SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ZOBOTEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 41.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 7. 2000

1. IME PREDMETA

TEORETIČNA PROTETIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

105

 

105

4.

68

 

68

skupaj

243

 

243


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • osvoji temeljna strokovno-teoretična znanja iz fiksne in snemne protetike,
 • se usposobi za teoretično analiziranje problemov pri praktičnem delu,
 • razvije motivacijo za vseživljenjsko izobraževanje,
 • se strokovno teoretično pripravi za samostojno delo v zobotehničnem laboratoriju,
 • usposobi se za aktivno skrb za lastne zobe in zdravje,
 • razvije osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica, to so odločnost, odgovornost, komunikativnost, natančnost, vztrajnost, samozavestnost, kreativnost, delavnost in poštenost,
 • razvija uglajeno obnašanje in spoštljiv odnos do pacientov in ljudi,
 • obvlada strokovno terminologijo in se usposobi za primerno strokovno govorno komunikacijo s stomatologom,
 • razvije vedoželjnost in pripravljenost za raziskovanje,
 • se oblikuje v samozavestno in podjetno osebnost.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Teoretična protetika – uvodni del

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani s predmetom, vsebinami, preverjanjem in ocenjevanjem znanja

 • se seznani z razvojem zobnih nadomestkov in razdelitvijo stomatološke protetike na posamezne veje

 • našteje sestavne dele stomatognatega sistema (SGS)

 • je sposoben povezovati znanja teoretične protetike z drugimi predmeti

 • razloži delovanje stomatognatega sistema

 • razume pomen skladnega delovanja SGS ter napake in vzroke nepravilnega delovanja SGS

 • Se zaveda pomena predmeta kot temeljnega za vse nadaljnje strokovnoteoretične predmete.

  Prosojnice

  Kronska sidra

   

   

   

 • pozna definicijo kronskih sider

 • našteje indikacije za izdelavo različnih kronskih sider

 • jih razvrsti glede na material iz katerega so izdelana, glede na obsežnost prekrivanja nosilca in glede na sposobnost prenašanja žvečnih obremenitev

 • našteje sidra 1., 2., in 3. vrste

 • razloži pomen retencijske in lastne trdnosti kronskega sidra

 • ovrednoti kvaliteto sider 1., 2., in 3. vrste in jih načrtovati

 • Zave se vpliva materiala, iz katerega so izdelana kronska sidra, na sposobnost upiranja žvečnim obremenitvam.

  Prosojnice

  Delovni modeli različnih vrst kronskih sider in mostovnih konstrukcij.

  Video: delovni model.

  Preparacija zoba nosilca, odtiskovanje antagonistov in delovnega področja

   

   

   

 • seznani se z znanji klinične stomatoprotetike

 • spozna različne načine marginalne preparacije zoba nosilca

 • se seznani z odtisnimi materiali za enodelno ulito konstrukcijo

 • razloži tangencialno in stopničasto preparacijo nosilca

 • analizira prednosti in slabosti tangecialne in stopničaste preparacije

 • prepozna odtisne materiale za antagoniste in materiale za odtiskovanje delovnega področja

 • zna rokovati z odtisi in izbrati pravo kvaliteto mavca za izlivanje antagonistov in delovnega področja

 • razloži postopek izlivanja delovnega področja od priprave odtisa, namestitve modelnih zatičev, do izžaganja individualnih delovnih modelčkov

 • Skrbi za svoje zdravje tako, da se zaveda pomena dezinfekcije odtisa.

  Se zaveda, da pravilen izbor oblike marginalne preparacije vpliva na kvaliteto izdelka.

  Kritično ocenjuje kvaliteto odtisa.

  Se zaveda pomena dvofaznega izlivanja odtisa.

  Se zaveda , da je delovni model posnetek stanja v ustih, zato je potrebna natančnost pri njegovi izdelavi.

  Prosojnice

  Odtisne žlice in elastični odtisni materiali.

