SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ZOBOTEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 41.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 7. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - PRAKTIČNA PROTETIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

315

315

2.

 

280

280

3.

 

350

350

4.

 

408

408

skupaj

 

1353

1353


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak-inja:

 • spozna delovno okolje in zahteve ter naravo dela zobotehnične stroke,
 • spozna predpise iz varstva pri delu in jih zna uporabiti pri zaščiti sredstev, prostora in lastnega zdravja,
 • pridobi dodatno motivacijo pri skrbi za lastne zobe, zdravje in osebno urejenost,
 • pripravi se za permanentno izobraževanje v stroki,
 • razvija osebne lastnosti, kot so: odgovornost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, vedoželjnost, samozavest in kritičnost do lastnega dela,
 • razvija in oblikuje sposobnosti za estetiko, obliko, barvo in natančno opazovanje,
 • razvija psihomotorične sposobnosti za poklicno delo,
 • nauči se strokovno teoretično znanje uporabljati pri praktičnem delu,
 • nauči se pravilno uporabljati inštrumente, stroje in aparature v zobotehničnem laboratoriju,
 • nauči se pravilno in varčno uporabljati zobotehnične materiale in ima odgovoren odnos do okolja,
 • utrjuje delovne navade in ima strokovno odgovoren odnos do dela,
 • navaja se na timsko delo in razvija spoštljiv odnos do pacienta,
 • pridobi splošna, strokovno teoretična znanja za nadaljnja izobraževanja na višjih in visokih strokovnih šolah,
 • oblikuje se v samozavestno in podjetno osebnost, ki se bo znala uveljaviti na trgu delovne sile.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijak-inja

  Dijak-inja

  Dijak-inja

   

 • se seznani s predmetom praktična protetika

 • zna vzpostaviti korelacijo s strokovnoteoretičnimi predmeti

 • Se zave pomena predmeta kot temeljnega za vse nadaljnje strokovno delo.

   

  Varstvo pri delu

     

   

 • se seznani z varno uporabo inštrumentov, potrebnih za modelacijo zob v vosku

 • seznani se z uporabo plinskega gorilnika in s pravilnim rokovanjem z njim

 • zna pravilno uporabiti inštrumente za modelacijo

 • zna pravilno rokovati s plinskim gorilnikom

 • Zaveda se pomena nošenja delovne halje in spetih las.

  Zaveda se možnih poškodb s plinom, če z njim ne ravna pravilno,navaja se na delo v skupini.

   

  Priprava delovnih modelov

   

   

   

 • seznani se z mavcem in njegovimi lastnostmi

 • spozna uporabo mavca

 • spozna različne vrste mavca

 • seznani se z izlivanjem odtisov

 • seznani se s pripravo delovnega modela

 • zna pravilno zamešati mavec

 • pravilno uporabi različne vrste mavca

 • pozna vpliv katalizatorjev na strjevanje mavca

 • zna uporabiti ustrezni mavec za določene faze pri izlivanju odtisov

 • zna pravilno uporabiti delovni model in model antagonistov

 • Zaveda se odgovornega dela z zobotehničnimi materiali.

  Navaja se na red in čistočo.

  Pozoren je na varovanje okolja.

  Zaveda se napačno izbranega mavca za določen odtis.

  Zaveda se napak, ki so nastale pri nepravilnem izlivanju odtisov.

   

  MORFOLOŠKO – GNATOLOŠKA MODELACIJA ZOB V VOSKU

   

   

   

  Modelacija zgornjih sekalcev

   

   

   

 • seznani se z inštrumenti, potrebnimi za morfološko gnatološko modelacijo zob v vosku

 • prepozna zgornji zobni lok

 • prepozna zobe zgornjega interkaninega področja,

 • spozna se z modelacijo prvega zgornjega sekalca v vosku

 • spozna se z modelacijo drugega zgornjega sekalca v vosku

 • loči oba zgornja sekalca med seboj

 • zna oblikovati stožce za prvi zgornji sekalec

 • pravilno oblikuje incizalni rob in določi dolžino zoba

 • zna oblikovati obrobne grebene, ekvator in zobni vrat na labialni in palatinalni ploskvi

 • pri modelaciji uporablja antagoniste, morfološki atlas in slikovne predloge

 • z natančnim opazovanjem ugotovi podobnost s sosednjim ali nasprotnim zobom v istem zobnem loku

 • zna brati slikovne predloge in modele za oblikovanje zob

 • vadi modelacijo prvega in drugega zgornjega sekalca

 • pri modelaciji upošteva naklon zobne krone in os zoba

 • zna pravilno uporabljati inštrumente in materiale za tehniko nanosa voska

 • prepozna značilnosti prvega in drugega sekalca

 • Zaveda se odgovornega dela s plinom.

  Zaveda se pomena varstva pri delu.

  Navaja se na delo v skupini.

  Usposablja se za strokovno komunikacijo.

   

  Modelacija zgornjega podočnika

   

   

   

 • se seznani z morfološkimi značilnostmi zgornjega podočnika

 • pozna podobnosti in razliko med zgornjimi sekalci in zgornjim podočnikom

 • seznani se s postopkom modelacije zgornjega podočnika

 • zna oblikovati stožce za podočnik

 • zna oblikovati incizalni rob in s tem določi dolžino zoba

 • zna oblikovati obrobne grebene, podolžni greben, ekvator in zobni vrat na labialni ploskvi

 • po navodilih oblikuje palatinalno ploskev

 • prepozna razliko med incizalnim robom zgornjih sekalcev in podočnikom

 • pri modelaciji upošteva naklon zobne krone in os zoba

 • Razvija odgovoren odnos do dela.

  Razvija vztrajnost in natančnost pri opazovanju.

  Zaveda se vpliva estetike na delo.

  Skrbno varuje inštrumente.

   

  Modelacija zgornjih ličnikov (premolarjev)

   

   

   

 • spozna se z modelacijo prvega in drugega zgornjega ličnika

 • seznani se s postopkom modelacije grizne ploskve zgornjih ličnikov

 • prepozna zobe interkaninega in transkaninega področja

 • pozna razliko med prvim in drugim zgornjim ličnikom

 • zna določiti položaj stožcev na grizni ploskvi z uporabo antagonistov

 • zna zmodelirati notranji obris na okluzalni ploskvi

 • zna zmodelirati obrobne grebene, podolžni greben, ekvator in zobni vrat na bukalni ploskvi ter palatenalni ploskvi

 • pri modelaciji upošteva bukalni in palatenalni naklon ter os zoba

 • na okluzalni ploskvi zoba zna oblikovati trikotne grebene, fisure in centralne jamice

 • preveri okluzijo in okluzijske stike

 •  ugotovi razliko med prvim in drugim premolarjem

 • Razvija ročne spretnosti.

  Uri se v natančnosti.

  Posluša mnenje učitelja in se odzove nanj.

  Razvija komunikacijske sposobnosti.

   

  Modelacija zgornjih kočnikov (molarjev)

   

   

   

 • se spozna z modelacijo prvega in drugega molarja

 • prepozna razliko med zgornjim premolarjem in molarjem

 • pozna grizno ploskev prvega in drugega molarja

 • pozna značilnosti bukalne in palatinalne ploskve zgornjih molarjev

 • s pomočjo antagonistov in sosednjih zob določi položaj stožcev

 • naredi notranji obris

 • zna oblikovati obrobne in podolžne grebene, ekvator, zobni vrat in fisuro na bukalni ploskvi ter palatinalno ploskev

 • zna oblikovati trikotne grebene, fisure in jamice na okluzalni ploskvi

 • pri modelaciji upošteva naklon zobne krone, os zoba, stične točke in okluzijske stike

 • prepozna značilnosti prvega in drugega molarja

 • Razvija zavest o strokovni odgovornosti.

