SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ZOBOTEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 41.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 7. 2000

1. IME PREDMETA

Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

93

12

105

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

 

68

skupaj

161

12

173


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razvije odgovoren odnos do svojega zdravja in zdravja drugih ljudi,
 • se usposobi  za opazovanje sebe in drugih,
 • se nauči ločevati bolezenska znamenja,
 • se seznani s poklicnimi obolenji,
 • je pripravljen posredovati pridobljeno znanje v svojem življenjskem okolju,
 • zavzame pravilen odnos do uživanja hrane,
 • se seznani z nevarnostmi uživanja drog,
 • se nauči nuditi neodložljivo prvo pomoč,
 • se nauči, kako izvajati samopomoč pri poškodbah v laboratoriju (opekline, vbodline, ureznine),
 • se nauči triaže poškodovancev,
 • zna zaustaviti krvavitev in preprečiti šok,
 • zna spoštovati in ceniti življenje,
 • spozna glavne medicinsko pomembne povzročitelje okužb pri človeku,
 • loči dezinfekcijo in sterilizacijo,
 • se nauči izvajati dezinfekcijo in sterilizacijo ter zanesljivih načinov kontrole sterilizacije,
 • je motiviran za ohranitev lastnega zdravja pri delu v zobotehničnem laboratoriju,
 • skrbi za preprečevanje iatrogenih infekcij,
 • spozna možnosti preventivne dejavnosti in kurativo nalezljivih bolezni,
 • se seznani z najpogostejšimi paraziti, ki parazitirajo v človeškem telesu.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik - Zdravstvena vzgoja, higiena

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Zdravje

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna definicijo zdravja po WHO

 • seznani se s pozitivnim zdravjem

 • ceni zdravje kot vrednoto

 • razume vpliv zdravja na kvaliteto življenja

 • razloži in pojasni praktični pomen definicije

 • Oblikuje primeren odnos med teorijo in prakso. Poskusijo sami v manjši skupini definirati zdravje.

  Higiena

   

   

   

 • seznani se z definicijo, z zgodovino in področji, s poudarkom na osebni higieni in higieni dela na delovnem mestu

 • razloži definicijo zdravja in išče delovna področja higiene

 • Motiviran je za ustvarjanje zdravju naklonjenih pogojev.

  Razvija sposobnosti sodelovanja.

  Razvija odgovoren odnos do svojega zdravja in zdravja drugih.

   

  Higiena ustne votline

   

   

   

 • seznani se z najpogostejšimi obolenji ustne votline, njihovim zdravljenjem in preventivo

 • spozna zobno gnilobo

 • spozna zdravljenje zobne pulpe, spozna način izdelave koreninskega sidranja

 • opiše možne postopke za ohranitev ustne higiene

 • prepozna dejavnike tveganja za zdravje ustne votline in pozna ukrepe za izboljšanje ustne higiene

 • Navaja se na sodelovanje s pacientom.

  Razvije odgovornost za lastno zdravje.

  Referat

  Diapozitivi

  Zdravje sluha in vida

   

   

   

 • spozna vlogo sluha in vida

 • seznani se z negativnimi dejavniki

 • spozna pomen preventivnih ukrepov

 • razume pomen sluha in vida

 • spozna dejavnike, ki ogrožajo sluh in vid

 • zna zaščititi vid z zaščitnimi očali

 • zna zaščititi sluh z antifoni

 • zna izbrati prave tehnološke postopke za zaščito vida in sluha

 • Zave se pomena varovanja vida in sluha.  

  Higiena dihal in poklicne pnevmokonioze

   

   

   

 • spozna vlogo dihal

 • odkriva dejavnike tveganja pnevmokonioz

 • spozna kemično in mehanično draženje drobnih prašnih delcev v pljučnem tkivu

 • razume brstenje pljučnega epitela kot posledico draženja epitela

 • zave se ireverzibilnih sprememb na pljučih,

 • nauči se rabe dihalnih mask

 • Išče dejavnike okvar pljuč pri svojih starših in v bližnji okolici.

  Ima odgovoren odnos do agresivnega prahu.

  Nariše pljučne meščičke.

  Higiena prehrane

   

   

   

 • seznani se s hranilnimi snovmi (maščobe, beljakovine, ogljikovi hidrati, vitamini, minerali)

 • razume osnove zdrave prehrane

 • razlikuje osnovne energijske sestavine hrane, zaščitne in balastne snovi

 • nauči se pravilnega pripravljanja hrane

 • Zaveda se pomena pravilne, uravnotežene prehrane.