  Priprava individualnega delovnega modelčka in modelacija kronskega sidra

   

   

   

 • spozna razlike pri pripravi gingivalne stopničke med tangencialno in stopničasto preparacijo

 • se seznani z modelirnim in cervikalnim voskom in zna zmodelirati kronska sidra

 • pojasni pomen lakiranja nosilca z distančnim lakom

 • razloži postopek izdelave plastične kapice po adapta sistemu in postopek izdelave voščene kapice s potopnim voskom

 • zna oceniti kvaliteto cervikalnega voska v primerjavi z modelirnim

 • Se zaveda, da je kvaliteta kronskega sidra odvisna od tesne gingivalne zapore in morfološke modelacije izdelka z upoštevanjem stičnih točk, ekvatorja, interdentalnih prostorov in embrazur.

   

  Artikulatorji

   

   

   

 • pozna definicijo artikulatorja

 • med seboj razlikuje arcon in nonarcon artikulatorje

 • našteje sprednje in zadnje determinante okluzije

 • našteje vrste artikulatorjev glede na stopnjo prilagodljivosti

 • našteje osnovne gibe mandibule

 • pozna registracijo medčeljustnega odnosa pri porušeni in neporušeni okluziji

 • razloži zahteve artikulatorjev

 • razume vpliv determinant na obliko okluzalnih ploskev pri gradnji nove okluzije

 • dojame kaj je obrazni lok in kaj z njim terapevt registrira

 • razloži, zakaj za umavčenje modelov v artikulator potrebuje registracijo medčeljustnega odnosa

 • opiše in pojasni pomen Bonwillovega trikotnika

 • razloži postopek umavčevanja delovnih modelov v artikulator s pomočjo Bonwillovega trikotnika in s pomočjo obraznega loka

 • Se zaveda pomena umavčevanja delovnih modelov v artikulator za nemoteno funkcijo žvečenja in strokovno neoporečne zobne nadomestke.

  Se zaveda napak, ki so posledica neustrezno umavčenih modelov v artikulator.

  Se zaveda obvezne uporabe artikulatorja za katerokoli snemno ali fiksnoprotetično delo.

  Je pozoren na izbiro mavca z minimalno ekspanzijo, za umavčevanje modelov.

  Prosojnice

  V artikulator umavčena delovna modela.

  Video: umavčevanje delovnih modelov v artikulator.

  Polna kovinska prevleka

   

   

   

 • našteje indikacije za izdelavo prevleke

 • našteje različne dentalne zlitine, ki jih uporablja pri izdelavi

 • opiše postopek izdelave polne kovinske prevleke in analizira posamezne faze

 • rRazloži vpliv estetike in funkcije žvečenja na indikacijo za izdelavo polne kovinske prevleke

 • nariše in opiše različne namestitve dolivnih kanalov na voščeno modelacijo

 • pojasni vlogo napajalnika

 • razloži pomen keramičnega traku

 • zna izbrati pravo vložno maso, glede na zlitino, ki jo uliva

 • pojasni vpliv postopnega segrevanja in žarjenja kivete na kvaliteto ulitka

 • razloži pomen zaščite zlitine med taljenjem

 • opiše različne načine taljenja zlitine

 • pojasni pomen termične obdelave ulitka

 • analizira napake, ki vplivajo na kvaliteto ulitka

 • pojasni, kako doseže, da so ulitki gladki, neporozni in volumsko nespremenjeni

 • Se zaveda, da izdela kvaliteten izdelek samo, če sledi postopku.

  Razvija odgovoren odnos do dela.

  Se zaveda pomena poznavanja precizijskega litja.

  Prosojnice

  Fasetirana prevleka

   

   

   

 • pozna indikacije za načrtovanje fasetirane prevleke

 • našteje dele fasetirane prevleke

 • pozna različne vrste kovinskih ogrodij

 • našteje in opiše retencijske elemente

 • opiše postopek določitve barve fasete

 • našteje osnovne barve, iz katerih je sestavljena faseta

 • pozna lastnosti akrilatnih mas

 • razloži vpliv stopničaste preparacije nosilca na kvaliteto izdelka

 • pojasni pomen različnih oblik kovinskega ogrodja in zna izbrati pravo obliko kovinskega ogrodja, upoštevajoč estetiko, artikulacijo, okluzijo in položaj zob

 • razume pomen retencijskih elementov med kovino in akrilatno faseto in razloži princip delovanja mehanske in kemične vezi med kovino in akrilatno faseto

 • pojasni osnovne značilnosti barve naravnih zob (vidnost pri UV svetlobi, prepuščanje svetlobnih žarkov in odbojnost svetlobnih žakov)

 • analizira dejavnike, ki vplivajo na izbor barve ( naraven izvor svetlobe, oči, ki izbirajo barvo, naj bodo v nivoju zob, ki jim barvo določamo, občutljivost proprioceptorjev za določanje barve)

 • demonstrira izbor barve s pomočjo barvnega ključa

 • razloži ordinacijske in laboratorijske postopke izdelave fasetirane prevleke

 • Dojame pomen barve in oblike zob za končni estetski izdelek.

