SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ZOBOTEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 41.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 7. 2000

1. IME PREDMETA

ZOBOTEHNIČNI MATERIALI IN TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

   

 

skupaj

70

 

70


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • strokovno-teoretično spozna materiale, ki jih uporablja pri samostojnem delu v zobotehničnem laboratoriju (kemična sestava, lastnosti, uporabnost in tehnološki postopki),
 • praktične veščine obogati s teoretičnim znanjem in razumevanjem tehnoloških postopkov, ki mu omogoča samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc,
 • razvija se v samozavestno in kreativno osebnost, ki se bo znala s svojim strokovnim delom uveljaviti na trgu delovne sile,
 • usposobi se za sodelovanje v delovni skupini (zobozdravnik - zobotehnik - zobozdravstvena asistentka),
 • razvija etične norme o dolžnostih do družbe in do sočloveka,
 • razvija odgovoren odnos do zdravja kot najvišje vrednote,
 • razvija odgovoren odnos do okolja za njegovo aktivno varovanje,
 • skrbi za varčno uporabo materiala in energijskih virov,
 • s pridobljenim znanjem dviga ustvarjalni potencial za napredovanje v zobotehnični stroki,
 • razvija sposobnosti za proučevanje procesov in pojavov v naravi.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Modelni materiali

  Dijak

  Dijak

   
 • spozna mavec, njegova nahajališča in pridobivanje

 • spozna različne vrste mavcev glede na uporabnost

 • spozna kemične in fizikalne lastnosti mavca

 • spozna modelni cement in njegovo uporabo

 • seznani se z modelnimi metakrilati

 • razlikuje mavce po tipu (tip I, II, III, IV in artikulator mavec)

 • pojasni uporabnost različnih tipov mavca za izdelavo delovnih modelov

 • pojasni vpliv časa vezave mavca in pravilnega mešanja na njegovo kvaliteto

 • razloži vpliv ekspanzije na kvaliteto mavca

 • zna izbrati pravi mavec glede na trdoto, trdnost na pritisk in ekspanzijo

 • spozna tudi druge materiale za izdelavo delovnih modelov,

 • zapiše kemijsko reakcijo vezave mavca z vodo

 • opredeli pomen eksotermne reakcije

 • opredeli pomen higroskopične ekspanzije

 • Se zaveda, da pravilno razmerje destilirane vode in mavčnega prahu ohrani kvaliteto mavca.

  Dojame pomen pravilne izbire ustreznega materiala za izlivanje različnih vrst odtisov.
  Demonstracija mešanja mavca.

  Voski

   

   

   

 • spozna različne vrste dentalnih voskov ki jih uporablja v fiksni in snemni protetiki

 • seznani se s sestavo in uporabnostjo naravnih in sintetičnih voskov

 • spozna kemijske in fizikalne lastnosti voskov

 • našteje voske z visokim in nizkim tališčem

 • opredeli voske za fiksno protetiko (podložni, modelirni, cervikalni, …)

 • opredeli voske za snemno protetiko

 • razloži pomen osnovnih lastnosti voskov, kot so: interval taljenja, toplotna ekspanzija, plastičnost

 • razloži mehanske lastnosti, modul elastičnosti in trdnost na pritisk

 • analizira posamezne tipe voskov

 • razloži pomen latentne napetosti

 • pojasni spremembo elastičnosti in volumna voska pri toplotni obdelavi in ohlajanju

 • Zaveda se pomena prave izbire voska za določeno fazo dela.

  Zaveda se pomena toplotne obdelave voščene konstrukcije za sproščanje latentnih napetosti.
  Demonstracija vzorcev voskov, ki se uporabljajo za izdelavo dentalnih voskov.

  Odtisni materiali

   

   

   

 • spozna lastnosti, sestavo in pravilno uporabo termoplastičnih odtisnih materialov

 • spozna lastnosti, sestavo in pravilno uporabo termoplastičnih alginatov

 • spozna lastnosti, sestavo in pravilno uporabo termoplastičnih odtisnih silikonov

 • razlikuje kondenzacijske in adicijske silikone

 • spozna sestavo in dobre lastnosti odtisnega mavca

 • razloži spremembe ki nastanejo na alginatnem odtisu zaradi nepravočasnega izlivanja

 • seznani se z uporabo različnih elastičnih materialov

 • spozna slabosti kondenzacijskih in prednosti adicijskih silikonov

 • Primerja različne odtisne materiale med seboj. Demonstracija špiritnega gorilnika Kerr masem.

