SREDNJE STROKOVNO/TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

105

105

2.

 

105

105

3.

 

210

210

4.

 

204

204

skupaj

 

624

624


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo naravo dela veterinarskega tehnika;
 • spoznajo osnovne življenjske potrebe živali;
 • spoznajo se z osnovno opremo, ki je potrebna za opravljanje poklica;
 • naučijo se ravnanja z živalmi;
 • naučijo se ukrepov prve pomoči;
 • naučijo se prepoznati spremenjena stanja živali;
 • naučijo se asistirati veterinarju;
 • razvijajo odgovoren odnos do živali;
 • pridobijo spretnosti komuniciranja s strankami in osebno odgovornost;
 • pridobijo spretnosti, ki jih potrebuje veterinarski tehnik za strokovno in kvalitetno opravljanje svojega poklica.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Ogledne vaje

  Dijaki

  Dijaki

   

 • pridobijo občutek, kaj vse veterinarski tehnik lahko dela in kje vse se lahko zaposli

 • poznajo delavne razmere v katerih dela veterinarski tehnik;

 • oblikuje si predstavo kaj vse veterinarski tehnik dela;

 • oblikuje si predstavo kje vse veterinarski tehnik dela;

 • opredelijo delo veterinarskega tehnika v odnosu na delo veterinarja;

 • Razvijajo pozitiven in odgovoren odnos do poklica.

  Ogledi raznih obratov, organizacij in drugih mest, kjer so zaposleni veterinarski tehniki (ribogojnice, goveje, perutninske,prašičerejske farme, laboratoriji, čebelarska posestva, obrati živilsko predelovalne industrije ipd.).


  2. LETNIK

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Vrste hlevov

  Dijaki

  Dijaki

   

 • poznajo različne tipe hlevov in tehnologij reje

 • poznajo ureditev hlevov za različne vrste in kategorije živali

 • pridobijo znanje za ureditev karantenskih hlevov

 • poznajo prednosti in pomanjkljivosti različnih vrst hlevov in tehnologij reje za posamezne kategorije in vrste domačih živali;

 • znajo pripraviti, pravilno oskrbeti in vzdrževati karantenski hlev;

 • Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Ogledi različnih vrst hlevov.

  Slikovni material.

  Priprava karantenskega hleva.

  Pregledovalne metode in splošni pregled živali

   

   

   

 • pridobijo znanje za pristop in fiksacijo različnih vrst živali

 • poznajo splošni pregled in pregledovalne metode

 • pridobijo znanje za jemanje triasa in evidentiranje dobljenih rezultatov

 • znajo pravilno pristopiti k živalim različnih vrst;

 • znajo pravilno fiksirati različne vrste živali;

 • razložijo uporabo prisiljeval za fiksacijo živali;

 • znajo jemati anamnezo in jo kritično presoditi;

 • znajo uporabljati osnovne pregledovalne metode pri splošnem pregledu živali;

 • znajo jemati trias in ga kritično presoditi;

 • znajo izpolniti in voditi bolniški list;

 • Razvijajo sposobnost kritičnega ocenjevanja.

   zavedajo se pomembnosti točnosti in natančnosti pri delu.

  Pristop k živali.

  Fiksacija živali in uporaba prisiljeval.

  Splošni pregled živali in jemanje triasa.


  3. LETNIK

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Etologija in krmljenje živali

  Dijaki

  Dijaki

   

 • poznajo etologijo domačih živali

 • pridobijo občutek za ustrezno izbiro krme in za pravilno krmljenje živali

 • pridobijo znanje za senzorično ocenjevanje krme

 • poznajo in pojasnijo naravno in patološko obnašanje različnih vrst domačih živali;

 • pripravijo količinsko in kakovostno ustrezen obrok za posamezne vrste in kategorije živali;

 • opravijo in razložijo senzorični pregled krme;

 • Razvijajo občutek za natančnost pri delu.

  Zavedajo se pomena opazovanja za kvalitetno delo v poklicu.

  Priprava krmnega obroka.

  Senzorično ocenjevanje krmil.

  Krmljenje živali.

  Opazovanje obnašanja živali v hlevu in na pašniku.

  Krma

   

   

   

 • pridobijo znanje za ureditev silosa pred siliranjem in za pravilen postopek siliranja

 • razvijejo občutek za ocenjevanje vegetacijskega stadija rastlin

 • poznajo vodenje paše

 • spoznajo različne načine priprave in spravila krme

 • poznajo pomen pravilnega krmljenje živali

 • pripravijo silos za siliranje in spremljajo potek siliranja;

 • ovrednotijo vegetacijski stadij rastlin ob spravilu;

 • pripravijo načrt intenzivne paše;

 • razložijo pomen različnih načinov priprave in spravila krme za živali;

 • Razvijajo občutek za timsko delo.