  Razvija natančnost pri izbiranju barve.

  Se usposablja za timsko delo (določanje barve skupaj s stomatologom).

  Prosojnice

  Barvni ključ

  Akrilatna prevleka

   

   

   

 • našteje indikacije za načrtovanje akrilatne prevleke

 • razlikuje med seboj akrilatno in fasetirano prevleko

 • utemelji opredelitev akrilatne prevleke med začasna kronska sidra

 • razloži laboratorijske postopke izdelave akrilatne prevleke

 • Posluša mnenje stomatologa.

  Se zaveda, da je potrebno vsak nadomestek izdelati kvalitetno, ne glede na čas nošenja.

  Prosojnice

  Kovinsko porcelanske prevleka

   

   

   

 • pozna lastnosti zlitin za kovinsko porcelansko tehniko

 • pozna lastnosti porcelanske mase

 • našteje laboratorijske postopke izdelave kovinsko porcelanske prevleke

 • razloži pomen priprave kovinskega ogrodja pred nanosom porcelanske mase

 • opiše vpliv kemične in mehanske komponente na dobro kovinsko porcelansko vez

 • pojasni pomen koeficienta temperaturne razteznosti kovine in porcelanske mase za dobro kovinsko porcelansko vez

 • razloži pomen uskladitve artikulacije in okluzije v ustih pacienta

 • pojasni prednosti kovinsko porcelanske prevleke v primerjavi s fasetirano prevleko

 • Se zaveda pomena natančnega dela in čistoče.

  Razvija zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega poklicnega dela.

  Prosojnice

  Polna porcelanska prevleka

   

   

   

 • našteje različne postopke izdelave

 • pozna razlike med porcelansko maso za kovinsko porcelansko in porcelansko maso za polno porcelansko prevleko

 • razloži vzroke, ki polno porcelansko prevleko uvrščajo med estetska kronska sidra

 • pojasni, zakaj ima omejeno indikacijo načrtovanja

 • Se zaveda, da se mora izdelek oblikovno in barvno nemoteno vključiti v zobni lok.

  Prosojnice

  Delne prevleke

   

   

   

 • loči med seboj tričertinko, štiripetinko, onlej in inleje

 • razvrsti inleje po razredih

 • našteje materiale, iz katerih so izdelane delne prevleke

 • opiše vse vrste delnih prevlek

 • pojasni razliko med njimi

 • razloži pomen obrobne zapore

 • pojasni prednosti delnih prevlek v primerjavi z ostalimi prevlekami

 • Se zaveda prednosti ohranitve sklenine in dentina pri preparaciji.

  Se zaveda pomena gladkih in vzporednih sten preparacije za dobro retencijo in nemoteno vstavitev.

  Dojame pomen dobre ustne higiene.

  Prosojnice

  Koreninska sidra

   

   

   

 • loči koreninska od kronskih sider

 • opiše indirektno in direktno izdelavo fiksno protetičnega nazidka,

 • opiše izdelavo koreninske kapice

 • pojasni dejavnike, ki vplivajo na retencijo, statiko in trdnost fiksno protetičnega nazidka

 • razloži vlogo koreninske kapice pri parodontalno podprtih protezah

 • Se zaveda pomena ohranitve zoba in zobne korenine v ustni votlini.

  Prosojnice

  Sile

   

   

   

 • našteje sile, ki med žvečenjem delujejo na zobe in zobne nadomestke

 • razloži vpliv horizontalnih in vertikalnih sil na zobe in zobne nadomestke

 • Se zaveda, da s pravilnim načrtovanjem zobnih nadomestkov zmanjša škodljiv vpliv sil.