  Dijak opazuje alginatni odtis v vodi in na zraku.

  Ugotavlja tehnološke lastnosti odtisnih materialov.

  Izolacijski material

   

   

   

 • spozna različne vrste izolacijskih materialov in njihovo uporabo

 • spozna smisel izolacijskih materialov (ločevanje in zaščita)

 • razlikuje dve osnovni vrsti izolacijskih sredstev:

 • izolacijsko sredstvo, ki ima film

 • izolacijsko sredstvo, ki se upije in nima filma

 • dojame pomen izbire pravega izolatorja za ločevanje različnih ali enakih materialov pri izdelavi protetičnih nadomestkov

 •   Demonstracija izolatorjev: smukca, milnice, lizoforma, lakov.

  Vložna masa

   

   

   

 • seznani se z mavčno in fosfatno vložno maso

 • spozna lastnosti, kemično sestavo in uporabnost obeh

 • spozna postopek vlaganja voščene konstrukcije v vložno maso

 • spozna vlogo vezne in termične ekspanzije

 • spozna pomen keramičnega traku.

 • našteje glavne sestavine vložne mase, pozna njihovo vlogo in lastnosti

 • primerja prednosti in slabosti mavčne in fosfatne vložne mase

 • glede na dentalno zlitino zna izbrati pravo vložno maso

 • pojasni vpliv vezne in termične ekspanzije na volumsko spremembo ulitka

 • razume pomen poroznosti vložne mase

 • Dojame pomen upoštevanja navodil proizvajalca.

  Zaveda se posledic, ki nastanejo, če ne uporabi keramičnega traku pri vlaganju voščenih konstrukcij v vložno maso.
   

  Sintetične smole

   

   

   

 • spozna sestavo in uporabo akrilatov

 • spozna sestavo in uporabo kompozitnih materialov

 • seznani se s postopkom in načinom polimerizacije (toplotne, svetlobne)

 • spozna vzroke in vrste poroznosti akrilatov in kompozitnih materialov

 • našteje vrste akrilatov, ki jih uporablja v fiksni in snemni protetiki

 • našteje vrste akrilatov glede na način polimerizacije

 • razloži polimerizacijo ogljiko-vodikovih snovi

 • našteje vrste poroznosti (plinska, zrnata, poroznost nastala zaradi kontrakcije)

 • razloži vpliv lastnosti (trdota, trdnost, elastičnost) na kvaliteto akrilatnih mas

 • razloži postopno polimerizacijo s poviševanjem temperature

 • razloži svetlobno polimerizacijo

 • Dojame pomen postopne polimerizacije.

  Zaveda se posledic napačne izbire akrilata ter postopkov dela na končno kvalieto izdelka.
  Demonstracija: polimerni prah, tekočina (monomera) in posoda z lopatico za mešanje akrilata.

 • Izvedba polimerizacije s samopolimerizatom.
 • Kovine in nekovine

   

   

   

 • pridobi znanja o:

 • lastnostih kovin in kristalni strukturi

 • plemenitih kovinah,

 • neplemenitih kovinah

 • dentalnih zlitinah

 • taljenju in litju

 • napakah pri ulivanju

 • lotanju

 • toplotni obdelavi (rekristalizacija, poboljšanje in homogenizacija)

 • stelitnih zlitinah

 • obstojnosti kovin in zlitin v ustih

 • spozna sestavo dentalnih zlitin in njihove lastnosti

 • obvlada tehnologijo kovinskih gradiv, ki jih uporablja za izdelavo protetičnih nadomestkov

 • uporablja elektrolitsko prečiščene dentalne zlitine

 • spozna titan kot kovino bodočnosti

 • spozna načine, kako pri taljenju zaščiti kovino (reduktivna atmosfera)

 • spozna, kaj se dogaja s kovinskimi kristali kovine pri segrevanju

 • seznani se s posameznimi komponentami stelitov (krom, kobalt, molibden)

 • spozna nevarnosti in škodljivosti nepravilno izdelanih dentalnih kovin

 • Seznani se z zaščito zdravja dihal pri obdelavi kovinskih protetičnih nadomestkov.

  Zbira in shranjuje opilke kovin.

  Pozna galvanski člen v ustni votlini kot vir enosmerne napetosti.
  Prikaz kristalne strukture ulite kovine.

  Ogled Aurodentovega laboratorija za izdelavo dentalnih zlitin.

  Prikaz lotanja in zaščite kovine pred oksidacijo.

