SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ZOBOTEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 41.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 7. 2000

1. IME PREDMETA

ANATOMIJA GLAVE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

 

70


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • osvoji teoretično znanje iz anatomije kosti glave in mehkih delov glave,
 • osvoji strokovno anatomsko terminologijo,
 • teoretična znanja utrdi na anatomskih modelih glave,
 • natančno spozna posamezne kosti glave in njihovo povezavo (šivi),
 • spozna zgradbo zobnega organa in funkcijo čeljustnih sklepov,
 • obvlada anatomijo zgornje in spodnje čeljusti toliko, kolikor je potrebno za dober poklicni razvoj,
 • spozna žvekalno in mimično muskulaturo glave, živce, žile, slinavke in jezik - strukture, ki so pomembne za delovanje stomatognatega sistema,
 • uporablja strokovno izrazoslovje in se usposobi za delo s stomatologom,
 • razvije sposobnosti za opazovanje in uporabo pridobljenih znanj,
 • razširi znanje za pouk praktične protetike v laboratoriju.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Medicinska terminologija in topografija struktur glave

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna strokovne izraze in se seznani z njimi,

 • spozna topografske ravnine s strokovnimi izrazi,

 • razloži pomen enotne medicinske terminologije.

 • spozna anatomsko izrazoslovje glave

 • usposobi se za spremljanje strokovne zobozdravstvene literature

 • nauči se spretnega opisovanja in risanja s svinčnikom

 • Pravilno uporablja anatomsko terminologijo in anatomski atlas.

  Slike

  Anatomski atlas

  Folije

  Riše s kredo na tablo

  Skelet glave po skupinah

   

   

   

 • razvrsti kosti glave po skupinah,

 • poimenuje jih s slovenskimi in latinskimi imeni,

 • spozna zgradbo ploščatih kosti glave,

 • razloži zakostenevanje in pnevmatizacijo kosti,

 • loči foramne in sinuse ter pozna njihov pomen

 • po modelu in sliki iz anatomskega atlasa nariše kosti in ugotovi medsebojne povezave

 • razloži vlogo zdrave, pravilno sestavljene, hrane na mineralizacijo kosti

 • razlikuje posamezno kost, jo uvrsti v določeno skupino in jo zna poimenovati s slovenskim in latinskim imenom

 • zna pravilno uporabljati strokovne izraze

 • Razvija sposobnost dobrega opazovanja in grafičnega ponazarjanja.

  Motivira se za branje strokovne literature.

  Išče medsebojne povezave - stike kosti s kostnimi šivi.

  Demonstracija: Rtg slika glave.

  Referat

  Prva pomoč pri poškodbah obraznih kosti (maxillae in mandibulae).

  1. kosti lobanjske baze:

 • zatilnica - os occipitale

 • zagozdnica - os spehoidale

 • senčnica - os temporale

 •      

  2. kosti lobanjskega svoda:

 • temenica . os parietale

 • čelnica - os frontale

 •      

  3. kosti nosnega dela:

 • srtka - os ethmoidale

 • solznica - os lacrimale

 • spodnja nosna školjka – conchanasalis inferior

 • nosnica - os nasale

 • koščena nosna pregrada - vomer

 •      

  4. Kosti ličnega dela:

 • zgornja čeljustnica - maxilla

 • nebnica - os palatinum

 • ličnica - os zygomaticum

 • spodnja čeljustnica - mandibula

 • podjezična kost - os hyoideum

 •      

  Mišice glave

   

   

   

 • žvekalne mišice - musculi masticatorii

 • našteje vrste mišic in ugotovi razlike med njimi

 • kožne mišice (mimične ali izrazne) - musculi cutanei - cirkularne in radiarne okoli ust

 • proučuje in analizira njihov vpliv na stabilizacijo parcialne in totalne proteze

 • zna našteti žvekalne mišice

 • spozna funkcijo žvekalne muskulature

 • za razumevanje premikov spodnje čeljusti proti lobanji mora poznati izhodišče in nasadišče mišic

 • zna našteti mimične mišice

 • našteje nitje mimičnih mišic, ki sestavljajo m. orbicularis oris

 • Vzpodbudimo ga k razlaganju povezav.

  Demonstracija: mimika obraza – pantomimik.

  Krvne in limfne žile glave

   

   

   

 • spozna večje krvne žile, ki preskrbujejo glavo s krvjo

 • spozna vlogo limfe in položaj večjih limfnih žlez

 • zna našteti arterije glave

 • spozna, kaj poteka v limfnih žilah in žlezah

 • Seznani se z nevšečnimi krvavitvami po ekstrakciji zob.

