SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

HIGIENA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

102

 

102

skupaj

102

 

102


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo pomen higiene v proizvodnji živil;
 • spoznajo pomen neoporečnosti vode v živilski industriji;
 • spoznajo kemijske, biološke in senzorične lastnosti mesa;
 • spoznajo klavnice in zakonitosti dela v njih;
 • spoznajo pomen veterinarskosanitarnega nadzora pred zakolom, po zakolu in končnih izdelkov;
 • spoznajo pomen postmortalnih procesov v mesu;
 • spoznajo postopke pri hranjenju in transportu mesa;
 • spoznajo načine predelave, pakiranja in hranjenja mesa in mesnih izdelkov;
 • spoznajo vpliv mikroorganizmov na kvarjenje živil in posledice za človeka;
 • spoznajo pomen in načine konzerviranja živil;
 • spoznajo zoonoze in se zavedajo nevarnosti prenosa z živili živalskega izvora;
 • spoznajo možnosti za onečiščenje živil s pestidici,  težkimi kovinami, zdravili, radiacijo;
 • spoznajo pomen mleka kot živila, ter potrebe  po njegovi neoporečni proizvodnji in predelavi;
 • spoznajo pomen raznolikosti mlečnih izdelkov za prehrano ljudi;
 • zavejo se pomena rib in ribjih izdelkov za prehrano ljudi in živali;
 • spoznajo pomen medu, njegov prehrambeni in zdravilni učinka.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Higiena v proizvodnji živil

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo pomen higiene pri vseh postopkih proizvodnje živil živalskega izvora

 • poznajo pomen higiene v objektih za proizvodnjo, skladiščenje, prodajo in pomen osebne higiene;

 • Razvijejo strokovna spoznanja.

   

  Voda za potrebe živilske industrije

   

   

   

 • spoznajo pomen vode in čiščenja prostorov in strojev v predelavi

 • obrazložijo pomen potrebe po vodi pri proizvodnji;

 • Razvijejo čut za zaščito okolja.

  Ogled ustreznega laboratorija.

  Meso

   

   

   

 • spoznajo senzorične, kemijske in biološke lastnosti  mesa

 • poznajo sestavo mesa, biološke lastnosti in kemično sestavo;

 • Razvijejo odnos do kakovosti.

   

  Klavnice in mesno predelovalni obrati

   

   

   

 • spoznajo funkcijo in organiziranost klavnic in mesno predelovalnih obratov

 • poznajo splošne pogoje za gradnjo mesno predelovalnih obratov in klavnic;

 •  

  Ogled klavnice in mesno predelovalnega obrata.

  Veterinarsko sanitarni nadzor klavnih živali in mesa

   

   

   

 • spoznajo pomen veterinarsko sanitarnega nadzora pred zakolom, po zakolu in v proizvodnji

 • znajo odvzeti vzorce mesa in jih odpremiti v ustrezen laboratorij

 • znajo opraviti trihinoskopski pregled

 • obrazložijo pomen in postopke veterinarsko sanitarnega nadzora;

 • obrazložijo različne metode pregleda mesa;

 • izvajajo trihinoskopijo;

 • poznajo načine označevanja mesa glede na vrsto živali in kvaliteto;

 • poznajo osnovno evidenco o veterinarsko sanitarnem pregledu klavnih živali in mesa;

 • Razvijejo osebno odgovornost.

  Demonstracija pregleda živali pred zakolom.

  Ogled dela v ustreznem laboratoriju.

  Ogled pregleda vzorcev mesa.

  Postmortalni procesi v mesu

   

   

   

 • spoznajo pomen postmortalnih procesov v mesu

 • poznajo zorenje mesa pod ugodnimi in neugodnimi pogoji;

 • Razvijajo odgovoren odnos do postavljenih zahtev.

   

  Postopki z mesom po klanju

   

   

   

 • poznajo postopke hranjenja in transporta mesa

 • seznanijo se s postopki pri klanju, zamrzovanju, skladiščenju odmrzovanju in prevozu mesa;

 • Razvijajo tehnološko zaves.

   

  Predelvava mesa

   

   

   

 • spoznajo načine predelave mesa

 • poznajo vrste mesa in kategorizacijo;

 • poznajo načine predelave, kakovost, konzerviranje, vrste mesnih izdelkov;

 • Razvijejo občutek za pomembnost ekonomičnega postopka.

  Prikaz ocenjevanja kvalitete in kategorizacije mesa.

  Mikrobiologija živil

   

   

   

 • spoznajo vpliv mikroorganizmov

 • spoznajo konzerviranje živil

 • poznajo vpliv mikroorganizmov na trajnost živil živalskega izvora;

 • poznajo načine konzerviranja živil;

 • spoznajo pogoje, potrebne za konzerviranje živil;

 • Razvijejo občutek za natančnost in strokovnost.

   

  Zoonoze in zastrupitve z živili

   

   

   

 • spoznajo možnost prenosa bolezni na človeka in zastrupitev z živili

 • spoznajo načine prenosa;

 • Razvijejo občutek osebne odgovornosti.

   

  Mleko in mlečni izdelki

   

   

   

 • spoznajo mleko kot živilo

 • spoznajo pomen raznolikosti mlečnih izdelkov v prehrani človeka

 • poznajo odvzem vzorcev mleka

 • spoznajo sestavo mleka, njegove senzorične lastnosti in fizikalno kemične lastnosti;

 • spoznajo higieno pridobivanja mleka;

 • spoznajo pomembnost higiene pri krnljenju, napajanju in molži;

 • spoznajo principe odvzema vzorcev mleka in pošiljanja v ustrezen laboratorij;

 • seznanijo se s patologijo mleka;

 • poznajo vrste mlečnih izdelkov;

 • Razvijejo zavest o pomembnosti strokovnega pristopa.

   

  Jajca in jajčni izdelki

   

   

   

 • spoznajo pomen jajc in izdelkov v prehrani

 • poznajo sestavo jajc, konzerviranje, staranje in kvarjenje;

 • poznajo jajčne izdelke;

 •  

   

  Ribe in ribji izdelki

   

   

   

 • spoznajo uporabnost za prehrano ljudi in živali z ribami in ribjimi izdelki

 • poznajo vrste rib

 • poznajo ribje izdelke;

 • poznajo postopke konzerviranja;

 • spoznajo rake, školjke, žabe in polže;

 •  

   

  Med

   

   

   

 • spoznajo čebelje izdelke

 • poznajo pomen medu, njegove prehrambene in zdravilne učinke;

 • poznajo druge čebelje proizvode in njihov vpliv za zdravje človeka;

 • Razvijejo primeren odnos do darov narave.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanja tega predmeta se povezujejo pretežno z znanji s področja zdravstvenega varstva domačih živali, higiene okolja z DDD, anatomije in fiziologije  domačih živali.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • čiščenje, dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija prostorov

 • Higiena okolja z DDD

  Zdravstveno varstvo domačih. Živali

  Kemija

 • znanja o čiščenju, dezinfekciji, dezinsekciji in deratizaciji klavniških prostorov;

 • meso

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

 • znanja o zgradbi skeletne in gladke muskulature;

 • veterinarsko sanitarni nadzor nad mesom

 • infekcija ljudi z živili živalskega izvora

 • Zdravstveno varstvo domačih živali

 • načini nadzora nad živalmi pred zakolom in mesom,  ter mesnimi izdelki po zakolu;

 • poznavanje za človeka  patogenih mikroorganizmov in  njihov razvoj v živilih;