  Razvijajo odgovoren odnos do dela.

  Ureditev silosa.

  Sodelovanje pri spravilu mrve, pri siliranju in pri vodenju paše.

  Ogled tovarne močnih krmil.

  Alergijski preizkusi in jemanje vzorcev

   

   

   

 • poznajo izvedbo alergijskih preizkusov

 • pridobijo znanje za jemanje in pošiljanju vzorcev tkiva, krvi, izločkov in krme

 • poznajo principe izvajanja in vrednotenja alergijskih poizkusov (maleinizacije, tuberkulinizacije ipb.);

 • razložijo princip alergijske reakcije;

 • znajo pravilno odvzeti brise, vzorce krvi, mleka, kožnih ostružkov, urina blata in krme za različne laboratorijske preiskave;

 • znajo pravilno pripraviti, opremiti in poslati posamezne vzorce;

 • Razvijajo osebno odgovornost za strokovno izvajanje postopkov.

  Sodelovanje pri izvajanju alergijskih reakcij in pri odčitavanju njihovih rezultatov.

  Jemanje vzorcev krvi, mleka, kožnih ostružkov, brisov, urina, blata in krme.

  Pripravljanje in opremljanje vzorcev za pregled v laboratoriju.

  Molža, mleko in molzišče

   

   

   

 • pridobijo znanje za pravilno izvedbo molže, mlečne kontrole in za pravilne postopkih z mlekom po molži

 • spoznajo različne vrste molzišč, molzno opremo in vzdrževalna dela v molzišču

 • znajo razložiti in opraviti pravilen potek molže;

 • znajo opraviti mlečno kontrolo;

 • znajo pravilno postopati z mlekom po molži;

 • znajo voditi, nadzorovati in preveriti čiščenje molzišča;

 • znajo očistiti molzne stroje, mlekovode in mlečni bazen;

 • Razvijajo osebno odgovornost za strokovno poznavanje in izvajanje postopkov.

  Razvijajo natančnost in vestnost pri delu.

  Ročna in strojna molža.

  Kontrola temperature mleka v bazenu po molži.

     

  Zavedajo se gospodarske škode zaradi neustrezno opravljenega dela.

  Čiščenje molzišča, molznih strojev, mlekovodov in mlečnega bazena po molži.

  Hišni ljubljenci - male živali

   

   

   

 • poznajo posebnosti pri negi malih živali

 • znajo negovati male živali

 • znajo nuditi pomoč pri manipulaciji malih živali

 • znajo oskrbeti in negovati bolne male živali

 • poznajo fiziološke zahteve malih živali;

 • poznajo specifične zahteve za oskrbo in nego zdravih in bolnih malih živali;

 • Zavedajo se pomena poznavanja fizioloških zahtev živali za kvalitetno delo v poklicu.

  Zavedajo se pomembnosti korektnega odnosa do lastnikov malih živali.

  Pridobe spretnosti komuniciranja s strankami.

  Delo na kliniki za male živali.


  4. LETNIK

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Reprodukcija

  Dijaki

  Dijaki

   

 • pridobijo znanje za odkrivanje pojatev in za umetno osemenjevanje

 • spoznajo sredstva in postopke za ugotavljanje brejosti

 • pridobijo znanje za vodenje normalnega poroda, oskrbo novorojene živali in porobnice

 • spoznajo komplikacije pri porodu in po njem

 • znajo odkrivati pojatve, izpolniti potrebno dokumentacijo in umetno osemenjevati krave in svinje;

 • poznajo načine ugotavljanja brejosti;

 • poznajo in opišejo znake bližajočega se poroda;

 • pripravijo vse potrebne pripomočke za vodenje poroda;

 • znajo voditi normalen porod, oskrbeti novorojeno žival in porodnico;

 • poznajo primere v katerih morajo poklicati veterinarja;

 • Razvijajo čut za pravilno in pravočasno ukrepanje.

  Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Razvijajo ročne spretnosti.

  Odkrivanje pojatev.

  Umetno osemenjevanje krav in svinj.

  Odkrivanje znakov bližajočega se poroda.

  Priprava pripomočkov in prostora za porod, ter vodenje poroda.

  Oskrba novorojenca in porodnice.

  Zdravila in aplikacija zdravil

   

   

   

 • znajo ravnati z zdravili

 • znajo aplicirati zdravila

 • razvijejo odgovoren odnos do zdravil

 • znajo pravilno shranjevati in pripraviti za uporabo potrebna zdravila;

 • znajo aplicirati zdravila na različne načine;

 • pripravijo in izvedejo terapijo po navodilih veterinarja;

 • Razvijajo osebno odgovornost za strokovno izvajanje postopkov.