  Prosojnice

  Mostovne konstrukcije

   

   

   

 • pozna definicijo mostu

 • našteje sestavne dele mostu

 • razvrsti mostove po vrstah

 • razvrsti mostove po lokaciji

 • našteje profile členskih konstrukcij

 • našteje ordinacijske in laboratorijske postopke izdelave

 • razloži funkcije mostovnih konstrukcij

 • pojasni parodontalni prenos žvečnih sil

 • opiše posamezne vrste mostov

 • razloži vlogo biološke vrednosti zob nosilcev statike, trdnosti in higiene pri načrtovanju mostov

 • opiše različne oblike členskih konstrukcij in jih zna načrtovati glede na estetiko in funkcijo

 • dojame pomen pasivnega stika člena s sluznico

 • razloži razlike med sedlasto in polsedlasto člensko konstrukcijo in ju zna pravilno načrtovati

 • pojasni tehnično izvedbo mostovne konstrukcije

 • Se zaveda pomena nadomestitve vsakega manjkajočega zoba.

  Se zaveda pomena parodontalnega prenosa žvečnih sil.

  Prosojnice


  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Anatomske osnove

  Dijak-inja

   

   

 • zunanje obrazne strukture

 • orientacijske točke

 • orientacijske ravnine

 • ustna votlina - caum oris

 • ustni preddvor - vestibulum oris

 • anatomske posebnosti na zgornji in spodnji čeljusti ter spremembe po izgubi zob

 • ustno dno

 • jezik in njegova muskulatura

 • mimične in žvečne mišice

 • protezino ležišče in rezilienca sluznice

 • skicira obraz od spredaj in v profilu in označi kefalomotrične točke in linije

 • spozna, da za izdelavo totalne proteze potrebuje natančno znanje anatomije ustne votline, ki je pomembna za izdelavo dobre totalne proteze

 • na delovnem modelu prepozna frenulum, plicae, papillo incisivo, rugae palatinae, raphae palati, foveolae, palatinae, tuber maxillae, tuberculum mandibulae

 • seznani se s pomenom mylohyoideusa, ki oblikuje ustno dno in je tudi pomožna žvekalna mišica pri odpiranju ust ter pomembna za stabiliziacijo spodnje totalne proteze pri močno resorbiranemu alveolarnemu grebenu

 • spozna, da ima jezik pomembno vlogo pri žvečenju, požiranju, govoru in nošenju spodnje totalne proteze

 • skicira potek mimične muskulature okrog ust

 • skicira prehod sluznice s trdega na mehko nebo

 • analizira pomen sluznih žlez na nebu

 • Se zave pomembnosti ohranitve razmerij obraza za ohranitev zunanjega izgleda pacienta.

  Upošteva pomembne anatomske strukture pri načrtovanju totalne proteze.

  Zna preprečiti, da aktivnost mimičnih in žvečnih mišic ne destabilizira proteze.

  Posluša mnenje stomatologa.

  Slikovno gradivo.

  Okostje glave.

  Odtisi in modeli brezzobe zg. in sp. totalne proteze.

  Modeli zg. in sp. brezzobe čeljusti.

  Statika totalne proteze

   

   

   

 • ventilni učinek

 • adhezija

 • kohezija

 • mehanična retencija

 • analiza izlitih funkcijskih odtisov zgornje in spodnje čeljusti

 • grebenske črte

 • loči vestibularni in velarni ventilni rob in ga pokaže na modelu

 • zna našteti faktorje, od katerih je odvisna statika proteze

 • označi točke, ki jih resorbtivna atrofija ni prizadela

 • nariše grebenske črte v zg. in sp. čeljusti

 • Zaveda se, da je od vseh naštetih faktorjev odvisno dobro nošenje totalne proteze.

  Spontano se odzove na pravilo postavitve zob na alveolarni greben.

  Modeli in folije.

  Mavčni modeli zg. in sp. čeljusti.