  Se zaveda napak, ki so posledica nepravilnih postopkov.

  Najde osebno zadovoljstvo v poklicu.

  Se uri v modelaciji.

   

  Modelacija spodnjih sekalcev

   

   

   

 • spozna postopek modelacije spodnjih sekalcev

 • seznani se z značilnostmi posameznih ploskev spodnjih sekalcev

 • prepozna značilnosti prvega in drugega spodnjega sekalca

 • pozna razliko med zgornjimi in spodnjimi sekalci

 • zna oblikovati stožce in incizalni rob ter določi dolžino zobne krone

 • zna oblikovati obrobne grebene, ekvator in zobni vrat na labialni ter lingvalni ploskvi

 • upošteva naklon zobne krone in os zoba

 • pozna razliko med prvim in drugim sekalcem kakor tudi med spodnjimi in zgornjimi sekalci

 • Zadovoljen je z uspešno opravljeno modelacijo.

   

  Modelacija spodnjega podočnika

   

   

   

 • pozna morfološke značilnosti spodnjega podočnika

 • se seznani s postopki in oblikovanjem spodnjega podočnika

 • zna oblikovati stožce in incizalni rob ter s tem določi dolžino zoba

 • zna oblikovati obrobne grebene, podolžni greben, zobni vrat, ekvator in upošteva stične točke

 • upošteva lingvalni naklon zobne krone

 • prepozna razliko med spodnjimi sekalci in podočnikom ter med spodnjim in zgornjim podočnikom

 • Razvija kritičen odnos do opravljenega dela.

   

  Modelacija spodnjih ličnikov (premolarjev)

   

   

   

 • pozna morfološke značilnosti premolarjev

 • spozna modelacijo spodnjih premolarjev

 • pozna razliko med zgornjimi in spodnjimi premolarji ter med prvim in drugim spodnjim premolarjem

 • pojasni lingvalni naklon zobne krone

 • s pomočjo antagonistov in sosednjih zob zna določiti položaj stožcev

 • nauči se oblikovati notranji obris okluzalne ploskve

 • zna oblikovati obrobne grebene, podolžni greben, ekvator, zobni vrat in pri modelaciji upošteva stične točke

 • osvoji modelacijo okluzalne ploskve zoba s fisurnim sistemom in centralnimi jamicami

 • preveri okluzijske stike

 • prepozna razliko med prvim in drugim premolarjem kakor tudi med spodnjimi in zgornjimi premolarji

 • pri modelaciji upošteva lingvalni naklon zobne krone

 • Zaveda se natančnosti v vseh fazah, ki je pogoj za kvaliteten končni izdelek.

  Ugotovi prednosti natančno oblikovanega zoba,

  Zna oceniti slabo in dobro modelacijo.

   

  Modelacija spodnjih kočnikov (molarjev)

   

   

   

 • pozna morfološke značilnosti spodnjih molarjev

 • spozna modelacijo spodnjih molarjev

 • pojasni razliko med spodnjimi in zgornjimi molarji ter med spodnjimi premolarji in molarji

 • zna oblikovati stožce s pomočjo antagonistov in sosednjih zob

 • zna zmodelirati notranji obris okluzalne ploskve

 • zna oblikovati obrobne in podolžne grebene, ekvator, zobni vrat, fisuro na bukalni ploskvi in upošteva stične točke

 • upošteva lingvalni naklon zoba

 • preveri okluzijske stike

 • prepozna zobe zgornjega in spodnjega loka

 • Razvija čut za skladnost in skrbno varuje inštrumente, se uri v modelaciji.

   


  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Varstvo pri delu

  Dijak-inja

  Dijak-inja

   

 • se seznani z aparaturami, ki jih bo uporabljal pri delu

 • seznani se z načini varovanja svojega zdravja in zdravja drugih

 • seznani se z vzroki morebitnih poškodb pri delu

 • seznani se z uporabo varovalnih sredstev pri delu

 • zna varno uporabljati posamezne aparature in pripomočke

 • upošteva navodila proizvajalcev aparatur in pripomočkov

 • na delovnem mestu uporablja zaščitno masko, zaščitne rokavice, zaščitna očala in sesalec

 • Se zaveda posledic nepravilnega rokovanja z aparaturami in pripomočki.

  Zaveda se pomena varovanja svojega zdravja in zdravja drugih.

   

  Priprava deljivega delovnega modela

   

   

   

 • prepozna, iz katerega odtisnega materiala je odtis in pove, kako ravnati z njim

 • analizira odtis

 • razloži pomen dvofaznega izlivanja

 • našteje faze dela

 • pojasni pomen in vpliv dobrega odtisa ter brez napak izlitega delovnega modela na končni izdelek

 • opiše lastnosti mavca tipa III. in IV. in ju primerja med seboj

 • seznani se z uporabo modelne žagice

 • nauči se rokovati z električno modelno žago in mikromotorjem

 • pripravi odtis za izlivanje delovnega področja

 • pravilno izbere modelne zatiče in retencijske elemente

 • uporabi pravi tip mavca glede na fazo dela

 • natančno izlije primarni in sekundarni del deljivega delovnega modela

 • izžaga nosilce,

 • natančno pripravi gingivalno stopnico glede na način preparacije

 • premaže individualni delovni modelček z utrjevalcem za mavec

 • lakira nosilce z distančnim lakom

 • Zaveda se pomena razkuževanja odtisov.

  Zaveda se, da je dobro pripravljen delovni model osnova za uspešno nadaljnje delo.

  Spozna, da z nanosom distančnega laka ohrani prostor za cement, ki protetični nadomestek fiksira in ga ščiti pred zunanjimi vplivi.

  Zna zaščititi dihala med brušenjem.

  Skrbi za varčno uporabo materiala.

  Upošteva navodila in varnostne ukrepe pri rokovanju z električno modelno žago.

   

  Artikulator

   

   

   

 • pojasni vpliv artikulatorja na končno kvaliteto protetičnega izdelka

 • spozna artikulator srednjih vrednosti in njegove sestavne dele

 • spozna postopek umavčenja s pomočjo Bonwillovega trikotnika

 • pojasni vpliv minimalne ekspanzije artikulator mavca na medčeljustni odnos

 • pripravi modela in artikulator za umavčenje

 • izbere pravi tip mavca in ga pravilno zameša

 • umavči modele v artikulator v pravilnem odnosu do kondilov, sinfizne točke in protetične ravnine

 • Dojame, da je za nemoteno žvečenje pacienta, ki nosi fiksno ali snemno protetični izdelek, pri izdelavi izdelka nujna uporaba artikulatorja.

  Se zaveda napak, ki so posledica nepravilnega umavčenja.

   

  Polna kovinska prevleka (PKP)

   

   

   

 • našteje indikacije in kontraindikacije za izdelavo PKP

 • pojasni pozitivno vlogo v funkcionalnem pogledu

 • razloži pomanjkljivosti v estetskem pogledu

 • našteje faze dela

 • našteje dentalne voske, ki se uporabljajo v fiksni protetiki

 • pojasni lastnosti modelirnih voskov in kako ravnati z njimi, da v procesu dela preprečimo deformacijo voščene modelacije

 • spretno uporabi inštrumente za modelacijo

 • pri modelaciji upošteva lastnosti cervikalnega in modelirnega voska in se prilagaja letnemu času

 • natančno zmodelira PKP in pri tem upošteva brezhibno gingivalno zaporo, interdentalni prostor, okluzijo, artikulacijo

 • estetiko oblikovanja prilagodi značilni obliki preostalih zob

 • Upošteva lastnosti modelirnih voskov ter se v fazi oblikovanja izogne možnim napakam, ki vplivajo na deformacijo.