  Ogled veterinarske lekarne.

  Shranjevanje zdravil in priprava zdravil za aplikacijo.

  Aplikacija zdravil na različne načine.

       

  Vakcinacija prašičkov.

  Osnove asistiranja pri kirurških posegih

   

   

   

 • spoznajo kirurški inštrumentarij

 • poznajo postopke dezinficiranja in steriliziranja

 • poznajo posebnosti in priprave za umirjanje živali pred veterinarskim posegom

 • znajo pripraviti operacijsko polje

 • poznajo kirurške posege pri prašičkih

 • znajo asistirati pri manjših operacijah

 • pridobijo znanje za oskrbo živali po operaciji

 • poznajo in razložijo uporabo osnovnega kirurškega inštrumentarija;

 • znajo pripravti kirurški set za sterilizacijo in ga sterilizirati;

 • znajo pripraviti žival za pregled in za kirurški poseg;

 •  znajo pripraviti operacijsko polje in ga dezinficirati;

 • znajo kastrirati prašičke, krajšati repke in ščipati zobke;

 • znajo se pripraviti za asistiranje in asistirati pri operaciji;

 • znajo oskrbeti žival po operaciji;

 • Razvijajo svojo osebnost za čim višji nivo strokovnega znanja.

  Razvijajo občutek za natančnost pri delu.

  Razvijajo osebno odgovornost.

  Priprava živali za poseg.

  Priprava in sterilizacija kirurškega seta.

  Priprava živali za kirurški poseg.

  Priprava operacijskega polja.

  Kirurško umivanje rok.

  Kastracija prašičev različnih tež.

  Krajšanje repkov in zobkov pri prašičih.

  Asistiranje pri manjših operacijah.

  Oskrba živali po operaciji.

  Nega roženih in kožnih tvorb

   

   

   

 • poznajo nego parkljev in kopit

 • spoznajo najpogostejše napake in poškodbe parkljev in kopit

 • pridobijo znanje za preprečevanje rasti rožičkov in odstranjevanje rogov

 • pridobijo znanje za debikiranje piščancev

 • znajo pripraviti bazen za razkuževanje parkljev z različnimi razkužili v različnih koncentracijah;

 • znajo pravilno obrezati parklje in kopita;

 • znajo obvezati in zaščititi poškodovane parklje;

 • znajo preprečevati rast rožičkov pri teletih na različne način;

 • znajo odstranjevati rogove pri govedu;

 • znajo debikirati kljune pri piščancih;

 • Razvijajo odgovoren in strokovno korekten odnos do dela.

  Izbira in priprava razkužil za razkuževanje parkljev.

  Priprava razkuževalnega bazena.

  Korekcija zdravih in nega bolnih parkljev.

  Odstranjevanje rožičkov.

  Odstranjevanje rogov.

  Debikiranje kljunov.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • vrste hlevov

 • Higiena okolja z ddd

  Reja konj

  Živinoreja

 • higiensko sanitarne zahteve;

 • nastanitveni in zoohigienski pogoji bivanja;

 • govedoreja, reja drobnice, prašičereja, perutninarstvo;

 • pregledovalne metode in splošni pregled živali

 • Zdravstveno varstvo domačih živali

 • osnove diagnostike;

 • etologija in krmljenje živali

 • krma

 • Živinoreja

  Reja hišnih ljubljencev

  Reja konj

 • etologija pri krmljenju, krmljenje;

 • bivalno okolje, obnašanje in nega malih živali;

 • obnašanje in razvade konj;

 • vrednotenje krme krmljenje, krma, etologija pri krmljenju, paša;

 • reja mesojedov – prehrana;

 • prehrana konj;

 • alergijski preizkus in jemanje vzorcev

 • Zdravstveno varstvo domačih živali

  Osnove laboratorijske diagnostike

 • obrambne sposobnosti organizma;

 • sprejem vzorcev;

 • molža mleko in molzišče

 • Živinoreja

  Zdravstveno varstvo domačih živali

 • molža, mleko in molzišče;

 • bolezni vimena;

 • hišni ljubljenci - male živali

 • Reja hišnih ljubljencev

 • bivalno okolje, obnašanje in nega;

 • reprodukcija

 • Zdravstveno varstvo domačih živali

  Anatomija in fiziologija domačih živali

 • fiziologija in patologija reprodukcije;

 • spolni organi;

 • zdravila in aplikacije

 • Osnove farmakologije

  Anatomija in fiziologija domačih živali

 • različni načini aplikacije zdravil;

 • področja živalskega telesa;

 • nega roženih in kožnih tvorb

 • Živinoreja

  Reja konj

 • govedoreja;

 • perutninarstvo;

 • čiščenje in nega konj;