  Klinične in laboratorijske faze izdelave totalne proteze

   

   

   

 • odtiskovanje čeljusti - odtisni materiali za anatomski odtis

 • izlivanje odtisa z mavcem

 • izdelava individualne žlice

 • funkcijski odtis

 • funkcijski delovni model

 • grizne šablone

 • zna našteti klinične in laboratorijske faze izdelave totalne proteze

 • spozna anatomske žlice za odtiskovanje

 • zna ugotoviti, iz katerega odtisnega materiala je vzet odtis

 • loči enofazno in dvofazno izlivanje odtisa

 • primerja kvaliteto in način izdelave funkcijske žlice iz šelaka in akrilata

 • analizira pomen gingivalnih stopov na funkcijski žlici

 • pozna funkcijski odtis in načine odtiskovanja z različnimi odtisnimi masami

 • zaščiti ventilni rob z voščenim trakom in uporabi trdi mavec

 • pozna način segrevanja šelakove bazne plošče, adaptacijo na funkcijski delovni model in prilagoditev voščenih griznih robnikov

 • Razvija pozitiven odnos do ohranitve zdravja.

  Je pozoren na varovanje okolja.

  Je pazljiv, da se ne opeče.

  Skrbi za dezinfekcijo funkcijskega odtisa.

  Je natančen pri izlivanju funkcijskega odtisa.

  Analizira anatomski in funkcijski delovni model.

  Ob morebitni nesreči pravilno ukrepa in si nudi samopomoč.

  Se zaveda, da svojevoljno ne spreminja registrirane višine griza.

  Sodelovanje s stomatologom.

  Anatomska odtisna žlica.

  Pri vseh fazah izdelave totalne proteze se zaveda odgovornega odnosa do pacienta.

 • registracija vertikalne in horizontalne relacije

 • zna razbrati osnovne smernice za postavitev zob, ki so označene na griznih šablonah (obrazna simetrala, protetična ravnina, linija smeha, položaj podočnika),

 •    

 • orientacija spodnjega modela v artikulatorju in prenos podatkov z griznih robnikov na model

 • spozna postopek vmavčenja v artikulator

 • izbere pravi mavec

 • uporablja Bouwillov trikotnik za določitev protetične ravnine

 •    

 • biogena metoda postavitve zob

 • upošteva biogena izhodišča, ki jih ugotovi po reliefu zgornje čeljusti (papila inciziva ter prva ruga palatina),

 •    

 • splošna pravila postavitve zob

 • zna splošno veljavna pravila uporabljati pri različnih metodah postavitve zob

 • Zobe postavi estetsko in s tem ne spremeni fizionomije pacienta.

   

 • okluzijske krivulje (sagitalna in transverzalna kompenzacijska krivulja)

 • analizira, zakaj je potrebno zobe v protezi postavljati po kompenzacijskih krivuljah

 • zna jih definirati in poimenovati z različnimi imeni

 • spozna kaloto in artikulacijsko ravnotežje

 •    

 • delovne metode postavitve zob v totalni protezi po različnih avtorjih - Gysi-ju, Haller-ju, Sears-u in Gerber-ju

 • seznani se z različnimi metodami postavitve zob, ki zahtevajo običajno tudi posebne oblike zob

 • Pridobi spoštljiv odnos do starejših metod postavitve zob in zna spoštovati vse, kar mu danes služi za izdelavo totalne proteze.

  Demonstracija kompletov zob.

 • preizkus postavitve zob - biogena metoda

 • seznani se z delom stomatologa v tej fazi - kontrola barve, okluzije in statike

 • Izoblikuje odgovoren odnos do pacienta

  Demonstracija postavitve zob v ustih pacienta.

 • izgotovitev proteze (končna modelacija, priprava za kivetiranje, tlačenje, polimerizacija, obdelava, poliranje in dostava proteze do stomatologa)

 • vstavitev proteze in končna kontrola - korektura okluzije, drsnih stikov in tiščanja

 • spozna pomen modelacije dlesni

 • zna uporabljati različne postopke polimerizacije

 • razlikuje brušenje in poliranje proteze

 • Se zaveda škodljivosti hrupa in prahu pri delu - ekološko osveščanje in varstvo pri delu.

  Razvije odgovoren odnos do pacienta.

   

  Kirurški posegi za stabilizacijo totalne proteze

   

   

   

 • Operativni posegi:

 • močno atrofičen čeljustni greben

 • kostne izrastline

 • implantati

 • zna opazovati anatomski odtis

 • prepozna nepravilne strukture na čeljustnem grebenu

 • Pridobi znanja in zna ukrepati v posebnih situacijah.