  Zaveda se pomena tesne gingivalne zapore.

  Zaveda se pomena funkcije in estetike oblikovanja.

  Pri uporabi plinskega gorilnika upošteva varnostne predpise.

   

  Fasetirana prevleka (FP)

   

   

   

 • definira indikacije za izdelavo FP

 • pojasni pomen izdelave FP v estetskem smislu

 • spozna izdelavo različnih oblik kovinskega ogrodja glede na situacijo medčeljustnega odnosa in razpoložljivega prostora za estetsko faseto

 • pojasni pomen mehanskih elementov retencije omarice

 • našteje ostale dejavnike, ki vplivajo na retencijo estetske fasete

 • primerja klasično FP s kozmetično FP

 • pojasni prednosti FP s prostim incizalnim robom in fasetirano okluzalno ploskvijo

 • oblikuje kapico po adapta sistemu ali jo zmodelira v vosku

 • izolira gingivalno stopnico in natančno nanese cervikalni vosek

 • pravilno zmodelira FP v predelu cervikalne zapore in interdentalne papile

 • pri nadaljnji modelaciji upošteva stik s sosednjimi zobmi in antagonisti (aproksimalni in okluzijski stiki)

 • upošteva linijo zobnega loka in element fonetike

 • glede na spodnje zobe zmodelira pravilen incizalni previs in z njim sorazmerno incizalno stopnico

 • upošteva pravila interkuspidacije

 • pravilno oblikuje palatinalni oziroma lingvalni ekvator in naklon

 • pri oblikovanju omarice upošteva vse elemente, ki vplivajo na dobro mehansko retencijo, barvo ter estetsko obliko kozmetične fasete

 • Zaveda se posledic nestrokovnega dela.

  Razvija čut za skladnost.

  Skrbno varuje inštrumente in pripomočke.

   

  Mostovna konstrukcija

   

   

   

 • utemelji indikacije in funkcijo mostov

 • pojasni pomen števila in položaja zob nosilcev glede na trdnost mostovne konstrukcije

 • našteje vrste členskih konstrukcij v smislu funkcije in estetike

 • primerja členske konstrukcije v odnosu do sluznice alveolarnega grebena in antagonistov

 • zmodelira prevleke na zobeh nosilcih in pri tem upošteva funkcijo in estetiko oblikovanja

 • nauči se izdelovati mostove z različnimi ogrodji: kotnim, čašastim notranjim ogrodjem

 • vzpostavi pravilen stik členske konstrukcije s sluznico alveolarnega grebena (polsedlast, sedlast)

 • Zaveda se pomena načrtovanja mostovne konstrukcije pred pričetkom modelacije.

  Predvidi posledice šibke mostovne konstrukcije glede na sile žvečenja.

  Zaveda se prednosti fiksnoprotetičnega nadomestka glede na snemno-protetičnega.

   

 • opiše higiensko parodontološke dejavnike

 • spozna pomen griznih šablon pri registraciji medčeljustnih odnosov ob nestabilni in porušeni okluziji

 • pravilno oblikuje ekvator, ki ščiti dlesen in higienski kot zaradi čiščenja

 • pravilno oblikuje širino členov glede na dolžino vrzeli

 • upošteva dejavnike stabilne okluzije

 • pravilno veže prevleke s člensko konstrukcijo in pri tem pazi, da je vez dovolj trdna

 • v estetskem pogledu oblikuje manjkajoče zobe tako, da se zlijejo s preostalimi zobmi v harmonično celoto

 • Zaveda se pomena pravilno oblikovane mostovne konstrukcije glede na higiensko parodontološke dejavnike.

  Predvidi posledice slabe retencije, kar vpliva na izpad estetske fasete.

  Zaveda se, da z nestrokovnim delom škoduje pacientu.

   

  Priprava livne forme in vlaganje v vložno maso

   

   

   

 • seznani se z načini namestitve dolivnih kanalov na voščeno konstrukcijo

 • spozna profilni vosek, gumijasti podstavek in kiveto za vlaganje

 • našteje vrste vložnih mas po sestavi, lastnostih in uporabi

 • primerja dobre in slabe strani mavčne in fosfatne vložne mase

 • razloži pomen vezne in termične ekspanzije vložne mase

 • opiše vlogo keramičnega traku,

 • spozna način in pomen uporabe aparata za vakuumiranje vložne mase

 • pripravi livno formo glede na obliko in volumen voščene konstrukcije, vrsto in livne lastnosti izbrane dentalne zlitine

 • ob namestitvi voščene konstrukcije na gumijasti podstavek upošteva pravilno odmaknjenost od roba in vrha kivete

 • vložno maso zameša v pravilnem razmerju z destilirano vodo in ekspanzijsko tekočino

 • pazljivo in natančno vloži voščeno konstrukcijo v vložno maso

 • Zaveda se posledic nepravilno pripravljene livne forme, kot sta poroznost ulitka in tveganje neizlitja.

  Upošteva navodila in priporočila proizvajalcev vložnih mas.

  Zaveda se pomena pravilne izbire vložne mase glede na vrsto dentalne zlitine in višino temperature žarjenja kivete.

  Zaveda se pomena gladkega, homogenega in volumensko nespremenjenega ulitka.

  Upošteva navodila za pravilno in varno uporabo aparata za vakuumiranje.

   

  Ulivanje

   

   

   

 • obnovi znanja o dentalnih zlitinah (plemenitih in neplemenitih)

 • spozna nove aparature, kot sta peči za predgretje in žarjenje, centrifugalni ulivalnik, visokofrekvenčni ulivalnik

 • seznani se z varnostnimi ukrepi in rokovanjem

 • spozna postopek predgretja in žarjenja kivete

 • spozna postopek ulivanja dentalne zlitine

 • spozna postopek poboljšanja in homogenizacije

 • kiveto predgreje in postopoma segreva v programirani žarilni peči

 • programe v peči nastavi na čas in potrebno temperaturo, ki je odvisna od velikosti kivete in vrste dentalne zlitine

 • pozorno pazi, da pri postopku taljenja ne pregreje dentalne zlitine

 • po končanem ulivanju kiveto pravilno ohladi

 • Zaveda se posledic slabo ulitega fiksno protetičnega nadomestka (hrapava površina, porozna struktura, volumenska sprememba).

  Zaveda se, da ekskpanzija vložne mase kompenzira krčitev zlitine pri ohlajanju (dimenzijska točnost ulitka).

  Sprejme odgovornost za delo z aparati in izključi možnosti poškodb.

   

  Obdelava in poliranje

   

   

   

 • spozna način luščenja odlitka iz vložne mase

 • spozna peskalnik, aparat za grobo in fino peskanje

 • spozna obdelovalna sredstva in postopek obdelave fiksnoprotetičnih nadomestkov

 • spozna polirna sredstva in postopek poliranja

 • seznani se z ukrepi za varno delo

 • izlušči odlitek in pri tem pazi, da ga ne poškoduje oziroma deformira

 • nauči se pravilno in varno uporabljati različne vrste aparatov za peskanje

 • loči korundni pesek po velikosti zrnc (v mikronih)

 • določi pravo višino tlaka glede na material in področje, ki ga peska

 • načrtuje zaporedje pri obdelovanju (gingivalni del, okluzalna ploskev, ostale ploskve prevleke ali mostička)

 • loči obdelovalna sredstva po materialu (karborundna, diamantna, karbidna, titanova)

 • upošteva pravilo izbire, da je obdelovalno sredstvo trše od materiala, ki ga obdeluje

 • upošteva pravilo, da prične obdelovati z grobimi in konča s finimi obdelovalnimi sredstvi

 • pravilno izbere obliko in velikost obdelovalnega sredstva glede na ploskev, ki jo obdeluje

 • z natančnim delom ohrani tesno gingivalno zaporo ter prvotno funkcijo in estetiko fiksnoprotetičnega nadomestka

 • Upošteva navodila proizvajalca obdelovalnih in polirnih sredstev.

