A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: ZOBOTEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: zobotehnik/zobotehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: uspešno opravljen preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje in zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si sistematično razširjajo in poglabjajo splošnoizobrazbo pri temeljnih splošnoizobraževalnih predmetih,
 • si pridobijo splošno teoretično znanje, ki je podlaga za razumevanje stroke,
 • pridobijo temeljno strokovno-teoretično znanje, potrebno za samostojno opravljanje dela v zobotehnični stroki in za nadaljnje izobraževanje,
 • se naučijo teoretično znanje uporabljati pri praktičnem delu,
 • se usposobijo za vrsto zahtevnih protetičnih del iz laboratorijske stomatoprotetike,
 • si razvijejo sposobnosti za natančno opazovanje in vizualni pomnenje,
 • si razvijejo sposobnosti in smisel za estetsko oblikovanje, harmonijo barv in oblik,
 • se usposobijo za uspešno prilagajanje sodobni tehnologiji in novim potrebam stomatoprotetičnega zdravljenja,
 • se usposobijo za pripravo delovnega prostora – zobotehničnega laboratorija ter za pravilno in varno uporabo instrumentov, aparatov in drugih pripomočkov za delo,
 • se naučijo skrbeti za lastno zdravje in ga pri delu zaščititi ter si razvijejo pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja,
 • si privzgojijo zanimanje za ustvarjaln delo, kritičen odnos do dela ter veselje do odgovornega dela za ljudi in z ljudmi,
 • si privzgojijo določene osebnostne lastnosti, ki omogočajo strokovno odgovoren odnos do dela, human pristop do pacienta, sposobnost za prilagajanje skupinskemu delu,
 • se naučijo skrbnega in varčnega ravnanja ter pravilne uporabe zlitin in drugih materialov, ki jih uporabljajo pri delu,
 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo in se usposobijo za ustrezno strokovno komunikacijo s sodelavci v skupini in za spremljanje strokovne literature v zobotehnični stroki,
 • si krepijo zavest, da z dobrim stomatoprotetičnim nadomestkom pacientu povrnejo estetiko in funkcijo fizionomije in zobovja,
 • se oblikujejo v samozavestne in podjetne osebnosti, ki se bodo znale s svojim znanjem in delom uveljaviti na trgu delovne sile.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Zdravstvena vzgoja in mikrobiologija

  ustno

  Zobotehnični materiali in tehnologija

  ustno

  Morfologija z gnatologijo

  ustno

  Anatomija glave

  ustno

  Teoretična protetika

  ustno

  Praktični pouk-praktična protetika

  ocenjevanje stomatoprotetičnega izdelka in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • teoretična protetika.

  Izbirni del

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.