  Navaja se na pravilne prehranske navade.

  Sestavi pravilni in nepravilni jedilnik.

  Kronične nenalezljive bolezni (CINDI)

   

   

   

 • spoznava:

 • zvišan krvni tlak

 • zvišano telesno težo

 • kajenje in alkohol

 • zvišan holesterol

 • zvišan krvni sladkor

 • telesno neaktivnost

 • zave se, kateri so sporočilni dejavniki kroničnih nenalezljivih bolezni

 • spozna znamenja kroničnih nenalezljivih bolezni

 • seznani se s preventivnimi ukrepi proti kroničnim nenalezljivim boleznim

 • Zaveda  se pomena preventive za kronične nenalezljive bolezni.

  Referati:

 • sladkorna bolezen,

 • zvišana telesna teža,

 • holesterol,

 • zvišan krvni tlak.

 • Droge (alkohol, tobak, kanabis in druge ilegalne droge)

   

   

   

 • seznani se z vplivi drog na (naše telo) organizem

 • opiše možnosti za preprečevanje zasvojenosti

 • opredeli oblike zasvojenosti

 • Zavzame pravilen odnos do uživanja drog. Referat

  Vzgoja za zdravo spolno življenje

   

   

   

 • spozna anatomsko zgradbo genitalnih organov

 • spozna pomen načrtovanja družine

 • seznani se s kontracepcijo in se zanjo ustrezno odloči

 • spozna anatomijo moških in ženskih spolnih organov, menstrualni ciklus, nosečnost in porod

 • pozna načine preprečevanja zanositve

 • Razvije sposobnost za oblikovanje zdravega partnerskega in starševskega odnosa.

  Si razvije odgovoren odnos do spolnega življenja.

   

  Spolno prenosljive bolezni

   

   

   

 • opiše etiologijo, epidemiologijo in kliniko ter preventivo sifilisa in gonoreje

 • analizira vlogo socialnih dejavnikov pri večanju števila spolno bolnih

 • našteje in opiše ukrepe za osebno zaščito pred okužbo s povzročitelji sifilisa in gonoreje

 • analizira vlogo slabe prosvetljenosti ljudi in osebne higiene pri širjenju spolnih infekcij

 • Dojame pomen preventivnih družbenih in zdravstvenih ukrepov v boju proti spolno prenosljivim boleznim. Demonstracija: slike sifilisa.

  Uvod v prvo pomoč

   

   

   

 • seznani se, kaj stori ob poškodbi in kako jo nudi

 • prepozna razliko med prvo pomočjo in nujno medicinsko pomočjo

 • zna ustrezno komunicirati

 • Razvije  občutek za sočloveka. Vaje: triaža poškodovanca.

  Obvezilni material

   

   

   

 • spozna obvezilni material

 • nauči se tehnike obvezovanja s trikotno ruto in prvim povojem

 • zna opazovati in pomiriti poškodovanca z vzpodbudno besedo

 •   Vaje: Obvezovanje s trikotno ruto in povojem.

  Pet nujnosti za življenje

   

   

   

 • nauči se triaže in spozna, zakaj ima tako velik pomen

 • ugotovi ogroženost poškodovanca in opravi triažo

 • namesti poškodovanca v ustrezen položaj in organizira transport

 • Zave se, kako pomembna je pravilna in hitra prva pomoč.  

  Najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju (vreznine, vbodnine, opekline, oparine, tujki v telesu, poškodbe kosti in sklepov)

   

   

   

 • spozna, kakšne poškodbe se pripete v laboratoriju, znake poškodb in prvo pomoč

 • zna oskrbeti vreznine, vbodnine, ki nastanejo pri delu z vrtečimi seinstrumenti, oskrbi opekline, oparine, tujke, in oskrbi zastrupljenega s plinom

 • zna napraviti ustrezno imobilizacijo

 • usposobi se za nudenje samopomoči in zna pomagati poškodovancu, ki potrebuje prvo pomoč

 • Zave se, kako pomembna je pravilna imobilizacija. Vaje: Oskrbe raznih poškodb in imobilizacija.

  Krvavitve

   

   

   

 • spozna arterialno, venozno, kapilarno krvavitev in krvavitev iz alveole

 • spozna znamenja krvavitve z znaki šoka

 • seznani se z nevarnostmi notranjih krvavitev

 • prepozna vrsto krvavitve in izbere ustrezen način zaustavljanja krvavitve

 • zna definirati hemoragični šok

 • zaustavlja krvavitev s kompresijsko obvezo in digitalno kompresijo

 • spremlja poškodovanca med transportom

 • Pozoren je na prekrvavljenost tkiva pri dalj časa trajajoči kompresiji. Vaje: Urimo zaustavljanje krvavitve s prsti, povoji in Esmarkovo prevezo.