   

  Ustna votlina

   

   

   

 • uvrsti ustno votlino k prebavnemu traktu

 • natančno označi dele ustne votline - vestibulum oris, cavum oris proprium

 • zobni organ

 • loči sklenino, dentin in zobno pulpo

 • nariše vhod v ustno votlino

 • zna narisati in opisati, kateri kosti tvorita trdo nebo

 • spozna pomen trdega neba za stabilizacijo totalne proteze

 • definira ustni preddvor in označi potek velarnega in vestibularnega roba

 • zna narisati zob in označi zobna tkiva

 • nariše zobno čašico - alveolo s Šarpejevimi vlakni, ki pričvrste zob v alveoli

 • spozna vlogo parodontalnega in periodontalnega tkiva

 • Svojim pacientom zna svetovati, kako pomembno je dobro žvečenje hrane.

  Obvlada preventivne ukrepe zoper zobno gnilobo.

  Svojim pacientom priporoča pravilno ustno nego za preprečevanje zobne gnilobe.

  Demonstracija: prikaz modela - zob v zobiščni jamici.

  Nosna votlina

   

   

   

 • zna našteti kosti, ki oblikujejo nosno votlino

 • označi nosne kosti

 • našteje paranazalne sinuse

 • Razloži pomen nosne votline.

   

  Slinavke in sestava sline

   

   

   

 • na informativni ravni spozna sestavo sline, vlogo pri prebavi hrane in pri sesanju proteze

 • loči serozne, mukozne in mešane žleze

 • pozna topografski položaj posamezne žleze slinavke

 • ugotovi kje ležijo izvodila žlez slinavk

 • označi izvodila žlez slinavk v ustih

 • Primerja količino izločene sline z dejavnostjo žvekalne muskulature.

   

  Čeljustni sklep

   

   

   

 • spozna pojme: fossa mandibularis, processus articularis - condyl, tuberculum articularis, capsula articularis, discus articularis

 • skicira čeljustni sklep in išče povezavo s kostmi glave

 • ponazori gibanje v sklepih ter določi vrsto in gibljivost čeljustnih sklepov (diarthrosis)

 • analizira nagib kondilne poti in naklon faset vrškov transkaninega področja

 • Zave se pomena ohranitve višine griza pri brezzobem pacientu.

  Razume atrofične spremembe sklepne jamice in sklepne izbokline.

  Demonstracija: čeljustnega sklepa na modelu in prikaz umavčenih delovnih modelov v artikulatorju.

  Položaj mandibule in medčeljustni odnosi

   

   

   

 • gibi spodnje čeljusti so komplicirani fiziološki procesi, ki jih je težko natančno definirati

 • spozna in razume osnovne položaje mandibule (FML, CO, IKP, HO, CR, stabilno in porušeno okluzijo)

 • Natančna znanja osnovnih položajev mandibulae upošteva v klinični praksi.

  Folije

  Gibi mandibule

   

   

   

 • odpiranje

 • zapiranje

 • lateralni grbi

 • benettov grb

 • protruzijski grb

 • retruzijski grb

 • retralni grb

 • lateropulzijski grb

 • zna našteti 4 pare žvekalnih mišic, ki so glavno gibalo mandibul

 • spozna, da so gibi mandibule določeni z gibi kondilov v temporo - mandibularnem sklepu, vodeni z okluzijo zob in funkcijo žvekalnih mišic pod kontrolo CŽS

 • razširjo znanje in razumevanje, da lateralni zobje ohranjajo vertikalno višino, sprednji zobje pa vodijo mandibulo pri protruzijskih in lateralnih grbih

 • Razvrsti sposobnosti za prepoznavanje položaja mandibule in medčeljustnih odnosov.

  Folije


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Medicinska terminologija in topografija struktur glave

  Morfologija in gnatologija 1. letnik

  Teoretična protetika 4. letnik

 • nomenklatura zob

 • anatomske osnove

 • Skelet glave po skupinah

  Praktična protetika 3. letnik

 • anatomski odtis in anatomski model

 • Mišice glave

  Teoretična protetika 3. letnik

  Praktična protetika 3. letnik

 • individualna funkcijska žlica in funkcijski odtis

 • funkcijski odtis in funkcijski model

 • Krvne in limfne žile glave

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 4. letnik

 • krvavitve

 • infekcije

 • Ustna votlina

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

  Praktična protetika 4. letnik

  Anatomija glave 2. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 4. letnik

 • higiena ustne votline

 • žične zapone in podjezični lok

 • slinavke in sestava sline

 • virusne infekcije žlez slinavk

 • Nosna votlina

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • Slinavke in sestava sline

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

 • higiena ustne votline

 • Čeljustni sklep

  Teoretična protetika 2. letnik

  Praktična protetika 3. letnik

  Teoretična protetika 4. letnik

 • artikulatorji

 • umavčenje modelov v artikulator

 • orientacija spodnjega modela v artikulator

 • Položaj mandibule in medčeljustni odnosi

  Teoretična protetika 3. letnik

  Praktična protetika 3. letnik

 • umavčenje modelov v artikulator

 • grizni robniki

 • okluzija in artikulacija totalne proteze

 • Gibi mangibule

  Teoretična protetika 3. letnik

 • okluzija in artikulacija totalne proteze