SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

HIGIENA OKOLJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo pomembnost higiene okolja za ekonomično rejo domačih živali;
 • spoznajo optimalne pogoje, v katerih vzrejamo domače živali;
 • dojamejo pomen dobre paše za ekonomičnost reje,
 • razvijejo primeren odnos do zahtev živali na transportu;
 • razumejo pomembnost neškodljivega odstranjevanja živalskih trupel;
 • spoznajo pomen dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije;
 • razvijejo primeren odnos do varovanja okolja;
 • dojamejo vpliv higiene okolja pri reji živali na zdravje človeka.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Higiena okolja

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo pomembnost tal

 • spoznajo jemanje vzorcev tal

 • spoznajo analize tal

 • spoznajo pogoje na pašniku in strupene rastline

 • pojasnijo pomembnost vzorčenja tal;

 • našteje ustrezne analize;

 • poveže pedološko-hidrološke odnose;

 • poznajo poznajo strupene rastline in njihov vpliv na zdravje;

 • Razvijejo sposobnost razumevanja strokovnih stališč.

   

  Higiena pitne vode

   

   

   

 • poznajo zahteve za dobro, pitno vodo

 • spoznajo organoleptične, fizikalne, kemične, bakteriološke in biološke analize vode

 • razložijo pomembnost dobre pitne vode za rejo;

 • razložijo rezultate analiz in jih primerja z zahtevami živali;

 •  

  Ogled laboratorija, ki opravlja ustrezne analize.

  Klima in mikroklima

   

   

   

 • spoznajo fizikalne dejavnike

 • temperatura, vlaga zraka

 • poznajo izmenjavo toplote med okoljem in organizmom

 • poznajo pomembnost plinov v zraku;

 • pojasnijo fizikalne dejavnike klime in mikroklime;

 • opredelijo pomembnost izmenjave toplote za ohlajanje organizma;

 • Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja in povezovanja.

  Ogled živinorejskega obrata.

  Transport živali

 • poznajo osnovne fiziološke zahteve živali, ki jih je potrebno zagotoviti pri transportu z različnimi transportnimi sredstvi (kamion, železnica, letalo);

 •    

  Higiensko sanitarne zahteve

   

   

   

 • spoznajo odstranjevanje fekalij in urina

 • spoznajo neškodljivo odstranjevanje kadavrov

 • spoznajo dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo

 • spoznajo načine uporabe sredstev pri dezinfekciji, dezinsekciji in deratizaciji

 • razložijo pomen biokemične dezinfekcije fekalij in jih poveže s skrbjo za okolje,

 • pojasnijo, zakaj so živalska trupla lahko izvor zoonoz in poveže s pomembnostjo neškodljivega odstranjevanja;

 • opredelijo dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo;

 • pojasnijo pomembnost dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije za varovanje zdravja človeka in živali;

 • Razvijejo ekološko zavest.

  Ogled razkuževalne postaje v Zalogu.

  Ogled tovarne beljakovinskih koncentratov (kafilerije).


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanja tega predmeta se povezujejo pretežno z znanji s področij biologije, fizike in kemije.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • higiena tal, pitne vode in zraka

 • fiziološke potrebe živali;

 • Biologija

  Fizika

  Kemija

  Živinoreja

 • biologija tal, kemična sestava;

 •  fizikalne značilnosti, kemična sestava zraka in vode;

 • potrebe živali;

 • higienski pogoji na pašniku

 • strupene rastline

 • Biologija

  Kemija

  Živinoreja

 • sestava tal, rodovitnost;

 • botanika;

 • transport živali

 • Živinoreja

 • optimalni pogoji za živali

 • neškodljivo odstranjevanje živalskih odpadkov in trupel

 • Kemija

  Zdravstveno varstvo domačih živali

 • biokemična dezinfekcija gnoja,

 • posmrtni procesi v truplu;

 • DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)

 • Kemija

  Biologija

 • kemična sestava preparatov,

 • biologija mikroorganizmov, insektov in glodalcev;