  Šok

   

   

   

 • spozna glavne vzroke za nastanek šoka (bolečina, krvavitev)

 • dobro pozna znamenja šoka

 • loči šok od omedlevice

 • definira šok

 • primerja vrste šoka in izvaja potrebne ukrepe

 • našteje znamenja šoka

 • nauči se nuditi poškodovancu pomoč

 • zna namestiti poškodovanca v položaj za avtotransfuzijo

 • Zaveda se pomena pravilnega in hitrega ukrepanja.  

  Nezavest - oživjanje

   

   

   

 • nauči se, koga oživlja, kdo, koliko časa oživlja in tehnike oživljanja

 • oceni stanje vitalnih funkcij in izvaja oživljanje po abcd programu

 • obvlada položaj za nezavestnega

 • zna uporabljati pravilne prijeme (Rautk-ov in Heimlichov) in namestiti nezavestnega v nato položaj

 • Spoštuje in ceni življenje poškodovanca.

  Vaje:

 • demonstracija na lutki,

 • položaj za nezavestnega.

 • 4. letnik - MIKROBIOLOGIJA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Mikrobiologija

  Dijak

  Dijak

   

 • definira mikrobiologijo kot vedo

 • razvrsti mikroorganizme v skupine

 • poimenuje vede, ki proučujejo mikroorganizme

 • loči splošno mikrobiologijo od specialne

 • primerja med seboj medicinsko, veterinarsko, poljedelsko in tehnično mikrobiologijo

 • Zave se prisotnosti mikroorganizmov v človekovemu življenjskemu okolju.  

  Razkužila in razkuževanje

   

   

   

 • razvrsti osnovne skupine razkužil ter njihovo delovanje

 • razloži dobre in slabe strani razkuževanja

 • analizira zakaj je potrebno razkuževanje rok

 • razume različne načine razkuževanja (dezinfekcije)

 • razloži razkuževanje in načine delovanja razkužil na mikrobe

 • Razvije rahločuten odnos do varovanja okolja. Higiensko umivanje rok in razkuževanje.

  Sterilizacija

   

   

   

 • našteje in opiše fizikalne in kemijske postopke sterilizacije

 • pojasni različne načine uspešnosti kontrole sterilizacije

 • razloži, kaj je sterilizacija

 • spozna princip delovanja pare na mikroorganizme

 • izbira med različnimi metodami sterilizacije in materailom, ki ga sterilizira

 • razloži različne načine kontrole sterilizacije

 • Zaveda se pomena in odgovornosti za ohranjanje svojega zdravja in zdravja drugih. Avtoklav skiciramo na tablo in pojasnimo princip delovanja.

  Ogled suhega sterilizatorja v zobni ordinaciji.

  Kemoterapevtiki

   

   

   

 • razvrstimo glavne skupine kemoterapevtikov in antibiotikov in razložimo njihovo delovanje na mikroorganizme

 • razume pomen kemoterapije za človeka in živali

 • Dojame pomen kemoterapevtikov za človeka.

  Zave se nevarnosti razvoja odpornosti bakterij na kemoterapevtike.

  Demonstracija difuzijskega antibiograma  z diski.

  Oblika, zgradba in velikost mikroorganizmov

   

   

   

 • loči tri osnovne morfološke oblike bakterij

 • skicira in poimenuje posamezne mikroorganizme

 •    

  Prokariontska celica

   

   

   

 • opiše celično steno, citoplazemsko membrano, citoplazmo z vključki in celične izrastke

 • nariše bakterijsko celico in označi dele bakterijske celice

 • z ustreznimi strokovnimi izrazi poimenuje sestavne dele bakterijske celice in njihovo delovanje

 •    

  Gojišča in gojitev mikroorganizmov

   

   

   

 • opiše pripravo in vrste gojišč po sestavi

 • našteje in razloži pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da mikrobi na gojiščih lahko rastejo in se razmnožujejo

 • razume aseptično delo

 • razloži pomen inkubiranja za rast mikroorganizmov

 • razume pojem aerobno, anaerobno, mikroaerofilno okolje

 • Pozoren je na varovanje lastnega zdravja in zdravja drugih. Demonstracija: gojišča.