  Skrb za pravilno oskrbo pacienta.

   

  Podložitev in reparatura totalne proteze

       

 • direktna in indirektna podložitev

 • reparatura z odtisom in brez njega

 • pridobi potrebna znanja in zna ukrepati v posebnih situacijah

 • Vzpodbudimo ga k še bolj natančnemu in odgovornemu delu.

   

  Intraoralna registracija griza

 • loči ekstraoralno in intraoralno registracijo griza, s pomočjo katere nastavi terapevt grizne šablone v centrično relacijo

 •    

  Usklajevanje okluzije z brušenjem zob

 • spozna, da se okluzijska neskladja pojavijo tudi zaradi laboratorijskega postopka

 • uporablja artikulacijski papir za registracijo predčasnih stikov zob

 •    

  Imediatna proteza

 • kozmetična (estetska)

 •    

  Izdelava totalne proteze v SR - IVOCAP sistemu

 • spozna, da se krčenje akrilata kompenzira z dovajanjem plastične akrilatne mase

 • izbere metodo brizganja totane proteze, da se izogne napakam pri polimerizaciji

 • Se navduši za uporabo novih načinov polimerizacije, da so njegovi izdelki najboljši za pacienta.

   

 • Parodontalno podprta totalna proteza

 • spozna, da se lahko v zgornji čeljusti ohrani tudi posamezna zdrava zobna korenina, ki se jo v ta namen devitalizira in primerno oskrbi.

 • Se zaveda, da je parodoncij sposoben prenosa žvečnih sil na kost in receptorjev v kosti,

  Loči gingivalno in parodontalno podprto totalno protezo.

   


  4. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Fiksno protetična priprava - Paraleliziranje

  Dijak-inja

  Dijak-inja

   

 • opiše uporabo paralelometera

 • opiše postopek paraleliziranja sten prevleke

 • opiše način oblikovanja utora

 • našteje sidrne elemente delne proteze

 • razvrsti sidrne elemente po preciznosti in načinu prileganja

 • razume pomen paralelometra za pravilno načrtovanje

 • razloži vlogo sparaleliziranih sten

 • razume pomen pravilno oblikovanega utora

 • pojasni pomen pravilno postavljenega ekvatorja

 • razloži funkcije sidrnih elementov (retencija, stabilizacija in prenos žvečnih sil)

 • Se zaveda pomena paralelnih sten za nemoteno vstavitev delne preteze.

  Se zaveda pomena pravilno oblikovanega utora za prenos žvečnih sil.

   

  Attachment

   

   

   

 • pozna njegova sestavna dela

 • razdeli ju po načinu fiksacije na prevleko oziroma koreninsko kapico

 • opiše in dojame funkcijo patrice in matrice

 • utemelji pomen togega in peresnega attachmenta

 • analizira model in določi položaj attachmenta po izhodiščih (grebenska črta, obrazna simetrala)

 • Se zaveda, da morajo imeti dobri sidrni elementi poleg svoje funkcije tudi estetsko obliko.

   

  Gred

   

   

   

 • pozna sestavna dela gredi in ju opiše

 • razdeli gredi po načinu izdelave in po lokaciji

 • razloži funkcije različnih profilov gredi in jih pravilno načrtuje glede na podajnost sluznice alveolarnega grebena

 • pojasni pomen toge in peresne gredi

 • analizira model in določi položaj gredi v interkaninem področju po izhodiščih (sredina tuberculuma mandibule)

 • Zaveda se pomena gredi v smislu povezave prevlek ali koreninskih kapic.

   

  Konusna in teleskopska prevleka

   

   

   

 • pozna razlike med obema prevlekama

 • razume, na čem temelji retencija pri obeh prevlekah

 • razloži indikacije za njuno načrtovanje

 • Zaveda se, da je za dobro retencijo pomembna maksimaslna natančnost pri izdelavi konusnih oziroma teleskopskih prevlek.

