A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: VETERINARSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: veterinarski tehnik/veterinarska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:

 • nadgrajujejo splošno izobrazbo pri temeljnih splošno-izobraževalnih predmetih,
 • pridobijo osnovno strokovno-teoretično znanje, potrebno za kvalitetno opravljanje delovnih nalog v poklicih, kjer se zaposlujejo veterinarski tehniki,
 • poznajo temeljno strokovno terminologijo,
 • usposobijo se za različna dela v laboratorijih,
 • obvladujejo zahtevnejša tehnično-operativna dela na področju veterinarstva,
 • znajo ravnati z domačimi in drugimi vrstami živali,
 • razvijejo human odnos do živali,
 • usposobijo se za pomoč pri opravljanju različnih veterinarskih opravil,
 • pridobijo znanje o varstvu pri delu,
 • osvojijo temeljna administrativna znanja,
 • pridobijo osnovno znanje iz informatike in računalništva.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanje znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Anatomija in fiziologija domačih živali

  ustno

  Osnove laboratorijske diagnostike

  ustno, vaje

  Higiena okolja

  ustno

  živinoreja

  ustno

  Zdravstveno varstvo domačih živali

  ustno

  Higiena živil živalskega izvora

  ustno

  Izbirni predmeti

  ustno

  Praktični pouk

  ocenjevanje delavniškega dnevnika in izdelka ali storitve z zagovorom

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • zdravstveno varstvo domačih živali.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika po izbiri dijaka,
 • praktični del izpita in zagovor.