  Priprava gorilnika, Cu pločevine, boraksa, pincete.

  Naravna in umetna brusila

   

   

   

 • spozna postopke in materiale za:

 • peskanje

 • obdelovanje

 • poliranje

 • elektrolitsko poliranje

 • razišče, kako z različnimi brusili preoblikuje protetični nadomestek

 • ugotovi - s pomočjo povečevalnega stekla - kako je sestavljen brusni kamen

 • spozna pomen peskanja s korundnim peskom

 • Pozoren je na varovanje zdravja in okolja.

  Seznani se z zaščito pred prašnimi obolenji.
  Demonstracija: zelo droben prah (okside) zamešamo z vazelino ali lojem.

  Keramika

   

   

   

 • primerja sestavo gospodinjskega porcelana z dentalnim porcelanom

 • seznani se z zgodovinskim razvojem peke porcelana

 • zna našteti sestavine za izdelavo porcelanov

 • pozna uporabo zobotehničnega porcelana - keramike za izdelavo prevlek, mostov in inlejev

 • zaveda se, da je peka dentalnih porcelanskih izdelkov vezana na zahtevne stroje in pripomočke

 • spozna, da se pri peki porcelan skrči in ob tem nastane za vodo nepropustna masa

 • primerja peko visoko- in nizko- taljivih porcelanskih praškov

 • Primerja uporabo kremenjaka v zobozdravstvu (vložna masa - keramika - poliranje).

  Zaveda se nevarnosti silicijevega prahu za kronično obolenje pljuč.

  Se zna zaščititi pred prahom.
   

  Novi materiali

   

   

   

 • spozna materiale, ki se razvijajo za uporabo v zobni tehniki:

 • na osnovi polietilena

 • na osnovi polipropilena

 • na osnovi polikarbonata

 • spoznava bistvo novih materialov, sestavljenih z mešanjem več različnih monomer

 • opozorimo ga, da uporabi specialni trdi beli mavec, da ne obarva baznega materiala

 • Pozna lastnosti polimerov in jih poveže z uporabo v laboratoriju.

  Pozna vplive polimerov na okolje.
  Demonstracije: sodelovanje z zobnim tehnikom iz Aurodenta.

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Modelni materiali

   
 • priprava individualnega delovnega modelčka in modelacija kronskega sidra

 • anatomski odtis in anatomski model

 • umavčenje modelov v artikulator

 • tlačenje akrilata

 • Voski

  Teoretična protetika 2. letnik

  Teoretična protetika 3. letnik

 • polna kovinska prevleka

 • fasetirana prevleka

 • grizne šablone

 • intraoralna registracija griza

 • Odtisni materiali

   
 • obdelava in poliranje

 • preparacija zoba nosilca, odtiskovanje antagonistov in delovnega področja

 • funkcijski odtis in funkcijski modeli

 • Izolacijski materiali

  Praktična protetika 2. letnik

  Praktična protetika 3. letnik

 • priprava deljivega delovnega modela

 • izgotovitev proteze

 • Vložna masa

  Praktična protetika 2. letnik

 • priprava livne forme in vlaganje v vložno maso

 • Sintetične smole

  Praktična protetika

 • akrilatna prevleka

 • fasetirana prevleka

 • izgotovitev proteze

 • postopek izdelave akrilatne proteze

 • klinične in laboratorijske faze izdelave totalne proteze – izgotovitev

 • podložitev proteze in reparature proteze

 • Kovine in nekovine

  Praktična protetika

  Teoretična protetika 4. letnik

 • osnovne konstrukcije

 • kovinsko porcelanska prevleka

 • delne prevleke

 • parodontalno podprta proteza

 • fiksno protetična priprava za delno protezo z vlito bazo

 • postavitev in zgotovitev delne proteze z vlito bazo

 • Naravna in umetna brusila

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

  Praktična protetika

  Teoretična protetika 3. letnik

 • higiena dihal in poklicne pnevmokonjoze

 • polna kovinska prevleka

 • obdelava in poliranje totalčne proteze

 • uskljevanje okluzije z brušenjem zob

 • Keramika

  Praktična protetika 2. letnik

  Teoretična protetika 3. letnik

 • polna porcelanske prevleka

 • kovinsko porcelanska prevleka

 • delovnme metode postavitve zob v totalni protezi po različnih avtorjih

 • Novi materiali

  Praktična protetika 2. letnik

  Teoretična protetika 3. letnik

 • akrilatna prevleka

 • izdelava totalne proteze v SR – IVOCAP sistemu