  Infekcija

   

   

   

 • loči prikrito in očitno okužbo

 • pozna člene Vogralikove verige

 • našteje vrste okužb

 • opiše prikrito latentno in očitno okužbo

 • Zave se nevarnosti klicenoštva.

  Zave se odgovornosti za lastno doživljenjsko (permanentno) izobraževanje.

   

  Uvod v imunologijo

   

   

   

 • našteje glavne značilnosti naravne odpornosti, humoralne in celične

 • opiše osnovne značinosti antigenov in protiteles

 • spozna limfocite T

 • loči naravno in pridobljeno odpornost

 • razloži razlike med posameznimi tipi imunosti

 • Zave se pomena imunologije kot samostojne vede, saj proučuje in zaščiti naše telo pred določeno infekcijsko boleznijo.

  Zave se pomena cepljenja prebivalstva.

  Referat: cepljenje v Sloveniji.

  Preobčutljivostne reakcije

   

   

   

 • spozna 4 tipe preobčutljivostnih reakcij

 • loči pojme alergen, histamin, anafilaksija

 • pojasni kasno preobčutljivost ali alergijo kasnega tipa

 • Zaveda se nevarnosti alergenov v okolju.  

  Specialna bakteriologija

   

   

   

 • pri vsaki bakterijski vrsti našteje najpomembnejšo okužbo, ki jo povzroča pri človeku

 • spozna način njihovega širjenja (epidemiologijo) in preprečevanja (preventivo)

 • opiše naloge medicinske bakteriologije

 • razporedi bakterije v morfološke enote

 • analizira vlogo socialnih dejavnikov pri pojavljanju in širjenju bakterijskih bolezni na koži

 • Zave se pomena medicinske in veterinarske bakteriologije za zdravje.  

  Piogeni koki

   

   

   

 • spozna:

 • stafilokoke

 • streptokoke

 • pnevmokoke

 • meningokoke

 • gonokoke

 • spozna oblike kokov

 • odnos mikrobov do gostitelja in načine uničevanja

 • razvija komunikacijske spretnosti

 • Zaveda se nevarnosti okužb s piogenimi koki.

  Zaveda se pomena pravilne komunikacije.

  Slike kožnih bolezni.

  Infekcije v ustih in žrelu

   

   

   

 • zobna gniloba

 • zobni kamen

 • angine

 • spozna neposrednega povzročitelja zobne gnilobe

 • pato-fiziologijo kariesa in pospeševalne faktorje

 • spozna vplive mehkih zobnih oblog

 • nauči se pravilnega čiščenja zob

 • nauči se čiščenja trdih oblog za preprečevanje vnetij v ustih

 • spozna vplive trdih zobnih oblog na zdravje dlesni

 • Zaveda se, zakaj je potrebno čiščenje zob po 20 minutah.

  Nauči se pravilnega čiščenja zob.

  Razgovor o zobni ščetki, uporabi zobnih past, vodi za umivanje zob, uporabi ustnih vod in o potrebi dezinfekcije ustne votline.

  Črevesne bakterije

   

   

   

 • spozna pomembnejše predstavnike pogojno patogenih rodov (E.coli, Proteus, Klebsiella) in patogenih rodov (Salmonella, Shigella)

 • razloži značilnosti patogenih in pogojno patogenih črevesnih bakterij

 • razloži pot širjenja  s fekalnim onesnaženjem z živili, z vodo

 • spozna biokemično aktivnost bakterij

 • spozna znamenja tifusa, zdravljenje in preventivo

 • Dojame pomen higienično čiste priprave hrane.  

  Clostridium

   

   

   

 • tetani

 • botulinum

 • plinske gangrene

 • pojasni razširjenost klostridijev v naravi, posebnosti pri njihovem širjenju ter pomen toksinov

 • primerja razlike pri zastrupitvah z živili, ki jih povzročajo salmonelle

 • Zaveda se nevarnosti okužbe zaradi prisotnosti spor v našem življenjskem okolju. Slikovno gradivo.

  Spirohete

   

   

   

 • treponema pallidum

 • pozna mikrobiološko obliko povzročiteljice sifilisa

 • razloži širjenje infekcije

 • razloži simptome za odkrivanje sifilisa

 • primerja simptome sifilisa z gonorejo

 • nauči se, kako zaščititi svoje zdravje

 • spozna pomen pravočasnega zdravljenja sifilisa

 •   Demonstracija: ogled fotografij štadijev sifilisa.

