje osrčnika, srca in krvnih žil;

 • pojasnijo potek in pomen krvnih obtokov;

 • razložijo mehanizme prehajanja snovi;

 • opredelijo vlogo vranice;

 • Razvijajo svojo osebnost za visok nivo strokovnega znanja.

  Anatomske slike

  Preparat srca

  Videoposnetki

  Vaja: goveje in svinjsko srce - zgradba

  Mezgovni sistem

   

   

   

 • pridobijo znanje o vlogi mezgovnega sistema

 • pojasnijo zgradbo limfnih žil, limfnih vozlov in limfe;

 • razložijo pomen mezgovnega sistema;

 •  

  Slike

  Živčevje

   

   

   

 • poznajo zgradbo živčevja

 • znajo razložijoti princip delovanja

 • pojasnijo zgradbo živčnega tkiva;

 • razložijo principe delovanja;

 • Zavedo se pomembnosti strokovnega poznavanja.

  Slike

  Preparati

  Video ponazoritev.

  Čutila

   

   

   

 • poznajo zgradba in pomen čutil

 • obrazložijo zgradbo in pomen čutil (uho, oko);

 •  

  Slike

  Modeli

  Vaja: sekcija očesa.


  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Koža in njeni derivati

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo zgradbo kože

 • poznajo kožne tvorbe

 • poznajo mlečno žlezo

 • poznajo zgradbo kože in njenih derivatov;

 • zavedo se pomena kožnih tvorb;

 • poznajo zgradbo in fiziologijo delovanja mlečne žleze;

 •  

  Slike

  Preparat mlečne žleze.

  Demonstracijski ogled kože, kopita, rogov.

  Sistem z notranjim izločanjem

   

   

   

 • spoznajo endokrine žleze in pomen hormonalne regulacije

 • poznajo hormonalno regulacijo;

 • razložijo zgradbo in položaj inkretornih žlez;

 • pojasnijo pomen delovanja hormonov;

 • Zavedo se bistva delovanja za uravnavanje vseh funkcij.

  Slike

  Sheme ponazoritev delovanja.

  Dihalni sistem

   

   

   

 • spoznajo dihala

 • poznajo pljučno in celično dihanje

 • poznajo zgradbo dihal;

 • opredelijojomehanizme, ki omogočajo pljučno in celično dihanje;

 •  

  Slike

  Model

  Vaja: preparat pljuč.

  Prebavila, jetra in trebušna slinavka

   

   

   

 • poznajo zgradbo in delovanje prebavil, jeter in pankreasa

 • pojasnijo zgradbo prebavne poti;

 • poznajo fiziologijo prebave v posameznih delih prebavil;

 • poznajo jetra in trebušno slinavko;

 • Zavedajo se pomembnosti poznavanja stroke.

  Slike

  Diapozitivi

  Videoposnetki

  Ogled delov prebavil.

  Zgradba in funkcija izločal

   

   

   

 • spoznajo zgradbo

 • spoznajo naloge izločal

 • poznajo sečne poti pri domačih živalih;

 • razložijo nastajanje urina in njegovega pomena za organizem;

 •  

  Slike

  Diapozitivi

  Videoposnetki

  Spolni organi

   

   

   

 • poznajo ženske spolne organe

 • poznajo moške spolne organe

 • pojasnijo zgradbo ženskih in moških spolnih organov;

 • razložijo osnova razmnoževalnih procesov, tudi v povezavi s hormonalnim vodenjem;

 • Razvijejo sposobnost opazovanja in oblikovanja lastnih stališč.

  Slike

  Modeli

  Videoposnetki

  Vaja: ogled reproduktivnega aparata.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanja tega predmeta se povezujejo pretežno z znanji s področja zdravstvenega varstva domačih živali in biologije, mestoma pa tudi kemije in fizike.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • nauk o kosteh in vezavah med kostmi

 • veda o mišicah

 • Zdravstveno varstvo domačih živali,

  Biologija

 • patologija lokomotornega aparata;

 • osnove citologije, somatologije;

 • srce in krvožilje

 • kri in limfa

 • Zdravstveno varstvo domačih živali,

  Osnove laboratorijske diagnostike,

  Biologija,

  Fizika

 • bolezni krvi in srca;

 • postopki v hematološkem laboratoriju;

 • osnove somatologije;

 • tlak, izmenjava snovi;

 • živčevje, čutila

 • Biologija

 • razvoj živčevja in čutil;

 • koža in njeni derivati

 • Zdravstveno varstvo domačih živali,

  Biologija

 • koža pri različnih bioloških vrstah;

 • hormonalni sistem

 • Zdravstveno varstvo domačih živali,

  Biologija

 • presnovne bolezni;

 • patologija reprodukcije;

 • inkretorno izločanje;

 • organski sistemi (dihala, prebavila, izločala, rodila)

 • Biologija,

  Zdravstveno varstvo domačih živali,

  Kemija

 • razvoj organskih sistemov;

 • bolezni organov in organskih sistemov;

 • biokemija;