  Razvija strokovno presojo pri izbiri obdelovalnih sredstev.

  Razvija sposobnost opazovanja sprememb na materialu, ki ga obdeluje.

  Razvija čut za natančnost in doslednost.

  Zaveda se možnosti poškodb izdelka pri nestrokovnem delu.

  Varuje roke, oči in dihalne poti,

  Skrbno varuje stroje in pripomočke za delo.

   

  Fasetiranje

   

   

   

 • obnovi znanja o akrilatih za fasetiranje (vrste, lastnosti)

 • spozna postopke in načine dela

 • spozna pripomočke za fasetiranje

 • spozna aparat za čiščenje (parni čistilnik)

 • seznani se z delovanjem in načinom vzdrževanja aparata za toplotno in svetlobno polimerizacijo

 • primerja princip delovanja prvega in drugega

 • seznani se z ukrepi za varno delo

 • pri izbiri materiala za fasetiranje upošteva kompatibilnost dentalne zlitine in akrilata

 • omarico skrbno pripravi (obdela, očisti) za nanašanje opaquera in akrilatne mase

 • po navodilih nanese opaquer in ga spolimerizira

 • spozna barvni ključ in se ga nauči uporabljati

 • pripravi delovno površino in inštrumente (brezhibna čistoča)

 • izbere akrilatne mase glede na izbrano barvo po barvnem ključu (gingivalna, dentinska, incizalna, transparentna, intenzivne in color barve

 • postopoma nanaša akrilatno maso in oblikuje faseto

 • pri fasetiranju pazi, da se barvni odtenki zlijejo drug v drugega in ni opaziti ostrih barvnih prehodov

 • končno obliko premaže s fluidom in spolemirizira

 • estetske fasete natančno obdela in polira in pri tem pazi, da faseta ohrani prvotno obliko in barvo

 • Skrbi za čistost postopka in delovnega okolja.

  Razvija čut za estetiko, barvno in oblikovno.

  Razvija strokovno presojo pri uporabi različnih fasetirnih materialov.

  Skrbi za varčno uporabo fasetirnih materialov.

  Zaveda se pomena opaquer nanosa:

 • kemično veže estetsko faseto s kovino,

 • retencijske elemente prekrije, da so neopazni,

 • prepreči, da bi barva kovine vplivala na barvo fasete.

  Zaveda se posledic neupoštevanja navodil proizvajalca fasetirnega materiala.

  Zaveda se pomena varnega ravnanja z aparati.

  Skrbi za zaščito dihal.

 •  

  Akrilatna prevleka (AP)

   

   

   

 • pojasni pomen izdelave akrilatne prevleke v smislu začasne prevleke

 • primerja fasetirano prevleko z AP

 • pojasni vzroke in posledice slabe gingivalne zapore

 • spozna postopke dela

 • skrbno pripravi individualni delovni modelček

 • po navodilih nanese opaquer in ga spolimerizira

 • nauči se oblikovati solitarno AP v interkaninem in transkaninem področju

 • oblikuje prevleko tako, da doseže barvno in oblikovno skladnost z ostalimi zobmi

 • upošteva okluzijo in artikulacijo

 • Zna oceniti razliko med akrilatno in fasetirano prevleko.

  Zaveda se prednosti AP pred FP v estetskem pogledu:

 • lažje doseže pravo obliko, ker ga ne ovira kovinsko ogrodje,

 • barvni efekt je bolj transparenten.

  Zaveda se pomanjkljivosti:

 • je manj odporna na pritiske žvečenja,

 • gingivalna zapora ni tesna zaradi krčitve akrilata pri polimerizaciji.

  Zaveda se napak, ki so posledica nepravilne polimerizacije (poroznost, krhkost akrilata).

  Ugotovi prednosti natančno spolirane AP za higieno in estetiko.

  Zna oceniti kvaliteto končnega izdelka.

 •  

  Delne prevleke 3/4, 4/5, inlay, onlay

   

   

   

 • spozna vrste delnih prevlek po obliki in funkciji ter materialu (kovinske, akrilatne, porcelanske)

 • spozna postopke dela od priprave delovnega področja pa do končne izdelave delne prevleke

 • natančno izlije dva delovna modela iz super trdega mavca

 • označi mejo preparacije, izolira delovno področje

 • izbere modelirne voske vrhunske kvalitete

 • uporabi akrilate za delne prevleke

 • v vosku ali akrilatu delno prevleko zmodelira tako, da se ta estetsko in funkcionalno vključi v preostale dele zoba

 • v postopku vlaganja in ulivanja doseže gladek, homogen in volumensko nespremenjen ulitek

 • pri obdelavi in poliranju ohrani obliko in tesno obrobno zaporo

 • Zaveda se, da natančno in strokovno delo pri vseh fazah dela vpliva na končno kvaliteto izdelka.

   

  Koreninska sidra

   

   

   

  Nazidek

  Koreninska kapica

   

   

   

 • spozna direktno in indirektno metodo dela izdelave nazidka

 • spozna postopke modelacije in končne izdelave koreninske kapice

 • spozna vlogo koreninske kapice kot osnovo za izdelavo paradontalno podprte totalne proteze z attachementi ali gredjo

 • natančno zmodelira nazidek ali koreninsko kapico in je pazljiv pri snemanju, da ju ne deformira

 • uporabi dentalne voske vrhunske kvalitete (ustrezna trdnost in elastičnost, zgori brez ostankov)

 • natančno izvede postopke namestitve livne forme, vlaganja, ulivanja in peskanj

 • Zaveda se, da z nenatančnim delom (hrapava površina, nehomogena dentalna zlitina) zmanjša retencijske in statične vrednosti nazidka ali koreninske kapice.

   


  3. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Varstvo pri delu

  Dijak-inja

  Dijak-inja

   

 • spozna nove aparature in zobotehnične materiale

 • spozna možne povzročitelje bolezni, povezanih z delom za paciente

 • seznani se z varovalnimi sredstvi, ki so potrebna za osebno zaščito pri delu

 • zna pravilno rokovati z aparaturami

 • zna ustrezno ravnati z odtisi za paciente (razkuževanje)

 • zna aktivno sodelovati pri ohranjanju zdravja in varnosti pri delu

 • Se zaveda pomena razkuževanja odtisov za paciente (hepatitis B, AIDS),

  Se zaveda pomena varnega ravnanja z aparati in pripomočki,

  Se zaveda uporabe zaščitne maske, rokavic, očal in sesalca na delovnem mestu.

   

  TOTALNA PROTEZA

   

   

   

  Anatomski odtis in anatomski model

   

   

   

 • spozna alginatni odtis

 • seznani se z izlivanjem anatomskega odtisa

 • spozna anatomski model

 • upošteva pravila pri izlivanju odtisov iz alginatov

 • odtis izlije takoj ali ga pravilno shrani (zaradi volumenskih sprememb)

 • izlije anatomski odtis iz ustreznega mavca

 • zariše mejo individualne funkcijske žlice na anatomskem modelu

 • Zaveda se, da je pravilno izlit odtis osnova za nadaljnje delo.

