SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

REJA HIŠNIH LJUBLJENCEV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo evolucijski razvoj, zoološko sistematiko in proces udomačevanja malih živali;
 • spoznajo bivalno okolje, obnašanje, pogoje reje in nego malih živali;
 • spoznajo pasme, dedovanje lastnosti in selekcijo, prehrano, nastanitev, nego, vzrejo, šolanje, bolezni in preventivo bolezni psov in mačk;
 • spoznajo anatomske in fiziološke značilnosti, vrste, prehrano, pogoje nastanitve, vedenje, bolezni ter poškodbe glodalcev, plazilcev in dvoživk, ki jih najpogosteje srečujemo v vlogi hišnih ljubljencev po domovih;
 • spoznajo bolezenske težave ljudi, ki se pojavljajo kot posledica reje hišnih ljubljencev.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Evolucijski razvoj in zoološka sistematika malih živali

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo evolucijski razvoj in zoološko sistematiko malih živali

 • poznajo razred, red in družino, katere pripadniki so posamezna vrste malih živali;

 • poznajo skupne značilnosti malih živali, ki spadajo v isti red;

 • Širijo svoje znanje.

  Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Ogled: prirodoslovnega muzeja.

  Udomačevanje malih živali in reja hišnih ljubljencev

   

   

   

 • spoznajo proces udomačevanja malih živali

 • spoznajo namen in pomen reje hišnih ljubljencev za človeka

 • poznajo namen in pomen udomačevanja posameznih vrst malih živali za človeka v zgodovini;

 • znajo opisati usmerjeno spreminjanje lastnosti malih živali, ki so nastale zaradi udomačevanja;

 • poznajo in naštejejo smisel in pomen reje malih živali nekoč in danes;:

 • Zavedajo se vpliva domestikacije na spreminjanje lastnosti malih živali.

  Zavedajo se smisla in pomena hišnih ljubljencev za človeka.

  Delo v skupinah.

  Bivalno okolje, obnašanje in nega malih živali

   

   

   

 • poznajo obnašanje malih živali v divjini in v ujetništvu

 • poznajo bivalno okolje malih živali v divjini;

 • spoznajo optimalne nastanitvene pogoje in nego malih živali v našem domu;

 • Razvijajo osebno odgovornost za strokovno delo v poklicu.

  Razvijajo čut za upoštevanje bioloških zakonitosti živali.

  Ogled: živalskega vrta.

  Reja mesojedov

   

   

   

 • spoznajo pasemske družine psov in mačk

 • spoznajo dedovanje lastnosti in selekcijo

 • spoznajo prehrano

 • poznajo nastanitev in nego

 • spoznajo vzrejo

 • spoznajo nego mladiča

 • spoznajo šolanje psa

 • spoznajo razstavljanje

 • poznajo skrb za zdravje

 • poznajo najpogostejše bolezni in poškodbe mesojedov

 • spoznajo morfološko-funkcionalne značilnosti psov in mačk, ter njihovo uporabo;

 • poznajo prehrambene potrebe, vrsto hrane, način hranjenja in dietno prehrano različnih kategorij psov in mačk;

 • poznajo in naštejejo pripomočke in pribor za nego psov in mačk;

 • poznajo spolni ciklus psov in mačk;

 • znajo našteti in razložiti pojatvene znake, znake bližajočega se poroda in potek poroda pri psici in mački;

 • spoznajo patologijo reprodukcije;

 • znajo našteti in opisati motnje brejosti in komplikacije poroda;

 • Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Razvijajo osebnost za čim višji nivo strokovnega znanja.

  Zavedajo se pomena natančnega opazovanja za kvalitetno delo v poklicu.

  Zavedajo se poklicne odgovornosti.

  Videoposnetki

  Delo v skupinah.

  Ogled: dresure v kinološkem klubu.

  Ogled: razstave psov ali mačk.

   

 • opišejo načine in načela šolanja psa;

 •  

   

   

 • spoznajo organizacijo in priprave razstav, ter ocenjevanje živali na razstavah;

 • razložijo lastnikovo skrb in veterinarsko preventivne ukrepe za zdravje živali;

 • opišejo simptome obolenj psov in mačk;

 • znajo opisati prvo pomoč, pri poškodbah in obolenjih;

 • naštejejo in razložijo obvezne preventivne ukrepe za zaščito psov in mačk, pred kužnimi obolenji mačk;

 • znajo opisati prvo pomoč, pri poškodbah in obolenjih;

 • naštejejo in razložijo obvezne preventivne ukrepe za zaščito psov in mačk, pred kužnimi obolenji;

 •  

   

  Reja glodalcev, plazilcev in dvoživk

   

   

   

 • spoznajo anatomske in fiziološke značilnosti

 • spoznajo prehrano

 • poznajo pogoje nastanitve, nego in vedenje posameznih vrst malih živali v ujetništvu

 • spoznajo vzrejo glodalcev

 • poznajo najpogostejše bolezni in poškodbe glodavcev, plazilcev in dvoživk

 • poznajo vrste glodavcev, plazivcev ki jih gojimo doma in njihove značilnosti;

 • poznajo prehrambene potrebe vrsto hrane, način hranjenja in napake hranjenja malih živali;

 • poznajo spolni ciklus glodalcev;

 • poznajo pojatvene znake, potek poroda in zrejo mladičev pri glodalcih;

 • opišejo simptome najpogostejših obolenj pri posameznih vrstah malih živali;

 • spoznajo občutljivost glodalcev na posamezne antibiotike;

 • znajo opisati prvo pomoč, pri poškodbah in obolenjih;

 • Razvijajo natančnost in vestnost pri delu.

  Naučijo se opazovati.

  Razvijajo občutek za ukrepanje.

  Zavedajo se odgovornosti veterinarskega tehnika pri delu.

  Prikaz v šolskem vivariju.

  Delo v skupinah.

  Videoposnetki.

  Bolezenske težave ljudi, ki se pojavljajo zaradi reje hišnih ljubljencev

   

   

   

 • spoznajo vrste poškodb in alergij

 • naštejejo in opišejo najpogostejše poškodbe in vzroke poškodb pri ljudeh, ki jih povzročijo male živali;

 • opišejo znake alergije na dlako, prhljaj in slino malih živali pri ljudeh;

 • Razvijajo odgovoren odnos do reje hišnih ljubljencev;

  Pridobijo občutek poklicne pripadnosti;

  Slikovni material.

  Delo v skupinah.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • evolucijski razvoj, zoološka sistematika in udomačevanje malih živali

 • Biologija

 • evolucija, razvojno drevo;

 • bivalno okolje, obnašanje in nega malih živali

 • Higiena okolja z DDD

  Živinoreja

  Praktični pouk

 • prilagojenost in prilagoditve;

 • etologija;

 • etologija in krmljenje živali;

 • dedovanje in selekcija mesojedov

 • Biologija

 • genetika;

 • prehrana malih živali

 • Živinoreja

 • hranilne snovi, krmila, prebava in presnova;

 • vzreja malih živali

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

  Zdravstveno varstvo domačih živali

 • spolni organi;

 • pojatveni ciklus, hormonalni sistem;

 • skrb za zdravje, bolezni in poškodbe malih živali

 • Zdravstveno varstvo domačih živali

 • presnovne, organske in kužne bolezni;