SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ZOBOTEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 41.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 7. 2000

1. IME PREDMETA

MORFOLOGIJA Z GNATOLOGIJO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

   

 

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

 

70


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pozna morfološko obliko vseh zob,
 • pozna mlečno in stalno denticijo,
 • obvlada strokovno izrazje,
 • razume pomen gnatološke oblike zob za pravilno funkcijo žvečenja,
 • zna narisati vsak zob zgornjega in spodnjega zobnega loka iz različnih perspektiv,
 • je pripravljen za izobraževanje pri sorodnih predmetih v višjih letnikih,
 • zna povezovati teoretično znanje s praktičnim delom.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Morfologija z gnatologijo

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani s predmetom morfologija z gnatologijo in vsebinami, ki jih obravnava

 • loči morfologijo od gnatologije

 • pozna zobno protetiko

 • je sposoben vzpostaviti korelacije z drugimi predmeti

 • zna postaviti definicijo morfologije in gnatologije

 • opiše klinično in laboratorijsko protetiko in loči zobne nadomestke

 • Se zave pomena predmeta kot temeljnega za vse nadaljnje strokovno teoretične predmete in praktični pouk.

  Zaveda se pomena morfologije in gnatologije za funkcijo žvečnega sistema.

   

  Nomenklatura zob

   

   

   

 • osvoji strokovno terminologijo

 • našteje zobe po vrstnem redu in po skupinah s strokovnimi izrazi

 • loči ploskve zobne krone

 • prepozna posamezni zob in ga opiše glede na nalogo in položaj, ki ga ima v zobnem loku

 • našteje in opiše ploskve zob s strokovnimi izrazi

 • Zaveda se pomena strokovnega izrazja za medsebojno sporazumevanje v stroki.

  Folije

  Značilnosti zobne krone in griznih ploskev zoba

   

   

   

 • našteje značilnosti zobne krone

 • pozna sestavne dele griznih ploskev

 • opiše pomen posamezne značilnosti zobne krone

 • pozna pomen in potek ekvatorja, položaj in pomen stične točke

 • prepozna sestavne dele grizne ploskve, jih opiše in samostojno pokaže na modelu

 • Spozna pomen značilnosti zobne krone in jih upošteva pri oblikovanju zobnih nadomestkov.

  Model kočnika.

  Zgornji in spodnji zobni lok

   

   

   

 • našteje splošne značilnosti obeh zobnih lokov

 • pozna Speejevo krivuljo in frankfurtsko horizontalo

 • opiše zobe zgornjega in spodnjega zobnega loka po obsegu in velikosti

 • opiše smer od spredaj navzad in

 • razloži položaj zgornjih zob glede na frankfurtsko horizontalo in Speejevo krivuljo

 • Razvija sposobnost natančnega opazovanja in ločevanja zob zgornje in spodnje čeljusti.

  Model zob zgornje in spodnje čeljusti.

  Anatomija zoba in obzobnih tkiv

   

   

   

 • seznani se s strokovno in anatomsko delitvijo zoba

 • našteje obzobna tkiva

 • našteje in opiše posamezne sestavne dele zoba s strokovnimi izrazi

 • nariše in opiše anatomsko zgradbo zoba

 • opiše razliko med anatomsko in klinično krono

 • opiše in pozna potek vlaken, ki držijo zob v zobni čaši

 • Spozna pomen obzobnih tkiv pri oblikovanju protetičnih nadomestkov.

  Folije

  Označevanje zob

   

   

   

 • našteje načine označevanja zob

 • prepozna zobne formule

 • zna označiti zobe na dualni način in s pomočjo koordinatnega križa

 • opiše razliko med označevanjem stalnih in mlečnih zob

 • Spozna pomen znanja zobnih formul za branje delovnih nalogov.

   

  Morfologija stalnih zob

   

   

   

 • seznani se s topografsko - anatomskimi značilnostmi zob

 • s pomočjo topografsko – anatomskih značilnosti stalnih zob zna identificirati posamezne zobe

 • pozna normalno in obratno značilnost loka in ve, za katere zobe velja

 • opiše in razloži značilnost kota in korenine

 • prepozna skupino zob, za katero velja oralni naklon krone

 •  

 • Upošteva topografsko – anatomske značilnosti zob pri identifikaciji posameznega zoba.

   

  Zgornji zobni lok

   

   

   

 • loči interkanino in transkanino področje

 • našteje zobe po skupinah

 • pozna glavne značilnosti skupin zob in posameznih zob

 • primerja morfologijo zob iste skupine

 • nariše in opiše posamezni zob

 • zna narisati vsak zob interkaninega področja z labialne, palatinalne in aproksimalne strani in z incizalnega pogleda

 • ugotovi razlike med prvim in drugim sekalcem

 • zna opisati incizalne robove

 • opiše položaj tuberkuluma dentale, ekvatorja in stičnih točk

 • zna narisati vsak zob transkaninega področja z različnih pogledov

 • opiše položaj in število vrškov pri posameznih zobeh

 • ve, kakšne fisure imajo zobje in zna opisati potek fisur

 • zna narisati okluzalne ploskve zob

 • Zaveda se pomena različnih skupin in oblik zob v funkciji žvečnega sistema.