  Zaveda se nujnosti takojšnjega izlitja alginatnega odtisa.

  Zaveda se pravilne uporabe materiala.

   

  Individualna funkcijska žlica

   

   

   

 • spozna individualno funkcijsko žlico

 • loči zgornjo in spodnjo individualno funkcijsko žlico

 • upošteva navodila za izdelavo individualne funkcijske žlice

 • razlikuje individualno funkcijsko žlico glede na materiale in način izdelave

 • spozna aparat za svetlobno polimerizacijo in akrilate za izdelavo individualne funkcijske žlice

 • spozna šelak ploščo za izdelavo individualne funkcijske žlice

 • načrtuje mejo individualne funkcijske žlice in pri tem upošteva: pri zgornji vse sluznične gube (frenulum, labiale, plice bucalis…), AH linijo, tuber maxille, pri spodnji pa vse sluznične gube (frenulum lingue, frenulum inferior…), tuberkulum mandibule, lineomilohioideo, sublingvalni prostor

 • zalije z roza voskom vsa podvisna mesta

 • zgornjo individualno funkcijsko žlico naredi z ročajem in z distančniki ali brez njih

 • spodnjo individualno funkcijsko žlico naredi z ročajem, podporniki in z distančniki ali brez njih

 • individualno funkcijsko žlico iz akrilata naredi 24 ur pred odtiskovanjem

 • spolimerizira v aparatu za svetlobno polimerizacijo

 • obdela z ustreznimi obdelovalnimi sredstvi, pri tem je previden pri obdelavi robov, ki morajo biti ustrezne debeline in zaobljeni

 • Zaveda se pomena individualne funkcijske žlice za nadaljnje delo.

  Zaveda se pravilne izbire in uporabe materialov.

  Previden je pri mehčanju šelak plošče (pazi, da se ne opeče).

  Zaščiti dihala z masko med brušenjem akrilatov.

   

  Funkcijski odtis in funkcijski model

   

   

   

 • spozna funkcijske odtise s silikonsko in termoplastično odtisno maso

 • pojasni razliko med anatomskim in funkcijskim odtisom

 • opiše ventilni rob

 • pozna Kellerjev trak

 • opiše funkcijski model

 • pojasni razliko med anatomskim in funkcijskim modelom

 • zna pravilno izliti obe vrsti odtisa

 • zariše potek Kellerjevega traku na najbolj izbočenih delih ventilnega roba in ga s tem zaščiti

 • mukodinamični odtis izlije brez Kellerjevega traku (zaradi morebitne poškodbe ventilnega roba)

 • izlije funkcijski odtis iz ustreznega mavca

 • natančno pregleda funkcijski model in ugotovi, če je brez napak

 • Zaveda se pomena ventilnega roba za nošenje proteze.

  Zaveda se, da je pravilno izlit funkcijski odtis zelo pomemben za končni izdelek.

   

  Grizni robniki

   

   

   

 • opiše bazno ploščo

 • spozna grizne robnike

 • opiše pomen griznih robnikov in načine izdelava

 • oblikuje bazno ploščo iz šelaka

 • pri oblikovanju upošteva mejo bazne plošče in zaobljene robove

 • namesti zgornje in spodnje grizne robnike

 • prilagodi širino griznih robnikov glede na interkanino in transkanino področje

 • pravilno določi višino zgornjih in spodnjih griznih robnikov

 • Zaveda se pomena izdelava zaobljenih robov bazne plošče.

  Zaveda se pomena pravilno postavljenih robnikov.

   

  Umavčevanje modelov v artikulator

   

   

   

 • pojasni osnovna pravila za umavčevanje v artikulator

 • ponovi artikulacijski mavec

 • pojasni razliko med okludatorjem in artikulatorjem

 • pravilno umavči modele s pomočjo Bonvilovega trikotnika

 • uporabi artikulacijski mavec zaradi minimalne ekspanzije

 • Dojame, da je za strokovno izdelavo snemnega nadomestka nujna uporaba artikulatorja.

  Se zaveda napak v artikulator nepravilno umavčenih modelov.

   

  Analiza modelov

   

   

   

 • označi pomembne podatke, potrebne za postavitev zob

 • upošteva pravila za označevanje modelov

 • poimenuje linije za postavitev zob

 • prinese dobljene podatke iz ordinacije na model

 • na zgornji brezzobi čeljusti označi: mediano linijo, linijo smeha, linijo podočnika, dolžino zob, linijo zobnega vratu, sredino alveolarnega grebena, sredino modela, papilo incizivo in njeno sredino, določi položaj labialnih ploskev in incizalnih robov zgornjih incizivov, prvo rugo palatino

 • na spodnji brezzobi označi: sredino alveolarnega grebena, širina tuberculuma, Poundovo linijo, višino tuberculuma

 • Dojame pomen vseh podatkov, dobljenih iz ordinacije, za nadaljnje delo.

   

  Izbira umetnih zob

   

   

   

 • pojasni osnovna pravila izbire umetnih zob

 • loči različne oblike in barve umetnih zob za totalno protezo

 • našteje kriterije, po katerih izbere zobe

 • izbere ustrezno barvo in obliko zob glede na obliko obraza, barvo polti, obliko čeljusti, starost in spol

 • Dojame nujnost pravilne izbire umetnih zob za končni izdelek in počutje pacienta.

   

  Postavitev zob zgornjega interkaninega področja

   

   

   

 • spozna izhodišča za biogeno postavitev zob

 • seznani se z vrstnim redom postavitve zob

 • opiše položaj sekalcev in podočnika v ustih

 • pojasni protetično ravnino

 • s pomočjo papile incizive določi položaj in postavi prvi sekalec

 • s pomočjo prve ruge palatine določi položaj in postavi podočnik

 • v vmesni prostor med prvim sekalcem in podočnikom postavi drugi sekalec

 • pri postavitvi upošteva pravilen naklon in os zoba

 • Dojame pomen pravilne postavitve sprednjih zob za estetiko, fonetiko in počutje pacienta.

   

  Postavitev spodnjih podočnikov

   

   

   

 • pojasni postavitev spodnjih podočnikov

 • spodnji podočnik postavi med zgornjim drugim sekalcem in podočnikom

 • upošteva incizalni previs in stopnico

 • zobni vrat postavi tako, da je na zunanjem robu alveolarnega grebena

 •  

   

  Postavitev zob spodnjega transkaninega področja

   

   

   

 • našteje pravila za postavitev zob spodnjega transkaninega področja

 • ponovi Speejevo krivuljo

 • postavi zobe spodnjega transkaninega področja statično na sredino alveolarnega grebena

 • izbere metodo postavitve, s pomočjo kalote ali na odmik

 • upošteva protetično ravnino in Speejevo krivuljo

 • upošteva oralni naklon zoba

 • upošteva pravila Poundove linije (zmanjšan prostor za jezik)

 • Zaveda se pomena pravilne postavitve zob, zaradi funkcije in statike proteze.

   

  Postavitev zob zgornjega transkaninega področja

   

   

   

 • opiše položaj zgornjih zob glede na alveolarni greben

 • opiše odnos spodnjih in zgornjih zob v okluziji

 • prilagodi zgornje zobe transkaninega področja na spodnji zobni lok

 • upošteva os in bukalni naklon zoba

 • Zaveda se posledic nepravilno postavljenih zob spodnjega transkaninega področja.

  Zaveda se pomena pravilne postavitve zob zaradi okluzije in artikulacije.