   

  Delna proteza – oblike defektnih zobnih lokov

   

   

   

 • pozna definicijo defektnih zobnih lokov

 • našteje defektne zobne loke po Wildu in Kennedyju

 • opredeli delne proteze po obliki defektnega zobnega loka in po času nošenja

 • razloži funkcijske motnje SGS, ki nastanejo pri delni izgubi zob

 • v Kennedyjevo in Wildovo razpredelnico zna razvrstiti različne oblike defektnih zobnih lokov

 • razloži parodontalno, gingivalno parodontalno-gingivalno in osalno podprto delno protezo

 • pojasni vpliv prenosa žvečnih sil na ohranitev alveolarnega grebena

 • razume razlike med začasno, prehodno in definitivno delno protezo

 • razloži opredelitev akrilatne delne proteze med začasne zobne nadomestke

 • Zaveda se, da poznavanje klasifikacije po Wildu in Kennedy-ju olajša sporazumevanje med stomatologom in zobotehnikom.

   

  Načrtovanje

   

   

   

 • pozna postopek načrtovanja delne proteze s pomočjo paralelometra

 • razloži določitev smeri vstavitve delne proteze

 • opiše razliko med protetičnim in anatomskim ekvatorjem

 • pojasni vpliv protetičnega ekvatorja na potek zapone

 • Dojame pomen retencije, stabilizacije in prenosa žvečnih sil tako, da pravilno načrtuje elemente retencije, stabilizacije in naslonke.

   

  Gingivalni deli delne proteze

   

   

   

 • našteje gingivalne dele

 • loči med seboj gingivalne dele akrilatne delne proteze in delne proteze z ulito bazo

 • našteje njihove funkcije

 • razloži potek in obliko podjezičnega loka

 • razloži potek in obliko nebne plošče

 • pojasni pomen malega veznega elementa

 • Dojame prednosti delne proteze z ulito bazo v primerjavi z akrilatno delno protezo.

   

  Dentalni del delne proteze-zapona

   

   

   

 • loči sestavne dele zapone

 • našteje žične zapone

 • našteje ulite Neyeve zapone

 • pozna ulite zapone po Roachu

 • analizira potek retencijske in stabilizacijske ročice zapone in pozna njuno funkcijo

 • utemelji, zakaj je potrebno določiti globino podvisa pri retencijski ročici

 • definira retencijsko moč zapone

 • razloži funkcije naslonke

 • našteje in opiše zahteve, ki jih mora izpolnjevati dobra zapona

 •  razloži indikacije in opiše žični »C« in »E« zaponi

 • pojasni primere, pri katerih se načrtujejo Ney in Roach zapone

 • Zave se prednosti ulite zapone v primerjavi z žično.

  Dojame, zakaj se žične zapone načrtujejo samo pri začasnih protezah.

   

  Statika delne proteze

   

   

   

 • našteje vertikalna in horizontalna oporila

 • pozna trikotno in kvadratno podporno polje

 • razloži podporno točko, linijo in podporno polje

 • definira os rotacije

 • analizira primere različnih defektnih zobnih lokov in načrtuje oporila

 • Zaveda se, da so statično najmanj ugodne krilne proteze.

  Se zave posledic, ki nastanejo ob nepravilnem načrtovanju oporil.

   

  Postopek izdelave akrilatne proteze

   

   

   

 • pozna postopek izdelave proteze

 • opiše posamezne faze postopka

 • Zaveda se, da mora biti proteza kvalitetno izdelana, čeprav je začasna.

   

  Zgotovitev delne proteze z ulito bazo

   

   

   

 • pozna postopek izgotovitve na klasičen način in postopek s pomočjo predložkov

 • pojasni oba načina zgotovitve

 • razloži, zakaj krilne proteze zgotavlja samo na klasičen način

 • Dojame razliko v kvaliteti in hitrosti med obema postopkoma.

   

  Reparature

   

   

   

 • našteje različne vrste reparatur

 • razloži postopek izdelave posamezne reparature

 • pojasni,v katerih primerih je potreben odtis delovnega področja

 • Zaveda se, da mora biti reparatura izdelana tako, da je popravek neopazen.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  - ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Kronska sidra