  Folije

  Risanje posameznih zob in skupin zob.

  Modeli posameznih zob.

  Morfološki atlas človeškega zobovja.

  Spodnji zobni lok

   

   

   

 • pozna glavne značilnosti skupin zob in posameznih zob

 • našteje in opiše razlike med zgornjimi in spodnjimi sekalci

 • primerja in našteje razlike med zobmi zgornjega in spodnjega transkaninega področja

 • nariše in opiše posamezni zob

 • zna narisati vse zobe spodnjega zobnega loka

 • razvije sposobnost poiskati in opisati razlike med posameznimi skupinami zob zgornjega in spodnjega zobnega loka

 • opiše položaj in potek fisur pri zobeh spodnjega transkaninega področja

 • ve koliko vrškov ima posamezen zob in zna opisati bistvene značilnosti posameznih zob

 • zna identificirati vsak zob zgornjega in spodnjega zobnega loka

 • Dojame pomen različnih morfoloških oblik zob za pravilno okluzijo.

  Risanje posameznih zob in skupin zob.

  Morfološki atlas človeškega zobovja.

  Razredi zobnih oblik

   

   

   

 • našteje razrede zobnih oblik

 • glede na obliko prvih zgornjih sekalcev zna zobe razvrstiti v ustrezen razred

 •    

  Mlečni in stalni zobje

   

   

   

 • našteje mlečne in stalne zobe

 • pozna pomen mlečnih zob

 • seznani se z vrstnim redom izraščanja mlečnih in stalnih zob

 • ve, koliko je mlečnih in stalnih zob in katerih zob otroci nimajo

 • razloži potek izraščanja mlečnih in stalnih zob in kateri mlečni oziroma stalni zob izraste najprej

 • pozna oporno cono in ve, kateri zobje jo tvorijo

 • opiše fiziološki dvig griza

 • Zaveda se pomena fiziološkega izpada mlečnega zobovja za pravilno izraščanje in funkcijo stalnega zobovja.

  Model s prikazom izraščenih mlečnih zob in zametki stalnih zob.

  Zobna oblika in njen vpliv na parodoncij

   

   

   

 • našteje pomembne oblike zoba

 • našteje, opiše in razloži različne zobne oblike, ki so pomembne za zdravje parodoncija

 • opiše nastanek in pomen embrazur, stične točke, ekvatorja

 • interproksimalnih prostorov in skleninsko cementne meje

 • Zaveda se pomena različnih oblik zobne krone za zdravje obzobnih tkiv in jih upošteva pri oblikovanju zobnih nadomestkov.

  Folije

  Okluzijski stiki v interkuspidacijskem položaju

   

   

   

 • pozna interkuspidacijski položaj

 • pozna okluzijsko enoto

 • seznani se z interokluzalnimi kontakti

 • glede na okluzijo je sposoben pojasniti, kateri so okluzijski in kateri artikulacijski vrški

 • razume, kaj je okluzijska enota

 • razume pomen in opiše zobne stike A, B in C

 • pojasni, kateri vrški tvorijo tri točkovne kontakte z jamicami antagonistov

 • Sposoben je ugotoviti in razumeti pomen pravilnih okluzijskih stikov za nemoteno funkcijo žvečenja.

  Model zob zgornjega in spodnjega transkaninega področja z označenimi okluzijskimi stiki.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Nomenklatura zob

  Praktična protetika 1.letnik

 • morfološko –gnatološka modelacija zob v vosku

 • Značilnosti zobne krone in griznih ploskev

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1.letnik

  Praktična protetika 1. letnik

 • higiena ustne votline

 • morfološko – gnatološka modelacija zob v vosku

 • Zgornji in spodnji zobni lok

  Praktična protetika 1. letnik

 • morfološko –gnatološka modelacija zob v vosku

 • Anatomija zoba in obzobnih tkiv

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1.letnik

 • higiena ustne votline

 • Označevanje zob

   

 • morfološko –gnatološka modelacija zob v vosku

 • Morfologija stalnih zob

   

 • morfološko –gnatološka modelacija zob v vosku

 • Zgornji zobni lok

  Praktična protetika 1. letnik

 • morfološko –gnatološka modelacija zob v vosku

 • Spodnji zobni lok

   

 • morfološko –gnatološka modelacija zob v vosku

 • Razredi zobnih oblik

   

 • morfološko –gnatološka modelacija zob v vosku

 • Mlečni in stalni zobje

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1.letnik

 • zdravje

 • higiena ustne votline

 • Oblika zoba in njen vpliv na parodoncij

  Praktična protetika 1. letnik

 • morfološko –gnatološka modelacija zob v vosku

 • Okluzijski stiki v interkuspidacijskem položaju

   

 • morfološko –gnatološka modelacija zob v vosku