   

  Postavitev zob spodnjega interkaninega področja

   

   

   

 • opiše položaj spodnjih zob glede na alveolarni greben in medialno linijo

 • razlikuje horizontalno stopnico in vertikalni previs

 • postavi spodnje sekalce na sredino alveolarnega grebena z incizalnimi robovi navzven

 • postavi zobe v incizalnem previsu in s horizontalno stopnico

 •  

   

  Okluzija in artikulacija totalne proteze

   

   

   

 • razloži pomen pravilne okluzije in artikulacije

 • preveri okluzijo

 • pravilno izvede artikulacijo

 • izvede lateralne gibe, gibe propulzije in preveri skupinsko vodenje

 • Zaveda se posledic nestrokovnega dela.

   

  Modelacija totalne proteze

   

   

   

 • opiše oblikovanje polirnih površin totalne proteze

 • pri modelaciji upošteva: estetiko, fonetiko, prostor za jezik in starost pacienta

 • Zaveda se posledic nepravilne modelacije totalne proteze.

   

  Kivetiranje totalne proteze in izpiranje voska iz kivete

   

   

   

 • spozna kiveto

 • seznani se s postopkom kivetiranja totalne proteze

 • spozna materiale za oblaganje zob

 • spozna aparat za izpiranje voska iz kivete

 • opiše druge načine izpiranja voska

 • ponovi izolacijska sredstva

 • natančno umavči totalno protezo v kiveto in pri tem upošteva: podvisna mesta in odmaknjenost od roba stene in vrha kivete

 • zaščiti modelacijo dlesni z ustreznim materialom (flexiston, optosil)

 • postavi kiveto v aparat za izpiranje in jo očisti od šelaka, voska in drugih maščob

 • izolira mavčne dele v kiveti z izolacijskim sredstvom (izolak, separating fluid)

 • Zaveda se napak, ki so posledica nepravilnega umavčevanja v kiveto.

  Upošteva navodila za pravilno in varno uporabo aparata za izpiranje voska.

   

  Tlačenje akrilata

   

   

   

 • našteje vrste akrilata

 • opiše pripravo akrilatne mase in polimerizacijo

 • spozna aparat za vodeno polimerizacijo

 • spozna hidravlično prešo

 • pojasni napake pri polimerizaciji akrilata

 • zameša monomero in polimero v pravilnem razmerju

 • zatlači akrilatno maso v kiveto

 • odstrani višek akrilata

 • pravilno postavi kiveto v stremena in nato v prešo

 • spolimerizira protezo v polimerizatorju (vodena polimerizacija) ali v loncu (po navodilih proizvajalca določi čas polimerizacije)

 • Zaveda se napak, ki so posledica nepravilne polimerizacije.

  Upošteva navodila za pravilno uporabo aparata za polimerizacijo.

   

  Obdelava in poliranje totalne proteze

   

   

   

 • našteje obdelovalna sredstva za obdelavo in poliranje totalne proteze

 • opiše postopek obdelave in poliranja totalne proteze

 • našteje napake pri obdelavi in poliranju

 • za obdelavo uporabi razne freze, kamne, brusni papir in gumice za akrilat

 • za poliranje uporabi razne oblike filca in po obliki in materialu različne vrste krtač

 • pri obdelavi in poliranju skrbno pazi, da ne poškoduje ventilnega roba ter da ohrani modelacijo in obliko zob

 • Zaveda se možnosti poškodb izdelka pri nestrokovni obdelavi in poliranju.

  Zaveda se morebitne poškodbe ventilnega roba.

  Varuje dihala z zaščitnimi sredstvi.

  Ugotovi prednosti natančno obdelane in spolirane totalne proteze za higieno in estetiko.

   

  Dela za paciente

   

   

   

 • utrjevanje znanja iz fiksne protetike

 • izdelava fiksno protetičnih nadomestkov

 • nauči se brati delovne naloge

 • navaja se na timsko delo, (stomatolog-sestra-zobotehnik)

 • primere rešuje individualno

 • posamezne klinične faze vidi v ordinaciji in jih kritično oceni

 • zna varčno ravnati s plemenitimi kovinami in ostalimi materiali

 • navaja se na komunikacijo s pacienti

 • uporablja strokovne izraze

 • vestno vodi predpisano dokumentacijo

 • Zaveda se posledic slabo izdelanih protetičnih nadomestkov.

  Spoštuje dogovorjene roke.

  Razvija čut za ekonomično rabo materiala in aparatov.

  Razvije kritičen in strokoven odnos do dela.

  Spoštuje zasebnost pacienta.

   


  4. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Varstvo pri delu

  Dijak-inja

  Dijak-inja

   

 • spozna nove aparature in pripomočke, potrebne za delo

 • seznani se s poškodbami, ki lahko nastanejo pri delu

 • spozna možne povzročitelje bolezni, povezanih z delom za paciente

 • zna varno uporabljati nove aparature in pripomočke

 • zna oceniti nevarnosti, ki jim je izpostavljen pri delu

 • zna ustrezno ravnati z odtisi za paciente (razkuževanje)

 • zna pri delu pravilno uporabljati zaščitna sredstva

 • Se zaveda možnega škodljivega vpliva posameznih faz dela na njegovo zdravje.

  Zaveda se možnega vpliva njegovega neprimernega obnašanja na zdravje sošolcev.

  Zaveda se varovanja svojega zdravja s pravilno uporabo zaščitnih sredstev.

   

  DELNA PROTEZA

   

   

   

  Delovni model, baza, grizni robniki

   

   

   

 • prepozna alginatni odtis za delno protezo

 • seznani se z načrtovanjem baze proteze

 • opiše faze dela pri izdelavi griznih robnikov

 • v dveh fazah izlije delovni model za delno protezo iz ustreznega mavca

 • določi velikost plošče proteze in pri tem upošteva higiensko parodontološke vidike

 • grizne robnike zna oblikovati glede na širino ,višino in položaj manjkajočih zob

 • Zaveda se pomena pravilne izbire materialov pri izdelavi delne proteze in vrstnega reda delovnih postopkov za uspešno in kvalitetno opravljeno delo.

   

  Žične zapone in podjezični lok

   

   

   

 • seznani se s paralelometrom, kleščami za oblikovanje zapon in podjezičnega loka

 • spozna pomen protetičnega ekvatorja

 • našteje sestavne dele žične zapone

 • opiše vlogo žične zapone

 • seznani se s potekom podjezičnega loka

 • s paralelometrom nariše potek protetičnega ekvatorja in s tem določi smer vstavitve delne proteze in položaj ročic zapone

 • nauči se izbrati ustrezen profil žice glede na sidrni zob proteze

 • pri oblikovanju žičnih zapon upošteva retencijo, stabilizacijo proteze in razbremenitev marginalnega parodoncija

 • obvlada oblikovanje podjezičnega loka glede na profil in potek alveolarnega grebena

 • Spozna nujnost uporabe paralelometra pri načrtovanju delne proteze.

  Zaveda se posledic utrujenosti materiala pri oblikovanju žice za zapone in podjezičnega loka.

   

  Umavčenje v artikulator

   

   

   

 • ponovi načine umavčenja v artikulator

 • sestavljena modela umavči v artikulator s pomočjo Bonwillovega trikotnika

 •    

  Postavitev delne proteze

   

   

   

 • izbere zobe

 • našteje dejavnike, ki vplivajo na pravilno postavitev zob

 • zobe izbere glede na obliko, velikost in barvo ostalih zob

 • pri postavitvi upošteva harmonično vključitev med preostale zobe

 • Dojame pomen pravilne postavitve zob in modelacije manjkajoče dlesni za neopazno estetsko vključitev delne proteze v pacientova usta.