  Anatomija glave 2. letnik

 • ustna votlina

 • Preparacije nosilca, odtiskovanje antagonistov in delovnega področja

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 2. letnik

  Praktična protetika 2.letnik

 • razkužila in razkuževanje

 • priprava deljivega delovnega modela

 • Priprava idm in modelacija kronskega sidra

  Morfologija in agnatologija 1. letnik

  Praktična protetika 2. letnik

 • morfologija stalnih zob

 • priprava deljivega delovnega modela

 • Artikulatorji

  Morfologija in agnatologija 1. letnik

  Anatomija glave 2. letnik

  Praktična protetika 2. letnik

 • okluzijski stiki v interkuspidacijskem položaju

 • čeljustni sklep

 • položaj mandibule in medčeljustni odnosi

 • gibi mandibule

 • artikulator

 • Polna kovinska prevleka

   

 • polna kovinska prevleka

 • priprava livne forme

 • ulivanje

 • obdelava in poliranje

 • Fasetirana prevleka

  Praktična protetika 2. letnik

 • fasetirana prevleka

 • fasetiranje

 • Akrilatna prevleka

   

 • akrilatna prevleka

 • fasetiranje

 • Delne prevleke

  Anatomija glave 2. letnik

  Praktična protetika 2. letnik

 • higiena ustne votline

 • delne prevleke

 • Koreninska sidra

  Morfologija in agnatologija 1. letnik

  Praktična protetika 2. letnik

 • anatomija zob in obzobnih tkiv

 • koreninska sidra

 • Sile

  Morfologija in agnatologija 1. letnik

 • anatomija zob in obzobnih tkiv

 • Mostovne konstrukcije

  Morfologija in agnatologija 1. letnik

  Praktična protetika 2. letnik

 • anatomija zob in obzobnih tkiv

 • zgornji in spodnji zobni lok

 • mostovna konstrukcija

 • Anatomske osnove

  Anatomija glave 2. letnik

 • medicinska terminologija in topografija glave

 • Klinične in laboratorijske faze izdelave totalne proteze

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 3. letnik

  Praktična protetika 3. letnik

 • odtisni materiali

 • modelni materiali

 • voski

 • izolacijski materiali

 • sintetične smole

 • odtis in anatomski model

 • individualna funkcijska žlica

 • funkcijski odtis in funkcijski model

 • grizni robniki

 • umavčenje modelov v artikulator

 • analiza modelov

 • izbira umetnih smol

 • postavitev zob zgornjega interkaninega področja

 • postavitev spodnjega podočnika

 • postavitev zob spodnjega transkaninega področja

 • postavitev zob spodnjega interkaninega področja

 • okluzija in artikulacija totalne proteze

 • modelacija totalne proteze

 • kivetiranje totalne proteze in izpiranje voska iz kivete

 • tlačenje akrilata

 • obdelava in poliranje totalne proteze

 • Statika totalne proteze

  Anatomija glave 2. letnik

  Praktična protetika 3. letnik

 • skelet glave po skupinah

 • postavitev zob spodnjega transkaninega področja

 • Kirurški posegi za stabilizacijo totalne proteze

  Anatomija glave 2. letnik

 • medicinska terminologija in topografija struktur glave

 • mišice glave-žvekalne mišice

 • Podložitev in reparatura totalne proteze

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 3. Letnik

 • sintetične smole

 • Intraoralna registracija

  Praktična protetika 3. letnik

 • grizni robniki

 • Parodontalno podprta totalna proteza

  Teoretična protetika 2. letnik

  Praktična protetika 2. letnik

 • koreninska sidra

 • koreninska sidra

 • Attachment

  Praktična protetika 4. letnik

 • fiksno protetična priprava za delno protezo z ulito bazo

 • Gred

   

 • fiksno protetična priprava za delno protezo z ulito bazo

 • Delna proteza – oblike defektnih zobnih lokov

  Teoretična protetika 3. letnik

 • anatomske osnove

 • Gingivalni deli delne proteze

   

 • žične zapone in podjezični lok

 • Dentalni del delne proteze-zapona

   

 • žične zapone in podjezični lok

 • Postopek izdelave akrilatne proteze

  Praktična protetika 4. letnik

 • delovni model, baza, grizni robniki

 • žične zapone in grizni robniki

 • umavčenje v artikulator

 • postavitev delne proteze

 • zgotovitev delne proteze

 • Zgotovitev delne proteze z ulito bazo

   

 • postavitev in zgotovitev delne proteze z ulito bazo

 • Popravila (reparature)

   

 • popravila (reparature) proteze