SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

OSNOVE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

35

35

70

3.

35

35

70

4.

   

 

skupaj

70

70

140


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo se z različnimi vrstami laboratorijev;
 • spoznajo se z laboratorijsko opremo;
 • spoznajo se z načinom dela v laboratoriju;
 • spoznajo ukrepe za zaščito pri delu v laboratoriju;
 • naučijo se ravnati z različnimi vrstami vzorcev;
 • spoznajo principe laboratorijskih metod.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. Letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Laboratorijska oprema

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo opremo v različnih vrstah laboratorijev, glede na namembnost

 • spoznajo uporabnost opreme

 • spoznajo specifičnost laboratorijske opreme

 • poznajo opremo v laboratoriju;

 • naštejejo različne namene laboratorijske opreme;

 • razložijo pomen laboratorijske opreme;

 • Razvijajo občutek za odgovornost pri delu z laboratorijsko opremo.

  Obisk različnih laboratorijev glede na namembnost in prikaz osnovne in specifične laboratorijske opreme.

  Zaščitni ukrepi

   

   

   

 • spoznajo glavne nevarnosti pri delu v različnih laboratorijih

 • poznajo zaščitne ukrepe

 • spoznajo nevarnosti pri delu v laboratoriju;

 • pripravijo ukrepe za preprečevanje nezgod v laboratoriju;

 • poznajo ukrepe prve pomoči;

 • Zavedo se pomembnosti varnostnih ukrepov pri delu.

  Zavedo se odgovornosti pri delu.

  Prikaz sredstev za prvo pomoč.

  Prikaz izvajanja prve pomoči v laboratoriju.

  Vrste laboratorijev

   

   

   

 • spoznajo različne vrste laboratorijev:

 • hematološkega, mikrobiološkega, bakteriološkega, virološkega, serološkega, biokemičnega, koprološkega

 • poznajo namen posameznega laboratorija

 • naštejejo vrste laboratorijev;

 • poznajo naloge različnih vrst laboratorijev;

 • obrazložijo raznolikost laboratorijev;

 • poznajo naloge posameznih laboratorijev;

 • znajo razložiti zakaj potrebujemo različne laboratorije;

 • Zavejo se pomembnosti dela v laboratorijih.

   

  Sprejem vzorcev

   

   

   

 • spoznajo postopke ob sprejemu različnih vrst vzorcev

 • spoznajo postopke sprejema vzorcev krvi, telesnih tekočin, tkiva, iztrebkov, vzorcev krme, vode, živil živalskega izvora itd., v hematoloških, mikrobioloških, biokemičnih laboratorijih in laboratorijih za higieno živil živalskega izvora

 • spoznajo različne postopke ob sprejemu vzorcev krvi, telesnih tekočin in tkiv v laboratorijih;

 • spoznajo postopke ob sprejemu iztrebkov v koprološkem laboratoriju;

 • spoznajo postopke ob sprejemu različnih vzorcev živil živalskga uzvora v laboratorijih za higieno živil živalskega izvora;

 • poznajo potrebna administrativna dela ob sprejemu vzorca;

 • Razvijajo odgovornost pri delu.

  Vaje: postopki ob sprejemu vzorca.


  3.Letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Mikroskop

   

   

   

 • poznajo različne vrste mikroskopov, tudi glesde na namembnost

 • poznajo delo z mikroskopom

 • poznajo pripravo preparatov različnih vzorcev za mikroskopiranje

 • poznajo delo z različnimi vrstami mikroskopov;

 • znajo izdelati nativni mikroskopski preparat;

 • pripravijo razmaz;

 • poznajo barvanja mikroskopskih preparatov;

 • izdelajo mikroskopski preparat in ga obarvajo;

 • Razvijajo občutek za delo.

  Razvijajo občutek za natančnost in vestnost.

  Vaje: izdelava mikroskopskih preparatov in osnove mikroskopiranja.

  Sterilizacija in dezinfekcija

   

   

   

 • spoznajo pomembnost sterilizacije in dezinfekcije

 • poznajo termične, fizikalne in kemične načine sterilizacije in dezifekcije

 • poznajo različne načine in naprave za sterilizacijo;

 • pojasnijo prednosti posameznih načinov sterilizacije;

 • razložijo načine kontrole sterilizacije;

 • poznajo sredstva za dezinfekcijo;

 • naštejejo in obrazližijo vplive in načine delovanja različnih dezinficijensov,

 • Razvijajo občutek za pomen sterilizacije in dezinfkcije.

  Zavejo se strokovne odgovornosti pri delu.

  Prikaz načinov in sredstev za sterilizacijo in dezinfekcijo.

  Laboratorijske metode

   

   

   

 • spoznajo koprološke preiskave

 • spoznajo bakteriološke preiskave

 • spoznajo virološke preiskave

 • spoznajo serološke preiskave krvi

 • spoznajo biokemične preiskave krvi

 • znajo opraviti preiskave krvne slike pri različnih vrstah domačih živali

 • znajo opraviti preiskave urina

 • spoznajo preiskovalne metode v laboratorijih za higieno živil živalskega izvora

 • pripravijo in izvedejo koprološke preiskave po različnih metodah,

 • pripravijo in izvedejo različne rutinske bakteriološke preiskave;

 • poznajo principe in izvajajo rutinske serološke reakcije;

 • poznajo principe in izvajajo različne rutinske preiskave krvi;

 • izvajajo urinske preiskave;

 • poznajo postopke v laboratorijih za higieno živil živilskega izvora in izvajajo rutinske preiskave;

 • Razvijajo občutek za delo.

  Zavejo se pomena natančnosti pri delu.

  Vaje:

 • ogled serološkega laboratorija in prikaz seroloških metod,

 • priprava in izvajanje posameznih laboratorijskih metod.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Vsebine predmeta osnove laboratorijske diagnostike se vsebinsko povezujejo s predmeti anatomija in fiziologija domačih živali, zdravstveno varstvo domačih živali in higiena živil živalskega izvora.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • hematološke preiskave

 • urinske preiskave

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

  Kemija

 • sestava krvi;

 • sestava urina;

 • koprološke preiskave

 • Zdravstveno varstvo domačih živali

  Biologija

 • paraziti;

 • delo v mikrobiološkem laboratoriju

 • Zdravstveno varstvo domačih živali

  Kemija

  Biologija

 • mikroorganizmi;

 • delo v laboratoriju za higieno živil

 • Higiena živil živalskega izvora

  Kemija

 • živila živalskega izvora;