   

 • spozna modelacijo polirnih površin

 • retencijske elemente prekrije tako, da so neopazni

 • upošteva okluzijo in artikulacijo

 • z modelacijo nadomesti manjkajočo dlesen in s tem doseže neopazen prehod med delno protezo in pacientovimi zobmi

 •    

  Zgotovitev delne proteze

   

   

   

 • seznani se s pripravo modela za vlaganje v kiveto

 • opiše umavčenje v kiveto

 • opiše postopek tlačenja in polimerizacije akrilatne mase

 • spozna obdelavo in poliranje

 • našteje različne postopke polimerizacije: v loncu, programirano v polimerizatorju in ivocap sistem

 • pravilno poreže mavčne zobe

 • osvobodi vidni del podjezičnega loka

 • prilepi delno protezo na model

 • pri umavčenju pazi, da ne naredi podvisnih mest

 • natančno izpere vosek in šelak in izolira mavčne površine

 • v pravilnem razmerju zameša polimero in monomero in akrilatno testo zatlači v kiveto

 • pri tlačenju je pozoren na odstranjevanje viškov

 • spolimerizirano protezo previdno izlušči iz mavca, jo obdela in spolira

 • Zaveda se napak, ki so posledica nepravilne polimerizacije in zna oceniti kvaliteto končnega izdelka.

  Ugotovi prednosti natančno spolirane delne proteze za higieno in estetiko.

   

  Fiksno protetična priprava za delno protezo z ulito bazo

   

   

   

 • seznani se z oblikovanjem prevlek

 • spozna različne attachmente

 • pozna gredi

 • seznani se z uporabo paralelnega rezkalnika

 • spozna različne vrste pripomočkov za rezkanje v vosku in kovini

 • spozna pripomočke za namestitev attachmentov

 • pravilno uporablja paralelometer pri oblikovanju prevlek za ulito bazo

 • glede na položaj sidrnih zob zna določiti in oblikovati utore za ulito naslonko

 • s pomočjo paralelometra zna rezkati paralelne stene prevlek v vosku in namestiti ter prilepiti attachment oziroma gred

 • nauči se osnove rezkanja v kovini

 • Zaveda se natančnosti pri vseh postopkih dela, ki so pogoj za kvaliteten končni izdelek.

   

  Podložitev proteze

   

   

   

 • seznani se z indirektno podložitvijo totalne proteze

 • spozna modelni fiksator

 • zna pripraviti funkcijski odtis za izlivanje

 • model s funkcijskim odtisom umavči v modelni fiksator ali v kiveto

 • nauči se pripraviti protezo za podložitev, izbrati ustrezen akrilat, ga pravilno zamešati in spolimerizirati protezo v ivomatu ali polimerizatorju

 •    

  Reparatura proteze

   

   

   

 • našteje vrste popravil

 • nauči se pravilno zlepiti prelom proteze in jo popraviti

 • za zahtevnejšo reparaturo zna izbrati ustrezen tip mavca, izdelati manjkajoče elemente in jih vključiti v bazo proteze

 •    

  Kovinsko porcelanska prevleka

   

   

   


 • spozna kovine za porcelanska ogrodja

 • spozna modelacijo ogrodja v vosku

 • seznani se z obdelavo kovinskega ogrodja

 • spozna nanašanje in peko opaquera

 • opiše postopek nanašanja in peko porcelanske mase

 • spozna peč za peko porcelanske mase

 • seznani se z obdelavo porcelana

 • pri izbiri kovine upošteva koeficient temperaturne razteznostni med kovino in porcelansko maso

 • nauči se oblikovati ogrodje za solitarno prevleko v interkaninem in transkaninem področju v vosku

 • ulito kapico zna pravilno obdelati in pripraviti za nanašanje opaquera in porcelanske mase

 • seznani se s programi peke v porcelanski peči

 • po navodilih speče opaquer

 • zameša porcelanski prah in vodo v smetanasto snov in jo nanaša v tankih slojih

 • vsak nanos sproti zgoščuje in odpivna odvečno tekočino

 • novo plast nanaša na vlažno površino

 • končno obliko sintra v keramični peči, pri tem upošteva krčenje porcelanske mase

 • po korekturni peki prekrije prevleko z glazurnim porcelanom

 • Zna oceniti razliko med akrilatno fasetirano prevleko in kovinsko porcelansko prevleko.

  Pri porcelanu upošteva pozitivne lastnosti:

 • estetsko vrednost s translucenco naravnega zoba,

 • barvno in oblikovno obstojnost,

 • biokompatibilnost.

  Kemično obstojnost v ustih in slabosti:

 • trdoto (trši od sklenine),

 • neabrazivnost,

 • krhkost (trdnost je nezadostna).

 •  

  Postavitev in zgotovitev delne proteze z ulito bazo

   

   

   

 • ponovi postavitev in modelacijo

 • spozna postopke zgotovitve

 • našteje vrste akrilatov

 • uporabi ustrezen akrilat

 • postavitvi in zmodelira delno protezo z ulito bazo

 •  zgotovi ulito bazo s pomočjo predložkov ali na klasičen način

 • Zna oceniti prednosti in pomanjkljivosti zgotovitve delne proteze z ulito bazo s pomočjo predložkov ali na klasičen način.

   

  Dela za paciente

   

   

   

 • utrjevanje znanja iz fiksne in snemne protetike

 • izdela vsa snemna in fiksno protetična dela, ki jih v osnovi pozna in zna izdelati

 • nauči se reševati različne primere, spozna individualni pristop do vsakega dela

 • posamezne klinične faze lahko vidi v ordinaciji in jih kritično oceni

 • nauči se brati delovne naloge

 • spozna različne odtisne materiale in ve kako ravnati z njimi

 • spozna odnos zobozdravnik- zobotehnik in pacient- zobotehnik

 • zna varčno uporabljati plemenite kovine

 • navaja se na komunikacijo s sodelavci

 • uporablja strokovno izrazje

 • vestno vodi predpisano dokumentacijo

 • Zaveda se posledic površno izdelanih protetičnih nadomestkov.

  Spoštuje dogovorjene roke.

  Razvije čut za ekonomično rabo materiala in uporabo aparatur.

  Razvija kritičen in strokoven odnos do dela.

  Spoštuje zasebnost pacienta.

  Zna zavarovati svoje zdravje s pravilno uporabo aparatur, zaščitne maske in rokavic.

   

  Ekonomika – stroški

   

   

   

 • zna opredeliti lastno ceno

 • zna izračunati ceno svojega dela

 • Zaveda se vpliva stroškov na oblikovanje svoje storitve in na doseganje tržnih ciljev.

  Vaja: računanje cene storitev.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  1. letnik

   

   

  Morfološko – gnatološka modelacija zob v vosku

  Morfologija in gnatologija 1.letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • morfologija stalnih zob

 • nomenklatura zob

 • zgornji zobni lok

 • označevanje zob

 • modelni materiali

 • voski

 • Modelacija zgornjega podočnika

   

 • zobna oblika in njen vpliv na parodoncij

 • značilnosti zobne krone in griznih ploskev

 • morfologija stalnih zob

 • Modelacija zgornjih ličnikov

   

 • značilnosti zobne krone in griznih ploskev

 • okluzijski stiki v interkuspidacijskem položaju

 • morfologija stalnih zob

 • zobna oblika in njen vpliv na parodoncij

 • Modelacija zgornjih kočnikov

  Morfologija in gnatologija 1. letnik

 • značilnosti zobne krone in griznih ploskev.

 • okluzijski stiki v interkuspidacijskem položaju.

 • morfologija stalnih zob.