  Glive

   

   

   

 • candida albicans

 • razume pametno uporabo antibiotikov širokega spektra

 • spozna bolezenske spremembe pri dojenčkih v ustih

 • spozna spremembe pri odraslih v ustnih kotih v starosti zaradi znižanja višine griza in poglobitve kožne gube

 • Zave se pomena pravilne terapije..

  Zave se pravilne protetične oskrbe - določitve višine griza, za preprečevanje mikoze ustnih kotov.

   

  Virologija

   

   

   

 • seznanijo se z vedo

 • z zgradbo virusa

 • z razmnoževanjem in širjenjem virusnih infekcij

 • spozna acelularen skupek molekul

 • primerja virus z bakterijsko celico

 • skicira virus

 • Zave se pomena virusov kot posebne življenjske oblike  

  Virusi, ki okvarjajo kožo

   

   

   

 • zoster (norice in pasavec)

 • herpes simpleks virus

 • virus ošpic

 • virus koz

 • seznani se z imunizacijskim programom

 • našteje različne oblike okužb

 • prepozna virusno bolezen kože na slikah

 • v diskusiji analizira značilnosti navadnega ustničnega herpesa

 • Zave se, da po infekciji ostane virus prikrit ali latenten. Demonstracija - ogled slikovnega materiala.

  Virusne infekcije žlez slinavk - PAROTITIS EPIDEMICA

   

   

   

 • spozna simptome vnetja, s pomočjo katerih lahko postavi diagnozo

 • spozna afiniteto virusa do žleznega tkiva, zato ni prizadeta le obušesna slinavka, temveč tudi organi s podobno žlezno zgradbo

 • Zave se prenosa in komplikacij v obdobju pubertete. Demonstracija:
  Topografska slika gl. Parotix.

  Virusi, ki povzročajo okvare dihal

  RHINOVIRUSI

  VIRUS INFLUENZAE

   

   

   

 • virusi, ki povzročajo gripo ali influenco

 • razloži, zakaj smo lahko velikokrat prehlajeni

 • razloži, zakaj se gripa pojavlja v obliki epidemij in pandemij

 • zna preventivno ukrepati

 • Zaveda se pomena preventive.  

  Virusi, ki povzročajo obolenja centralnega živčnega sistema

   

   

   

 • virus srednjeevropskega klopnega meningoencefalitisa

 • virus stekline

 • opiše gostitelja

 • poudari način prenosa virusa z gostitelja na gostitelja

 • spozna epidemiologijo in patogenezo

 • zna se pravilno obuti in obleči ter uporabljati repelente za zaščito pred klopi

 • Zaveda se pravočasnega pomena cepljenja.

  Zaveda se, da je že razvit encefalitis smrten zaradi ohromitev.

  V zemljevidu Slovenije si ogleda razširjenost klopnega meningoencefalitisa.

  Virusne infekcije jeter - HEPATITIS

   

   

   

 • spozna povzročitelja hepatitisa A in B,

 • spozna epidemiologijo hepatitisa A - fekalno oralno in hepatitisa B – parenteralno

 • seznani se z načini preprečevanja okužb in z nevarnostjo okužbe v laboratoriju

 • Zaveda se pomena cepljenja zdravstvenih delavcev.  

  Parazitologija

   

   

   

 • spozna enocelične in večcelične parazite

 • trichomonas vaginalis

 • Plazmodij

 • skicira razvojni krog plazmodija: nespolno fazo v človekovem telesu

 • spolna faza v komarju anafelesu

 • Spoštuje vezan način spolnega življenja.  

  Metljaj

   

   

   

 • spozna skupne lastnosti metljajev

 • obvlada razvojni krog in ga skicira

 • Zaveda se gospodarske škode, ki jo povzroča jetrni metljaj v živinoreji (govedo, ovce).  

  Trakulje

   

   

   

 • spozna najbolj pogoste tipe trakulj in razvojni krog predstavnika, pomembnega za človeka

 • poudari, da je človek le vmesni gostitelj

 • Zave se pomena higienskega odstranjevanja fekalij.  

  Gliste

   

   

   

 • ASCARIS LUMBRICOIDES

 • ENTEROBIUS VERMICULARIS (podančica)

 • spozna izgled in splošne lastnosti glist

 •    

  Bolhe

   

   

   

 • spozna jih kot prenašalce bolezni

 • spozna njihovo telesno zgradbo in razvojni krog

 • Zave se pomena uničevanja bolh pri domačih živalih - psih in mačkah.  

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  - ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •