SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI         

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

140

35

175

4.

135

35

170

skupaj

345

70

415


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo notranje in zunanje dejavnike kot vzroke za nastanek bolezni;
 • naučijo se osnovnih principov patoloških procesov,
 • razvijejo sposobnosti za asistenco pri kliničnem pregledu,
 • spoznajo se z motnjami krvnega obtoka in motnjami v obtoku tkivnih tekočin;
 • naučijo se principov patogenega delovanja mikroorganizmov in parazitov;
 • spoznajo mehanizem nastanka in delovanja obrambnega sistema;
 • spoznajo etiološke dejavnike, klinično sliko, terapijo in diagnostične postopke najpogostejših organskih , presnovnih in defisiternih bolezni, kužnih in zajedavskih bolezni, ter bolezni vimena,
 • poznajo najpogostejše intoksikacije s krmo in strupenimi rastlinami;
 • poznajo ukrepe za preprečevanje širjenja in izkoreninjanja kužnih bolezni;
 • zavedajo se poklicne odgovornosti;
 • spoznajo anatomske in fiziološke posebnosti organov za reprodukcijo pri posameznih vrstah domačih živali;
 • spoznajo pomen spolnih hormonov za nemoteno reprodukcijo domačih živali;
 • spoznajo potek poroda in pomen priprave prostora, ljudi in pripomočkov za porod;
 • spoznajo mikrofloro, ki povzroča motnje v reprodukciji;
 • spoznajo pomen prirojenih vplivov negativnih vplivov okolja na reprodukcijo;
 • spoznajo pomen fiziološkega poteka brejosti in poroda za zdravje novorojencev;

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Osnove diagnostike

  Dijaki

  Dijaki

   

 • pridobijo spretnosti postopanja z živalmi

 • poznajo diagnostične metode

 • poznajo postopke z živalmi pri pregledu;

 • opredelijo pregledovalne metode in klinični pregled živali;

 • Razvijajo strokoven pristop.

  Ogled pomagal.

  Zakonitosti patoloških procesov

   

   

   

 • spoznajo bistvo patoloških procesov

 • razložijo osnovne pojme v patologiji;

 • poznajo in razložijo regresivne procese v organizmu;

 • poznajo razliko med posameznimi regresivnimi procesi;

 • Razvijejo zavest o pomembnosti visoke strokovnosti.

  Ogled mikroskopskih preparatov.

  Ogled slik.

  Progresivni procesi

  Novotvorbe

   

   

   

 • pridobijo informacije o nastanku progresivnih procesov

 • pojasnijo pomen in vrste progresivnih procesov;

 • opredelijo novotvorbe;

 •  

  Ogled mikroskopskih preparatov.

  Ogled slik.

  Motnje v krvnem obtoku

  Motnje v obtoku tkivnih tekočin

   

   

   

 • Vnetja

 •    

 • spoznajo motnje obtoka telesnih tekočin

 • pridobijo osnovna znanja o vnetjih

 • opredelijo vrste, vzroke in posledice motenj;

 • poiščejojo vzroke in vrste vnetij;

 • Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

   

  Kužne in zajedalske bolezni

  Obrambne sposobnosti organizma

   

   

   

 • poznajo vzroke za nastanek kužnih in zajedavskih bolezni

 • spoznajo obrambne sposobnosti organizma

 • naštejejo in opredelijo zunanje žive dejavnike za nastanek bolezni;

 • opredelijo vrste obrambe in vzroke za njen nastanek;

 • Razvijajo sposobnost povezovanja strokovnih trditev.

  Ogled mikrobiološkega laboratorija.


  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Organske bolezni

  Dijaki Dijaki  

 • spoznajo vnetne bolezni

 • spoznajo nevnetne bolezni

 • spoznajo travmatske bolezni

 • poznajo in ločijo med seboj etiološke dejavnike, ki pogojujejo nastanek posameznih organskih bolezni;

 • opišejo in ločijo med seboj klinične slike posameznih obolenj;

 • poznajo vrste in kategorije živali, ki obolevajo za določeno organsko boleznijo;

 • spoznajo terapijo in diagnostične postopke organskih obolenj;

 • znajo oceniti resnost obolenja in opisati prvo pomoč;

 • Razvijejo sposobnost presojanja situacije.

  Zavedo se pomena opazovanja, za kvalitetno delo v poklicu.

  Vaje: senzorično presojanje kvalitete krme.

  Presnovne in deficitarne bolezni

   

   

   

 • spoznajo dejavnike, ki povzročajo nastanek presnovnih in deficitarnih bolezni

 • poznajo prve znake in klinično sliko obolenj

 • ločijo etiološke dejavnike, ki pogojujejo nastanek presnovnih in deficitarnih obolenj;

 • vedo, pri kateri vrstah, kategorijah živali in kdaj se pojavljajo najpogostejše bolezni;

 • spoznajo terapijo in diagnostične postopke;

 • znajo presoditi resnost obolenja in opisati prvo pomoč;

 • Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Razvijajo osebno odgovornost za strokovno izvajanje postopkov.

  Vaja:kvalitativno določanje ca in mg v krvi, ter ketonov v mleku, s hitrimi hlevskimi metodami.

  Vaja:priprava in pošiljanje materiala, za kvantitativno laboratorijsko preiskavo.

  Intoksikacije

   

   

   

 • poznajo najpogostejše zastrupitve s pokvarjeno krmo in strupenimi rastlinami

 • opišejo znake intoksikacij

 • spoznajo terapijo in diagnostične postopke

 • spoznajo zakonitosti toksičnega delovanja strupov;

 • poznajo osnovna načela zdravljenja pri zastrupitvah;

 • znajo oceniti resnost zastrupitve, jemati in pripraviti vzorce za pregled v toksikološkem laboratoriju ter opisati prvo pomoč;

 • Razvijajo natančnost in vestnost pri delu.

  Zavedajo se pomena hitrega ukrepanja.

  Vaja: jemanje in priprava materiala, za pregled v toksikološkem laboratoriju.

  Kužne bolezni

   

   

   

 • spoznajo kužne bolezni organskih sistemov

 • poznajo osnovne povzročitelje kužnih bolezni

 • poznajo način okužbe, simptome, oblike obolenja in pota širjenja

 • bolezni

 • spoznajo terapijo in diagnostične postopke

 • vedo katere kužne bolezni so zoonoze, katere živalske vrste in kategorije živali so občutljive za določenega povzročitelja;

 • znajo jemati vzorce tkiva za laboratorijsko preiskavo in dezinficirati material;

 • poznajo čas inkubacije;

 • znajo oceniti resnost obolenje in opisati prvo pomoč;

 • naštejejo in razložijo preventivne ukrepe za preprečevanje pojavljanja in širjenja bolezni;

 • spoznajo zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi;

 • Zavedajo se poklicne odgovornosti.

  Zavedajo se pomena natančnosti in vestnosti pri delu.

  Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Razvijajo čut za upoštevanje pravil.

  Vaja: jemanje in priprava vzorcev tkiva za laboratorijsko preiskavo

  Vaja:fizikalna in kemična dezinfekcija materiala.

  Bolezni vimena

   

   

   

 • spoznajo travmatske, nevnetne bolezni vimena in mastitise

 • spoznajo povzročitelje bolezni vimena

 • spoznajo terapijo in laboratorijsko diagnostiko mastitisov

 • poznajo travmatske dejavnike, ki najpogosteje poškodujejo vime;

 • poznajo najpogostejše dedne napake vimena;

 • znajo oceniti resnost poškodb in napak ter opisati prvo pomoč

 • poimenujejo vrste mastitisov in;

 • povzročitelje;

 • poznajo in opišejo načine okužb, potek bolezni in simptome mastitisa;

 • spoznajo terapijo in laboratorijsko diagnostiko mastitisa;

 • znajo diagnosticirati mastitis, s senzorično preiskavo mleka in s hitrimi hlevskimi metodami, jemati in pošiljati vzorce za mikrobiološko preiskavo mleka, ter opisati ukrepe v primeru akutnega obolenja;

 • naštejejo in opišejo preventivne ukrepe, za preprečevanje širjena in pojavljanja mastitisa;

 • Razvijajo zavest za čim višji nivo strokovnega znanja.

  Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Zavedajo se pomena opazovanja za kvalitetno delo v poklicu.

  Zavedajo se pomena natančnosti pri delu.

  Vaja:pregled mleka s hitrimi hlevskimi metodami za ugotavljanje mastitisa.

  Jemanje in pošiljanje skupinskega in individualnega vzorca mleka za mikrobiološki pregled.

  Zajedavske bolezni

   

   

   

 • spoznajo najpogostejše ektoparazite in endoparazite

 • poznajo epizootiološke dejavnike, ki vplivajo na pojavljanje zajedavskih bolezni

 • poznajo simptome bolezni

 • spoznajo način zdravljenja in diagnosticiranja

 • poznajo način infestacij, vmesnega gostitelja in razložijo razvojni krog parazitov;

 • vedo in razložijo katere zajedavske bolezni so nevarne tudi človeku in način infestacije pri človeku;

 • poznajo in razložijo preventivne ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja zajedavskih bolezni;

 • Zavedajo se odgovornosti veterinarskega tehnika pri odkrivanju in preveniranju parazitoziroma

  Razvijajo samostojnost in natančnost pri delu.

  Vaja: ugotavljanje jajčec zajedavcev, po metodi sedimentacij in flotacije.

  Vaja: ugotavljanje parazitov z adspekcijo na koži živali..


  4. letnik

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Fiziologija reprodukcije

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo anatomske in fiziološke značilnosti ter pomen in način delovanja moških in ženskih spolnih organov

 • spoznajo oploditev in razvoj plodu

 • spoznajo potek poroda in poporodno obdobje pri materi in plodu

 • opišejo anatomsko, fiziološko in nevrohormonalno delovanje ženskih in moških spolnih organov;

 • opišejo in primerjajo spolni ciklus pri različnih vrstah domačih živali;

 • poznajo telesno in spolno dozorevanje pri domačih živalih in načine za sinhronizacijo in umirjanje spolnega ciklusa;

 • Zavedajo se pomena strokovnega znanja za kvalitetno delo v poklicu.

  Razvijajo natančnost in vestnost pri delu.

  Ogled spolnega aparata pri različnih vrstah domačih živali v secirnici (specialni učilnici).

  Vaje: ugotavljanje brejosti pri domačih živalih na farmi.

  Vaje: pomoč pri porodu.

   

 • poznajo zakonitosti parjenja in oploditve domačih živali, delitev celic in razvoj plodu;

 • razložijo osnove življenjskih procesov embrija in plodu;

 • naštejejo in razložijo spremembe v materinem telesu med brejostjo;

 • poznajo trajanje brejosti pri različnih vrstah domačih živali in metode za ugotavljanje brejosti;

 • opišejo fiziologijo in potek poroda;

 • znajo oceniti stanje rodil, glede na potek poroda;

 • opišejo tehnične priprave na porod;

 • znajo oskrbeti mater in plod po porodu;

 • Zavedajo se gospodarskega pomena natančnosti veterinarskega tehnika pri svojem delu.

  Razvijajo zavest za čim višji nivo strokovnega znanja.

   

  Patologija reprodukcije

   

   

   

 • spoznajo infekcijske vzroke ki povzročajo motnje pri reprodukciji

 • spoznajo neinfekcijske bolezni spolnih organov

 • spoznajo patologijo novorojenih živali

 • poznajo povzročitelje infekcijskih spolnih bolezni;

 • opišejo kužni krog, klinično sliko in posledice spolnih bolezni;

 • spoznajo terapijo in diagnostične postopke spolnih obolenj;

 • poznajo najpogostejše funkcionalne motnje na rodilih, hormonalne motnje zaradi motene funkcije spolnih žlez ali proizvajalcev hormonov, motnje v razvoju posteljice, sekundarne infekcije plodovih ovojnic, anomalije popkovine idr.;

 • opišejo najpogostejše nepravilnosti pri oploditvi in patološko brejost;

 • opišejo in razložijo najpogostejše razloge za zvrgavanje plodu

 • poznajo posledice zavite maternice v brejosti;

 • opišejo in razložijo poškodbe porodnih poti, izpad maternice, zaostanek posteljice in vzroke za te pojave;

 • poznajo in analizirajo vzroke za nastanek obporobnih poškodb pri novorojenih živalih;

 • poznajo in opišejo vzroke, klinično sliko ter prvo pomoč pri najpogostejših infekcijskih in neinfekcijskih obolenjih pri novorojenih živalih;

 • znajo oceniti resnost obolenja opisati prvo pomoč;

 • Zavedajo se osebne in poklicne odgovornosti.

  Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Razvijajo svojo osebnost za čim višji nivo strokovnega znanja.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelkov pri vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanja tega predmeta se povezujejo pretežno z znanji s področja anatomije in fiziologije domačih živali, biologije, fizike in kemije, osnov laboratorijske diagnostike, reje konj, osnov farmakologije, higiene okolja z DDD, higiene živil živalskega izvora, živinoreje in praktičnega pouka.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • diagnostični postopki, klinični pregled, metode

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

  Praktični pouk

 • zgradba organizma, topografija;

 • poznavanje in raba instrumentov;

 • nastanek in razvoj patoloških procesov

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

  Praktični pouk

  Kemija

 • delovanje organskih sistemov;

 • diagnostične metode;

 • osnove biokemičnih procesov;

 • progresivni procesi

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

  Praktični pouk

  Biologija

 • tkiva, regenerativne sposobnosti;

 • celjenje ran;

 • delitev, rast celic;

 • motnje v obtoku telesnih tekočin

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

  Praktični pouk

  Osnove laboratorijske diagnostike

 • fiziologija pretokov in prehajanje tekočin;

 • razlikovanje med različnimi motnjami;

 • delo v hematološkem laboratoriju;

 • pogoji nastanka kužnih in zajedavskih bolezni

 • Biologija

  Anatomija in fiziologija domačih živali

  Osnove laboratorijske diagnostike

 • mikroorganizmi in zajedavci;

 • fiziologija organskih sistemov;

 • gojitev mikroorganizmov, koprološka in serološka diagnostika;

 • organske bolezni

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

  Osnove laboratorijske diagnostike

  Živinoreja

  Higiena okolja z ddd

 • zgradba prebavil;

 • senzorična preiskava;

 • prebava hranilnih snovi, krma;

 • higiena hlevov;

 • presnovne in deficitarne bolezni

 • Osnove laboratorijske diagnostike

  Živinoreja

 • krvne preiskave;

 • hranilne snovi;

 • intoksikacije

 • Živinoreja

  Osnove farmakologije

  Reja konj

 • krma;

 • toksini;

 • strupene rastline;

 • kužne bolezni

 • Živinoreja

  Osnove farmakologije

  Praktični pouk

  Higiena živil živalskega izvora

 • zoohigienski pogoji bivanja;

 • alergijski preizkus;

 • bakteriogram, biološki poskus;

 • laboratorijski pregled mleka;

 • zajedavske bolezni

 • Osnove laboratorijske diagnostike

  Praktični pouk

 • koprološke preiskave;

 • jemanje vzorcev;

 • naloge rodil

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

 • zgradba in delovanje spolnih organov samic;

 • oploditev in razvoj plodu

 • Biologija

 • oogeneza, razvoj plodu;

 • fiziologija poroda

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

 • zgradba ženskih spolnih organov;

 • bolezni rodil

 • Osnove laboratorijske diagnostike

  Osnove farmakologije

  Praktični pouk

 • serološke reakcije;

 • antibiotiki;

 • jemanje vzorcev;