SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

BIOTEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

 

68

skupaj

68

 

68

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo interdisciplinarnost biotehnologije;
 • spoznajo pojme s področja biotehnološkega procesa, biokultur, gojišč in bioreaktorjev;
 • naučijo se spremljati proces v bioreaktorju in izolirati biotehnološki produkt;
 • pridobijo nova spoznanja s področja molekularne biologije in genetike;
 • razumejo zakonitosti dedovanja in načine spreminjanja organizmov (biokultur);
 • razvijajo odgovoren odnos do težav, ki nastajajo pri uporabi biotehnologije in pridobijojo pozitiven odnos do varovanja okolja, ter biološke varnosti;
 • razvijejo kritičen odnos do novih spoznajo v biotehnologiji.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Biotehnologija

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo pojem

 • spoznajo interdisciplinarnost

 • opredelijo področje biotehnologije;

 • pojasnijo, zakaj je biotehnologija interdisciplinarna veda;

 • Zavejo se pomena biotehnologije v vsakdanjem življenju.

   

  Biotehnološki proces

   

   

   

 • spoznajo biolulture (mikrobne, rastlinske , živalske)

 • spoznajo potrebe biokultur

 • znajo pripraviti in sterilizirati gojišča

 • poznajo biokulture, pomembne za biotehnologijo;

 • pojasnijo, kje dobi in po kakšnih kriterijih izbere biokulturo;

 • poznajo prednosti uporabe živalskih celičnih in tkivnih kultur;

 •  

  Ogled biotehnološkega laboratorija.

  Demonstracija biokultur.

  Bioreaktorji

   

   

   

 • delitev bioreaktorjev

 • tipi procesov v bioteaktorjih

 • poznajo osnovne tipe bioreaktorjev,

 • poznajo bioprocese v industriji;

 •  

  Predstavitev laboratorijskega bioreaktorja.

  Bioproces

   

   

   

 • spoznajo merjenja fizikalnih parametrov (T, obrati, mešala)

 • spoznajo merjenja kemijskih parametrov (pH, aw, pO2)

 • spoznajo merjenja bioloških parametrov (biomase, encimske aktivnosti)

 • pojasnijo pomen spremljanja parametrov v bioprocesu;

 • poznajo osnovne meritve bioloških parametrov;

 • obrazložijo dogajanje v bioprocesu na osnovi rezultatov meritev;

 • Razvijejo spoznanja o stroki.

  Ogled farmacevtske industrije.

  Ogled industrije pralnih praškov.

  Biotehnološki produkti

   

   

   

 • spoznajo tehnike izolacije produktov biosintetske proizvodnje

 • razložijo principe in načine ločevanja biomolekul;

 • poznajo fermentacijsko brozgo,intracelularni in ekstracelularni produkt;

 •    

  Biotehnološki postopki

   

   

   

 • spoznajo proizvodnjo antibiotikov in drugih sekundarnih metabolitov

 • poznajo proizvodnjo in uporabo encimov

 • poznajo proizvodnjo cepiv

 • pojasnijo vzroke nastanka različnih biotehnoloških produktov;

 • obrazložijo proizvodnjo mikrobne biomase;

 • Razvijejo odgovoren odnos do strokovnih stališč.

   

  Odstranjevanje odpadkov

   

   

   

 • spoznajo aerobno čiščenje

 • spoznajo anaerobno čiščenje

 • pojasnijo problem odpadkov v biotehnoloških postopkih in načine odstranjevanja – čiščenja;

 • Zavejo se pomembnosti skrbi za okolje.

  Ogled čistilne naprave.

  Dobra laboratorijska praksa

 • opredelijo osnovne zahteve ®DLP;

 • pojasnijo pomen dobre laboratorijske prakse;

 •    

  Molekularna biologija

 • nadgradijo znanje o celici,celičnih organelih in makromolekulah;

 • razložijo pomen makromolekul za procese v celici;

 •    

  Genetika

   

   

   

 • spoznajo klasično genetiko

 • spoznajo molekularno genetiko

 • spoznajo gensko spremenjene organizme (genski inženiring)

 • pojasnijo zakonitosti dedovanja (fenotipsko izražanje lastnosti);,

 • razložijo zakonitosti dedovanja na molekularnem nivoju;

 • razložijo, kaj povzroča spremembo dedne snovi;

 • poznajo načine spreminjanja organizmov (biokultur);

 • Razvijajo svojo osebnowst za čim višji nivo strokovnega znanja.

  Okrogla miza

  Biotehnologija in družba

   

   

   

 • spoznajo etični vidik

 • poznajo ekonomski vidik

 • spoznajo pravni vidik

 • opredelijo vplive biotehnilogije v smislu vpliva na različna področja človekovega delovanja (ekonomija, politika, kultura, pravo, etika, ...);

 • Razvijajo sposobnost razmišljanja in razpravljanja o aktualnih vprašanjih, ki so posledica novih spoznajonj v biotehnologiji.

  Okrogla miza


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Predmet se navezuje zlasti na biologijo in kemijo, pa tudi na nekatere strokovne predmete.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • biotehnologija

 • biotehnološki proces

 • bioreakorji

 • Biologija

  Kemija

 • celica;

 • kemična zgradba;

 • kemični elementi;

 • bioproces

 • biotehnološki produkti

 • odstranjevanje odpadkov

 • Biologija

  Kemija

  Fizika

  Higiena okolja z ddd

  Higiena živil živalskega izvora

 • citologija;

 • merjenja;

 • pH, temperatura;

 • biokemična dezinfekcija gnoja,

 • molekularna biologija

 • genetika

 • Biologija

  Kemija

  Matematika

 • citologija;

 • fiziološka kemija;

 • kvadratna enačba, verjetnost;