SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

GOJITEV RIB IN ČEBEL

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo pomen ribogojstva in čebelarjenja;
 • spoznajo zgradbo in življenje rib in čebel;
 • spoznajo pomembne vrste rib in čebel;
 • spoznajo bolezni in zastrupitve, ki ogrožajo zrejo rib in čebel;
 • razvijejo spoznanje o medsebojnem vplivu ribogojstva in čebelarjenja, ter okolja.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  RIBE IN NJIHOV POMEN

  Dijak

  Dijak

   

 • poznajo ribogojstvo kot specialno panogo živinoreje

 • poznajo zrejo sladkovodnih rib v Sloveniji;

 • opredelijo zgodovino razvoja ribogojstva;

 • poznajo uporabo rib;

 • Zavedo se pomena ribogojstva kot posebne živinorejske panoge.

   

  NARAVNE MOŽNOSTI ZA ZREJO RIB

   

   

   

 • spoznajo naravne možnosti

 • razložijo pomen abiotičnih in biotičnih dejavnikov okolja, ki vplivajo na ribe;

 • Zavedo se pomena dejavnikov okolja z zrejo rib.

   

  ZREJA POSTRVI

   

   

   

 • znajo našteti postrvje vrste

 • poznajo zrejo postrvi

 • poznajo pomembnejše postrvje vrste;

 • razložijo pridobijovanje in valjenje iker, zrejo in transport rib;

 • Razvijejo občutek za pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost zreje.

  Ogled preparatov postrvjih vrst.

  ZREJO KRAPOV

   

   

   

 • spoznajo oblike krapov

 • spoznajo krapske ribnike

 • poznajo krape po obliki;

 • spoznajo optimalne pogoje za vzrejo in transport krapov;

 • Razvijejo občutek za biološke zahteve za zrejo krapov.

  Zavedo se zahtev za premeščanje krapov.

  Ogled preparatov krapov.

  BOLEZNI RIB

   

   

   

 • poznajo bolezni rib, možnosti preprečevanja in zatiranja

 • oblikujejo vzroke, ki pogojujejo razvoj bolezni;

 • pojasnijo virusne, bakterijske, glivične in zajedavske bolezni;

 • Zavedo se interakcije med fizikalnimi, kemičnimi in biogenimi dejavniki, za nastanek bolezni.

   

  RIBOGOJSTVO IN VARSTVO OKOLJA

   

   

   

 • spoznajo interakijo z varovanjem okolja

 • naštejejo obremenjujoče dejavnike za okolje in možnosti za njihovo zmanjševanje;

 • Razvijejo občutek za pozitivne in negativne dejavnike, ki jih prinašata ribogojstvo in ribištvo.

  Ogled ribogojnice.

  Ogled krapskega ribnika.

  ČEBELARJENJE NEKOČ IN DANES

   

   

   

 • spoznajo zgodovino čebelarjenja

 • pojasnijo začetke čebelarjenja in njegov razvoj;

 • Zavedo se pomen čebelarjenja od začetkov do danes.

  Ogled čebelarskega muzeja.

  ŽIVLJENJE ČEBEL

   

   

   

 • spoznajo način življenja čebel

 • spoznajo čebelje lastnosti

 • opredelijo rod čebele in njegove vrste;

 • razložijojo zgradbo telesa, dedovanje, prehrano in življenje čebel;

 • Razumejo organizacijo življenja čebel.

  Ogled video posnetkov.

  BOLEZNI ČEBEL IN ZASTRUPITVE

   

   

   

 • spoznajo čebelje bolezni

 • spoznajo vzroke za čebelje bolezni

 • pojasnijo čebelje škodljivce;;

 • razložijo nevarnosti zastrupitev;

 • Razumejo mehanizme nastanka bolezni.

  Povežejo kemična sredstva za varstvo rastlin z nevarnostmi za čebele.

   

  ČEBELJA PAŠE

   

   

   

 • spoznajo pašo in opraševanje

 • poznajo vrste paše;

 • razložijo opraševanje;

 • Zavedo se razlike med nektarnimi in maninimi pašami.

  Razumejo soodvisnost rastlin in njihovih opraševalcev.

   

  ČEBELARJENJE

   

   

   

 • poznajo vrste čebelarjenja

 • naštejejo čebelarsko opremo in orodjem;

 • poznajo čebelarjeva opravila;

 • pojasnijo zrejo matic;

 • Zavedo se zahtevnosti čebelarjenja.

  Razumejo povezanost čebelarjenja in dobrega strokovnega dela.

  Obisk čebelarja.

  ČEBELJI PRIDELKI

   

   

   

 • pridobijo vpogled v čebelje pridelke

 • naštejejo čebelje pridelke in njihovo kemično sestavo;

 • poznajo uporabo čebeljih proizvodov;

 • Zavedo se številnih zdravilnih učinkov čebeljih proizvodov.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • naravne možnosti za zrejo rib

 • Biologija

  Kemija

 • sladke in slane vode, kemična sestava;

 • zreja postrvi in krapov

 • Biologija

 • anatomija rib, vrste;

 • bolezni rib

 • Zdravstveno varstvo domačih živali

  Osnove farmakologije

 • pogoji za nastanek bolezni;

 • kemična zgradba zdravil in učinkovanje;

 • ribogojstvo in varstvo okolja

 • Biologija

 • ekologija;

 • čebele in njihove lastnosti

 • Biologija

 • žuželke, kožokrilci;

 • bolezni in zastrupitve

 • Zdravstveno varstvo domačih živali kemija

  Osnove farmakologije

 • vzroki za nastanek bolezni, kemična zgradba preparatov, učinkovanje;

 • čebelji pridelki

 • Kemija

  Osnove farmakologije

 • kemična zgradba pridelkov, učinkovine;