 • zobna oblika in njen vpliv na parodoncij

 • Modelacija spodnjih sekalcev

   

 • spodnji zobni lok

 • značilnosti zobne krone in griznih ploskev

 • morfologija stalnih zob

 • zobna oblika in njen vpliv na parodoncij

 • Modelacija spodnjega podočnika

   

 • značilnosti zobne krone in griznih ploskev

 • morfologija stalnih zob

 • zobna oblika in njen vpliv na parodoncij.

 • Modelacija spodnjih ličnikov

   

 • značilnosti zobne krone in griznih ploskev

 • okluzijski stiki v interkuspidacijskem položaju

 • morfologija stalnih zob

 • zobna oblika in njen vpliv na parodoncij

 • 2. letnik

   

   

  Priprava deljivega delovnega modela

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

  Teoretična protetika 2. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • priprava individualnega delovnega modela in modelacija kronskega sidra

 • modelni materiali

 • voski

 • Artikulator

  Teoretična protetika 2. letnik

 • artikulatorji

 • Polna kovinska prevleka (PKP)

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

  Morfologija in gnatologija 1. letnik

  Teoretična protetika 2. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • nomenklatura

 • označevanje zob

 • značilnosti zobne krone in griznih ploskev

 • zobna oblika in njen vpliv na parodoncij

 • okluzijski stiki v interkuspidacijskem položaju

 • morfologija stalnih zob

 • polna kovinska prevleka

 • kovine in nekovine

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • izolacijski materiali

 • vložna masa

 • odtisni materiali

 • naravna in umetna brusila

 • Fasetirana prevleka (FP)

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

  Morfologija in gnatologija 1. letnik

  Teoretična protetika 2. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • nomenklatura

 • označevanje zob

 • značilnosti zobne krone in griznih ploskev

 • zobna oblika in njen vpliv na parodoncij.

 • okluzijski stiki v interkuspidacijskem položaju

 • morfologija stalnih zob

 • fasetirana prevleka

 • kovine in nekovine

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • izolacijski materiali

 • vložna masa

 • odtisni materiali

 • sintetične smole

 • naravna in umetna brusila

 • Mostovna konstrukcija

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

  Teoretična protetika 2. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

  Morfologija in gnatologija 1. letnik

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • mostovne konstrukcije

 • sile

 • kovine in nekovine

 • nomenklatura

 • označevanje zob

 • značilnosti zobne krone in griznih ploskev

 • zobna oblika in njen vpliv na parodoncij

 • okluzijski stiki v interkuspidacijskem položaju

 • morfologija stalnih zob

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • izolacijski materiali

 • vložna masa

 • odtisni materiali

 • sintetične smole

 • naravna in umetna brusila

 • 3. letnik

   

   

  Anatomski odtis in anatomski model

  Teoretična protetika 3. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 3. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

 • odtiskovanje čeljusti

 • razkužila in razkuževanje

 • odtisni materiali

 • modelni materiali

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • Individualna odtisna žlica

  Teoretična protetika 3. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

 • izdelava individualne odtisne žlice

 • sintetične smole

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • Funkcijski odtis in funkcijski model

  Teoretična protetika 3. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

 • funkcijski odtis in delovni model

 • odtisni materiali

 • modelni materiali

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • Grizni robniki

  Teoretična protetika 3. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • grizne šablone

 • voski

 • Umavčenje modelov v artikulator

  Teoretična protetika 2. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

  Teoretična protetika 3. letnik

  Anatomija glave 2. letnik

 • artikulatorji

 • modelni materiali

 • registracija horizontalne in vertikalne relacije

 • orientacija spodnjega modela v artikulatorju

 • čeljustni sklep

 • položaj mandibule in medčeljustni odnosi

 • Analiza modelov

  Teoretična protetika 3. letnik

 • okluzijske krivulje (sagitalna in transverzalna kompenzacijska krivulja)

 • Izbira umetnih zob

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • sintetične smole

 • Postavitev totalne proteze

  Teoretična protetika 3. letnik

 • biogena metoda postavitve zob

 • splošna pravila postavitve zob

 • delovne metode postavitve zob v totalni protezi po različnih avtorjih

 • Okluzija in artikulacija totalne proteze

  Teoretična protetika 3. letnik

  Anatomija glave 2. letnik

 • preizkus postavitve zob

 • biogena metoda

 • gibi mandibule

 • Modelacija totalne proteze

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • voski

 • Kivetiranje totalne proteze

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

  Teoretična protetika 3. letnik

 • modelni materiali

 • izgotovitev proteze

 • izolacijski materiali

 • Tlačenje akrilata

  Teoretična protetika 3. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

 • izgotovitev proteze

 • sintetične smole

 • izolacijski materiali

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • Obdelava in poliranje totalne proteze

  Teoretična protetika 3. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

 • obdelava in poliranje totalne proteze

 • naravna in umetna brusila

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • 4. letnik

   

   

  DELNA PROTEZA

   

   

  Delovni model, baza, grizni robniki

  Teoretična protetika 4. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • delna proteza

 • delitve defektnih zobnih lokov

 • načrtovanje

 • gingivalni deli

 • odtisni materiali

 • razkužila in razkuževanje

 • modelni materiali

 • voski

 • Žične zapone in podjezični lok

  Teoretična protetika 4. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

 • dentalni del delne proteze- zapona

 • načrtovanje delne proteze s pomočjo paralelometra

 • pomen protetičnega ekvatorja in potek zapone

 • potek in delitev podjezičnega loka

 • kovine in nekovine

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • Umavčenje v artikulator

  Teoretična protetika 2. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

  Anatomija glave 2. letnik

 • artikulatorji

 • mavec

 • čeljustni sklep

 • Postavitev delne proteze

  Teoretična protetika 4. letnik

 • postopek izdelave delne proteze

 • Zgotovitev delne proteze

  Teoretična protetika 4. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • postopek izdelave delne proteze.

 • izolacijski materiali.

 • izgotovitev proteze (tlačenje akrilata)

 • sintetične smole

 • postopki in načini polimerizacije.

 •  

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

  Teoretična protetika 4. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

 • vzroki in vrste poroznosti akrilatov

 • obdelava in poliranje delne proteze

 • naravna in umetna brusila

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • Fiksno – protetična priprava za delno protezo z ulito bazo

  Teoretična protetika 4. letnik

  Teoretična protetika 2. letnik

  Morfologija in gnatologija 1. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • fiksno protetična priprava – paraleliziranje

 • attachmenti

 • gredi

 • izgotovitev delne proteze z ulito bazo

 • sile

 • kovine in nekovine

 • nomenklatura

 • označevanje zob

 • značilnosti zobne krone in griznih ploskev

 • zobna oblika in njen vpliv na parodoncij

 • okluzijski stiki v interkuspidacijskem položaju

 • morfologija stalnih zob

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • izolacijski materiali

 • vložna masa

 • odtisni materiali

 • sintetične smole

 • naravna in umetna brusila

 • Podložitev proteze

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • sintetične smole

 • Popravila (reparatura) proteze

  Teoretična protetika 4. Letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • reparature

 • sintetične smole

 • Kovinsko – porcelanska prevleka

  Morfologija in gnatologija 1. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

  Teoretična protetika 4. letnik

  Zobotehnični materiali in tehnologija 3. letnik

 • nomenklatura

 • označevanje zob

 • značilnosti zobne krone in griznih ploskev

 • oblika zob in njen vpliv na parodoncij

 • okluzijski stiki v interkuspidacijskem položaju

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

 • najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju

 • kovinsko porcelanska prevleka

 • morfologija stalnih zob

 • keramika